Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Gr[unt] Matěje Bobále

f 431a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 358 nadepsaný Matěj drží grunth svůj, kteréhož jest frejmarkem od Václava Jury Šešerových v summě
24 R dostal a jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.

Leta [15]99 za rychtáře Bartoše Šlechty Matěj vejš psaný prodal podsedek ut s[upr]a Matyášovi Hrnčíři za summu 85 R hotových a tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnost JM Páně Václav Mochol, Jiřík Fryštacký jináč Provazník S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran v sobotu po Středopostí leta ut s[upr]a.

letha Páně 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Václav Smetana hrnčíř majíce ten grunt (který jemu po otci jeho Matyášovi Hrnčíři v dílu jeho připadl) zouplna zaplacený, s povolením pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici, prodal jej Václavovi Večeřovi za hotových 117 R. A jest mu odevzdán za volný, zaplacený a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Žeravský a Šimek Vojtků S.R.S.a N.

Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a radních toho roku ten grunt Jiříkovi Večeřovi, vlastnímu synu nebo[žtíka] Václava Večeře, jsouc splna zaplacený ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím se připisuje za zaplacený, okromě Martinu bratru na tom gruntě přináležejících peněz 30 zl mor[avských] spláceti povinen bude, jest počten v summě za 117 zlm.
f 421b
Jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Václav Forster a Michal Reguli S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1701 dne 5. Martii za purgmist[ra] p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož leta p[an] Johannes Večeřa, jakožto vlastní neb[ožtíka] Jiříka Večeře syn, ten grunt ut supra náležitě po otci svém zdědíce před právo purgmistrovské předstoupil a za zaopatření dle pořádku městského svej spravedlnosti šetrně požádal. Kterýžto se jemu v tej summě, jako jej neb[ožtík] otec jeho, totiž ve 117 zlm, připisuje a odevzdává za volný a svobodný, okromně co matce jeho třetího dílu přináleží a to s ní budúcně convenirovati povinen bude.
Rukojmí za opravu gr[untu] a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Jan Stavinoška sl[íbili].

Item proukážíc Jan Večeřa náležitú cessi, že Martin Večeřa strýc jeho jemu těch 30 zlm daroval, pročež se mu zde za zaplacené vypisují.
f 422a
Leta Páně 1709 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož letha tak jakož matka Jana Večeře Kateřina učiníc dokonalý testament praetensi svú, to jest ten třetí díl, který jí po jejím neb[ožtíku] manželu Jiříkovi Večeřovi patřil, totiž 29 zlm, manželu svému Lorencu Fabricimu z synem svým Carlem s ním splozeným poručila, takovú praetensi Jan Večeřa nadepsanému Lorencovi Fabricimu otčímovi svému vyplatil a podle přátelského domluvení jemu ty 2 h[once] roli v Padělcích za bránú Veselkou vedle Philipa černého a Jana Gardavského ležící, kterou dotčená matka Jana Večeře manželu svému Lorencovi do smrti jeho k užívání poručila a po smrti jeho aby na Jana syna svého dědičně připadla, na věčnost za jeho vlastní a dědičnú aediroval a popustil a k tomu 5 zlr peněz hotových jemu dal a ještě užitek v tomto 1709 roce z tej polovici zahrádky spodního humna aby vzal, jemu aediroval. A tak Jan Večeřa má svůj grunt zcela zaplacený. Solutum.
f 422b
Letha Páně 1725 dne 3. Julii za purgmistra pana Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zemrouce držitel gruntu ut supra Jan Večeřa a nemohouce pozůstalá po něm vdova Alžběta pro chudobu svou a těškost vyživování malých svých dítek povinnosti z toho domu zbejvati a jej opravovati, takový z svej dobrovolnej vůle a poradu svého otce Jana Stavinošky prodala Václa[vovi] Suchánkovi za hotových padesáte tři rýnské a k tomu všechny povinnosti jak císařské, tak panské i obecní za tento běžící 1725 rok zcela kupec k placení na sebe vzal, toliko aby ona prodavatelkyně všechny rešta až do ultima Decembris 1724 zasedělé zaplatila. Item vymínila sobě jmenovaná prodavatelkyně Alžběta Večeřka místo v humně odzadu k Novej ulici sedm sáhů zdejli do humna a na čtyri sáhy napříč ze strany od Martina Hubky, aby sobě mohla tam na svůj náklad stavení pro obydlí její z dítkama vystavěti a tam až do svej smrti obydlí své bez všeho platu a povinností kupcovi placení volné a
f 423a
svobodné jmíti. Po smrti pak její aby tož stavení spravedlivě prošacováno bylo a zač by stálo, to nadepsaný kupec Václ[av] Suchánek aby dědicům jejím nahraditi a zaplatiti povinen byl. Na čemž poněvadž tak obě strany dobrovolně se smluvily a přestaly, pročež se týž grunt podle řádu purgkrechtního nyní připisuje a odevzdává častěj psanému Václavovi Suchánkovi za vlastní, dědičný a docela zaplacený.
P[áni] rukojmě za placení povinností a dobré hospodářství p[an] Václav Kratochvíla a Jan Stavinoška S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1726 dne 31. Aug[ustii] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Václav Suchánek vejdouce v smlúvu s Danielem Tučkem popustil a zadal jest grunt tento jemu Danielovi Tučkovi za grunt jeho též v tejto ulici Nro.47 položený frejmarkem a k tomu ještě Daniel Tuček jemu Václavovi Suchánkovi dvaceti dva rýnské přidal. Pročež podle toho připisuje a odevzdává se grunt ten nadepsanému
f 423b
Danielovi Tučkovi za vlastní a zaplacený pod břemenem a povinností tej vejminky, kterú sobě vd[ova] Večeřka učinila, ve všech slovích a punktích, jak vpředu zápis ukazuje. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.

