Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Gr[unt] Matyáše Smetany hrnčíře

f 85a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 73 nadepsaný Matyáš drží grunth svůj od Jana Kavky za summu 80 R koupenej, kterejž jest podle téhož zápisu ut s[upr]a Janovi Kavkovi i z skoupenejmi penězi téhož letha zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta [15]99 v pátek den s[vatéh]o Řehoře za rychtáře Bartoše Šlechty Matyáš svrchu psaný prodal podsedek svůj Jírovi Fryštackému provazníkovi za summu 130 R. Závdanku jemu položil 14 R, ostatek dopláceti má při každých Vánocích od leta [15]99 po 8 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JM Páně Václav Mochol, Martin Malač, Jan Pohůnek, Petr Trubač, Martin Sejkora pekař S.R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Provazník Matyášovi Hrnčíři za grunt 8 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra Provazník Mathyášovi Hrnčíři za grunt 8 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra Provazník Matyášovi hrnčíři za grunt 8 R.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra Provazník za grunt Matyášovi Hrnčíři 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožmberskýho položil Jíra Provazník za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 4 R.
f 85b
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jíra Provazník za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 8 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Jíra Provazník prodal podsedek požár ut s[upr]a Danielovi Pecovi za summu 115 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Simeon Blanařů, Martin Peců S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Daniel Peců za grunt Mathyášovi Hrnčíři 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Daniel Peců za grunt Mathyášovi Hrnčíři 6 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Daniel Peců prodal podsedek svrchu psaný Jírovi Šalmanovi za summu 124 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Martin Peců, Matěj Polách, Pavel Pikhart, Václav Čaplovský S.R.S.N.
Téhož leta ut s[upr]a položil Jíra Šalman za grunt svůj
9 R. Ty přijal Matyáš Hrnčíř.

Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Šalman Matyášovi Hrnčířovi za grunth 6 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Šalman Matyášovi Hrnčířovi za grunt 6 R.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Šalman za g[runt] Matyášovi Hrnčířovi 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Šalman za grunth Matyášovi Hrnčíři 6 R.
f 86a
Jíra Šalman prodal ten grunt svrchu psaný Václavovi, synu Matěje Večeře, za summu 124 R. Závdanku dal Václav Jírovi Šalmanovi 50 R, platiti má po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Večeře otec jeho, Jíra Provazník a Martin Peců SRSN.
Stalo se za purgkmistra Bartoloměje Šlechty leta 1615.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi 6 R. Ty jest Matyáš sám přijal.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberské[ho] Václav Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi, ty jest Matyáš sám přijal, totiž 6 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Večeřů položil za grunt Matyášovi Hrnčířovi 6 R.

Leta Páně 1620 po smrti Matyáše Hrnčíře jakož jemu ještě na tom gruntě náleželo k dobírání 17 R, Václav Večeře maje dceru téhož Matyáše Annu, při rozdílu statku porazil sobě na díl svůj po manželce své těch 17 R. A tak nebude povinen po 3 leta za grunt nic pokládati a po vyjití 3 let bude povinen klásti zase tomu komuž náleží za ten grunt po 6 R jako i prve.

Letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav Večeře s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, prodal jest ten grunt Václavovi Smetanovi hrnčíři za summu 100 R. Závdanku dal hned při odevzdávce hotových 67 R a ostatek platiti má ročně po 6 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Žeravský a Jíra Ambruzů SRSaN.

Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového po ujití z gruntův panských Václava Hrnčíře prodán ten grunth Stěpánovi Kutějkovému za 100 R. Závdanku dal 4 R, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jan Frydla a Jan Řehák S.R.S.N.

f 86b
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků položil za grunth svůj peněz ročních 2 R. NB 1. Ty sou vydány Janovi Malenovskému, má je vydati Danielovi Pecovému.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků položil za grunth svůj 4 R. Z toho dáno Danielovi Pecovému 3 R a k obci městské přijato 1 R. NB 2.
1 NB. Ty 2 R, kteréž přijal, jest povinen zase navrátiti, kteréž k obci strážnickej náležejí.
2 NB. Takové tři zlaté jsou omylem Danielovi Pecovému připsané, kteréž také k obci strážnickej náležejí.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Štěpán Kutějků položil za gr[unt] k obci městské na dluh od Václ[ava] Smetánky povinný 4 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Štěpán Kutějků položil za gr[unt] k obci městské na dluh ut s[upr]a povinný
4 R.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků položil obci městské 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Štěpán Kutějků položil obci městské 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků položil obci městské 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků položil za grunt svůj peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan Macháčků na místě Alžběty manželky své, dcery nebo[žtíka] Jiříka Provazníka.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Štěpán Kutějků položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. Ty přijala Alžběta, dcera nebo[žtíka] Jiříka Provazníka.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Štěpán Kutějků položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R 15 gr. Ty zůstávají při právě, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Provazníka.
f 87a
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Štěpán Kutějků položil ročních peněz do s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka Provazníka za rokh 1642 a 1643 2 R. Ty přijal purgk[mistr] vejš psaný.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[tarších] t[oho] r[oku] Štěpánovi Kutějkovi podobně jak jiným sousedům vyhořelým, co tak dopláceti měl, sráží se polovici 33 R 7 ½ gr.

