Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Gr[unt] Václava Mochole

f 493a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 129 nadepsaný Václav drží grunth svůj od Tobiáše Štěpána Lánského koupenej za summu 50 R.
Na nějž jest i s těmi 7 R, kteréž jest jemu Tobiáš pustil, závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 23 R a mimo ještě cechmistrom kožišnicským strážnicským od letha [15]94 při Vánocích po 5 R doplatiti zuostává 27 R.
Na to jest jim letha [15]94 zadržel 5 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích rok po roku platiti má po 5 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jíra, syn Jana Bartošového, Jíra Ďuličků S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 položil Václav Mochole za grunth svůj peněz purgkrechtních zadržalejch cechmistrům kožešnickejm 5 R.
Letha 1595 položil Václav Mochole za grunt svůj peněz purgkrechtních cechmistrům kožešnickejm 5 R.
Letha [15]96 položil Václav Mochole za grunt peněz purgkrechtních cechmistrům kožešnickým 5 R.
f 493b
Letha [15]97 položil Václav Mochol za grunt cechmistrům kožešnickým 5 R.
Leta 1598 položil Václav Mochol za grunt svůj kožišnickým cechmistrům 5 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Václav Mochol za grunt svůj cechmist[rům] kožišnickým 2R ost[atní].
A tak jej zouplna a docle zaplatil.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Václav Mochol prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Surýmu za summu
70 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Peců, Martin Sedlák R.S.A N.R.S.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Pavel Surý Václavovi Mocholovi 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Pavel Surý Václavovi Mocholovi 3 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského Pavel Surý prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Blechovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 11 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Mochol, Jan Hlučínský, Jíra Provazník a Matěj Manů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Blecha za podsedek ut s[upr]a Václavovi Mocholovi 2 R.
Jakož na tomto podsedku náleželo Pavlovi Surýmu posledních peněz 10 R, ty jest prodal Mikulášovi Blechovi za hotový 1 R 10 gr. A tak týž Pavel Surý tu nic nemá.

494a
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Mikuláš Blecha položil za grunt Václavovi Mocholovi 5 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Mikuláš Blecha prodal podsedek svůj robotní do stodol panských Janošovi Bejkovskému, desátníku na Strážnici, za summu 70 R. Závdanku jemu dal 9 R a platiti má od letha ut s[upra] po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmové Jíra Provazník, Tobiáš Kaliber, Ondra Vápeník S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upra] položil Janoš Bejkovský za g[runt] Václavovi Mocholovi 3 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Václav Mochol prodal podsedek ut s[upr]a, kterýž po neb[ožtíku] Janošovi Desátníkovi jemu přišel majíce na něm peníze, Petrovi Sečkařovi z Nemošic za summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Bučovský, Jan Drahotoušský S.R.S.A N.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Petrovi Sečkaři prodala podsedek ut s[upr]a Václavovi Palharovi za summu 40 R. Závdanku jí dal
3 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Drahotoušský, Jan Stojapilů, Jíra Buchlovský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Palhar za grunt Václavovi Mocholovi 2 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Palhar za grunt Václavovi Mocholovi 4 R.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a ut s[upr]a Václav Palhar prodal podsedek svrchu psaný Pavlovi Sedlákovýmu za summu 40 R bez závdanku a pustil jemu, což zaplacených měl
9 R, platiti má od letha 1610 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Drahotoužský a Jan Stojapil S.R.S.A N.
f 494b
Jakož náleželo Mikulášovi Blechovi na tomto podsedku na posledních penězích 19 R, ty jest prodal Pavlovi Sedlákovýmu za hotových 2 R 16 gr. A tak tu týž Mikuláš Blecha nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Pavel Sedláků za grunt Vácslavovi Mocholovi 3 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Pavel Sedláků za grunth Václavovi Mocholovi 4 R.
Jakož náleželo Václavovi Mocholovi na tom gruntě ročních peněz 5 R, takové peníze Pavlovi Sedlákovi za 4 R prodal. A tak Pavel grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Pavel Sedláků majíce tento grunt zouplna a docela zaplacený prodal jej s povolením pana ouředníka Vávrovi Vrbeckému za 85 R. Závdanku dal 5 R, ostatek platiti má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Jahnů a Jan Bartošů SRSaN.
Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Vávra Vrbecký položil za grunth ut s[upr]a 1 R. Ty přijal Pavel Sedláků.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Vávra Vrbecký položil za gr[unt] Pavlovi Sedlákovému 2 R, kteréž týž Pavel Sedláků přijal.

