Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Gr[unt] Václava Malenovského masaře

f 241a

Letha Páně 1595 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 103 nadepsaný Václav Malenovský drží grunth svůj od Jana Pernikáře za summu 100 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku i s penězi skoupenými do letha [15]94 vyplnil 25 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích počnouc rok po roku po 5 R dopláceti zuostává 75 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item panu Jiříkovi Hleděnohorskému předních peněz náleží
47 R.
Item Janovi Pernikáři posledních peněz náleží jemu 28 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Tobiáš Ryšavý, Matěj Lenoch, Petr Žákovský, Jan Němčický S.R.S.A.N.R.
Letha [15]95 položil Václav Malenovský za grunth peněz purgkrechtních Jiříkovi Hleděnohorské[mu] 5 R.

Letha 1596 Václav Malenovský masař prodal grunth svůj nahoře psaný Ondrovi Vápeníkovi za summu 100 R. Závdanku Ondra Vápeník položil Václavovi Malenovskýmu při odevzdávce 20 R a ostatek platiti má pořadně po 5 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské
f 241b
zejména Matyáš Strejčků, Jan Olejník, Jan Patků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních
5 R. Ty přijal Jiřík Hleděnohorský.
Jakož jest Václavovi Malenovskýmu na tom gruntě 10 R náleželo, takové peníze Václav Malenovský Ondrovi Vápeníkovi, držiteli téhož gruntu, za 2 ½ R prodal. A tak tenž Václav tu spravedlnosti žádné více nemá.
Letha [15]97 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních
5 R. Ty přijali poručníci statku neboštíka Hleděného.
Leta 1598 položil Ondra Vápeník peněz purgkrechtních 5 R. Ty přijali poručníci statku neb[božtíka] Jíry Hleděnohorského. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Ondra Vápeník za grunt svůj 5 R. S toho vzala Kateřina Šmetová do Hradiště 2 R 15 gr, páni kroměřížští na vnuky n[božtíka] Hleděnýho 2 R 15 gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Ondra Vápeník 5 R. Ty přijal Jakub Vlach na místě pánův kroměřížských a Kateřiny Šmetový i lonské peníze. Ty peníze lonské i letošní odvedl Jakub Vlach pánům kroměřížským a Kateřině Šmetové.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Ondra Vápeník nápadníkům n[ebožtíka] Jiříka Hleděného 4 R. Ty zůstávají na rathauze při páních, sou jemu vydány.

Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Ondra Vápeník za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Hleděného 2 R 15 gr. Ty zůstávají na rathauze, sou jim vydány.
f 242a
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Ondra Vápeník za g[runt] nápad[níkům] Hleděného 5 R. Ty zůstávají při ouřadě, dáno z nich Jiříkovi Peyplovi do Hradiště 2 R 15 gr, ostatek zůstává při ouřadě. Sou též vydány Peyplovi.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Ondra Vápeník za gr[unt] 5 R. Ty zůstávají při ouřadu, dáno z nich Peyplovi 2 R 15 gr, více dáno jemu ostatek těch položených peněz 2 R 15 gr.

Téhož letha ut s[upra] Ondra Vápeník prodal podsedek svůj Janovi Zoubkovi za summu 100 R. Závdanku dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Křemelínský, Štěpán Šmitů, Řehoř Zábřeský, Jan Švejza S.R.S.N.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho Kateřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Zoubkovi, prodala podsedek ut s[upr]a Jírovi Kopřivnickýmu za summu 100 R. Závdanku jí dal 6 R a což více, totiž 14 R, na tom gruntě neb[ožtík] Jan Zoubek manžel její zaplatil, ty jest Jírovi Kopřivnickýmu pustila, ostatek, totiž 80 R, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Sedlák, Lukáš Příborský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Kopřivnický za grunt Janovi Pernikářovi 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Kopřivnicský za grunt Janovi Pernikářovi 4 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jíra Kopřivnicský za g[runt] Janovi Pernikářovi 4 R.
Jakož na tomto podsedku náleželo Janovi Pernikářovi předních peněz 17 R, takové peníze Jan Pernikář odvedl Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi za dluh svůj, což jim za vinohrad v Stračinku povinen byl.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Kopřivnický Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi podle svrchu psaného odvodu 4 R.
f 242b
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Kopřivnický Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi za grunt každému po 2 R – 4 R.
Jakož náleželo Danielovi a Jakubovi Sedláčkům na tomto gruntě podli poručenství n[ebožtíka] Ondry Vápeníka bratra jejich každýmu na díl jeho po 17 R 5 gr, což učiní 34 R 10 gr, ty sou prodali Jiříkovi Kopřivnicskýmu za hotových 6 R 6 gr. A tak oni na tom gruntě nic nemají.

