Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Martina Pecového

f 409a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 73 nadepsaný Martin drží grunth svůj po n[ebožtíku] Janovi Pecovi otci svém zuostalej za summu 120 R koupenej, kterejž jest letha [15]94 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty po smrti Martina Pecového Jan, syn vlastní jeho, s povolením pana ouředníka strážnicskýho prodal grunt napřed psaný po témž Martinovi otci svém Janovi Lazebníkovému za summu 80 R. Zádanku týž Jan Lazebníků dal témuž Janovi Pecovýmu peněz hotových při prodeji 5 R a což ještě témuž Janovi Pecovýmu z téhož gruntu podle smlouvy summy prodejné področně vyplniti se mělo ostatek summy, totiž 75 R, to všecko jest týž Jan Peců Janovi Lazebníkovýmu prodal za hotových 10 R. A tak na tom gruntě nic více nemá a Jan Lazebníků má týž grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný. Kterýž odevzdán jest jemu za volný a svobodný podle cedulky rukou vlastní téhož Jana Pecového k ouřadu města Strážnice napsané a sekrytem jeho zpečetěné.
Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu i obci povinovaté Vácslav Častkovský a Vácslav Hrnčíř S.R.S.a N.
f 409b
Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Lazebníků majíce ten grunth zouplna zaplacený prodal jej s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, Václavovi Mastkovskému za summu 150 R. Závdanku dal při odevzdávce 32 R, ostatek platiti má ročně po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Stříteský a Jan Lazebníků S.R.S.a N.

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Václav Mastkovský z toho gruntu pryč odešel a Jan Lazebníků nechtíce, aby takový grunt pustý zůstával, jeho se jest ujal a prodal jej Mikulášovi Frýdeckému bez závdanku za summu 150 R, platiti má každoročně po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Matěj Kohout a Jan Bartošů S.R.S.a N.
Letha 1626 za purgkmistra Martina Janko Mikuláš Frýdecký položil za grunt Václavovi Častkovskému 6 R.
A jakož jest ještě témuž Václavovi Častkovskému z toho gruntu k dobírání náleželo 26 R, takové peníze prodal jest Mikulášovi Frýdeckému za hotových peněz 2 tolary široké. A tak týž Václav Častkovský již tu nic více nemá a Mikuláš Frydecký ten grunt má zouplna zaplacený.

Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnicského, Mikuláš Frýdecký kovář prodal grunt svůj v Německej ulici Jiříkovi Přerovskému za summu 10 R.
f 410a
Závdanku dal jemu při odevzdávce 16 R 16 R a platiti jej má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Lukáš Prokšů, Jan Houska a Mikuláš Kneyzl S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Přerovský položil Mikulášovi Frýdeckýmu kováři za grunt svůj peněz ročních 3 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jiřík Přerovský položil Mikulášovi Frýdeckému kováři za gr[unt] peněz ročních 3 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Přerovský položil za gr[unt] svůj, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal 2 R
15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Jiřík Přerovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal 2 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jiřík Přerovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal 2 R 15 gr.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jiřík Přerovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal 2 R 15 gr.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jiřík Přerovský položil za gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž Mikuláš Frýdecký přijal za 3 letha 1639, [16]40 a [16]41 7 R.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta položil Jiřík za g[runt] Mikulášovi Frýdeckýmu 2 R za rok 1642.
f 410b
Leta 1655 dne 11. Martiiza purgkmistra Jiří[ka] Kopřivnického a s[polu] r[adních] jeho Jiřík Přerovský vyhoříc jako jinší sousedé, také jemu se sráží a spouští na poručení vrchnosti polovici 54 R 15 gr.

Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele Dašického a spoluradních jeho Kašpar Bítovský koupil spřed psaný grundt ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 150 zlm. Vdově po neb[ožtíku] Blažejovi Čabaňovi položil závdanku 5 zl mor[avských] a takový každoročně při držaných posudcích po 5 zlm platiti povinen bude. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán.
Rukojmě za opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Dvořák, Šimon Vytřasil S.R.S.a N.R.

f 411a
Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož po smrti neb[ožtíka] Jiříka Přerovského pozůstalá manželka vprovdajíc se za Kašpara Bítovského, po zemřetí jich obouch nebudouce žádný bližší, toliko vlastní syn neb[ožtíka] Jiříka Přerovského po něm Matouš Přerovský, aby v cizí ruce nepřišel, dosedl na ten grunt tenž Matouš ze vším příslušenstvím tím, co tak tenž Jiřík Přerovský na něm zaplaceného měl, totiž 54 zlm 15 [gr], a budúce ještě jeho sestra, která se za Jana Najmona provdala a po otci svým 41 zlm vyplacených nápadem dostala, takové s povolením manžela svého Jana Najmona po smrti její on za hotových 4 zlr psanému Matoušovi Přerovskému švagru svému odprodal, které se za zaplacené vypisují, totiž 41 zl mor[avských]. A tak se týž grundt jemu za touž summu dopláceti 54 zlm 15 [gr] odevzdává za volný a svobodný v 150 zlm.
Rukojmě za dobré hospodářství a placení gruntu S.R.S.N. Jiřík Peldřimovský a p[an] Tomáš Svoboda dne a leta ut s[upra].
Na tom gruntě jest dopláceti:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Frýdeckého, jestli nejsou, tehdy obec nápadník 9 zlm 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Čabaně Blažeje 5 zlm.
f 411b
Letha Páně 1705 dne 6. Martii za purgmistra p[ana] Johannesa Bíteského a spoluradních jeho maje sobě Jiřík Přerovský grunt ut s[upra] od otce svého, již v Bohu odpočívajícího, puštěný ještě za živobytí jeho, takový pustil frejmarkem Janovi Polešákovi švagru svému s tím vším, co na něm sám spravedlnosti měl, jakž zápis nahoře otce jeho ukazuje. A tak se jemu připisuje v summě 150 zlm, ostatní summu platiti bude nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jiřík Jakubovský a p[an] Šebestian Jarolím SRSVN.

Letha Páně 1709 dne 27. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Kateřina, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Polešákovi, nemohouc gruntu ut s[upra] držeti, opravovati a povinnosti zbývati, z vůlí matky svej prodala jej Václavovi Neumonovi bratranci svému za summu ut s[upra] 150 zlm.
f 412a
Závdanku položil ihned hotových 90 zlr, totiž za vystavení
30 zlr a za tu praetensi, co na gruntě za vyplacené se nachází, totiž 95 zlm 15 gr, 60 zlm, které se jemu tuto za vyplacené, totiž 95 zlm 15 gr. Těch pak 90 zlm mezi dědici podle společného domluvení takto se vydělilo:
N[ebožce] Polešáčce za vystavení 30 zlr, dílu jejího
10 zlm, z dílu bratra svého Jiříka a sestry svej Anny, které jí adirovali 20 zlr, spolu 60 zlr.

Matce 20 zlr.
Jura Polešák uxorio nomine podle poručenství neb[ožtíka] otce 10 zlr.
Ostatních pak 54 zlm 15 gr platiti bude povinen nápadníkom ut s[upra] po 3 zlm ročně při posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti p[an] Samuel Nejezchleba a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.N. Stalo se u přítomnosti všech stran dne a leta ut s[upra].
NB. Pamět se činí, že Václav Neumon v tom zadním stavení vd[ovy] Přerovskej po neb[ožtíku] Matúšovi Přerovském do smrti její místa příti, tolikéž synečka Tomáša po neb[ožtíku] Polešákovi na svůj náklad řemeslu ševcovskému vyučiti chce a se obligiroval. Zahrádkú pak jednú podle kupu vládnúti bude a poněvadž neb[ožtíku] Janovi Polešákovi nic za vystavení se nesrazilo, pročež nyní Václavovi Neumonovi, poněvadž za vystavení platí, 20 zlm nahoře z summy hlavní se defalciruje.
f 412b
Letha Páně 1715 dne 23. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] p[an] Václav Najman svůj vlastní i ze zadkem přes Novú ulicu jdoucím, z takového z svej dobrovolnej vůle prodal přední částku v Německej ulici, to jest předek toho domu až po Novú ulicu i s tím, co na něm vyplaceného měl, totiž 115 zlm 15 gr alb, za hotovú summu 62 zlr Pavlovi Zajíčkovi, zadek ale gruntu toho v Novej ulici p[an] Václav Najman pro sebe zanechal. Kteréžto peníze poněvadž jmenovaný Pavel Zajíček náležitě složil, týž přední grunt se jemu připisuje za volný a svobodný v summě 150 zlm, z kterejžto summy poněvadž nahoře podotknutých 115 zlm 15 gr zaplacené míti bude, ostatních
34 zlm 15 gr bude povinen platiti nápadníkom, kteří se najdú, ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností Jan Stavinoška a Pavel Zajíček strejc jeho S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Jestli by ještě jakž dluh potomkům Polešákovským náležel, p[anu] Václavovi Najmanovi k placení patřiti bude, jakož i contrib[uce] za rok 1713 a 1714.
f 413a
Přípis Matěja Dokúpila