Letha 1631 dne 27. Januarii Pavel Sedláků majíc na tom gruntě k dobírání peněz področně 82 R, takové všecky peníze předstoupíce na rathauze před pana purg[mistra] a p[ány] radní města Strážnice z své dobré a svobodné vůle a lásky otcovské Dorotě, dceři Matouše Rachovského, zetě svého, od Kateřiny dcery své a Matouše ut s[upr]a manželky zplozené, a Dorotě takový nápad aby před díly jiných dítek měla, nic méněji Matouš Rachovský, otec té Doroty, aby měl právo takové peníze vyzdvihovati. Avšak na tom gruntě cožkoliv téhož nápadu vyzdvihne, bude povinen z statku svého týž Matouš otec Doroty i před jinými dítkami svými vynahraditi. Actum za purg[mistra] p[ana] Martina Jankhy a spoluradních jeho.
f 495a
Letha Páně 1631 za purgmistra Jana Šlechty Vávra Vrbecký prodal ten grunth Martinovi šrámkovi bez závdanku za summu tu, kteráž na něm dopláceti pozůstává, totiž 82 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Černý a Bernardt Svinka S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Šrámek položil za gr[unt] Dorotě, dceři Mathouše Rachovského, kteréž Mathouš přijal 2 R.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Šrámek ušel z toho gr[untu] pryč a Mathouš Rachovský majíc na něm nápad prodal jej Šimkovi Malíkovému za s[umu] 80 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 2 R a platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Štěpán Kutějků a Jakub Čaban S.R.S.N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Šimek Malíků položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků položil za gr[unt], kteréž Matouš Rachovský přijal 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků položil za gr[unt] peněz ročních, kteréž Matouš Rachovský přijal 2 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Šimek Malíků položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému 2 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Šimek Malíků položil za gr[unt] Matoušovi Rachovskému za rokh 1638, 1639 a 1640, ty přijal Matouš Rachovský 3 R.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnické[ho] a spoluradních podobně se polovici vypisuje a sráží Šimkovi Malíkovi vyhořelému jako jiným, totiž 33 R
15 gr. Takové peníze již Janovi Šejdovi, který dceru Matouše Rachovského za manželku pojal, jakož 15 R, které otec přijal, náležeti budou.
f 495b
Letha Páně 1693 dne 19. Junii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt vidouce spustovaný a v ruině postavený aby k zvelebení přišel, J[ejich] O[patrnosti] páni jej pustili Jakubovi Dubovskému v summě předepsanej 80 zlm, s kteréž summy se jemu sráží
1 zlm, který vdově Bravencovej dal za práci, co měla při vystavení, ostatek placením ročně po 2 zlm nápadníkům.
Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností p[an] Jan Najmon a p[an] Václav Mlýnek S.R.S.N.

Letha Páně 1703 dne 14. Januarii za purgmistra p[ana] Joanesa Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož zemrouce Jakub Dubovský, manželka jeho po něm vdova pozůstalá nemohouc pro nemocnost zdraví svého na tom domě délejíc zůstávati a povinnosti zbývati, nýbrž zasedíc 15 zlm contributi, ten dům Frantzovi Kruncovi jest pustila
f 496a
na ten spůsob, aby on ten rešt contributi za ni zaplatil. Kterýžto dům nadepsaný Frantz i s tím reštem na sebe jest přijal v tej summě, jak zhora připsán jest 80 zlm, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Stalo se leta a dne ut supra.
Pamět, že se jemu polhocení na 3 leta dává, aby dům zvelebiti a rešt zaplatiti mohl.

