Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Gru[nt] Jurky Eliášova

f 205a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 101 R nadepsaný Jurka Eliášův drží grunth svůj, kteréhož jest od Mikuláše syna svého frejmarkem dostal, kterejž v summě 55 R položený jest.
A tak jej zúplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1598 synové n[ebožtíka] Jurky Eliášového, totiž Jan, Tobiáš a Mikuláš, prodali grunt, pozuostalý po otci svým, Matějovi Polákovi za summu 90 R. Závdanku jim položil 13 R, ostatek summy doplátceti má při Vánocích počna leta [15]98 po 4 R až do vyplnění summy.
Z toho náleží předních peněz Janovi Mrouhalovi pro tu příčinu, že sou jiní bratři jeho díly své na vinohradě sou přijali 20 R. Ty bráti bude každého roku od leta [15]98 po
4 R a po vybrání těch 20 R zase náleží tomu Janovi Mrouhalovi 19 R, přicházeti jemu bude po 40 gr, Tobiášovi 19 R, bráti bude po 40 gr a Mikulášovi 19 R, týž bráti bude po 40 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Král barveník, Tobiáš Sloup, Linhart Cigánek slíbili R.S.a N.
f 205b
Leta 1598 položil Matěj Polák za grunt svůj Janovi Mrouhalovi peněz purgkre[chtních] 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matěj Polák za grunt Janovi Mrouhalovi 4 R.
Jakož náleželo Janovi Mrouhalovi podle vejš psaného zápisu 31 R, takové peníze od něho Matěj Polák za hotových 9 R skoupil. A tak on tu nic nemá a týž Matěj Polák nebude povinen platiti až počnouc od leta 1603 po 2 R 20 gr.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského jakož náleželo na tomto gruntě Tobiášovi Jurkových a Mikulášovi bratru jeho každému po 19 R summy 38 R, takové peníze sou prodali Matějovi ut s[upr]a za hotovejch 10 R 7 1(2 gr. A tak na tom gruntě nic nemají. A Matěj Polák grunt svůj zouplna a docela zaplatil a za něj žádnému nic povinen není.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Matěj Polák prodal podsedek svůj ut s[upr]a Ondrovi Vyšovskýmu jinak Večeře za summu 45 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha, když se za jiný požáry platiti počne, po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Provazník, Jíra Horemachových S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Vyšovský za grunt Matějovi Polákovi 2 R.

A mimo to pustil jemu Martin(!) Polák dobrovolně z summy své 5 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vyšovský za grunt Matějovi Polákovi 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Ondra Vyšovský za grunt Mětajovi Polákovi 2 R.
f 206a
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra Vyšovský Matějovi Poláchovi 2 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra Vyšovský položil Matějovi Poláchovi 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra Vyšovský položil Matějovi Poláchovi 2 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Ondra Vyšovský Matějovi Poláchovi za g[runt] 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Ondra Vyšovský [položil] Matějovi Poláchovi za gr[unt] 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Vyšovský položil za grunt Matějovi Poláchovi 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského po smrti Ondry Vyšovskýho Anna, manželka po něm zůstalá, položila za grunt peněz ročních Matějovi Poláchovi Večeřovi 2 R.
Letha 1618 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel Hanousek, náměstek Ondry Vyšovskýho, položil za grunt 2 R. Ty přijal Matěj Večeře vejš psaný.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového prokázal jest to Václavem Večeřovým, že před smrtí neb[ožtíka] Matěje Večeře koupil peněz ročních na gruntě ut s[upr]a od téhož Matěje Večeře v 16 R za hotových 4 R. Actum ut s[upr]a.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Hanousek položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Vyšovského
2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty položil Pavel Hanousek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Janky Pavel Hanousek položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Vyšovského
2 R.
A tak Pavel Hanousek má grunt svůj docela a zúplna zaplacený a žádnému v ničemž závadný.
f 206b
Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele Dašického a spoluradních jeho pan purgkmistr a páni prodali sou grunth ut supra na místě nápadníka ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 80 zlm. Položil závdanku 7 zlm, kteréž Pavel Hanousek k rukám svým přijal, platiti jej má každoročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Polák a Václav Trubecký S.R.S.a N.R.
Nápadník jest Pavel Hanousek, má ještě nápadu 43 zlm.

