Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 G[runt] Jíry Ďuličkova

f 37a

Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 51 nadepsaný Jiřík Ďuličků drží grunth svůj po n[ebožtíku] Janovi Ďuličkovi otci svým v summě 100 R zuostalej, kterejž jest v dílu svém přijal a ostatek, což jest na něm dopláceti měl, to jest letha [15]82 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1598 Anna, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Jiříkovi vejš psaným, ujala podsedek nahoře psaný ze čtvrtí roli v Panoším poli v summě 315 R. Za kderejž platiti má spolu i za jinej statek, co tak mimo poražení dílu svého zuostává, jakž o tom při statku Jíry Ďuličky v listu 238 psáno stojí, od leta 1599 při Vánocích položiti má 21 R 15 gr a potom od leta 1600 po 15 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě při statku zapsáni sou.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Anna vejš psaná položila za grunt svůj 21 R 15 gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jan Kozlů za grunt na sirotky Jíry Ďuličky 15 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského Anna, vdova po n[ebožtíku] Janovi Kozlů, položila za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Jíry Ďuličky 15 R.
f 37b
Zůstává dopláceti 308 R 18 gr 4 ½ den 1 v, a to těmto:
Johance Barcačce 17 R, placením od letha 1602 po 3 R.
Do statku Martina Ďuličkového na předměstí 19 R, placením od téhož letha po 3 R.
Do statku Jíry Ďuličkového 159 R 10 gr, placením od téhož letha po 15 R.
Do statku n[ebožtíka] Jana Kozlového 113 R 8 gr 4 ½ den
1 v, placením od téhož letha po 5 R.
Potom když se těm osobám svrchu psaným zaplatí, platiti bude po těchž 15 R.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Bratr Jan Zezhule na místě Anny manželky své za grunt 13 R. Z toho dáno Johance Barcačce 1 R 15 gr, do statku Martina Ďuličkového na předměstí 1 R 15 gr, do statku Jíry Ďuličkového 7 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kozlového 2 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Bratr Jan Zezhule za grunt 26 R. Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jíry Ďuličkového 21 R a do statku n[ebožtíka] Jana Kozlového 5 R.

Letha 1604 za purgmistra ut s[upr]a Bratr Jan Zezhule prodal podsedek svrchu psaný Jírovi Pernikářovému za summu
268 R. Závdanku je[mu] dal hned při odevzdávce 30 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 20 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Slováčků, Tobiáš Strejčků, Bartoš Biskupický, Adam Travnický S.R.S.N.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Jíra Pernikář za g[runt] svůj 20 R. Z toho dáno Johance Barcačce 3 R a při ouřadu zůstává 17 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Pernikářovým, Anně, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Bratru Janovi Zezhulovi, za summu 140 R. Závdanku položila 10 R, ostatek platiti má od letha 1607 po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Kovářů, Adam Travnický, Bartholoměj Šlechta, Václav Mochol S.R.S.A N.
f 38a
Na tom gruntě náleží těmto:
Johance Barcačce předních peněz 12 R 15 gr.
Synu Martina Ďuličky 9 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ďuličky 48 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bratra Jana Zezhule 60 R.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Bratr Samuel položil za grunt 12 R 15 gr. Ty přijala Juhanka Barcačka. A tak na tom gruntě již nic nemá.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského B[ratr] Samuel položil za grunt synu Martina Ďuličky peněz ročních
7 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského B[ratr] Samuel položil za grunt synu Martina Ďuličky peněz ročních 7 R.

Leta Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového týž purgkmistr a starší prodali ten podsedek, kterýž po B[ratru] Samuelovi pustý zůstával, Kateřině Bobrové bez závdanku za
103 R 15 gr, platiti má za něj ročně po 5 R. A jest jí odevzdán za volný a v ničemž nezávadný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Večeře, Jan Peprný, Mikuláš Knesl a Jan Kostický S.R.S.a N.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Kateřina Bobrová položila za grunt peněz ročních na sirotky Jíty Ďuličky 5 R.

