Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Gr[unt] Jana Olejníkova

f 469a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 87 vejš psaný Jan drží grunth svůj od purgkmistra a starších koupenej a po n[ebožtíku] Jiříkovi Voleníkovi otci svým zuostalej v summě 120 R.
Na kterejž jest do letha [15]94 vyplnil 36 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R sirotkuom po n[ebožtíku] Jiříkovi Voleníkovi zuostalý, bratřím a sestrám svým, dopláceti zuostává 84 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Uhléř, Jan Sejkora S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 Jan vejš psaný položil za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]97 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 r.
Leta 1598 položil Jan Olejníků za grunt svůj peněz purgkrechtních sirotkům n[ebožtíka] Jíry Olejníka 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Olejník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka
6 R.
f 469b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle fšaftu n[ebožtíka] Jana Olejníka prodán podsedek svrchu psaný Václavovi Mocholovi za summu 150 R bez závdanku, nebo sirotky malé chová, platiti má od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Okáčů, Daniel Růžička, Daniel Peců, Martin Dujhuba S.R.S.A N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Mochol za grunt sirotkom Jíra Olejníka 6 R.
Z staku neboštíka Jana Olejníka dán sirotkům n[ebožtíka] Jiříka Olejníka vinohrad v Šumědi na zaplacení tohoto gruntu ve 30 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Václav Mochole s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Olejníka 3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Václav Mochole za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka 6 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Václav Mochole za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka 6 R.
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberského jaký Václav Mochol povinen byl posledních peněz vyplniti sirotkom n[ebožtíka] Jana Olejníkova 126 R, takové peníze dobrovolně a z lásky před panem purgmistrem a pány Václavovi Mocholovi po dítěti zemřelém n[ebožtíka] Jana Olejníkova, jakožto vlastní

strejci a tetky její, za tou příčinou, že jest toho sirotka maličkého k době přijal, jej opatroval a smrti dochoval, toliko aby ještě na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Olejníka 3 R doplatil. Na čež se nyní i v časích budoucích natahovati nechtějí. Stalo se u přítomnosti obou stran v outerý po neděli Letare 1606 letha.
f 470a
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav Mochol prodal grunt svůj napřed psaný Janovi Moravanský[mu] za summu 100 R. Závdanku jemu dal 7 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Drahotoušský, Mathyáš Hrnčíř, Martin Mikulec, Jíra Medloch S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Sojka, náměstek neb[ožtíka] Jana Moravanského, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Olejníka ostatní 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Batholoměje Šlechty položil Petr Sojka, náměstek nebo[žtíka] Jana Moravanského, za grunt Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Petr Sojka, náměstek n[ebožtíka] Jana Moravanského, za grunt Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Petr Sojka za grunth Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Petr Sojka za grunth Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Sojka položil za g[runt] Václavovi Mocholovi peněz 5 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Petr Sojka za g[runt] Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Petr Sojka za grunth Vácslavovi Mocholovi 5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr Sojka položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Petr Sojka položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Petr Sojka položil za grunt Vácslavovi Mocholovi peněz ročních 5 R.
f 470b
Letha Páně 1622 dne 24. Februarii za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho prodán jest grunt po nebožtíkovi Petrovi Sojkovi Václavovi Častkovskému za summu
90 R. Závdanku dáti má při Vánocích nejprve příštích 6 R a platiti každoročně při posudcích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Knesl, Pavel Plašák, Ondra Frýdecký a Pavel Žeravský S.R.S.N. Stalo se ut supra.

