Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Jiříka Stojapila

f 25a

Ten nadepsaný Jiřík Stojapilů má grunth svůj od purgkmistra a starších města Strážnice za summu 50 R koupenej, kterejž jest podle rejster purgkmistrovských dlouhejch letha [15]79 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho prodán podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Jiříkovi Stojapilovi, Adamovi Bělínský[mu] za summu 90 R. Závdanku dal 8 R, kterýž přijali nápadníci po neb[ožtíku] Jiříkovi Stojapilovi, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vnuček, Jan Frydlů, Václav Mochol, Jiřík Vejborný S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský za g[runt] na nápadníky neb[ožtíka] Jiříka Stojapila 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský za gru[nt] na nápadníky nebo[žtíka] Jiříka Stojapila 5 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský za gr[unt] na nápadníky n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 3 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Adam Bělínský za gru[nt] na nápadníky n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 3 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský dvojích peněz po 5 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 10 R.
f 25b
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský za g[runt] na s[irotky] neb[ožtíka] Jiříka Stojapily 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Adam Bělínský za grunth na s[irotky] neb[ožtíka] Jiříka Stojapily
5 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberskýho Adam Bělínský položil za grunt na sirotky neb[ožtíka] Jiříka Stojapila 5 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožmberského Adam Bělínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 5 R.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Adam Bělínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila
5 R.
Pustý

Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Adam Bělínský prodal ten požár ut s[upr]a Janovi Rachovskému za summu 80 R bez závdanku, placením když se jinší požárové platiti počnou po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Adam Bělínský, Jan Šimků, Jíra Ambruzů S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila
5 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Jan Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila
2 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Rachovský položil za gr[unt] Jiříka Stojapila sirotkům 2 R 15 gr.
f 26a
Letha Páně 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Rachovský prodal ten grunt ut s[upr]a Adamovi Rachovskému synu svému za summu 80 R bez závdanku a což na tom gruntě zaplaceného měl, to jemu pustil, placení každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Kašpar Vodislavský, Martin Rachovský a Jiřík Přerovský S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Rachovský položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Adam Rachovský položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila 3 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankho Adam Rachovský prodal ten grunt ut s[upr]a Martinovi Rachovskému za summu
150 R. Závdanku dal Adamovi Rachovskému 30 R, platiti jej má každoročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Pavel Sedláků a Adam Rachovský S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Rachovský položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Stojapila
1 R.
Pusté

Leta Páně 1655 dne 21. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních toho roku prodán jest tento požár a grunt pustý Michalovi Moladovi, zeti Matouše Rachovského, za summu 50 zlm 15 gr bez závdanku, placením po 3 R, když se jinší požáry platiti budou. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a všelijaké J.H.M. povinnosti Jan Šejda, Šimek Malík S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží takto nápadníkům předně:
Sirotkům Stojapilovským, z nichž má býti Lukáš Elebrant
2 R.
Jana Rachovského dětem 5 R.
Adamovi Rachovskému tři R – 3 R.
Martinovi Rachovskému 15 R 15 gr.
Adamovi Bělínskému dvaceti pět R – 25 R.
f 26a
Letha Páně 1666 dne 16. Marti za purgkmistra Daniele Dašického Michal Molata položil pánům patrům Piarum Skolarum odporučených peněz od nebo[žtíka] Adama Bělínskýho, totiž
5 zlm. Takové páni patres k rukám svým přijali.

Letha 1670 24. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Michal Molata ujmouce sobě jinší grunt, týž grunt svůj ut sup[ra] prodal Janovi Vávrovýmu za summu 150 R 15 gr, položíc závdanku 6 ½ R k placení ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Matouš Gejda, Jan Stanislavů S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1683 dne 20. Februarii za purgkmistra pana Martina Francka a spoluradních Anna Kajdova z Radějova stoje osobně před ouřadem, co tak po dědu svém Adamovi Bělínským na gruntě ut supra přináleželo, to jest 25 zlr, k obci a ouřadu města odevzdala z dobré své svobodné vůle.

Letha 1688 dne 11. Martii položil za grunt svůj Jan Vávrů
1 zlr, za který pro důležitost stavení rathauze vypisují
2 zlr. Které přijal toho času purgkmistr do počtu svého.
f 27a
Letha Páně 1694 dne 21. Martii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Jan Vávrů nemohouce předepsaného gruntu již pro zešlost věku svého délej držeti, takový svému synovi Mikolášovi Vávrovému pouští s tím ze vším, co na něm zaplaceného má, který se jemu v tej summě připisuje 50 zlm 15 gr, ostatek placením ročně po 2 zlm mimo zaplaceného.
Rukojmě za zvelebení gruntu a zbývání povinností Kašpar Wagner, Petr Klivický S.R.S.N.

