Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Gr[unt] Jana Chorinského

f 169a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purhrechtních černejch v listu 57 nadepsaný Jan Chorinský drží grunt svůj od Daniele Štefana za summu 66 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 40 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 26 R. Ta všecka summa náleží cechmistrům krejčířským strážnicským.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Tomášků, Vaněk Chorinský S.R.S.A N.R.
Letha 1595 Jan Chorinský položil peněz purkrechtních cechmistrům krejčířským 4 R.
Letha 1596 Jan Chorinský položil peněz purgkrechtních cechmistrům krejčířským 4 R.
Letha [15]97 Jan Chorinský položil za grunth peněz purgkrechtních krejčím 4 R.
Leta Páně [15]98 Jan Chorinský položil za grunt svůj peněz purgkrechtních krejčím 4 R. Ath[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa Jan Chorinský položil cechmistrům krejčířským za grunt svůj 4 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan Chorinský položil cechmistrům krejčířským za grunt 4 R.
f 169b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Chorinský cechmistrům krejčovským ostatních peněz 2 R.
A tak jej zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Běta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Chorinským, prodala grunt požár ut s[upr]a Lukášovi Příborskýmu za summu 5 R. Závdanku jí dal 5 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Sojka, Václav Mezeřický, Thomáš Hlučínský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Lukáš Příborský za grunt nápad[níkům] Jana Chorinský[ho] 2 R. Ty 2 R vydány jsou Kateřině Rybářce za dluh jí od neb[ožtíka] Jana Chorinskýho jinak Kupce povinný.
Ostatek což se za týž grunt dopláceti má, náleží všecko Bětě, vdově po neb[ožtíku] Janovi Chorinským zůstalé.
Letha 1609 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lukáš Příborský za gr[unt] Bětě, manželce n[ebožtíka] Jana Chorinskýho 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] ut s[up]ra položil Lukáš Příborský za grunt Bětě, manželce n[ebožtíka] Jana Chorinského 3 R. Zůstávají při právě městském strážnickém, jsou jí vydány.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Lukáš Příborský za grunt Bětě 4 R. Zůstávají při právě města Strážnice, ty jsou jí vydány.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Lukáš Příborský za grunth Bětě, vdově po n[ebožtíku] Janovi Chorinským 2 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Lukáš Příborský za grunt Bětě Chorince 6 R. Ty zůstávají při právě, ty sou vydány.
f 170a
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Lukáš Příborský za grunt Bětě Chorince, totiž 4 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš Příborský položil Bětě Chorince za grunt 4 R.
Leta 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského vydáno Jeronýmovi synu Bětinému peněz hotových 16 R.
Jakož Jeroným Veselský, syn neb[ožky] Běty Kupcové, měl na tomto gruntě k dobírání po letech summy 19 R, takové peníze pro potřebu svou prodal Lukášovi Příborskému za hotových 5 R 21 gr, kteréž od Lukáše zouplna a docela vyzdvihl. A tak týž Jeroným na tom gruntě nic nemá a Lukáš jej zouplna zaplatil. Actum 9. Junii letha 1616.

Zaplacený

Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka po smrti Lukáše Přerovského prodán jest ten grunth požár Martinovi Bělohlávkovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Melichar Jehuslavský a Lukáš Mečíř S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Bělohlávek položil za gr[unt] peněz ročních 2 R. Ty zůstávají při právě.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Martin Bělohlávek prodal zase grunt ut s[upr]a ze vším příslušenstvím k němu přináležející[m] Matějovi Brožovi za summu 60 R
f 170b
bez závdanku, placením poročně při každých posudcích po 4 R, a co Martin Bělohlávek vyplatil, totiž 2 R, ty jest jemu pustil. Odev[zdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Martin Emříšek a Bartoň Jalupský S.R.S.a N.
Jakož Martin Bělohlávek na tomž gruntě 20 R vydělaných peněz dobírati jměl, takové peníze jest odprodal Matějovi Brožovi za 2 vědra vína. A tak Martin Bělohlávek nic více na tomž gruntě nemá.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Matěj Brože ročních peněz za g[unt] svůj 1 R. Ty přijal Jan a Jíra Pave[n]dický vlastní bratři.

Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Matěje Brože vdova položila peněz ročních za grunt svůj 2 R. Ty přijal Jan a Jíra Pavendík za 1644.

