Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Gru[nt] Mikuláše, syna Jurky Eliášového

f 217a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch bílejch purkrechtních v listu 101 nadepsaný Mikuláš drží grunth svůj s puol lánem roli, kterejž jest od Jurky Eliášova otce svého koupil za summu 100 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních i s tím, což jest podsedek svůj otci svému v summě 55 R dal, do letha [15]94 vyplnil 76 R. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 4 R dopláceti zuostává 24 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Jírovi Lazebníkovi předních peněz 17 R.
Item Jurkovi Eliášovému otci svému posledních peněz náleží
7 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských Jurka Eliášuo[v], Jan Kerchovský, Daniel Dluhošů S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Mikoláš nahoře psaný za grunth svůj purgkrechtních peněz 4 R. Ty sou dány Jírovi Lazebníkovi.
Letha 1596 položil Mikoláš nahoře psaný za grunt svůj Jírovi Lazebníkovi 4 R.
Letha 1597 položil Mikoláš za grunth svůj Jírovi Lazebníkovi peněz 4 R.
f 217b
Leta 1598 položil Mikuláš za grunt svůj Jírovi Lazebníkovi peněz 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Mikuláš Jurků za grunt svůj 4 R. Z toho vzal Jíra Lazebníků ost[atní] 1 R a tak tu nic více nemá. Jan Mrouhal nápadu po otci vzal
1 R, Tobiáš bratr jeho 1 R a Mikuláš sobě srazil 1 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho položil Mikuláš Jurků peněz ostatních za grunt 4 R. Z toho dáno Janovi Mrouhalovi nápadu po otci 1 R 10 gr, Tobiášovi bratru jeho 1 R 10 gr a Mikuláš sobě srazil 1 R 10 gr.
A tak zouplna grunt svůj zaplatil.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Mikulášovi Jurkovým pozůstalého Anna manželka jeho ujala podsedek požár ut s[upr]a v dílu svém ve 40 R, kterýž má zouplna a docela zaplacenej. Odevzdán za volný a svobodný.

Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Pavel Plášek dostanouce nápadem po manželce sve gr[untr] ut s[upr]a, prodal jej Mikulášovi Mlejnkovi za summu 80 R. Závdanku dal jemu
20 R, ostatek summy zaplatiti má při každých posudcích po
20 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Vácslav Večeře a Jan Hák S.R.S.a N.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Mlejnek položil Pavlovi Pláškovi za gr[unt] ut s[upr]a 20 R.
f 218a
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Mikuláš Mlejnek položil za gr[unt] Pavlovi Pláškovi 20 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Mikuláš Mlejnek položil za grunth Pavlovi Pláškovi peněz ročních 20 R.
A tak má ten grunth zouplna zaplacený.

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních toho roku prodali sou páni na místě vdovy Mlejnkové tento grunth, poněvadž shořelý byl, Vítovi Zimorazickému za summu 50 R bez závdanku, platiti má, poněvadž již přes dvě leta na něm zůstával, při nadcházejících posudcích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Štěpán Kutějka a Adam Bohunský S.R.S.a N.

Letha Páně 1670 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho toho roku Vít Zimorazický prodal grunth svůj Valentovi Petrjalovi za summu prodajnú 50 zlm. Závdanku položil 4 zlm 8 gr 3 den, takové Vít Zimorazický k rukám svým přijal, roční peníze při každých posudcích po 4 zlm platiti povinen bude. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké J.V.H.M. u obecní Jan Dvořák a Václav Mladík S.R.S.a ner[ozdílnou].
f 218b
Letha Páně 1674 dne 23. Maii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Valenta Petrjal prodal grunt svůj Pavlovi Wolfovi za summu prodajnou 50 zlm bez závdanku, placením ročně při každých posudcích po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Mikoláš Šejda a Matys Glogar S.R.Sp. a ner[ozdílnou].

