Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Jana Pátkova

f 253a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 43 nadepsaný Jan drží grunth svůj od Anny Michálkové mateře své koupenej za summu 65 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 35 R a letha [15]94 zadržel 5 R, ty náleží na kostel strážnicský. A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 5 R dopláceti zuostává
25 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item na kostel strážnicský těch 5 R zadržalejch předních peněz náleží jim 10 R.
Item sirotkuom n[ebožtíka] Jíty Vítkové[ho] náleží ji[m] posledních peněz, na předměstí ti si[rotci] sou 5 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Špalovský, Michal Oravský S.R.S.A.N.R.
Item Danielovi Židu na tom gruntě náleží 10 R. Ty jemu jíti mají, když kostelníci své summy 15 R vyzdvihnou na kostel.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný peněz zadržalých za grunth svůj 5 R. Ty přijali kostelníci podle poručens[tví] na kostel.
Letha [15]95 položil Jan svrchu psaný za grunth peněz purgkrechtních 5 R. Ty sou dány na kostel, přijali je hospodáři kostelní Jan Krs a Hradecký.
f 253b
Letha 1596 Jan Pátků položil peněz purgkrechtních na kostel 5 R.
Letha [15]97 položil Jan Pátek peněz purgkrechtní[ch] 5 R s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vítkového na předměstí.
Leta 1598 položil Jan Pátek peněz purkrecht[ních] za grunt 5 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Pátků za grunt svůj ostatních 5 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Těch pět zlatých za rok [15]99 položených přijal David Holomek na dluh n[ebožtíka] Daniele Žida.

Letha Páně 1651 za purgmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Jakub Svobodníček pojmouc sobě po zemřití Jana Pátka ženu, pozůstalou vdovu za manželku, ten grunth nadepsaný jemu nápadem jakožto po manželce připadl. Po smrti Jakuba Svobodníčka nadepsaná vdova vydajíc Kateřinu, dceru svou vlastní, Pavlovi Bohunskému za manželku, takový grunth podle vysvědčení Daniele Velického a Martina Mastného na smlúvách svadebních zadala jest před díly jejích dítek tomuž Pavlovi Bohunskému. Kterýžto se jemu za zaplacený a žádnému v ničem nezávadný připisuje.

Rukojmě za opravu grunthu Martin Mastný a Daniel Velický SRSaNR.
f 254a
Letha Páně 1672 dne 24. Octobris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Bohunský maje grunt svůj ut supra, tak jakž zápis toho atestiruje, zcela a zouplna zaplacený, nemohouce pak pro sešlost věku svého všelijaké povinnosti panské i obecní zapravovati, takový grunt svůj prodal Bartkovi Gavlíkovi za su[mu] 35 zlm. Závdanku ihned při odevzdávce položiti má 5 zlm, ostatní pak summu počna při příštích posudcích po 2 zlm do vyplnění summy platiti povinen. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní p[an] Tomáš Svoboda a Matouš Rachovský SRSaNR.
Při tomto zápisu tato pamět se činí, že Pavel Bohunský jeden chlív do smrti jako i v domě hoferství době vymiňuje a za takové hoferství na porážku peněz ročně 1 zlm dáti povinen bude.

Letha Páně 1682 dne 18. Martii za purgmistra Václava Kneyzla Bartek Gavlík položil za grunt ut supra 4 zlm. Ty přijal Pavel Bohunský nápadník.
NB. Letha Páně 1682 dne 24. Maii za purgkmistra Václava Kneyzla tak jakož Pavel Bohunský v roku 1678 pořádek a testament jest učinil, takový pak se zmarnil a jistou pořadnost o statečku svém učinil, pokud by se vynašel, platný bejti nemá, nýbrž při zápisu nahoře postaveném pozůstavuje se.
f 254b
Letha Páně 1683 dne 17. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzeka a spoluradních jeho Bartek Gavlík položil za grunt svůj 3 zlm. Ty přijal Pavel Bohunský nápadník.
Letha Páně 1688 dne 17. Januarii proukažíce před J[ejich] O[patrnostmi] pány na rathauzi jednu cedulku pod datum 9. Maii 1674 ležíce Pavel Bohunský na smrtedlném posteli, z své dobré svobodné vůle, jakožto vlastní nápadník, upúští svého nápadu svrchu psanému Bartkovi Gavlíkovi 7 zl mor[avských], kteréž se jemu z hlavní summy za zaplacené vypisují. A tak ještě má dopláceti 21 zl mor[avských]. Stalo se za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška.

