Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Matouše Zedníka

f 61a

Letha Páně 1582 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 356 nadepsaný Matouš Zedník drží grunth svůj po n[ebožtíku] Jeronýmovi Krejčím zuostalej za summu
116 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 67 R a letha [15]94 zadržalých zuostává 7 R.
A tak ještě mimo ty zadržalé od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 7 R dopláceti zuostává 42 R.
Ta summa náleží sirotkuom n[ebožtíka] Jeronýma Krejčí[ho].
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských (neuvedeno).
Letha [15]94 při posudku položil Matouš Zedník peněz purgkrechtních zadržalejch 7 R.
Matouš vejš psaný j[es]t požárníkem, letošní peníze za rok [15]95 vyplniti má takto, jakž jemu pan ouředník pustil: o svatým Janě letha [15]96 3 R 15 gr a o svatým Václavě téhož letha 3 R 15 gr.
Letha [15]96 položil Matouš Zedník za grunth svůj peněz purgkrechtních 13 R 29 gr 1 den.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského Kateřina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Matúšovi Zedníku, prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Vršovskému zeti svému za summu
100 R. Místo závdanku srazí sobě dílu manželky Mandy své, což jí náleželo i po Mikulášovi bratru jejím zemřelém 22 R 22 gr. A tak zůstává dopláceti mimo poražení toho dílu 77 R 8 gr,
f 61b
ostatek platiti má od letha 1605 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Horazný, Matyáš Hrnčíř, Jan Dluhošů, Pavel Staňka Sokolového S.R.S.N.
Na tom gruntě nmáleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího předních peněz
31 R 10 gr 6 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Zedníka posledních peněz
45 R 6 gr 6 den.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Vršovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího 2 R.
Letha 1609 stalo se bedlivé vyhledání dvou statků neb[ožtíka] Jeronýma Krejčího a Mathouše Zedníka, že z toho podsedku svrchu psaného náleží osobám těmto:
Lukášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího, dílu otcovské[ho] i po Janovi a Mikulášovi bratřích a Kateřině mateři jejich zemřelých předních peněz 29 R 16 gr 1 ½ den.
Jírovi po bratřích a mateři jeho zemřelých 20 R 17 gr
½ den.
Mandě po mateři její zemřelé náleží 6 R 24 gr 1 ½ den.

Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Vršovský za g[runt] Lukášovi n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího 3 R.
Jakož náleželo Lukášovi na tomto podsedku dílu jeho předních peněz vyzdvihnúti summy 26 R 16 gr 1 ½ den, ty peníze prodal obci městské za hotových 8 R 25 gr. A tak ten Lukáš tu nic nemá.
Jan pak Vršovský majíc letos doložiti na peníze verunkový
2 R, bude povinnen letha 1610 z těmi dvěma zlatými 7 R položiti a potom již až do vyplnění summy bude povinen po 5 R klásti.
f 62a
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Machů na místě Jana Vršovskýho skoupených peněz k obci od Lukáše n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího 3 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Vítek Natislavský, náměstek Jana Machového, za grunt 4 R. Ty sou přijaty k obci městské podle skoupení od Lukáše ut s[upr]a.
Letha 1612 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Vítek Natislavský, náměstek Jana Machového, za grunt 4 R.
Letha 1613 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Vítek Natislavský za grunt obci městské 5 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Vítek Natislavský za g[runt] obci městské položil 5 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Anně, dceři n[ebožtíka] Matouše Zedníka, dílu otcovského i nápadu po mateři její zemřelé summy 41 R 5 gr 1 den, ty jest prodal Jiřík Boskovský manžel její Vítkovi Natislavskému za hotových 10 R 28 gr. A tak táž Anna na tom gruntě nic míti nebude.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Vítek Načislavský položil za grunt obci městské 3 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vítek Načislavský položil za grunt 3 R. Z toho dáno ostatních peněz k obci městské 2 R 16 gr a na sirotky neboštíka Jeronýma Krejčího po Jírovi s[irotku] zběhlém Jeho [Mil]osti Pánu přijato 14 gr.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Vítek Načislavský položil za grunt 5 R. Ty sou obrácené k ruce JM Páně po Jírovi sirotku zběhlém n[ebožtíka] Jeronýma Krejčího.
f 62b
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Manda, zůstalá vdova po neb[ožtíku] Vítkovi Načislavském, předstupuje na rathauz z synem svým Janem, správu učinila, jsouce ona již žena věkem sešlá, dosti bídně a pracně se živíc a majíce syna svého, kterýž svých rozumných leth dosáhl, v tom se jest prohlásila, že jemu ten grunt napřed psaný odevzdati chce. Však na ten spůsob, aby hospodářství provozoval, jmenovanou Mandu jakožto matku svou do smrti její neb jeho při sobě choval a podle možnosti své v živnosti napomáhal, grunt opravoval a což ještě náležeti bude s[irotku] n[ebožtíka]

Jeronýma Krejčího Jiříkovi z toho gruntu dopláceti summy 15 R 3 gr ½ den, kteréž do důchodů J[eho] Mil[osti] jakožto po zběhlém náležeti budou, každoročně po 2 R aby vyplatil. A tak odevzdán ten grunt s povolením a u přítomnosti Mandy, matky Jana nadepsaného, za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho Mi[l]osti Pánu i obecní Václav Slavík a Bartek Fryštacský S.R.S.a N.

Letha 1658 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho po smrti Jana Načislavského Jan Malina pojmouc sobě Annu pozůstalou vdovu za manželku toho gruntu ut supra se jest ujal, kterýžto všechen spuštěný jsouc, pan purgkmistr a páni, aby jej tím lepší stavěti mohl, pustili a prodali mu týž grunth za summu 40 R
f 63a
bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jiřík Podivínský a Thomáš Malina S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1666 dne 1. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho prodali sou Andresovi Pukačovi spředpsaný grundt se vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 40 zl mor[avských] bez závdanku, splacením každoročně při držaných posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též splacení povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Glogar a Pavel Tesař SRSaNR.

