Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Gr[unt] Daniele Matouškova

f 229a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 98 nadepsaný Daniel Matoušků drží grunth svůj od Elišky Pražačky koupenej za summu 150 R.
Na kterejž jest do téhož letha [15]94 závdanku vyplnil 18 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 132 R. Ta všecka summa náleží Samuelovi Němci do Vracova.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Martin Matoušků a Václav Trubač S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 Daniel Matuško položil za grunth svůj peněz purkrechtních 6 R. Sou vydány Samuelovi Němci do Vracova.
Letha 1596 Daniel Matuško, položil Jan Kavka na místě jeho peněz Samuelovi Němci 6 R.

Ten podsedek Jan Kavka ukoupil za summu vejš psanou 150 R od Daniele Matuškovýho a zavdal jemu 12 R a dvoje peníze položil, které již vejše vypsány sou po 6 R – 12 R, a tak Jan Kavka má vyplaceného 24 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tobiáš Strejčků, Voldřich Krejčí. Platiti týž podsedek má od letha [15]97 po 6 R.
f 229b
Letha [15]97 Jan Kavka prodal dotčený grunth svůj Adamovi Gernarovi pekaři za summu 150 R. Závdanku hned při odevzdávce jemu Adam Pekař Kavkovi položil 6 R a ostatek platiti má od letha [15]97 po 6 R.
Téhož letha [15]97 položil Adam Pekař peněz purgkrechtních 6 R. Ty sou vydány Samuelovi Němci do Vracova.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Mathes Malkhop, Pavel Řemenář, Berhart Pekař S.R.S.N.
Leta 1598 položil Adam Gernar pekař peněz purgkrechtních za duom svůj 6 R. Ty sou vydány Samulkovi Němci do Vracova. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Adam Gernar pekař peněz purk[rechtních] 6 R. Ty sou vydány Samuelovi Němci do Vracova.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Adam Gernar pekař prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Mikulcovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Pekař, Nikodém Frozím, Jan Vlach, Jakub Sedláček SRSaN.
f 230a
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Mikulec za grunt 6 R. Ty jsou vydány Samuelo[vi] Němci do Vracova.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Martin Mikulců ta grunt 3 R. Ty zůstávají při ouřadu na rathauzi, sou vydány do Vracova.
A jakož náleželo na tomto podsedku Adamovi Gernarovi pekaři na posledních penězích 10 R, takové peníze týž Adam Martinovi Mikulcovi před rychtářem Matyášem Prahenusem za dluh svůj odvedl. A tak ten Adam na tom podsedku nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Martin Mikulců za grunt 1 R. Ty přijal k sobě Martin Hebnar.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Martin Mikulců za grunt 6 R. Ty zůstávají při ouřadu, přijal je Martin Hepnar.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Martin Mikulec za g[runt] 6 R. Ty přijal Martin Hepnar.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěn od pana ouředníka tento požár na placení po 4 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuele Němce do Vracova.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuele Němce do Vracova.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Martin Mikulec za grunt 2 R. Ty zůstávají při právě m[ěsta] Strážnice, jsou vejš psaným nápadníkům vydány.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Martin Mikulec za grunth 4 R. Ty sou vydány nápadníkům Samuhele Němce do Vracova.
f 230b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Martin Mikulec za grunt 4 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mikulec položil za grunt 4 R. Zůstávají při právě, náleží do Vracova. Ty jsou vydány těm nápadníkům ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin Mikulec za g[unt] 4 R. Ty jsou vydány do Vracova nápad[níkům] ut s[upr]a.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty [položil] Martin Mikulec za gr[unt] 4 R. Ty sou vydány do Vracova nápadníku ut s[upr]a.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Mikulec položil za grunt peněz ročních 3 R. Ty sou vydány nápadníkům do Vracova.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Martin Mikulec položil za grunt peněz ročních 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Martin Mikulec položil za grunt peněz ročních 4 R. Ty sou vydané nápadníkům n[ebožtíka] Samuele Němce do Vracova.

