Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Gr[unt] Daniele Dluhošového

f 349a

Letha Páně 1571 podle zápisu knih starejch skoupenejch v kůži červené v listu 80 nadepsaný Daniel Dluhošů drží grunth svůj od purgkmistra a starších města Strážnice za summu 116 R koupenej, kterejž jest letha [15]91 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej za zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožmberskýho Daniel Dluhošů prodal podsedek ut s[upr]a Davidovi Ptáčníkovi za summu 132 R. Na to jemu David Ptáčník dal podsedek svůj v Starým městě zaplacenej v 60 R, a tak zůstává dopláceti obci městské od letha ut s[upr]a po 8 R – 72 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Slováků, Matěj Manů, Daniel Dluhošů
S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil David Ptáčník obci městské 8 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podli rozdílu statku Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Davidovi Ptáčníkovi, vzala podsedek požár ut s[upr]a v summě 105 R. Z toho sobě srazila dílu svého 41 R, zůstává dopláceti 64 R, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
f 349b
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Izaiáš Tkadlců na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své za grunt obci městské 6 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Izaiáš Tkadlců na místě Kateřiny ut s[up]a manželky své za grunt obci městské 6 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Izaiáš Tkadlců jinak Žoužela obci městské 6 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Izaiáš Tkadlců jinak Žoužela obci městské 6 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Izaiáš Žoužela položil obci městské za g[runt] 6 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Izaiáš Žoužela za g[runt] obci městské 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Izaiáš Žoužela za g[runt] obci městské 6 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Izaiáš Žouželů položil za grunt obci městské 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Izaiáš Žouželů položil za grunt obci městské 6 R.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Izaiáš Žouželů za grunt obci městské 6 R.

Letha Páně 1622 dne 24. Februarii za purgkmistra Bartoloměje Šlechty a spoluradních jeho prodán jest požár po n[ebožtíku] Izaiášovi Žouželovým Mikulášovi Kneslovi za
105 R. Závdanku dáti má 10 R a platiti každoročně při posudcích, když se počnou jiní požárové platiti, po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Frydecký, Pavel Žeravský, Pavel Plášek, Václav Častkovský S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.
f 350a
Mikuláš Knesl majíce sobě po Zuzanně manželce své v statku neboštíka Izaiáše Žoužela povinný dluh, jmenovitě 97 R 28 gr
3 den, takovou summu sobě na tomto gruntě, poněvač do téhož statku Žouželovského náleží, porazil. A tak již toliko za tento grunt dopláceti povinen bude:
Na obec města Strážnice předních peněz 4 R.
A do statku Izaiáše Žoužely 3 R 1 gr 4 den.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Jankho Mikuláš Knesl položil za tento grunt ostatních na obec stráž[nickou] 4 R.
A jakož jest nápadníkům neboštíka Izaiáše Žoužely 3 R 1 gr 4 den náleželo, takové peníze tíž nápadníci jsou společně prodali Mikulášovi Kneslovi za hotových peněz.
A tak Mikuláš Knesl má svůj grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1702 dne 21. Febru[arii] za purgmistra pana Jana Dašického a spoluradních téhož letha Václav Kneyzl majíce ten gr[unt] ut s[upr]a po otci svém Mikulášovi zcela a zouplna zaplacený, nápadem přišlý, na kterém nemaje ho sobě podle pořádku městského připsaného, dlouhé leta zůstával, až svůj věk k starosti strávil, takže více pro zešlost věku svého na tomž gr[untě] zůstávati a povinnosti zbejvati nemohouc,
f 350b
pustil jest ten gr[unt] Janovi synu svému. Který se mu v tej summě, jak jej sám měl, ve 105 zlm připisuje a odevzdává, však na ten spůsob, kdyby se mladší syn Vencl z vojny navrátil a hospodářem býti chtěl, aby mu z něho postoupil a on Vencl Janovi polovici jeho splatit bude. Pakli by Vencl hospodářem býti nechtěl, tehdy on Jan Venclovi jeho díl aby vyplatil a kdyby se z vojny nenavrátil, díl Venclů jemu připadne. Odevzdává se jemu zan volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] pan Jiř[ík] Peldřimovský a p[an] Pavel Hořák.
NB. Pamět se činí, že Václav Kneyzl do smrti svej v tom domě místo sobě vymínil a syn to zdržeti slíbil. Jestliž by pak skrze ženy jejich jitřitost se díla, teda že mu na dvoře světničku vystaví.

f 351a
Letha Páně 1726 dne 11. April[is] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nemohouce Jan Kneyzl gruntu ut supra pro nemožnost svou délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Jakubovi Mozlerovi za padesáte šest rýnských hotových peněz, které taky Jan Kneyzl náležitě k rukám svým přijal. Pročež se mu Jakubovi Mozlerovi připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený bez všelikých reštů až do 1. April[is] tohoto běžícího roku.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.A.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
[N.B.] Pamět se činí, poněvadž mocí předního zápisu Jan Kneyzl polovic bratrovi, který ve vojně jest, Václavovi kdyby se navrátil z domu toho zaplatiti povinen jest a o tom dokonale se neví, zdaliž ještě živ jest. A poněvadž Jan Kneyzl všecky ty peníze k sobě přijal, pročež za cautzi a Pfandt jistoty těch peněz zadal týž Jan Kneyzl jednu svú vlastní štěpnicu za Starým městem podle Lukáše Červenky a Martina Stanislava ležící, tak kdyby
f 351b
jmenovaný Václav Kneyzl z vojny přišel, aby na tej štěpnici na tú polovici k praetensi za dům 28 zlr majíce regress svůj vzíti mohl. A podle toho tej štěpnice Jan Kneyzl nebude moc prodati ani podstaviti, dokudž by jistota nepřišla, že by již ten nadjmenovaný Václav při živobytí nebyl a potomků žádných neměl.

Přípis Ignáca Možnara domu

Leta Páně 1774 dne 11ho měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času pozůstajíce grunt tento po smrti napřed psaného Jacuba Možnara mezi společné po něm pozůstalé dědice na podíly, takový dle pravého rozvržení a dobrovolného stran uznešení Ignác Možnar, vlastní syn téhož neb[ožtíka] Jacuba Možnara, v summě jedno sto padesáte rýnských na sebe jest přijal a druhých spoludědiců dokonale vyplatil, takže oni žádnej praetensi více na tomž domě míti nemožú a nemají. Podle toho taky grunt ten se jemu Ignácovi Možnar za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelijakých královských, vrchnostenských i městských povinností pan Petr Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
f 352a
Přípis Andrisa Tománka

Leta Páně 1774 dne 13ho máje za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Ignác Možnar grunt ut supra sobě pořadně připsaný a odevzdaný, v ničem

nezávadný, takový z svej dobrej vůle odprodal vejš jmenovanému Andrisovi Tománkovi za summu hotových peněz jedno sto sedumdesát čtyri rýnské. Pročež grunt ten jemu Andrisovi Tománkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Carel Večeřa a pan Frantz Gatty S.R.S.V.a N.