Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Gr[unt] Matyáše Prahanusa

f 145a

Ten grunth podle kšaftu n[ebožtíka] na Jana Pecivála letha 1585 učiněného jest Kateřině dceři jeho, manželce Matyáše Prahanusa s puol čtvrtí roli, s koňmi a jinejm příslušenstvím, tak jakž týž kšaft v sobě šířeji obsahuje, též s jednou čtvrtí vinohradu v Dolní hoře a jedna louka na Veliké v díle jejím poručeny.
Však táž Kateřina aby z toho statku toto vydati povinna byla:
Item na kostel strážnicský 10 R.
Item na zbor 5 R.
Item na špirál bratrský 5 R.
Item na městský špitál 5 R.
Co se pak Marty, sestry též Kateřiny, dotejče, ta podle téhož n[ebožtíka] Jana poručenství to na díl svůj přijala:
Item vinohrad v Dolní hoře v 95 R.
Item též jednu čtvrt roli Vančurovskú na díl svůj s jednou štěpnicí Hrdovskou vzala, týž druhej vinohrad v Dolní hoře slove Žebrák z boudou, kádí a presem, však té boudy, kádi i presu s Kačí společně užívati mají.
A nadto vejše povinna jest Kateřina s Martou sestrou svou podle poručenství otce svého Janovi Frydlovi 50 R společně po 10 R, každá po 5 R vypláceti, když se jim dluhové doplatí.
A když to, jakž vejš doloženo, obě spraví, budou míti statek svůj žádnému nezávadný.
f 145b
Letha [15]94 při posudku činěném položil Matyáš Prahenus na místě Kateřiny manželky své na kostel kostelníkům 10 R.
Téhož letha položil na zbor podle poručenst[ví] 5 R.
Více položil na špitál bratrský 5 R.
Též na špitál městský položil 5 R.
Letha [15]95 Matyáš Prahenus položil sirotkům Frydlovým
5 R.
Téhož letha přijato od Marty Prašťkové si[rotkům] Frydlovým 3 R.
Letha [15]96 přijato od Matyáše Prahenusa na sirotky Frydlový 5 R.
Též přijato od Jíry Prašťka na místě Marty podle poručenství 5 R.
Letha [15]97 položil Matyáš Prahenus sirotkům Frydlovým
5 R.
Letha 1598 položil Matyáš Prahenus si[rotkům] Frydlovým
5 R.
A Jíra Prašček na místě Marty manželky své též úpoložil
5 R.
Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.

Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Matyáš Prahenus s[irotkům] n[ebožtíka] Frydlovým 5 R.
Též za téhož purgkmistra položil Jíra Praštěk s[irotkům] Frydlovým 5 R.
f 146a
Leta 1597 Matyáš Prahenus prodal podsedek svůj v Němecskej ulici urozenému panu Janovi Okrutský[mu] z Okrut za summu
240 R. Závdanku při odevzdávce pan Okrutský položil Matyášovi Prahenusovi 40 R a ostatek platiti má od leta 1598 při Vánocích pořadně po 15 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení i povinnosti všelijaké Jan Vlasák, Václav Rejmundt, Tomáš Graus, Vavřinec Kladrubský z Lipova, Eliáš Rybář, Pavel Valentů S.R.S.a N.R.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil pan Jan Okrutský dvojích peněz za rok [15]98 a [15]99 30 R.