Zůstává se ještě Pavlovi Pikhartovi a Jiříkovi Šalmanovi podli odvodu Jana Pernikáře 9 R, placení po 4 R, a když se těch 9 R vyplatí, nebude povinen platiti toliko po 1 R 10 gr Lukášovi, bratru n[ebožtíka] Ondry Vápeníka, podli poručenství jeho summy 17 R 5 gr.
Leta 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Kopřivnický za grunt svůj 4 R. Ty přijali Pavel Pikhart a Jíra Šalman podle odvodu ut s[upra].
NB. Jakož náleželo z gruntu Lukášovi, bratru n[ebožtíka] Ondry Vápeníka, podle poručenství ut s[upr]a summy 17 R 5 gr, ty jest prodal Jírovi Kopřivnickýmu za hotové 3 R. A tak ten Lukáš tu nic nemá.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Kopřivnický za g[runt] 5 R. Ty přijali Pavel Pikhart 2 R 15 gr a Jíra Šalman 2 R 15 gr. A tak tu nic více nemají.

Letha Páně 1626 Jan Kunovský prodal ten ut s[upr]a grunth Martinovi Stavinožkovi za 80 R, platiti jej má každoročně po
6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Kneyzl a Pavel Žeravský S.R.S.N.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Stavinožka položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíra Kopřivnického peněz 2 R.
f 243a
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Martin Stavinožka položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 4 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Stavinožka položil do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnicského 4 R.

Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Martin Stavinožka prodal ten grunth ut s[upr]a Jiříkovi Koníčkovi za summu 80 R. Závdanku dal jemu 8 R a platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ambruzů a Martin Stavinožka S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Koníček položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 2 R. Ty přijal následující purkmistr Jiřík Praštěk.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Koníček položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kopřivnického 6 R.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Koníček prodal ten grunt svrchu psaný Martinovi Kohoutovi z Radějova za summu
80 R. Závdanku dal jemu 16 R, což měl Jíra Koníček zaplaceného, totiž 8 R, ty jemu pustil a platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Frýdl, Martin Stavinožka a Samuel Cibulka S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Kohout položil za gr[unt] svůj 6 R. Ty přijal Jiřík, syn neb[ožtíka] Jiříka Kopřivnického.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Kohout s Jiřík Kopřivnický předstoupili na rathauz a správu učinili, že Martin Kohout zkoupil na sobě a na gruntě svém summy 66 R, každý zlatý po 7 gr 3 ½ den, za kteréž dal Jiříkovi Kopřivnickému peněz hotových 16 R 2 gr. A tak Jiřík Kopřivnický na tom gr[untě] nic víceji nemá a Martin Kohout má ten gr[unt] zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
f 243b
Letha Páně 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřití Martina Kohouta pozůstalou vdovu pojal sobě Martin Mastný, kterémuž nadepsaný grunth připsán jest a odevzdán za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Martin Mastný z Německej ulice v lethu Páně 1669 za purgmistra p[ana] Lorence Zajíčka a spoluradních jeho po smrti Martina téhož Mastného, kterýž byl jeho grunt zaplacený, jak zápis napřed psaný toho atestiruje, prodán jest na místě sirotkův, vlastních dítek jeho, od ouřadu Adamovi Trubeckému za summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej povinen bude ročně po 3 zlm sirotkům Martina Mastného. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za častné placení, povinnosti panské i obecní Jiřík Večeře, Šimon Vytřasil S.R.S.a N. ve středu před Božím tělem l[eta] 1669.