Letha Páně 1683 dne 13. Januarii za purgmistrovství Martina Frantzekha a spoluradních vedle smlouvy dokonalej mezi Valentú Petrjalem a Václavem Mlejnkem, tak jakož Valenta Petrjal od Martina Skočdopole mající nápad na gruntě nadjmenovaného Václ[ava] Mlejnka, odkoupil za summu 4 zl mo[ravské] takový nápad on Petrjal tomuž Mlejnkovi a Václ[av] Mlejnek Valentovi Petrjalovi na gruntě jemu patřícím, co by se koliv najíti mohlo, všechno postupuje, aby budoucně z potomkův jeho žádný nikdy nic pohledávati neměl ani míti moci nebude. A protož se jemu za volný, svobodný a v ničem nezávadný odevzdal.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Mikoláš Šašek a Pavel Hořák S.R.Sp.a ner[ozdílnou]. A tak Valenta Petrjal zcela a zouplna zaplacený má.

f 219a
Letha Páně 1686 dne 23. Decembris za purgkmistra Martina Frantzekha Těšínského a spoluradních jeho Valenta Petrjal majíce grunt ut supra scela a zúplna zaplacený, prodal jej Martinovi Slušovskému za summu prodajnú 35 zl mor[avských]. Závdanku týž Martin položil hned, který Valenta ke svým rukám přijal 3 zl mor[avské], platiti jej má ročně při každých posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný, svobodný.
Rukojmě za opravování gruntu, všeliké povinnosti císařské, panské i obecní p[an] Jan Havlíček a p[an] Jan Najmon S.R.S.N.
NB. Při tomto zápisu pamět se činí, že nadvrhnutý Martin Slušovský na žádost Valentina Petrjala se prohlásil jeho v tomž gruntě trpěti samého až do smrti z tou vejminkou, aby sobě Valentin místečko vystavěl a na něm zůstávaje žádného příkoří nečinil a příčiny zlosti žádné nedával, kteréžto místo po smrti Valentinové bez záplaty Martinovi Slušovskému připadá. Jestli by pak srovnávati nechtěl, nebude jej povinen délej trpěti, nýbrž od koho příčina zlosti by pošla, na opravu m[ěsta] Strážnice 4 zl mor[avské] ten dáti povinen bude. Naprotiv tomu Valentin přidává Martinovi mimo toho, co hřebem přibito jest, stůl, lavice a jiné potřeby, i taky komín jemu vystavěti pomoci chce. Stalo se u přítomnosti obouch stran, které tomu všemu místo daly a rukou dáním zdržeti sobě slíbili dne a letha ut supra.

Letha Páně 1690 20. Januarii za purkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho tak jakož ukoupený grunt vejš jmenovaný Martin Slušovský od neb[ožtíka] Petrjala měl, takového nemohouce pro nemožnost svou náležitě zvelebiti, postúpil jej
f 249b
Martinovi Hakáčovi v tej summě, jakž jej sám měl ukoupenej, totiž 35 zl mor[avských] pouští a postupuje, však ale co na něm zvelebeného a postaveného měl, na to on od něho přijíti má 6 zl mor[avských] 25 gr alb 4 den, při odevzdávce přijal jest 3 zl mor[avské] 12 gr, ostatní peníze slibuje jemu položiti příštího letha, platiti jej bude při každých posudcích po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání všelikých povinností p[an] Václav Mlýnek a p[an] Jiřík Bohunský S.R.S.a N.

Nápadníci sirotci po neb[božtíku] Valentovi Petrjalovi

Letha Páně 1713 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce grunt ut supra Jan Hakáč po svém neb[ožtíku] otci, aniž sobě jej připsaný nemajíce, aby v tom řád městský zachován byl, nyní se jemu týž grunt připisuje za vlastní a svobodný v summě 50 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tu uherskú rebelii, z tej summy se jemu jako jiným třetí díl upúští, totiž 16 zlm

20 gr, ostatní summu, totiž 33 zlm 10 gr bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu
f 220a
za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hralka a p[an] Jiřík Gajda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Jana Martinka

Letha Páně 1757 dne 17. Martii za purkmistra p[ana] Gottfrida Mayera a spoluradních toho času majíce Jan Hakáč dům ut supra ležící po svým otci zerbovaný, jest takový pro dluhy Janovi Martinkovi za summu hotových peněz jedno sto deset rýnsk[ých] ex officio prodán. Pročeš se jmenovitý grunt ze vším od starodávna majícím právem, s těma na tom gruntě pozůstalýma 33 zl mor[avských] 10 gr verunkových peněz Janovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak cís[ařských], tak panských a městských povinností p[an] Ignatz Philip a p[an] Jozef Haysig. Stalo se dne a roku ut supra.
f 220b
Přípis Jana Martinka

