Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Antonína Mayera

f 551a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 143 vejš psaný Antonín koupil jest grunth svůj po n[ebožtíku] Honzovi Hommenovi zuostalej za summu 34 R.
Ta všecka summa náleží Janovi, Tobiášovi, Kateřině, Sabině a Markétě mateři jejich, pate[ro] s[irotkům] po témž n[ebožtíku] Honzovi Hommenovi zuostalejch, přijde na každý díl po 6 R 24 gr.
Antonín díl Marty manželky své na gruntě srazil a ostatek, totiž 26 R 6 gr štyrem sirotkům od letha [15]92 při Vánocích po 2 R pořadně platiti má. Letha [15]92, též [15]93 a letha [15]94 týž Antonín Mayer položil závdanku a peněz purkrechtních 9 R. A tak ještě těm sirotkuom od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 2 R dopláceti zuostává 17 R 6 gr.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Voldřich Krejčí a Moc Molkhop sedlář S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 Antonín vejš psaný položil za grunth svůj peněz purkrechtních 2 R.
Letha [15]96 Antonín vejš položený položil za grunth svůj peněz 2 R.
Letha [15]97 Antonín vejš psaný položil za grunth peněz
2 R.
Leta 1598 položil Antonín vejš psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] Honza Hommana 2 R. Acth[um] za purg[mistra] Matyáše Prahenusa.
f 551b
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Antonín Mayer za grunt na s[irotky] Honza Homana 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Antonín Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana
2 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Antonín Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Antonín Mayer za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Antonín Mayer za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Honza Homana ostatních 1 R 6 gr.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.

Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského podle rozdílu statku n[ebožtíka] Antonína Mayera Eva, pozůstalá manželka jeho, ujala podsedek ut s[upr]a v díle svém v summě 40 R. A tak jej má zouplna docela zaplacený a za volný a svobodný odevzdaný. Stalo se u přítomnosti její letha a za purg[mistra] ut supra.
Pustý

Letha 1634 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Jakubovi Čabaňovi za 30 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Bohunský a Thomáš Chudý S.R.S.a N.
NB. Ty peníze všechny náležejí Václavovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Medle.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Čabaňa položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jakub Čabaňa položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 1 R.
f 552a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jakub Čabaňa položil za gr[unt] Václavovi Medlovi 2 R. Ty přijal Václav Medle.
[Pustý]

Letha Páně 1701 dne 13. Aprilis za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta jsouce ten grunt svrchu psaný od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, takový puštěn jest Matějovi Najmonovi v tejž summě, jak nahoře stojí, totiž 30 zlm bez závdanku, placením ročně po vyšlý lhotě po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Pavel Hořák a Matys Navrátil SRSVN dne a letha ut supra.
NB. Pamět se činí, že Jan Sukop dopustil Matějovi Najmonovi stěnu od gruntu jeho až k svej stěně přistaviti a spolu spojiti, aby budúcně skrze deště okap dochový jak jednomu, tak druhému gr[untu] škoda se nečinila. Však súmezí Jana Sukupa o půl druhého střevíce zednického do gruntu Matěje Najmona patřiti bude, podle kteréhožto skrze sáhovku venkoncem súmezí vésti se má a ne od strany Jana Sukupa, což se pro budúcí pamět činí. Acta na rathúzi m[ěsta] S[trážnice] 24. April 1701.
f 552b
Leta Páně 1709 dne 13. Novembris za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky Matěj Najmon zvelebe ten gr[unt] prodal jej Tomášovi Palíkovi za 43 zlm. Závdanku jemu dal hned při odevzdávce 13 zlm, které se za vystavení kladú, ostatní bude platiti povinen po 2 zlm rýns[ké] obci, jestli jinších nápadníků nebude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti rozličné p[an] Pavel Rychlík a Pfilip Černý.
NB. Matěj sobě vymínil ještě přez zimu místo u něho, dokud sobě zas jiného nepostaví, vánoční dáňky Tomáš má platit za 1709 a za předešlé Matěj.