Letha Páně 1632 za purgmistra Martina Jankhy prodán jest ten grunth po Kateřině Bobrové Martinovi Stavinožkovi za summu 103 R 15 gr. Závdanku dal 10 R, z toho přijal Pavel Věrovanský 5 R a Jíra Martinků po Kateřině Bobrové dle poručenství jejího

5 R, platiti jej má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Lukáš Prokšů, Mikuláš Knejzl, Vácslav Červenka, Jíra Koláčků a Kašpar Vodislavaský S.R.S.N.
Letha Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Stavinožka položil Pavlovi Věrovanskému za gr[unt] 2 R.
Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Stavinožka položil Pavlovi Věrovanskému 3 R.
f 38b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Stavinožka položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Věrovanského 3 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Martin Stavinožka položil za gr[unt] svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Věrovanského 1 R. Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1636.

Letha 1669 za purgmistra pana Lorence Zajíčka a spoluradních jeho prodán jest grunt po smrti Martina Stavinošky na místě vdovy pozůstalej Šimonovi Svobodovi koláři na tento spůsob: poněvadž spůly nevystavený grunt jest, z napřed psanej summy 103 zlm upúští se jemu 43 zlm 15 gr, však aby jej náležitě vystavěl, za summu 60 zlm, platiti jej ročně povinen bude po 2 zlm. Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za časné placení gruntu a povinnosti panské i obecní p[an] Václav kolář Svoboda, otec vlastní, p[an] Tomáš Svoboda, p[an] Šimon Vytřasil S.R.S.a N.
Nápadníci jsou tito, potudž ještě na živě zůstávají:
Sirotci Pavla Věrovanského na předních penězích, sirotci nebo[žtíka] Martina Stavinošky míti budú 9 zlm 15 gr. Pokudž sirotků po Pavlovi Věrovanském na živě nebudú, k obci městskej náležeti budú.

Letha Páně 1685 dne 10. Martii za purkmistra Martina Frantzkha a spoluradních jeho, když grunt ut supra od rebelantův uherských 1683 vypálen jest a vejš jmenovaný Šimon budouc vdovec zemřel, teda J[ejich] O[patrnosti] páni, pan purkmistr a páni radní, aby grunty se zvele-
f 39a
bovaly a nepustly, týž grunt napřed psanej v summě 103 zl mo[ravských] Janovi Neumonovi jsou pustili bez závdanku, platiti jej povinen bude ročně po 2 zl mo[ravských]. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbejvání časné a placení gruntu a povinnosti J.C.Mti, panské i obecní p[an] Tomáš Svoboda a p[an] Jiřík Pelhřimovský S.R.S.a N.
Nápadníci jsou tito:

Pokudž ještě na živě zůstávají sirotci Pavla Věrovanského, má se jim spláceti 50 zlm 15 gr, jestli pak zemřeli, takové peníze obci města Strážnice spláceti se budou.
Sirotci nebo[žtíka] Martina Stavinošky mají 9 zlm 15 gr.
Sirotci n[ebožtíka] Šimona Svobody mají 43 zlm 15 gr.
Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1702 dne 14. Martii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a soluradních toho leta Jan Najmon nemohouc na gr[untě] ut s[upra] pro nemožnost svou délejíc zůstávat, prodal jej Carlovi Kayserovi za summu 103 zlr 15 gr. Závdanku dal 40 zlr za vystavení, však s tou condicí, že on Jan Najmon těch 43 zlm 15 gr sirotkom neb[ožtíka] Šimona Svobody na sebe k zaplacení přijal, které se zde již Karlovi Kayserovi za zaplacené připisují, id est 47 zlm 15 gr.
f 39b
Ostatní summu platit má ročně po 2 zlm sirot[kům] neb[ožtíka] Pavla Věrovanského 50 ½ zlm a sirot[kům] neb[ožtíka] Martina Stavinošky 9 ½ zlm. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmí za zbejvání povinností a opravu gr[untu] p[an] Pavel Hrachovský a p[an] Jan Bíteský SRSVN. Bylo vloženo.

Letha Páně 1702 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického majíce vd[ova] Mikulkova jakožto pravá nápadnice po manželu svém spravedlivú praetensi na těch výš psaných 50 zlm 15 gr, sirot[kům] Pavla Věrovanského patřících, takové sprodala držiteli gr[untu] ut s[upra] Karlovi Kayserovi za hot[ových] 2 zlm 30 kr. A tak se Karlovi Kayserovi vypisují, id est 50 zlm 15 gr.