Letha Páně 1683 dne 21. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho po zemřetí neboštíka Andrese Pukače, aby grunt ut supra k většímu spuštění nepřišel a tudy panské i obecní povinnosti nehynuly, J[ejich] O[patrnosti] pan purgkmistr a páni prodali ten grunt Janovi Stavinoškovi za summu 40 zlr bez závdanku, placením ročně po
2 zlr. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské a obecní p[an] Matouš Glogar, Mikoláš Šašek S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1688 dne 16. Martii za purgkmistra p[ana]
Václava Žarůška a spoluradních jeho položil Jan Stavinoška za
grunt svůj 1 zl mor[avský], za kterýž se jemu na stavení
potřebné rathauze vypisuje 2 zl mor[avské]. Takový přijal týž
purgkmistr do počtu svého.

f 63b
Letha 1699 dne 13. Junii za purgmistra p[ana] Johannesa
Dašického a spoluradních jeho majíce p[an] Jan Stavinoška
z toho gr[untu] ut supra 38 zlm k obci stráž[nické] dopláceti,
za takový jsouce toho velmi pilná potřeba na zaplacení dluhu
p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na
vejplatu roli byl zapůjčil, položil 15 zlm a jemu se těch
38 zlm za zaplacené vypisují. A tak bude p[an] Jan Stavinoška
míti svůj dům zouplna zaplacený. Solutum.

Letha Páně 1742 dne 3. Decembris za ouřadu
purgkmistrovského ten čas opatrného pana Antonína Jozefa
Duraye a spoluradních jeho Martin Klátil před právem
purgkmistrovským stojíce jest přednesl, že ten nahoře psaný
grund svou manželkou Annou, vlastní dcerou po nebo[žtíku]
Janovi Stavinošky, a po prvním manželi Vingleřkou jest dostal,
a poněvadž na tom domě veliké contribuční dluhy zrostly, aby
on je vyplácel, jemu zanechanej jest, který taky on Martin
Klátil vyplatil, takový grunt Anto-
f 64a
nínovi Mrlákovi za osumdesáte rýnských jest odprodal. Jsouce
zde 4 pastorní děti Jozef Vinkleř, Jan, Kateřina, Veruna ještě
sobě nějakou pozůstalost dělali, za kterou on Martin Klátil
jednomu každému po 1 zlr 30 kr, čtyrem v jedný summě 6 zlr
jest zapravil a také tu věc upokojil, nemají nic co
praetendirovati, jako také při ouřadě purgkmistrovském oni se
ti dědicové přihlásili, přijmouce zhusta psanej Martin Klátil
těch 80 zlr Antonína Mrláka mocti má iuris forma. Pročež
Antonínovi Mrlákovi za vlastní a dědičný se připisuje a
odevzdává.
Za rukojemníky vyplacení králov[ských] a jiných dáněk, jak
vrchnostenských i obecních dožádal sobě pana Ondřeje Weinera a
p[ana] Pavla Svobody. Stalo se anno et die ut supra.

Přípis Maryně, vdově po neboštíkovi Martinovi Šumpolcovi,
rozenej Mrlák[ové]

Leta Páně 1768 dne 14ho Novemb[ris] za času purgmistrovství
pana Christopha Mihatsche a spoluradních jeho pozůstávajíce
grunt ut supra po smrti Antonína Mrláka synom a dcerám, totiž
Maryně, Jurovi, Martinovi a Anči, dle spořádání otcovského
dědičný a od otce za dvě sta rýnských prošacovaný, takového se
zaujala nejstarší dcera Maryna, provdaná za Martina Šumpolce,
pod spůsobem v tej summě, že ostatním dědičům rovným dílem dle
řízení otcovského vypláceti bude.
f 64b
Však takový až posavad ani ona, ani muž její Martin Šumpolec
připsaný neměl, pročež podle řádu purgmistrovského pro jistotu
ostatních dědičův, aby věděli, kde takové podíly pohledávati
mají, nyní teprv připisuje se jí již vdově po Martinovi

Šumpolcovi, Maryně rozenej Mrláčce, v těch 200 zlr za vlastní
a volný, povinnosti aby ostatním třem po sražení svého dílu
50 zlr každému po 50 zlr vyplatila.
Jenž se stalo u přítomnosti pánův svědkův a opravování
gruntu rukojemní[ků] p[ana] Jana Wainera a p[ana] Ignáce
Košvice dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Tomáše Vavříka

Leta Páně 1768 dne 14ho Novemb[ris] za času purgmistrovství
pana Christopfa Miháče a spolu jeho radních majíce Maryna,
pozůstalá vdova po Martinovi Šumpolcovi, podle předcházejícího
zápisu zděděnej grunt, takový Tomášovi Vavříkovi z dobrej a
svobodnej vůle vůle za summu dvě sta rýnských odprodala,
kteréžto peníze kupec na jedenkráte prodavačce složil a
odpravil. Z kterých Maryna s Martinem 100 zlr vzala a štěpnicu
koupila, Jura ten podobně 50 zlr k sobě přitáhl, Anči však
patřící díl p[e]r 50 zlr Maryna přijala a z takových interess
f 65a
odpravovati se uvolila. Pročež se tenž grunt zvrchu psanému
Tomášovi Vavříkovi za jeho vlastní připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu téhož gruntu jsou pan Peter Gruner a
p[an] Jann Duray. Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany dne
a roku ut supra S.R.S.V.a N.