Letha Páně 1711 d[ne] 2. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Tomáš Palík z gruntu ut supra ještě 43 zlm zplacovati obci města Strážnice, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel,

upúští se jemu třetí díl, totiž 14 zlm 10 gr
f 553a
a k tomu při držaných posudcích hned ten den pokládá 1 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisuje 15 zlm 10 gr, otatních, totiž 27 zlm 20 gr, platiti má jak nahoře. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1714 den 12. Martii za purgmistra p[ana] Philipha Černého a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Tomáš Palík, takový nechtíc délejíc držeti a odstěhujíc se na byt do Lipova, prodal z svej dobrovolnej vůle Danielovi Tučkovi, příchozímu z Pardubic z Čech, i s tím, co na něm vyplaceného měl, za hotových devatenácte rejnských. Kterýž se jemu nyní připisuje a odevzdává za volný a svobodný, s placením ostatní summy hlavní ročně po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Philiph Černý a p[an] Mikuláš Horný S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 553b
Letha Páně 1726 dne 26. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut sup[ra] Daniel Tuček ze společného dobrovolného domluvení popustil a zadal frejmarkem grunt ut sup[ra] Venclovi Suchánkovi s tím právem a povinností, jak jej sám užíval, za dům též v tej ulici Nro.36 položený a k tomu ještě Daniel Tuček Václavovi Suchánkovi přidal 22 zlr. Pročež podle toho připisuje se a odevzdává grunt tento Václavovi Suchánkovi za volný a vlastní, s placením verunkovej summy ostatní 27 zlm 20 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.

Letha Páně 1743 dne 28. Febr[uarii] za purgkmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Maryna, pozůstalá vdova po neb]žtíku] Václavovi Suchánkovi, před právem purgkmistrovském v domě radním stojíce jest se přihlásila, že svůj grunt ut supra Janovi Svobodovi za padesáte rýnských jest i s těma na tom domě visící neb v reštu pozůstávající (který on Jan Svoboda na sebe k placení bere) verunkové penězi jest odprodala.
f 554a
Přijmouce takových 50 zlr vdova Suchánková jeho in optima forma juris forma quituje, pročež Janovi Svobodovi za vlastní a dědičný se jemu připisuje.
Za spravování a placení všelijakých dáněk za rukojmě sobě dožádal pana Ignatiusa Philipa a pana Jiříka Stanislava.
Vejměnek sobě vymiňuje od času zápisu na jeden plný rok vdova.

Oučet na 50 zlr:
Contribuce královské 1 zlr 39 kr.
Za tabák 30 kr.
Na pohřeb 7 zlr.
Vdova dostala 11 zlr.
Židovi Možišovi 24 zlr 51 kr. [Summa] 50 zlr.

Přípis domu Šimonovi Středulovi

Leta Páně 1754 dne 10. Januar[is] za purgkmistra p[ana] Godtfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Svoboda grunt v Německej ulici vedle vdovy Jelínkovej z jednej a p[ana] Pavla Surýho druhej strany ležící, jest takový i s těma na tom domě podlužnýma verunkovýma 27 zl mor[avských] 20 gr za summu jedno sto šestnáste rýnsk[ých] hotových peněz Šimonovi Středulovi odprodal a svobodné bydlení v tom domě až do sv[atéh]o Jana tohož běžícího roku sobě vyňal,
f 554b
naprotiv pak jak císařské, tak městské povinnosti aby do toho sv[atéh]o Jana zaplatiti se zavázal. Pakli by kupec Šimon Středula takové svobodné bydlení v tom domě do teho času Janovi Svobodovi popříti neměl, tak kupec prodavačovi za tou výměnku 10 zlr složiti povinen bude. Pročeš nadjmenovaný grundt se Šimonovi Středulovi s tou domluvú a s těma na něm podlužnýma 27 zl mor[avských] 20 gr verunkových peněz za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení všech povinností p[an] Ferdinand Kocián a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

N.273 Přípis domu Jozefovi Valentovi

Leta Páně 1773 dne 5ho Augusti za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času jakož jest po neb[ožtíku] Šimonovi Středulovi grunt ut supra pozůstal a dle oustního poručenství manželce svej Bětě, pak dceře Bětě, každej polovicu zanechává a odděděná byla, takový pro uvarování ohně aby dcera sirotek škody netrpěla, při držanej správě na rathauzi města Strážnice túž polovicu řečeného gruntu Jozef Valenta, kterýžto sobě pozůstalú vdovu po onom neb[ožtíku] Šimonovi Středulovi za manželku pojal, jakožto očím dle právního prošacování v 50 zlr na sebe přijal a sirotkovi, pozůstalej dceře po Šimonovi
f 555a
Středulovi splatit se uvolil. Poněvadž ale po tomž často opáčeném Šimonovi Středulovi jistý dluch, spolu i co na pohřeb vynaloženo bylo, se vynalezl a očím takový ex proprio zaplatil, takže po stažení toho, co polovičně na dva díly připadlo, ještě on očím jí pastorkyni svej 34 zlr 45 kr