Letha Páně 1705 dne 3. Aprilii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních téhož leta majíce Karel Kayser ten gr[unt] ut s[upra] koupený, poněvadž pak sobě jinde dům koupil,
f 40a
tehdy tento jest prodal po vypálení od rebelantů a všechen na ruinu uvedený Matějovi Svobodovi za summu, jak jej sám měl, 103 zlm 15 gr. Závdanku jemu dal hned při odevzdávce za jeho praetensi, to jest za těch 50 zlm 15 gr, které on skoupil, i za těch 43 zlm 15 gr, které on za zaplacené vypsané má a Jan Hranický jich sirot[kům] neb[ožtíka] Šimona Svobody zaplatit měl i také zaplatil 42 zlr. A tak bude míti Matěj Svoboda zaplaceného na tomž gr[untě] 94 zlm, ostatních 9 zlm 15 gr platit bude povinen ročně po 2 zlm nápadníkom n[ebožtíka] Martina Stavinošky. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností p[an] Mikuláš Šašek a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.N.

Letha Páně 1746 dne 13. Septembr[is] za purgmistra pana Ignatze Filip a spoluradních toho času majíce Petr Svoboda grunt svůj ut supra od otce svého Matěje Svobody kšaftem odporoučený, a to na ten spůsob, aby spoludědicům svým, jmenovitě Anně provdalé Najmanové, Janovi, Pavlovi, Jozefovi a Kateřině jednomu každému 16 zlr 40 kr zpláceti povinen byl, jakož taky matku svou v svojí světnici do její smrti míti, kdyby však
f 40b
s ní [se] porovnati nemohl, jí světničku na svůj náklad k obydlení jejímu postaviti. A poněvadž tudy nápadek 9 zlr
15 gr se vynachází, takový nápadníkům nebošt[íka] Martina Stavinošky, kdyby se oni ohlásili, po 2 zlr každoročně spláceti. Pročež takový grunt se jemu na ten spůsob za volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jozef Hrušík S.R.S.V.a N. Anno et die ut supra.

Nro. 237 Milit. conscript.
Přípis domu France Svinky

Leta Páně 1775 dne 10ho Julii za purgmistra pana Carla Večeře a pánů radních toho času majíce Petr Svoboda grunt ut supra sobě dle ouřadu purgrechtního připsaný a odevzdaný a až na 9 zl mor[avských] 15 gr alb ostatně čistý a docela zaplacený, takový z dobrej vůle svej Francovi Svinkovi za summu dvě sta a třicet rýnských jest odprodal. A poněvadž na tomž gruntě zvrchu psaný nápadek 9 zlm 15 gr bílých se vynachází, takový nápadníkům nebošt[íka] Martina Stavinošky, kdyby se který hlásil, každoročně po 2 zl mor[avských] spláceti a odvésti povinen kupec a držitel gruntu bude. Podle toho se tento grunt jemu Francovi Svinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu, placení kr[álovských], vrchnostenských i obecních povinností p[an] Ignác Košvic a p[an] Vencl Lánský S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.
f 41a
Přípis Martina Vajčner

Leta Páně 1780 dne 7ho měsíce Junii za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Franc Svinka grunt ut supra sobě purgrechtně odevzdaný a připsaný, takový z čistej vůle svej odprodal Martinovi Vajčnerovi za summu tři sta padesát rýnských, kteréžto peníze kupec prodavačovi co nejdřív proti quittanci odevzdati se zavázal. K tomu poněvadž na gruntě tom nápadníkům neboštíka Martina Stavinošky 9 zl mor[avských] 15 gr alb až dosavad praetensi pozůstává, takové podobně on Martin Vajčner na sebe přejal a

povinen býti má buď jim nápadníkům, jenž by se o to hlásili a
nápad mající proukázali, neboližto když by žádných více nepozůstávalo, obci městskej při posudcích po 2 zlm ročně bez odporu spláceti. Podle toho tehdy odevzdává se grunt tento jemu Martinovi Vajčner[ovi] za jeho vlastní, volný a dědičný u přítomnosti prodavače France Svinky.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

Hypothec: Protocollatum und ob diesem Hause sumo loco versichert 100 Fr Stadt Strassnitzer Waisen Gelden, welche hier primo loco vorgemerbet sind. De sessione 23. Martii [1]798. Prat.
Laut im Buche quittantiarum de ac. 795, folio 90 sind dieser 100 Fr baar bezahlt. Folglich hier gelaschet werden. De sess[ione] 14. Octob[ris] [1]809. Prat.