Letha Páně 1720 d[ne] 25. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času jsouce na gruntě ut sup[ra] jistá částka zasedělých reštů a zejdouce s něho držitel ut sup[ra] Frantz Kruntz, purgmistr a rada aby rešta větší nezrůstly a dům na ruinu nepřišel, prodali jej Matysovi Horkl příchozímu v tej summě, jak prve byl 80 zlm. Místo peněz závdankových přijal na sebe všechny rešta k placení, které se na tom domě vynacházejí, ostatní ale verunkové peníze bude povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N.

f 496b
Leta Páně 1728 dne 15. April[is] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka, vius supplemente pana Eliáše Grögra přijdouce grunt ut supra skrz ten nešťasný de d[at]o
18. Octobris 1726 vyšlý oheň na ruinu, též zemrouce držitel jeho Matys Horkl pustý zůstal a k tomu přes 15 zlr v reštech contribučenských zasedělý. Pročež pro zvelebení jeho prodali jsou [Jejich] Opatr[nosti] páni ten grunt tak pustý Jiříkovi Kučovi za hotových šest rýnských, kteréžto se na ty rešta obrátily, v summě ale verunkovej 80 zlm, kteréžto bude platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. A podle toho odevzdává se jemu tenž grunt za vlastní, bez všelikých reštů jakýchkoliv zasedělých. K tomu poněvadž jej zgruntu stavěti musí, uděluje se jemu polhocení od placení všelikých daní císařských i obecních až do ultima Decembris 1729 roku.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an[ Šimon Svoboda a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a leta ut sup[ra].
f 497a
Přípis Jana Soltána

Leta Páně 1749 dne 12. Novemb[ris] za purgmistra p[ana] Jana Weinera a spoluradních toho času jest Jan Soltán přednesl, kterak on tento grunt ut supra vedle Jana Lysáka z jednej a Karla Večeři [z] druhej strany ležící před několika lety od Kučovej za summu (neuvedeno) odkúpil, na kterémžto gruntě verunkových peněz 80 zlm se nachází, kteréžto obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm se platiti mají. Pročeš se jmenovitý grunt Janovi Soltánovi cum hoc onere za jeho vlastní zde připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností jak císařsk[ých], tak městských p[an] Jozeph Fojt a p[an] Ferdinand Kacián. Stalo se dne a roku ut sup[ra].
Notandum. Poněvadž nadjmenovaný grunt Jan Soltán času svej pohrehci velkýma dluhami oneviroval, takže skutečně se jinýmu ex officio byl odprodal, on pak k zaplacení některých dluhův sobě od Žida Matysa Mojžíša dle
f 497b
proukázaného reverssu 62 zlr vypůjčil, sám k ujištění feditora, který přede všemi jinýma dluhami okrom cís[ařských] a městsk[ých] daní zaplacený býti má, se zde inprothocolliruje. Stalo se dne 13. Novembris 1749.

Přípis Jozefa Prokše

Letha Páně 1751 dne 8ho Julii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času nemohouce držitel toho gruntu ut sup[ra] Jan Soltán dluch Matysovi Mojžíšovi p[e]r 62 zlr zaplatit, jest takový grunt Jozefovi Prokšovi za summu sedumdesáte osum rýnsk[ých] odprodal, pak kupující dluch

Mojžíšů k zaplacení na sebe vzal a podle svej možnosti vyplatiti se zavázal, kdežto Mojžíš spokojen a jemu čekati se prohlásil. Ostatní pak peníze
f 498a
summy domluvenej šestnácte rýnsk[ých] Jozef Prokeš složil a ty na tom domě podlužné verunkové peníze 80 zlm na sebe k splacení přijal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Jozefovi Prokšovi za jeho vlastní, volný a dědičný s těma nadepsanýma verunkama připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císařsk[ých], vrchnostensk[ých] a městských povinností pan Jozef Vychodil a p[an] Frantz Látal. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Václava Kořenka