Leta Páně 1776 dne 26ho Januarii za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních toho času nemajíce předjmenovaný držitel gruntu v svém trvajícím manželství žádných dítek, jsouce již v letech zešlý, z manželkú svou Marynú na tom se vznesli, že strejce svého respective ze strany manžele od bratrance pocházejícícho syna Jana, který tenkráte v stavu vojenském při slavném císařsko král[ovském] Printz Koburk chavalerie regimentě se vynachází, pro filis adoptivo následovně nápadníka neb za dědiče ustanovějí. Jakž taky aumine ten předstoupíce před počestnost radu na rathúzi města Strážnice sessione die (neuvedeno) v skutek uveden a nadjmenovaný Jan Martinek in filium adoptivum skrz téhož Jana Martinka ut prote držitele gruntu připsatý byl. Aby ale ten oblíbený syn adoptanti respective otci svému v starosti jeho a manželky svej užitečným býti mohl a v práci jej přejímal, k tomu cíli a konci, poněvadž dřívej z vojenského stavu propuštěn býti by nemohl, z lásky svej otcovskej tento přítomný grunt pro parte haereditatis mortis causa jemu za živobytí oddává a daruje. Však tím a takovým spůsobem, aby odevzdavatel gruntu spolu s manželkú svou v domě tom tak jako nyní i budoucně a až do smrti dle libosti vlád-
f 221a
núti právo měl, po smrti pak ale jeho kmotrovi, svému pozůstalému synovi po neb[ožtíku] Janovi Kalužovi Pavlovi

jedno sto padesát rýnských vyplatil. Ostatně ale se douvěří, že on oblíbený syn jak proti otci, tak proti matce všechnu uctivost a poslušenství zachovávati a je ve vážnosti míti bude, jakž povinnost sama v sobě jej k tomu zavazuje. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi k placení po 2 zlm ročně v summě 33 zl mor[avských]
10 gr alb se jemu Janovi Martinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě a opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Králík a p[an] Johann Ježík S.R.S.A.a N.

Přípis Pavla Kaluže

Leta Páně 1786 dne 28ho máje za purgkmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času podosahuje Jan Martinek, vinšovaný syn Jana Martinka, grunt ut supra za vlastní a dědičný, z kterého Pavlovi Kalužovi 150 zlm říšských splatiti zavázán byl, takový grunt neb dům, když do Hodonína odtud se odebral a tam se oženil, nechtíce on Jan Martinek, syn vinšovaný Jana Martinka, vícej naspátek do Strážnice se navrátiti, nýbrž v Hodoníně
f 221b
navždycky pozůstal, z čistej a dobrej vůle svej spolu i s povolením vinšovaného otce svého Jana Martinka vedle dokonalej rozvážlivě zavřenej smlúvy proti ihned při tomto zápisu přijatým 50 zlm, ustoupíce od všechnej na tom domě mající vlastnosti neb praetensi Pavlovi Kalužovi, kterýžto předtím dle předcházejícího zápisu na gruntě tom 150 zlm k pohledávání měl, zcela a dokonale zadal a respective odprodal. Následovně povolil, by jemu Pavlovi Kalužovi za jeho vlastní pořadně připsán byl, žádného práva sobě víc na gruntě tom nezanechávajíce. Podle toho tehdy, když přitom on Pavel Kaluža taky verunkovou summu 33 zl mor[avských] 18 gr alb k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal, týž grunt se jemu Pavlovi Kalužovi za jeho vlastní, volný a dědičný purgkrechtně přítomně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Blažek a pan Jozef Wainer S.R.S.V.a N.
Stalo se u přítomnosti Jana Martinka a manželky jeho Maryny, pak Jana Martinka, jemužto vinšovaný otec dům svůj odevzdat nechal, a Pavla Kaluže, nynějšího držitele gruntu dne a roku ut supra.