Letha 1647 za purgkmistra pana Lorence Peypolta po zemřetí Matěje Brože aby ten grundt na spustku nepřišel, pan purgmistr a páni radní prodali jej Václavovi Frydeckému za s[umu]
60 zlm bez závdanku, placení ročně po 4 zlm. Od[evzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Jan Hák a Jiřík Branický SRSaN. A[ctum] dne a letha ut [upra].
Pusté
f 171a
Letha Páně 1659 dne 4. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali jsou nadepsaný grunt Václavovi Bohunskému za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jíra Čečatka a Mathouš Tesař S.R.S.a N.

Letha Páně 1682 dne 12. Junii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vdova po neboštíkovi Václavovi Bohunským, nemohouce pro sešlost věku svého jak povinností panských, tak také contribučních zapravovati, nadepsaný grunt pustila jest Janovi Kneyzlovi za summu 60 R. Závdanku položil 5 zlr, takové nadepsaný purgkmistr na zasezelou contributi přijal, placením ročně při Vánocích po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vávrů S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1693 dne 14. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předpsaný grunt vystavíce dle svej možnosti po vyhoření Martin Ostravský i taky na něm zůstávati míníce. Pročež jemu se připisuje v tej summě jak nahoře, totiž v 60 zlm, placením ročně po 2 zlm k obci města Strážnice, jestli nápadníků nebude.
Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností Jiřík Švehla, Martin Lipenský S.R.S.N.
f 171b
Letha Páně 1693 dne 15. Junii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt Martin Ostravský majíce sobě odevzdaný a připsaný, že však na vojnu vzat jest, toho gruntu pustého zanechal. Aby panské povinnosti nehynuly, J[ejich] O[patrnosti] páni tenž grunt Jakubovi Valáškovi prodali za summu 60 zlm. Poněvadž ale Martin Ostravský tenž grunt dle svej možnosti vystavěl, za to vystavení jeho za ně Jakub Valášek dal 6 zlm, které se na hlavní summě srážejí, ostatek placením ročně po 2 zlm.

Rukojmě za zvelebování gruntu a zbývání povinností všelijakých Jiřík Netolička, Martin Zábřežský S.R.S.N. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1694 dne 28. Aprilis za purgkmistrovství p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova, pozůstalá po neboštíkovi Jakubovi Valáškovi, nemohouc délej gruntu předepsaného držeti a povinností všelikých zbývati, takový pustila Antonínovi Zahrádkovi, který se jemu připisuje v tej summě jak nahoře 60 zlm. Kterejšto vdově Antonín Zahrádka položil hotových 6 zlr 30 kr, které se na hlavní summě srazí a vdova nic více pohledávat nemá, ostatek placením ročně po
2 zlm.
Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností p[an] Jan Hlubocký, p[an] Václav Miklíček S.R.S.N.
f 172a
Letha Páně 1697 dne 4. Septembris za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha nemohouc Antonín Zahrádka gruntu ut sup[ra] pro jisté příčiny držeti, takový odprodal Mikolášovi Hornýmu v tej summě, jakž jej sám připsaný měl 60 zlm. Závdanku jemu dal 9 zlm, které toliko za vystavení a za jeho praetensi, co na něm vyplaceného měl, jemu pokládá. A on Zahrdáka více na tom g[runtě] nic co praetendirovati míti nebude, ostatní pak povinen bude platit k obci městské stráž[nické] ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Mikoláš Rychlík a p[an] Martin Káčer SRSVN.

Letha Páně 1700 dne 1. Aprilis za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předstoupíc Mikuláš Horný na rathauz města Stráž[nice] přednesl, kterak gr[unt] ut supra za grunt v počtu 28 Janovi Hubkovi profrejmarčil, poněvadž k provozování řemesla svého příležitosti náležitej na tom domě neměl, k tomu jemu ještě 10 zlm přidal.
f 172b
Kterýžto gr[unt] Janovi Hubkovi v tej summě [se] připisuje, toiž 60 zlm, těch pak co jemu přidal za zvelebení gruntu neb vystavení se jemu zde vypisuje 9 zlm, ostatek platiti bude povinen ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti všeliké Matěj Mikulka a Pavel Hořák SRSVNR.

Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Hubka z gruntu ut supra obci městské 51 zlm zpláceti, že takový spolu z jinými na ruinu skrz tu nešťasnú rebelii vyšel, z takovej summy se jemu za vystavení třetí díl upúští, totiž 17 zlm a na to při držaných posudcích pokládá 1 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje,

18 zlm ostatní platiti bude ut supra. Stalo se dne a letha ut supra.
f 173a
Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Hubka pokládá obci městskej peněz verunkových 1 zlr, za kterýžto se jemu vypisuje 1 zlm. Ty přijal pan purgm[istr] za příjem.