vyplatiti povinen je, a to sice na 3 pořad zběhlé roky takto: v roce [1]773 12 zlr, [1]774 12 zlr a [1]775 ostatek p[e]r
10 zlr 45 kr, kdežto až do vyplatcení všechnej summy pro lata interesse každoročně zpláceti má. Když tehdy i druhú polovicu manželka jeho Alžběta jemu manželi svému dobrovolně z lásky manželskej popúští. Podle toho tenž grunt celý spolu i s těma na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 27 zlm 20 gr alb obci městkej patřícíma, jenž při posudcích po 2 zlm k skládání padají, se jemu spředu psanému Jozefovi Valentovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všech povinností pan Ventzl Lánský a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Lysáka

Leta Páně 1778 dne 14. měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil držitel gruntu Jozef Valenta před právo purgmistrovské a tu přednesl, kterak on nemajíce žádného jiného dědice okrom dceru svou Theresiu, provdatú za Jozefa Lysáka, jsouce juž v letech zešlý a nemohouce na opáčený grunt náklad strany opravy, jakož i strany všelikých poplatků se trefujících vésti a vybývati, takový zeťovi svému Jozefovi Lysák za summu jedno sto třicet rýnských dobrovolně postoupil tím spůsobem, aby s tej summy kupní on tchán jmenovaný devadesát rýnských titulo dotis sobě zanechal, ostatních 40 zlr ale jemu tchánovi svému, kdyby je potřeboval, vyplatiti
f 555b
povinen byl, kdyby ale on Jozef Valenta dřívej nežli manželka jeho ze světa zešel, tehdy ta výplata i na ni vstahovati se má. Pakli pak ani tchán jeho aniž taky tchýně je za živobytí nepotřebovala, tehdy těch 40 zlr ze summy zeťovi Jozefovi Lysák podobně pozůstati mají. Však naproti tomu zavázán bude z těch 40 zlr jeho i manželky potřeb vybaviti, ostatně ale obouch v tom domě až do smrti svobodně v hoferství míti. A poněvadž Jozef Valenta pastorkyni svej Alžbětě 34 zlr 45 kr z gruntu tohoto vyplatiti povinen byl i taky již 6 zlr 45 kr vyplatil, těch 6 zlr 45 kr ale vzlášť na delší čas zhověti se uvolil. Podle toho grunt tento i s těma podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 27 zl mor[avských] 20 gr alb po 2 zlm k splacení ročně se jemu Jozefovi Lysákovi za jeho, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Frantz Gatty a p[an] Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

f 558a
Přípis domu v Novej ulici Fridricha Svobody

Leta Páně 1729 dne 6. Aprilis za purgmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času jakož jest držitel gruntu v Novej ulici za gruntem Německé ulice Václava Suchánka Fridrich Svobodů do neštěstí tak velkých dluhů upadl, obzvláštně v reštech contribučenských, že již majetnost jeho takové vyplatiti postačovati nemůže. Pročež a z tej příčiny vzláště pak, aby rešta contribučenské zaplacené bejti mohly, ouřad města Strážnice přinucen byl, aby dům ten právně plus offerenti prodán byl. A podle toho když v těch právně vystavených termínách nejlepší kupec jse vynašel Joannes Navrátil, který za něj osmdesáte dva rýnské dáti offeriroval a následovně taky tenž Joannes Navrátil s nadepsaným Fridrichem Svobodú, jakožto držitelem domu toho, na tu summu 82 zlr dobrovolně a přátelsky se domluvil a porovnal. Podle toho taky jemu Joannesovi Navrátilovi dům ten za těch 82 zlr prodán jest, kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává podle řádu purgrechtního za vlastní a
f 558b
dědičný. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1740 dne 11. Martii za purgmistra p[ana] Joannes Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut supra p[an] Joannes Navrátil, takový grundt z svej dobrovolnej vůle zaprodal Tomášovi Suchánkovi za hotových osumdesáte pět rýnských. A protož nyní nadepsaný grundt se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává u přítomnosti stran. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho je p[an] Anton Duray a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N.