Letha Páně 1710 dne 16. Decembris za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních jeho majíce Apolena, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Martinovi Gavlíkovi, z gruntu ut supra sirotkům neb[ožtíka] Pavla Bohunskýho 21 zlm na letha po dvouch zlm spláceti, však že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii spolu z jinými na ruinu vyšel a skrz to všem nápadníkom třetí částka z praetensi jejich se upúští. Tím spůsobem

f 255a
i nadepsanej Apolonii třetí částka se upúští, totiž 7 zlm, a ostatní summu, totiž 14 zlm, ona Apolonia od Maryny Spěváčky, jinak dcery neb[ožtíka] Pavla Bohunského, jest skúpila za
4 zlr a 1 zlr hned ten den při držaných posudcích pokládá. Ty přijala nadepsaná Maryna, sirotek neb[ožtíka] Pavla Bohunského, a ostatní nadepsaná Apolena ten rok, totiž při s[vat]ém Jiří 1 zlr, při s[vaté]m Janě 1 zlr a ostatní 1 zlr při svatém Václavě složiti povinna bude. Stalo se u přítomnosti obouch stran d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Janovi Gavlíkovi

Leta Páně 1763 dne 28. Januarii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních téhož času zdědil Jan Gavlík po otcovi Jakubovi Gavlíkovi dům ut supra, který otcovi právně připsán nebyl, poněvadž ale otčím jeho Pavel Káčer v tom domě všelijaký věci, totiž komoru vrch postavěl, následovně na tom domě všelijaký praetensi má. Pročež se spolu na ten spůsob domluvili, aby otčím Pavel Káčer spolu s matkú Dorothú v domě svobodné bydlení měli až do jejich obouch smrti a kdyby se spolu
f 255b
se synem Janem v jedné svědnici znážeti nemohli, povinný bejti maje syn Jan spolu z očímem Pavlem Káčerem na společní outraty svědničku staviti. A kdyby syn Jan dostatečnú příčinu měl, že on očíma z matkú aneb po smrti matky očíma v domě držeti nemohl, neb on u něho zůstati nechtěl, syn Jan povinen bejti má otčímovi padesáte rýnských za tou výminku zaplatiti. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Gavlíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovej summy ročně při posudcích po 1 zl mor[avských] připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císařsko král[ovských], vrch[nostenských] i městský[ch] pan Jozef Vychodil a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
f 256a
Přípis domu Frantzovi Báborskému od Jana Gavlíka frejmarkem dostaného

Leta Páně 1764 d[ne] 3. Julii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Gavlík dům ut supra po otcovi svém Jakubovi Gavlíkovi zděděný, takový ze svej dobrovolnej vůle prohandloval Frantzovi Báborskému za grunt jeho N.20, folio 232 a k tomu ještě Frantz Báborský přidal hotových peněz Janovi Gavlíkovi padesát štyri rýnské. Pročež poněvadž strany tak společně dobrovolně se domluvily a Frantz Báborský taky takové 54 zlr Janovi Gavlíkovi na hotově přidal, připisuje se a odevzdává tenž nahoře psaný grunt jemu Frantzovi Báborskému za jeho vlastní a dědičný, spolu

z povinností placení verunkových peněz, jestli by se na tom domě ještě vynašly, podle zápisu předního po 1 zl mor[avských].
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti jak cís[ařských], vrchnostenských i městských p[an] Christof Mihatsch a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.