Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Gr[unt] Jíry Jana Bartošového

f 397a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 98 nadepsaný Jíra drží grunth svůj, kterejž jest od Jana Řehořka švagra svého za summu 75 R koupil a od letha [15]94 závdankem [a] penězi skoupenejmi jej zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho jakož Kateřina Duchková tohoto podsedku zaplaceného frejmarkem dostala od Jíry Jana Bartošového, potom umřela a po smrti její prodán jest od nápadníků jejích Jírovi Fryštatskýmu provazníku za summu 80 R. Z toho sobě srazil dílu Anny manželky své 16 R a Martinovi švagru svýmu odvedl na vinohradě v Horní hoře jemu prodaném 16 R, zůstává ještě dopláceti 48 R placením při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Drahotoušský, Václav Vrchníček, Martin Mikulec S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Na kostel strážnický poručených od Mikuláše Blanaříka, nápadníka n[ebožky] Kateřiny Duchkové 11 R.
Obci městské z nápadu Mikule Pastýře 5 R 7 gr.
Sirotkům téhož Mikuláše Pastýře 10 R 23 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Švejcara 21 R.
f 397b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Fryštacký za grunt na kostel strážnický 3 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jíra Fryštacký za grunt na kostel strážnický 3 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Fryštacký za grunt 4 R. Z toho dáno na kostel strážnický posledních peněz 2 R a k obci městské přijato prvních peněz
2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Fraštacký za grunth 4 R. Z toho dáno obci městské ostatních peněz 3 R 7 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Pastýře prvních peněz 23 gr.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Fryštacký za grunth Mikule Pastýře n[ebožtíka] s[irotkům] 2 R.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Fryštacký s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře 4 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Fryštacký s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře za podsedek svůj 4 R. Ty náleží na předměstí.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Fryštacský s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Pastýře 4 R. Z těch dáno z poručení pana ouředníka na sirotka n[ebožtíka] Jana Švejcara 2 R.

Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Jíra Fryštacský [položil] s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Pastýře
3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jíra Fryštacský provazník položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Pastýře peněz ročních (neuvedeno).

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti neb[ožtíka] Jíry Provazníka prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Martinovi Šrámkovi ze Slizka za summu 20 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R.
f 398a
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Strýčkových a Vávra Vrbecký S.R.S.a N.

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Martin Šrámek prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Adamovi malého Macka od Bohunína za summu 60 R. Závdanku dal jemu 3 R a platiti jej má ročně po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Peprný a Jan Hanák S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Adam malého Macka jinak Bohunský položil za gr[unt] Anně, dceři nebo[žtíka] Jiříka Provazníka, kteréž Jan Macháčků manžel její přijal 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Bohunský položil za gr[unt] svůj, kteréž Anna, dcera neb[ožtíka] Jiříka Provazníka přijala 1 R 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Adam Bohunský položil peněz ročních 1 R do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Provazníka, ty přijal purgkm[istr] ut s[upr]a.
Leta [1]652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Adam Bohunský dal do důchodův vína 1 v[ědro] jsouc obec quitovaná, srazí se mu za ně 1 R 21 gr 3 den.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] jeho vypisuje se a sráží Adamovi Bohunskému jako jiným vyhořelým podle poručení vrchnosti, co tak dopláceti měl polovici, totižto 25 R 26 gr
5 ½ den.
f 398b
Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož vlastní syn Mikuláš Bohunský na tom gruntě po smrti otce dlouhý čas seděl a sobě do knih purgkrechtních zaopatřiti nedal, pojmouce sobě Martin Zábřezký dceru po tomž Mikuláši Bohunským za manželku, nechtíce tomu J[ejich] O[patrnosti] páni, aby ten grunt na ruinu a k spuštění nepřišel, tu aby povinnosti c[ísařské], panský i obecní nehynuly a grunt taky že svého hospodáře má, puštěn jest týž grunt od J[ejich] O[patrností] pánů s tím vším

příslušenstvím a co tak neb[ožtík] děd a otec manželky jeho zaplaceného měl, Martinovi Zábřezkému v tej prodajné summě za 60 zl mor[avských], placením ročně k obci městské stráž[nické] po 3 zl mor[avských], totižto 26 zlm zlatých, a tak na něm má zaplaceno 34 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu, c[ísařských], panských i obecních povinností S.R.S.N. dne a leta ut supra Václav Prokeš a Jiřík Netolička.

Leta 1699 dne 10. Maii Martin Zábřezký položil za grunt ut supra k obci města Stráž[nice] za zaplacení dluhu panu faráři stráž[nickénmu], co on na vyplacení roli obecní zapůjčil, deset rejnských, za které jsouce toho tak důležitá potřeba vypisuje se jemu 15 zlm. Ty přijal do počtu svého p[an] Johanes Dašický purgmistr.
f 399a
Letha Páně 1699 dne 7. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Martin Zábřezký maje ještě na tom gruntě ut supra
11 zlm k obci městské dopláceti, za takové položil a převedl ty peníze, které Eva Kudlíčka, nynější jeho manželka, jsouce ještě vdovú za grunt svůj v Starém městě položila, totiž
6 zlr, které poněvadž ještě jí na ten dům v Starém mstě vepsané nebyly, tehdy se proto sem na grunt nadepsaného Martina Zábřezkého, jakožto tenkráte manžela jejího, převádí a za těch 6 zlr táž pozůstávající summa, totiž 11 zlm, za zaplacené se vypisují, a to pro tu důležitú potřebu na zaplacení vejš nadepsaného dluhu p[anu] faráři stráž[nickému]. A tak Martin Zábřezký bude míti svůj grunt zouplna zaplacený. Solutum.
f 399b
Přípis domu Jakubovi Hořákovi

Letha Páně 1703 dne 1. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Václav Hořák a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Jakubovi Hořákovi dům odstúpiti chce, vymiňujíc ale sobě v tom domě i z manželkú svobodné bydlení až do jejich obouch smrti. Kdyby se ale ze synem v jednej svědnici znážeti nemohli, syn Jakub Hořák povinen býti má pro nich svědničku vystaviti. Pročež se nadjmenovaný grunt Jakubovi Hořákovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[ských], vrchnost[enských] i městský[ch] p[an] Joseph Stanislav a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.