Téhož leta a za purgkmistra ut s[upr]a v pátek den s[vatéh]o Šťastného urozený pan Jan Okrutský z Okruta oddává tímto zápisem grunt svůj z rolí, kterouž jest od n[ebožtíka] Martina Ďuličkového za hotových 120 R koupil a ji zouplna docela zaplatil, i jiným všelijakým příslušenstvím sám od sebe i ode všech erbův svých urozené paní Žofii Hoštické z Hoštic, paní manželce své milé, i všechněm dítkám, kteréž by jim Pán Bůh společně dáti ráčil. Jestliže by pak p[ana] Jana Okrutského Pán Bůh prostředkem smrti z tohoto světa povolati ráčil prve nežli p[aní] Žofii manželku jeho, aby svrchu psaný grunt s tím se vším, jak nahoře doloženo, jí a dítkám jejím, od p[ana] Jana Okrutského splozeným, v tom žádnej z bratří vlastních jinejch krevních a erbovních přátel téhož p[ana] Jana Okrutského, ani žádný jiný člověk nižádným právem ani jakým vymyšleným obyčejem překážky činěno nebylo, ale ona často psaná p[aní] Žofije z dítkami svými, se p[anem] Janem Okrutským manželem svým splozenými, volně a svobodně užívala, nic jináče jako on sám často psaný p[an] Jan Okrutský manžel její podle své nejlepší vůle a libosti jako svého vlastního a dědičného.
Acth[um] ut s[upr]a.
f 146b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberskýho pan Jan Okrutský položil Matyášovi Prahenusovi za grunt ročních peněz 15 R.
Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínskýho položil pan Jan Okrutský za grunt Matyášovi Prahenusovi dvojích peněz 30 R.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty urozená paní Žofie Hoštická z Hoštic prodala požár ut s[upr]a, kterýž jí po neb[ožtíku] p[anu] Janovi Okrutským manželu jejím připadl, Ondrovi Frydeckýmu za summu 240 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 12 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Bartoš Janových, Thomáš Pěkník, Thomáš Hlučínský, Václav Častkovský S.R.S.A N.
Jakož jest paní Žofiji svrchu psané podle vyhledání náleželo, což neb[ožtík] p[an] manžel její za ten grunt ut s[upr]a zaplatil summy 115 R, takový peníze prodala nadepsanému Ondrovi za hotových 22 R 22 ½ gr. A tak ona tu nic více nemá.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Frydecký za grunt Mathyášovi Prahenusovi 10 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Frydecký za grunt Mathyášovi Prahenusovi 12 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Frydecký za grunt Matyášovi Prahenusovi 12 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Ondra Frydecký za grunth týmuž Matyášovi Pragenusovi 14 R.
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra Frydecký za grunt Matyášovi Prahenusovi 15 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Ondra Frydecký Matyášovi Pragenusovi 15 R.
Letha 1614 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Ondra Frydecký Matyášovi Pragenusovi za grunt 15 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Ondra Frydecký položil za grunt Matyášovi Prahenusovi 15 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberské[ho] Ondra Frydecký položil Matyášovi Pragenusovi za grunt 12 R. Zůstává ještě za ten grunt doplatiti 5 R.
f 147a
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Ondra Frydecký položil za grunt ostatních peněz 5 R.
A tak Ondra Frydecký má ten grunt zaplacený.