Leta Páně 1761 dne 1ho Martii za purgmistra p[ana] Johannesa Bartelsmana a spoluradních téhož času majíce Jozef Zajíček grunt ut supra po svých rodičích zděděný, takový z svej dobrej vůle z Matějem Dokúpilem prohandloval na předměstí, kde jemu Matěj Dokúpil na ten svůj grunt jak na hotově, tak na jinších věcech, co se za třiceti pět rýnsk[ých] počítá, přidal. Pročeš se nadepsaný grunt Matějovi Dokúpilovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností jak krá[lovských], tak vrchnostenských i městských p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Dokúpila

Leta Páně 1682 dne 14. měsíce listopadu za purgmistra pana Johanesa Ježík a spoluradních toho času předstoupil držitel gruntu Matěj Dokúpil před Jich Opatrnost pány a tu přednesl, kterak on z čistej a dobrej vůle svej po bedlivém rozvážení grunt ut supra sobě pořadně připsaný synovi svému Janovi Dokúpil v summě jedno sto
f 413b
dvaceti rýnských tím spůsobem popúští a za jeho vlastní a dědičný zanechává, aby on syn jeho Jan Dokúpil předně předstojící verunkové peníze p[e]r 34 zl mor[avských] 15 gr alb k splacení po 3 zlm ročně na sebe přijal, pak jestli by on Matěj Dokúpil za živobytí svého na takových 120 zlr k potřebě svej nevybral, aby Maryně za Martina Pavlíka provdatej 30 zlm, Johanně provdatej za Jozefa Uherka 30 zlm a Martinovi Dokúpil 30 zlm, zanechajíce sobě Jan tolikéž 30 zlm bez všelijakého odporu na hotově vyplatil. Mimo toho ale jeho Matěje Dokúpila, který taky až do smrti půl humna užívati sobě vymiňuje, podobně do smrti u sebe buď společně v setnici, neb vzlášť v zadní světni[č]ce jakožto otce upřímného držel a svobodné bydlení popřát povinen byl,jakož i plac pro své vlastní utěžené zboží a místo pro krávu a ušípané. K čemuž všemu když Jan Dokúpil dokonale přivolil a nadepsanú povinnost, jakož i celého gruntu opravu na sebe přijal, týž grunt se jemu Janovi Dokúpilovi za jeho vlastní, volný a dědičný s placením verunkovej summy tímto dle řádu purkrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých toho gruntu se tejkajících král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Johann Tyml a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
f 416a(!)
Zápis gruntu v Novej ulici p[ana] Václava Braunera

Leta Páně 1740 dne 12. Decembris za purgmistra p[ana] Hendrich(!) Bartelsmana a splouradních toho času vystavíce Václav Najman grunt v Novej ulici naproti gruntu svého, který měl v Německej ulici, takový z svej dobrovolnej vůle odprodal panu Václavovi Braunerovi za hotových sedumdesát tři rýnské. Pročež nyní se jemu za vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N.
Ten grundt je vedle Jakuba Solaříka a vedle gruntu Augustina Večeře.