Letha Páně 1720 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času zemtouce Jan Hubka, držitel gruntu ut supra, takového se zaujal jeho syn Jan Hubka, kterýžto taky druzí bratři jeho jemu dobrovolně popustili i s těma 28 zlm, které neb[ožtík] otec jeho sobě za zaplacené vypsané měl. Pročež se jemu nyní týž grunt připisuje a odvzdává za vlastní, placením ostatní verunkovej summy
32 zlm ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N.

Přípis Tomáša Němčického

Letha Páně 1770 roku dne 22. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních téhož času předstoupil Martin Hubka před počestnou radu městskú a přednesl, kterak on nemohouce ten grunt délejíc držeti, nemajíce ale sobě připsaný a po svojím neb[ožtíku] otci Janovu Hubkovi zděděný, ze svej dobrej vůle
f 173b
Tomášovi Němčickému jest odprodal za summu 72 zlm s tím na něm od starodávna majícím právem. Pročež na žádost jeho Martina Hubky Tomášovi Němčickému tentýž grunt za jeho vlastní, volný a dědičný [se] připisuje a odevzdává i s těm podlužnýma verunkovýma penězi v summě 32 zlm.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a městských p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis Doroty provdatej za Johanesa Dvořáka

Leta Páně 1776 dne 22. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní pan Johanes Karásek a tu přednesl, kterak on dceři svej Dorotě, provdatej za Johanesa Dvořáka, grunt ut supra v Německej ulici podle Petra Vajčnera stojící od Tomáše Němčického za summu jedno sto třicer rýnských odkúpil, žádajíce by jí dceře jeho Dorotě dle řádu a práva purgrechtního za vlastní připsán byl. A poněvadž Tomáš Němčický k tomu se přiznal, týž grunt se řečenej Dorotě

Dvořáčce připisuje za vlastní, volný a dědičný i s těma při tom gruntě se vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r 32 zlm k placení po 2 zlm ročně k obci městskej tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Philip Dvořák a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
f 174a
Přípis Tomáše Rychlíka

Leta Páně 1776 dne 22. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Dorota, vlastní dcera p[ana] Johanesa Karáska, provdaná za Jana Dvořáka, grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, takový když manžel její Johann Dvořák z toho světa se pominul a ona jej držeti nemohla, obzvláštně poněvadž peníze zaň dílem vyplacené, dílem ještě dlužné byly, z vůle svej zase odprodala vejš jmenovanému Tomášovi Rychlíkovi za summu jedno sto třiceti sedum rýnských. A když strana prodávající skrze summu kupní také upokojená jest, týž grunt se jemu Tomášovi Rychlík[ovi] spolu i s těma na gruntě tom vězícíma verunkovýma penězi obci městskej k placení po 1 zlm ročně v summě pak p[e]r 32 zlm dle práva purgrechtního za vlastní, volný a dědičný odevzdává a pořadně připisuje.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Tyml a pan Philip Dvořák S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.

Přípis Antonína Saně

Leta Páně 1782 dne 1ho měsíce března za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních toho času jakož Tomáš Rychlík grunt ut supra pořadně ukúpený a připsaný měl, takový pro nemožnost svou dobrovolně odprodal Antonínovi Saňovi za summu jedno sto čtyricet rýnských s tím doložením, aby kupec povinen byl
f 174b
prodavačovi Tomášovi Rychlíkovi na dvoře jednu světničku a síňku k jeho svobodnému bydlení společně i pro manželku, jak dlúho jeden i druhý živ bude, vystaviti, ku kterémužto stavení však on Tomáš Rychlík to před rukama mající dřevo přidati a co možno prací rukú svých napomáhati se zavázal, v čas neštěstí ohně ale má on Tomáš Rychlík na outraty své takovú světničku opravovati. Kdyby ale se z příčin důležitých s hospodářem snášeti nemohl, tenkráte hospodář jemu Tomášovi Rychlík[ovi] neb manželce jeho třicet rýnských vyplatiti dlužen bude, ostatní verunkové peníze kupec Antonín Saňa p[e]r 32 zlm po
2 zlm ročně k splacení obci městskej na sebe přijímá. Podle toho grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu Antonínovi Saňovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu

purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých povinností pan Philip Dvořák a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 50 Fr capitali, welche dem Pfarrkirche St. Martin gehören und hier primo loco versicheret worden.
Sign. Strassnitz am 13ten Aug. [1]796. Prat.