Letha Páně 1666 dne 16. Martii za purgkmistra Daniele Dašického a spoluradních toho času prodán jest spřed psaný grunt Pavlovi Wolfovi ze vším k němu od starodávna příslušenstvím přináležejícím za summu 100 zl mor[avských]. Má vyplaceno, co tak po svej manželce Zuzaně, pozůstalej dceře po nebo[žtíku] Štěpánovi Kutějkovým, zdědil totiž 16 zlm 20 gr
4 den. Spláceti jej má každoročně při držaných posudcích po
4 zl mor[avských]. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení, i také povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní zastavil rukojemníky: Andres Pukač a Jan Glogar S.R.S.V.N.

Letha Páně 1674 dne 3. Maii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních Pavel Wolf prodal grunt svůj ut supra Mikolášovi Kutějkovi, tak jak sám jej ukoupený měl, za summu 100 zlm. Závdanku za vystavení Mikoláš Pavlovi Wolfovi dáti má 12 zlm, při odevzdávce položiti má 4 zlm, ostatní summu rok po roce po 2 zlm platiti má, co se pak dotyčné hlavní summy po vyjití a zaplacení po sirotcích Jiříka Provazníkového k obci městské.
f 87b
(zbytek záznamu nečitelný pro vybledlý inkoust)

Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purg[mistra] p[ana] Johannesa Dašického Mikuláš Kutějka položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci měst[ské] stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovcích 1 zlm, za který souce toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu psaný purg[mistr] do počtu svého za příjem.
Item více položil 1 zlr, vypisuje se 1 zlm 22 ½ gr.

Letha Páně 1705 dne 24. Martii za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních jeho tak jakož jest Pavel Hrachovský leže na smrtedlné posteli praetensi svou, která jemu náp[adem] patřila, jakž zápis nahoře ukazuje, spolu i Zuzany švagrovej svej patřící, Mikulášovi Kutějkovi, držiteli gr[untu] ut s[upra], daroval a poručil, pročež se mu ta praetensi zde za zaplacenú vypisuje a činí spolu z jeho dílem a za zaplacené se vypisuje 66 zlm 22 gr 3 ½ den.
NB. Pamět se činí, že Mikuláš Kutějka těch 12 zlr, které při odevzdávce za vystavení gr[untu] položiti měl, docela zaplatil, id e[st] 12 zlr.
f 88a
Letha Páně 1708 dne 16. Junii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož leta Mikuláš Kutějka nemohouc pro sešlost věku svého gr[unt] ut s[upra] délejíc držeti, prodal jej Pavlovi Zajíčkovi za summu prodajnú 100 zlm. Závdanku jemu položil za to, co vyplaceného měl, hotových
44 zlr, činí na morav[ský] počet 39 zlm 21 gr 3 den a jemu se za zaplacené vypisují 70 zlm a Mikuláš Kutějka ani dědicé jeho nic více na tom gr[untě] co pohledávati míti nebude. Ostatních 30 zlm platiti má obci stráž[nické] po 2 zlm každoročně, rešta a povinnosti zasedlé až do s[vatéh]o Jana 1709 prodavač a od svatého Jana kupec na sebe přijímá. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení p[an] Jan Stavinoška a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Leta a dne ut sup[ra].