Letha Páně 1631 Ondra Frydecský ušel pryč a ten gr[unt] s povolením p[áně] ouředníkovým prodán jest Janovi Hákovi za summu 200 R. Závdanku odvedl do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 10 R, platiti jej má ročně po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Masařů, Lorenc Jehů, Jan Pohanka a Jan Peška S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Hák položil za grunth k obci městské na dluh od něho k obci povinný 4 R.
Na tom gruntě náleží:
K obci městské, což Janovi contributii J.M.H. z peněz obecních založeno jest mimo vyzdvižení ještě 7 R 29 gr
5 ½ den.
A do důchodův Jeho [Mil]osti Páně 178 R 8 gr 1 ½ den.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového jakož jest na gr[untě] tomto peněz 178 R 8 gr 1 ½ den do důchodův Jeho [Mil]osti Páně náleželo, z takové summy J.M. vysoce urozený p[án] p[an] František z Magni, hrabě na Strážnici, Janovi Slováčkovému poručiti ráčil připsati k vyzdvihování področně 153 R, a to za tou příčinou vzetí domu jeho v rynku (v počtu 15) a ku klášteru obrácení, na němž týž Jan tu summu, totiž těch 153 R, zaplacených měl. A tak na témž gr[untě] do důchodův Jeho [Mil]osti Páně přináležti bude na posledních penězích toliko 25 R 1 ½ den.
f 147b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil obci městské za gr[unt] svůj 4 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil posledních peněz za gr[unt] obci městské 3 R 29 gr 5 ½ den.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Hák položil za gr[unt] svůj 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu H.M.P.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za gr[unt] svůj 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu J.M.P.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za gr[unt] svůj ročních 4 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu JHM.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jan Hák položil za gr[unt] svůj peněz ročních 6 R. Ty přijal Jan Slováček podle odvodu JHM.
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta Jan Hák položil za grunt svůj ut s[upra] 4 zlm. Ty ačkoliv náležejí Janovi Slováčkovi, však obráceny jsou na zaplacení peněz vypůjčených do počtu purgmistrovského Pavla Nešporka. Ty přijal purgkmistr přítomného roku Lorenc Peypolt.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Jan Hák položil za grunth 2 zlm. Tyto peníze přijal Jan Slováček.
f 148a
Letha Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho prodán jest tento grunt požár, tak jak nahoře stojí, za summu 200 R bez závdanku Janovi Glogovskému a poněvadž také vyhořel, jemu jako jinším požárníkům se polovici upouští, a tak bude povinen ještě 100 R každoročně po 3 R až do vyplnění. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a Povinnosti Jan Horák a Jan mladší Stanislavů z Bartutovice S.R.S.a N.

Letha Páně 1674 dne 2. Aprilis za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho na milostivé poručení J.V.U.Mti poněvadž týž Glogovský do Petrova na grunt jest dosednul a tak aby týž grunt pustý nezůstal, pouští se Eliášovi Mlýnkovi za summu 200 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i obecní p[an] Fridrich Brodský a p[an] Jan Ratibořský
S.R.S.a N.

Letha Páně 1683 dne 5. Januarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Martin Mlejnek majíce nápad po neboštíkovi Janovi Slováčkovi na gruntě ut supra, kteréhožto gruntu v roku 1674 bratru svému Eliášovi jest postoupil, po smrti neboštíka Alžběta pozůstalá vdova nemohouce povinnosti císařské i panské zapravovati, takovej grunt jest upustila, takže Martin Mlejnek takového gruntu zase zaujal a postúpíce jej zeti svému Jiříkovi Hanákovi v summě 200 zlm, z toho nápadu postupuje Martin Mlejnek zeti svému 50 zlm, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní p[an] Mikoláš Pašek a Jan Nejmon SRSVaN.
f 148b
Letha Páně 1685 dne 10. Martii za purkmistra pana Martina Frantzkha a spoluradních jeho tak jakož Martin Mlejnek majíce nápad na domě ut supra po neb[ožtíku] Janovi Slováčkovi, když neboštík Eliáš Mlejnek, bratr jeho zemřelý, kterémuž taky týž grunt puščen byl, pozůstalá vdova nemohouc gruntu zvelebovati a povinností všelijakých zapravovati, upustila jej z dovolením a vůlí J[eho] Op[atrnosti] p[ana] purkmistra a celého magistrátu Jiříkovi Hanákovi, zeťovi M[artina] Mlejnka, 1683 spolu z Martinem Mlejnkem, otcem manželky jeho, v summě 200 zl mor[avských]. Nadjmenovaný pak Jiřík nemohouc se od pánův svých vyjednati, nýbrž manželka jeho z poddanosti zdejší budouc propuštěna, takový grunt aby se nespustoval, J[ejich] Op[atrnosti] páni pustili jsou Matějovi Glogovskému v summě nadjmenovanej, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení J[eho] Cís[ařské] M[ilos]ti, panské i obecní povinnosti p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Jan Neumon S.R.S.a N.
Nápadníci jsou tito:
Martin Mlejnek a má se jemu splácet 12 ½ zlm.
Jan Glogovský 100 zlm.
Jiřík Hanák 50 zlm.
Do důchodův panských 25 zlm 1 ½ den.
Stalo se dne a letha ut supra.
f 149a
Dne a letha 1689 18. Feb[ruarii] Matěj Glogovský položil za grunt Martinovi Mlýnkovi jakožto nápadníkovi za grunt 1 zlm.
Item tenž Matěj Glogovský témuž Martinovi Mlýnkovi závdanku položil 3 zlm, kteréžto Martin Mlýnek náležitě přijal.