Letha Páně 1701 za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho Mikuláš Vávrů oddělal k obci městské řemeslem svým kovářským 1 zlm, za který, poněvadž tak obec potřebná jest a hotových peněz k placení nemá, pročež se mu vypisuje na gruntě node faliati summy ouřadu patřící 2 zlm.

Letha Páně 1715 d[ne] 26. Martii za purgmistra p[ana] Karla Kayzera a spoluradních toho času majíce Mikul[áš] Vávra grunt ut supra po svém neb[ožtíku] otci zděděný, takový z svej dobrovolnej vůle i s vědomím starších i mladších dítek prodal ze vším tím, což na něm vyplaceného měl, totiž 4 zlm, Frantzovi Colovi, sedláři příchozímu z Veselí, za hotových
40 zlr. Kteréžto peníze poněvadž Mikul[áš] Vávra k svým rukám náležitě
f 27b
přijal, týž grunt se připisuje Frantzovi Colovi v summě tejž, jak nahoře, za volný a svobodný, placením ostatní summy, totiž 46 zlm 15 gr alb obci městské při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayzer a p[an] Matys Anderle S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.
Pamět. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Mikuláš Vávra platiti povinen bude.

Leta Páně 1732 dne 3. Martii za purgmistra pana Andrise Weinera majíce Petr Hovoranský grunt ut supra po tom nešťastném ohni roku 1726 d[ne] 18. Octobris v Německej ulici zniklém od France Cola za 46 zlr ukoupený, takový vystavíc a nedadouc jej sobě ani připsati z svej dobrovolnej vůle prodal zase Martinovi Machálkovi za hotových devadesát rýnských, které za vystavení se počítají. Pročež se nyní grunt ten připisuje a odevzdává tomuž Martinovi Machálkovi za vlastní, splacením ostatní verunkovej summy 46 zlm 15 gr
f 28a
obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. A poněvadž Frantz Col sobě s Petrem Hovoranským výminku učinil, aby v tom domě v obzvláštní jednej světnici svůj svobodný byt až do svej smrti míti mohl, na tu výminku taky Martin Machálek svolil a na tom přestal. Odevzdán jest podle toho jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran. Povinnosti z toho domu za rok 1732 kupec platiti má.

Přípis Matúše Machálka

Leta Páně 1787 dne 31. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času zdědil po smrti neb[ožtíka] Martina Machálka grunt ut supra jemu pořadně připsaný Matúš Machálek nejmladší syn v ceně, jakž jej společní dediči mezi sebú, jsa na dům radní před J[ejich] O[patrnosti] pány předvolaní, rozvážlivě prošacovali za
150 zlr. A povinen býti má vedle na společnú Martin Machálkovskú pozůstalost učiněného právního spořádání s těch 150 zlr:

Po srážce svého podílu p[e]r 20 zlr bratrovi Palovi 20 zlr, bratrovi Martinovi 20 zlr, sestře Alžbětě provdatej za Jana Kunovského 20 zlr a sestře Rozáře provdatej za Jozefa Kudlíka, nyní prov[dané] za Jana Baňaře 20 zlr, pak manželce neb vdově Kateřině 50 zlr. Spolu ut supra 150 zlr
f 28b
vyplatiti.
Když pak mezitím matka sobě vyvolila u syna svého až do smrti přebývat mocti, tehdy ona taky jemu Matúšovi Machálkovi synovi svému tych na ni padajících 50 zlr v rukách zanechala, kteréžto po smrti její za to obydlí jemu synovi Matúšovi bezelstně zcela připadnúti mají, takže na ně žádný více potahovati moci míti nebude. Pročež připisuje se grunt tento, spolu i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 46 zl mor[avských] 15 gr alb k obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení, za jeho Matúše Machálka vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N.

Hypotec: Ob diese Hause haftet 900 Fr laut 2 St[ück] Obligationen, der Stadt Strassnitzen Waissenkasse gehörig, welche hier primo loco versicheret werden. De sessio 6te Aug[ustii] 1802. Prat.
Diese 900 Fr sind laut im Buche quitantiarum davon 795, folio 101 einverleibten, Quittung bezahl und hierort geloschet werden. De sess[io] 15ten Novembris [1]840. Prat.