Letha Páně 1755 dne 6ho Junii za purgmistra p[ana] Christopfa Mihatša a spoluradních téhož času majíce Jozef Prokeš grunt ut supra sobě připsaný a právně odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Václavovi Kořenkovi za summu jedno sto třináste rýnsk[ých] odprodal a z těch na tom gruntě podlužných 80 zl mor[avských] třiceti zl mor[avských] k zaplacení obci města Strážnice, kdyby takové požádané byly, po 2 zlm ročně platiti se zavázal. Pročeš nadjmenovaný grunt se Václavovi Kořenkovi s těma
f 498b
na tom gruntě pozůstávajícíma 50 zl mor[avských], které kupec k zaplacení obci města Strážnice při posudcích po 2 zl mor[avských], když požádané budú, náležitě zpláceti se [za]vázal, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi městských a vrchnostenských povinností p[an] Jozef Heisig a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.
NB. A sice těch obci města Strážnice podlužných s toho gruntu 80 zl mor[avských], co Jozef Prokeš k zaplacení dobrovolně na sebe vzal a na svůj od otce Jana Prokše dostaný ut folio 366 grunt 30 zl mor[avských] přenesl, podlužný pozůstává při posudcích po 2 zl mor[avských] platit se zavázal.

Přípis domu Václava Krejčího

Leta Páně 1760 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času majíce Václ[av] Kořenek grunt ut supra právně připsaný a sobě odevzdaný, takový ze svej dobrovolnej vůle Václavovi Krejčímu za summu jedno sto třináste rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším na něm od staro-

f 499a
dávna majícíc právem a s těma na tom gruntě podlužnýma obci
50 zl mor[avských], které při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostensk[ých] a městsk[ých] povin[ností] p[an] Christoph Aloi[s] Mihatsch a p[an] Johanes Bartelsmann. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Frantze Tenglera

Letha Páně [1]769 dne 21. Decembris za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času přestoupil na dům radní hore psaný Frantz Tengler a uctivě ohlásil, kterak on tento dům spolu na něm majícím právem od Vencla Krejčího vyhandloval, a žádal, aby jemu ten vyhandlovaný dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu spolu s těma na tom domě podlužnýma verunky p[e]r 13 zlm při posudcích a 1 zlm připisuje
f 499b
a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Johann Weiner a pan Carel Haberman. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Philipa Tengler

Leta Páně 1782 dne 30ho Decemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních toho času předstoupil před Jich Opatrnost pány Philip Tengler, pozůstalý vlastní a nejstarší syn po neb[ožtíku] Francovi Tengler, a tu proukázal, kterak jemu neboš[tík] otec jeho Franc Tengler a respective po smrti jeho manželka Kateřina grunt ut supra dle pořízení odporučila, žádajíce, by jemu za vlastní a dědičný pořadně připsán byl.
I vzhlídnouce Jich Opatrnost páni jak ono pořízení rodičův, tak taky to mezi společnýma dědici dojednané přátelské porovnání, dle kterého on Philip Tengler z gruntu toho (mimo summy verunkovej p[e]r 50 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně obci patřící) předně bratrovi svému Francovi 56 zlr, pak Jacubovi 35 zlr, tak spolu 88 zlr
f 500a
vyplatiti zavázán jest, k tomu když taky jeho vlastní všeho toho přiznání připojeno bylo a on Philip Tengler jmenovaným

bratrům svým, totiž Jacubovi 35 zlr a Francovi 53 zlr, časem svým když by toho potřeba následovala, na hotově odvésti i verunkové peníze těch 50 zl mor[avských] po 2 zlm ročně spláceti dobrovolně se podvolil a přislíbil, týž grunt se jemu Philipovi Tengler za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Pavel Paravičini a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.