Letha 1623 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Václav Častkovský položil za ten grunt závdanku 6 R. Ty přijal Váíclav Mochol.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav Častkovský prodal jest ten podsedek Pavlovi Sedlákovému za summu 138 R. Závdanku při odevzdávce položil 48 R, ostatek platiti má ročně při posudcích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Žeravský a Václav Večeře S.R.S.a N.
A jakož jest Václav Častkovský na tom gruntě 6 R zaplatil, ty jest témuž Sedlákovému pustil. A tak týž Václav Častkovský tu nic více nemá.
Item více týž Pavel Sedláků skoupil jest na Václavovi Mocholovi peněz, kteréž jemu na tom gruntě k dobírání náleželo 40 R, za hotových 24 R. A tak týž Václav Mochol na tom gruntě nic více nemá.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Pavel Sedláků prodal ten podsedek Mathoušovi Rachovskému zeti svému za summu 138 R a těch 48 R, kteréž Pavel závdanku položil, Mathoušovi jest dobrovolně pustil a daroval, ostatek summy platiti má každoročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký a Martin Křenovský S.R.S.a N.
Letha 1632 za pug[mistra] Martina Jankhy Mathouš Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Sojky 3 R.
f 471a
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Mathouš Rachovský položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž Jíra Přerovský na místě manželky své přijal 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matouš Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra sojky, kteréž Jíra Přerovský na místě manželky své přijal 3 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Sojky , kteréž Jíra Přerovský na místě Zuzanny manželky své přijal
3 R.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Matouš Rachovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Matouš Rachovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, kteréž Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 3 R.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matouš Rachovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pertra Sojky, kteréž Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své za rokh 1639 a 1640 přijal, totiž 6 R.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Matouš Rachovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Sojky, které Jiřík Přerovský na místě Zuzany manželky své přijal 2 R.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matouš Rachovský položil za grunth svůj 2 R. Ty přijal Jiřík Přerovský na místě manželky svej Zuzanny.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] jeho vyhoříc Matouš Rachovský jako jiným sousedům sráží se jemu polovici, co dopláceti měl, totižto 30 zlm.
f 471b
A tak ještě na tomto gruntě náleží dopláceti:
Jírovi Prokšovi předních peněz 10 R.
A Pavlovi Sedlákovi 20 R.

Letha Páně 1683 dne 17. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních po smrti neboštíka Matouše Rachovskýho, na kterýmžto gruntě za živobytí i s tím nápadem po n[ebožtíku] Pavlovi Sedlákovi 128 zlm jest vyplatil, kterýžto vyplacené peníze vlastnímu synu Pavlovi Rachovskýmu i s tím gruntem se připisují. A jakož na tom gruntě Jírovi Prokšovi 10 zlm předních peněz k dobírání náleželo, takové peníze jest položil nadepsaný Pavel Janovi Najmonovi jakožto po manželce nápadníku. A tak bude mít Pavel svůj grunt zouplna zaplacený. Stalo se dne a letha ut supra. Solutum.

Letha Páně 1713 dne 1ho Aprilis za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Pavel Rachovský grunt ut sup[ra] v 138 zlm docela a zouplna zaplacený, takový poručil na smrtedlnej posteli ležící synovi svému Jakubovi i s tím, co na něm zaplaceného měl v summě za 100 zlr na ten spůsob, aby bratrovi druhému a sestrám jeho, též matce, každému
f 472a
dvacet rýnských složil. Nemohouce však jmenovaný Jakub Hrachovský jmenované podíly spláceti, též gruntu zvelebovati, takový pustil na ten spůsob, jak jej dostal, frejmarkem za grunt sub Nro.5 bratrovi svému Jiříkovi Hrachovskému, kterýžto na sebe jmenované podíly k splacení přijal. A poněvadž on Jiřík Rachovský již ty všechny podíly náležitě vyplatil, totiž:
Jakubovi 20 zlr,
Magdaleně 20 zl,
Alžbětě 20 zlr,
matka mu odpustila 20 zlr
a své za zaplacené potahuje 20 zlr.

Pročež se týž grunt jemu Jiříkovi Rachovskému připisuje a odevzdává za volný, svobodný a docela zaplacený.
Ruojmě za opravu gruntu a placení pan Pavel Hořák a p[an] Václav Najman S.R.S.V.a N. Stalo se s povolením stran d[ne] a letha ut sup[ra]. Solutum.

Přípis domu Pavlovi Hrachovskému

Leta Páně 1763 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních předstúpil Martin Hrachovský a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle synovi svému
f 472b
Pavlovi dům ut supra odstupuje, vymiňuje ale sobě v tom domě spolu z manželkú svobodné bydlení až do jejich obouch smrti. Pročež se nadjmenovaný grunt Pavlovi Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Joseph Stanislav a p[an] Johann Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.