Letha Páně 1711 d[ne] 2. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Zajíček z gruntu ut supra ještě 30 zlm na letha spláceti, na touž summu pokládá obci strážnickej 1 zlm. Ty přijal p[an] purg[mistr] do počtu za příjem.
f 88b
Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Pavel Zajíček pokládá ročních peněz 1 zlm. Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Přípis Roziny provdanej Vajčnerky, rozenej Zajíčkovej

Letha Páně 1747[ho] dne 19. Decemb[ris] za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních zdědila Rozina provdaná Vajčnerka, rozená Zajíčková, po svým neb[ožtíku] otcovi Pavlu Zajíčkovi dle testamentu předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem. Pročež se jí dědičce takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. K tomu pak se dědička vyjevila, že kdyby ji Bůh všemohoucí spíšej než jejího manžele Václava Vajčnera z toho světa povolal, tak on její manžel mimo jejich nynějších i budoucích dětí na témž domě
f 89a
třetí díl dědičně k pohledávání má, pokudž by vícej dětí neostalo kromě až do třech inclusive, když pak by jich vícej pozůstalo, tehdy rovnej díl s něma míti má. Stalo se dne a roku, jak vejš stojí.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu jsou: p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jozef Heisig. Vejrunky při posudcích, jak vejš stojí, k doplacení přicházejí, totiž 28 zl mor[avských] po
1 zl mor[avský] ročně.

Přípis Vácslava Vajčnera

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož dle předstojícího zápisu držitelkyně gruntu ut supra Rozina provdatá za Václava Vajčnera, rozená Zajíčková, přitom dědičně podosáhnutém sobě přijatým domě zřetedlně doložit nechala, kterak v příběhu tom, kdyby ju Bůh všemohoucí dřívej nežli manžele jejího Václava Vajčnera z toho světa na věčnost povolal, týž dům jestli 3 děti by pozůstaly, tehdy na 3, jestli ale vícej dětí by bylo, tehdy na tolej dílů, kolik dětí i s manželem bude. Když tehdy po smrti tejž držitelkyně gruntu mimo manžele Václava Vajčnera dítky 4ry, jmenovitě syn Martin, syn Václav, pak dcery Apolonia a Anna pozůstaly, následovně týž grunt, neb cena jeho na pět dílů rozvrhnuta a v rovnosti k podělení přijít musela. Odtudž aby se věděti mohlo, jak mnoho na jeden neb druhý díl připadá,

f 89b
týž grunt především právně za cenu třista rýnských se prošacoval, podle čehož tehdy rozvrhnúce těch 300 zlr na
5 rovných podílů, připadá na každý po šedesáti rýnských. A tak přináleží z něho manželovi Václavovi Vajčner jakožto otci těch jmenov[aných] dítek 60 zlr, synovi Martinovi 60 zlr, synovi Václavovi 60 zlr, dceři Apoloniii za Martina Rybeckého 60 zlr a dceři Anně svobodnej ještě 60 zlr.
I poněvadž týž grunt vedle bedlivého uvážení otce vejš dotčeného nejmladšímu synovi Václavovi by zanechán byl, též od J[ejich] O[patrností] pánů jednomyslně na Václava přisouzen byl, obzvláštně z ohledu, že otec a respective manžel držitelkyně v letech zešlý a starší syn Martin jsouce jinak condicionirovaný vzdálený jest, aniž více obydlí v Strážnici míti sobě nežádá. Podle toho taky v tej výš opsanej summě za 300 zlr jemu Václavovi, mladšímu synovi Václava Vajčnera, se purgkrechtně s tím doložením přinechává, aby on Václav Vajčner časem svým z něho bratrovi svému Martinovi, pak sestrám Apolonii a Anně ty na ně padající podíly po 60 zlr vyplatil. Co se ale podílu otce Václava Vajčnera dotejká, ten on Václ[av] Vajčner synovi svému Václavovi, jakožto gruntu toho budoucímu držiteli, z lásky otcovskej, mimo aby se na díl dědictví otcovského po smrti jeho otce
f 90a
porazit směli, docela daruje. Však má on syn Václav zavázán býti jeho otce až do smrti v tom domě svobodně a společně s sebou přebývat nechat. Připisuje se jemu za vlastní, volný a dědičný spolu s těma na gruntě tom pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 28 zlm, po 1 zlm mor[avských] ročně k splacení.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N.

Hypotheca. Ob diesem Hause haften 150 Fr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco ad juxta versicheret worden. Grundamt Stadt Strassnitz den 10ten Januar [1]795.
Laut im Buche quitantiarum de ac. 795, folio 67 einverleibten, Quittung sind darin 150 Fr baar bezahlt, solglich hier geloschet worden. De sessione 15ten Dezembris [1]804. Prat.
Haftet ob diesem Hause 650 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. De sess[ione] 6ten Dezembris [1]806. Prat.