L[eta] 1671 16. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického Adam Trubecský položil gruntovních peněz za grunt svůj 1 zlm. Takový přijal Jiřík, vlastní syn nebo[žtíka] Martina Mastného nápadník.
f 244a
Letha Páně 1682 dne 8. Aprilis za purgkmistra pana Václava Kneysla a spoluradních jeho neboštík Martin Mastný učiníce testament, tak že grunt svůj zaplacený dítkám svým rovným dílem odporučil, z vůlí a vědomím ouřadu pouští se nadepsaný grunt Šebestovi Tumherovi, který sobě Annu, dceru po n[ebožtíku] Martinovi, za manželku pojal, v summě 60 zlm na ten a takový spůsob, že povinen bude druhým nápadníkům zpláceti. Stalo se dne a letha ut supra.
Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Matouš Glogar, Petr Šimkových S.R.S.P.a N.

Letha Páně 1694 dne 26. Martii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních předepsaný grunt majíce ujatý Pavel Suchánek od Tumherky, však že ani připsaný sobě neměl a dálej pro nemožnost svou držet nemohl, takový Martinovi Vlčkovi pustil. Který se jemu připisuje v tej summě jak nahoře, totiž v 60 zlm, placením ročně po 2 zlm nápadníkům.
Rukojmě za opravu gruntu a zbývání povinností Jiřík Netolička, Jiřík Vlček S.R.S.N.
Tato pamět se zde činí, jak Martin Vlček Pavlovi Suchánkovi za vystavení 4 zlr 30 kr, aby však lepší k zvelebení jej přivedl, vypisuje se místo závdanku jemu 5 zlm.
f 244b
Letha Páně 1712 dne 13. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Vlček z gruntu ut supra nápadníkům 55 zlm na letha spláceti, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tu uherskú rebelii přišel, nápadníci podobně jiným za vystavení třetí díl popustiti museli a jemu se tenž třetí díl, totiž
18 zlm 10 gr alb, a nadto hnedt při posudcích pokládá 1 zlm, ty přijal Martin Sklenovský jakožto nejprvnější erb po neb[ožtíku] Masném, jsouce neb[ožtík] Masnej vlastní bratr, ostatních 35 zlm 20 gr povinen bude platiti na spůsob jak nahoře Masného dědicom 34 zlm 20 gr, Adama Trubeckého 1 zlm.
f 245a
Letha Páně 1727 dne 31. Octobr[is] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce držitel gruntu ut sup[ra] Martin Vlček gruntu toho délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal zeťovi svému Martinovi Zahnašovi za hotových třiceti pět rýnských, kteréžto toliko za vystavení a za to, co na něm vyplaceného měl, se počítají. Pročež poněvadž oba na tej smlúvě dobrovolně přestali, týž grunt se připisuje jemu Martinovi Zahnašovi za vlastní, bez všelikých reštů běžících až do 31. Decembris 1727 přicházejících, toliko verunkovú summu 35 zlm 20 gr alb bude povinen kupec platiti nápadníkům, totiž:
Masného dědicom 34 zlm 20 gr,
Adama Trubeckého 1 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl Košvic a otec jeho Martin Vlček S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jozefa Solaříka

Leta Páně 1771 d[ne] 15. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jozef Solařík ze švagrem svým Martinem Tomšejem a ohlásil, kterak on Jozef Solařík ten po n[ebožtíku] Martinovi Zahnašovi sirotkům dle testamentu odporučený dům na sebe přijímá v summě za 170 zlm,

f 245b
z kterejchšto summy hned psaných 170 zlm svému švagrovi Martinovi Tomšejovi ve štvrt roce, jakožto ze svú manželkú nápadníkovi, osmdesát pět rýnskch vyplatiti se uvazuje. Pročeš se jemu Jozefovi Solaříkovi spolu s těma na tom domě obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 35 zlm 20 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a městských p[an] Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.