Leta Páně 1729 dne 23. Martii za purgkmistra pana Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra Daniel Tuček délejíc držeti, takový prodal z svej dobrovolnej vůle Pavlovi Hornému, tak jak jej sám zaplacený měl, za hotových šedesáte pět rýnských. Pročež poněvadž obě strany dobrovolně na tom přestaly, ten grunt se připisuje a odevzdává tomuž Pavlovi Hornému za vlastní a docela zaplacený bez všelikých reštů až do roku 1728 inclusive. Toliko tou výměnku, kterú vdova Večeřka sobě nahoře psanú má, ve všem držeti povinen bude a od 1ho Janu[arii] 1729 daně všeliké platiti začne.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl Košvic a p[an] Antonín Duray S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 429a(!)
Zápis na dům v Novej ulici Jana Večeře

Letha Páně 1720 dne 10. Decembris za poručeného purgmistra p[ana] Jiříka Myšky zdědíce Jan Večeřa po svém neb[ožtíku] otci dům v Novej ulici vzadu za domem svým v Německej ulici, takový z dobré své vůle prodal Matysovi Navrátilovi za hotových 50 zlr. Kterýžto dům se jemu nyní připisuje a odevzdává podle práva purgkrechtního za vlastní, docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný, bez všelikých reštů, poněvadž povinnosti z toho domu pocházející kupec teprv od
1. Janu[arii] 1721 k placení na sebe přijal. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N.
Prodavač sobě výminku učinil, kdyby týž dům zase na prodej přijíti měl, aby on zase nebo jeho děti neb jiní přátelé k kupu tomu před jinými předek měli.

Leta Páně 1735 dne 17. Septembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica po smrti neb[ožtíka] Matyse Navrátila mocí testamentu připadl jest ten dům ut sup[ra] cerám jeho Anně a Maryně, zemrouce ale taky mezitím jmenovaná dědička
f 429b
Maryna, ta vživě pozůstalá sestra její Anna jsoucí provdaná za Frantze Hajnricha svou polovici dle testamentu otcovského přijala a druhú polovici po naddotčenej sestře zmrlej Maryně jiným spoludědicům dle pořadnosti mezi něma učiněnej a v Protocollu civilium novém zapsanej padesáti rýnskýma spolu s manželem svým Frantzem Hajnrichem vyplatila. A podle toho majíce tak již ten dům zaplacený, obaspolně oni manželé Frantz Heinrich a manželka jeho Anna z svej dobrovolnej a nepřinucenej vůle (jak toho dotčená manželka jeho Anna jsouc schválně pro to na rathauz citirovaná, dobrovolně přiznala, že k tomu prodaji docela svou vůli nepřinuceně ráda dala, přiznala) prodali jsou Jakubovi Solaříkovi za hotových padesáte pět rýnských, kteréžto peníze taky Frantz Hainrich a manželka jeho Anna náležitě k rukám svým přijali. Pročež se nyní
f 430a
připisuje a odevzdává ten dům jmenovanému Jakubovi Solaříkovi za vlastní a dědičně zaplacený bez všelikých reštů až do datum zápisu.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností pan Andris Weiner a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran a respective Anny, manželky Frantze Heinricha, dne a leta ut sup[ra].

Leta Páně 1741 dne 8. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Carla Dedela a spoluradních toho času Jakub Solařík, držitel gruntu ut supra, majíce sobě zadaný od oce svého Jiříka grund v Německej ulici, tento zaprodal [ze] svej dobrovolnej vůle Matějovi Kořenkovi za summu sto dvacet rýnských. Pročež nyní se jemu Matějovi Kořenkovi za dědičně zaplacený připisuje. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Ignatz Pfilip SRSVaN.