Pusté

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Martina Mikulce prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Rudeckému za 67 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M. Páně i obecní Mathouš Sečkař a Pavel Hepnar S.R.S.N.
NB. Na gruntě ut s[upr]a z té příčiny upuštěno jest, že k velikému spuštění přišel.
f 231a
Letha Páně 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Jana Rudeckého prodán jest ten grunth Valkovi Tesbírovi ze Slizska za summu 67 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Kneyzl a Adam Kyjovský S.R.S.a N.

Letha 1631 za purgkmistra Jana Šlechty ten grunt ut s[upr]a Valek Tasbír prodal jej zase Vávrovi Hříbkovi za summu 67 R, Závdanku dal Valkovi 2 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Matěj Petrjal a Jan Ratibořský S.R.S.a N.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy ten gr[unt] ut s[upr]a Vávra Hříbek prodal zase Jírovi Drahňovi za summu
67 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 6 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Matouš Rachovský a Vávra Hříbek S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Drahňa položil za gr[unt] svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Samuele Němce 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a, zůstávají při právě.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jíra Drahňa za gr[unt] svůj peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Samuele Němce, ty přijal purgkmistr Martin Mráz, zůstávají při právě 2 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Drahňa položil za gr[unt] peněz 3 R. Ty přijal purgk[mistr] ut s[upr]a a zůstávají při právě.
f 231b
Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purg[mistra] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho jakož ten gr[unt] ut s[upr]a od mnoha leth pustý zůstával, aby obec m[ěstská] stráž[nická] a užitky J.M.H. panské i obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly, puštěn jest ten gr[unt] Jakubovi Gavlicovi za summu 60 zlm bez závdanku, placením ročně k obci města Stráž[nice], jestliž žádní nápadníci nebudú, po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmí za stavení gru[ntu] a povinnosti Frantz Čejka a Jan Seruský SRSVN. Stalo se letha a dne ut s[upra].

Letha Páně 1720 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra pana Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemříce Jakub Gavlík, držitel gruntu ut supra, tenž grunt připadl pozůstalej po něm vdově Kateřině, druhej manželce jeho, kterážto nemohouce jej po tom nešťasném v roku 1718 vyhoření zase vystavěti, prodala jej Tomášovi Hovoranskému za 2 zlm 30 kr. Kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává, placením hlavní verunkovej summy p[e]r 60 zlm ročně po 2 zlm obci městskej. Odevzdán
f 232a
jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Martin Svoboda S.R.S.V.a N.

Přípis domu Frantze Báborského

Leta Páně 1737 dne 10ho Janua[rii] za purkmistra p[ana] Christopha Aloise Mihatsche a spoluradních toho času majíce Tomáš Hovoranský grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Frantzovi Báborskému za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se takový grunt, s těma na něm podlužnýma 60 zl mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] při posudcích ročně zpláceti, za jeho vlastní a dědičný Frantzovi Báborskému připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak císařsk[ých], tak vrchnostenských a městských p[an] Jozef Duray a p[an] Johannes Weiner. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.
f 232b
Přípis domu Janovi Gavlíkovi od Frantze Báborského frejmarkem dostaného

Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Frantz Báborský grunt ut supra od Tomáše Hovoranského v držení, takový ze svej dobrovolnej vůle a společného stran domluvení prohandloval Janovi Gavlíkovi za dům svůj N.22, folio 255 a k tomu ještě přidal Frantz Báborský Janovi Gavlíkovi hotových peněz padesát štyri rýnské. Na čemž poněvadž strany ve všem společně se domluvili, spolu s tyma verunkovýma penězi, které grunt ut supra obci městskej platiti povinen jest ročně při posudcích po 2 zlm tenž Jan Gavlík povinen býti má. Podle toho připisuje se tenž grunt Janovi Gavlíkovi za vlastní a dědičný.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařských, vrchnostenských i městských p[an] Christoph Al[ois] Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.