Letha Páně 1672 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Pokorný majíc grunt ut supra za summu 80 zlm postoupený, týž grunt zase odprodal Janovi Nejmonovi, tak jak ho sám ukoupil, za summu 80 zlm.
f 207a
Závdanku jemu položil 4 zlm, platíc ročně po 2 zlm. Majíc pak týž Jan Pokorný na témž domě nápadu 37 zlm, takový nápad Janovi Nejmonovi za summu 11 zlm jest odprodal, a tak Jan Pokorný na témž gruntě žádnýho práva míti nebude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské a obecní a opravu gruntu Jan Studenský, Pavel Wolf S.R.S.P.a N.
Tato pamět se činí, že tyto 4 zlm do těch 11 zlm patří a tak do vyplnění dle contractu těch 11 zlm do cechu ševcovskýho patřiti budou.

Letha 1672 dne 26. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Najmon položil za grunt svůj k obci městské
1 zlm, které přijal týž purgkmistr do počtu za příjem.
Letha 1674 a 1675 za purgkmistra Lorence Zajíčka Jan Najmon položil k obci městské za grunt svůj 1 zl 15 gr. Takové týž purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha 1688 dne 22. Januariii za purgkmistra p[an] Václava Žarůška a spoluradních jeho ukoupíce Pavel Wolf od nadepsaného Jana Najmona grunt nadepsaný ze vším příslušenstvím, co tak na něm též Jan Najmon zaplaceného měl, jemu Wolfovi z dobré vůle postoupil, však si jej připsati nedal. Kterýžto grunt Pavel Wolf s výstavním a vším tím nápadem, co tak od p[ana] Jana sobě darováno měl, Jiříkovi Netolickému za prodajnú summu
80 zl mor[avských] jest pustil. Závdanku při odevzdávce dal
10 zlm 8 gr 4 den a tak tíž psaní Jan Najmon a Pavel Wolf nic na tom gruntě pohledávati mají. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za zbejvání panských i obecních povinností p[an] Tomáš Svoboda a Jan Najmon dne a leta ut supra.
f 207b
Majíce pak p[an] Jan Najmon od předka svého Jana Pokorného za 4 těch zlatý 37 zl mor[avských] ukoupeno, takové postupuje tenž Jiříkovi Netolickému za 18 gr. A tak tenž Jiřík Netolický na tom gruntě zaplaceno míti bude 49 zlm 15 gr, k obci města Strážnice nápadu na s[irotky] n[ebožtíka] Hanouskových 30 zlm 15 gr.

Letha Páně 1710 dne 10. Novembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času Jiřík Netolička majíce na gruntě ut supra ještě 30 zlm 15 gr obci strážnickej předních peněz spláceti, z takovej summy poněvadž ten grunt od nepřátel jsou spolu z jinými vyhořel, aby jej tím lepší stavěti mohl, se jemu za zaplacené poráží 10 zlm 5 gr a tak ještě jemu

k splacení zůstává 19 zlm 25 gr. Na kterúžto summu toho dne položil při držaných posudcích 2 zlm a tak se jemu spláceti má 17 zlm 25 gr. Stalo se dne a letha ut supra.
f 208a
Přípis Jozefa Komínka

Leta Páně 1761 dne 2. Novembris za purgmistra pana Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času majíce Tomáš Ruženovský grunt ut supra a takový dál pohsidirovati vstavu není, ten dům ale po neb[ožtíku] Jana Netolička pochází a dědici po hned jmenovaného neb[ožtíka] Jana Netolička, totiž syn Jozef Netolička a cera Barbora, jemu jakož očímovi Tomášovi Ruženovský dovolili a právně se declarirovali, že oni proti tomu nic nemají, kdyby on očímovi ten dům odprodal. Takový ze svej dobrej vůle Jozefovi Komínkovi za summu 105 zlr s tou výminkú odprodal, aby kupec ten grunt na svůj útraty vystavil a prodavačovi do jeho smrti i s tyma dvoma jmenovanýma dětma svobodné by[d]lení zanechal. Pročež se nadjmenovaný grunt Jozefovi Komínkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, z placením verunkovej summy při posudcích po 1 zl mor[avském].
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností jak král[ovských], tak vrchnostenských i obecních p[an] Johann Karásek a pan Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.