Letha Páně 1719 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Matěj Glogovský svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej vůle prohandloval aneb frejmarkem popustil Baltzarovi Mlýnkovi za grunt jeho v Bednářskej ulici Nro.17, a sice tímto spůsobem, aby on Baltzar Mlýnek tohoto gruntu ut supra jakožto svůj vlastní dědičně i s tím vším, co Matěj Glogovský na něm vyplaceného měl aneb čeho dědičem bejti může užíval. Naprotiv čemu on Baltzar Mlýnek zasej jemu Matějovi Glogovskému jeho dům popřed jmenovaný v Bednářskej ulici tolikéž ze vším tím, co na něm vyplaceného měl za dědičné postoupil a k tomu 13 zlr peněz přidal. Pročež se jemu nyní týž grunt připisuje za vlastní a dědičný, placením ostatní verunkovej summy, jak v horním zápisu poznamenáno jest, po 3 zlm ročně při posudcích nápadníkům, kteříž se proukážú. Contrib[uci] a daně běžící, zasezelé rešta až po datum zápisu tohoto gruntu ut supra Matěj Glogovský zaplatiti se zavázal. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 149b
Letha Páně 1747 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Ignatze Filipa a spoluradních toho času majíce Baltzar Mlýnek dům ut supra zcela zaplacený, takový z dobré vůle Jiříkovi Vejtschnerovi za summu 145 zlr hotových peněz odprodal, na ten však spůsob a [s] tím doložením, aby on kupující Jiřík Vejtschner jemu svědničku a síňku nad sklepem vystavil, v kerej by on do smrti svej a do smrti manželky svej místo pohodlné míti mohl, item místo v gruntu tom pro jeden kus hovězího dobytka, item místo pro jeden kus černého dobytka. item místo pro schránění a spolem pro vymlácení z desátejch honů roli obilí. Pročež se na ten spůsob jemu kupujícímu tenž grunt za vlastní a dědičný připisuje, placení ostatní verunkovej summy, jak v horním zápisu zaznamenáno jest, po
3 zlr ročně při posudcích nápadníkom, kteří se proukážú. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
f 150a
Přípis domu Philipa Vajčnera

Leta Páně 1787 dne 21. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času když po smrti předcházejícího držitele gruntu Jiřího Vajčnera v brzkým časi grunt tento, na kterém vdova po něm Jiříkovi Vajčnerovi pozůstalá Kateřina s synem nejmladším Philipem bydlela, skrz neštěstí ohně mezi jinými domy zcela vyhořel a jej ani pozůstalá vdova, aniž taky který jiný z dítek jejích již dospělý[ch] leta majících stavěti nechtěl, J[ejich] O[patrnosti] páni aby týž grunt nespustl, společné dědiče předvolati a pořádek mezi nimi učiniti sobě oblíbili. Podle kteréhožto pořádku grunt tento, tak jak shořený se vynacházel, spolu s jednú štěpnicú za 80 zlr šacovanú, na podíl Philipa Vajčnera za dědictví částku v summě šacovaný p[e]r jedno sto

padesáte rýnských vysazen a za dědičný odevzdán byl s tím doložením, aby jistý dluch, a sice p[anu] Jozefovi Křižanovi 40 zlr a pak p[ánům] p[aterům] piaristům do collegium strážnického 125 zlr vyplatil. K čemuž když všechni dědiči spolu i s matkú, která v tom domě až do smrti svobodné bydlení vymíněné dosáhla, v svornosti a lásce zvolili a s tím spořádáním dokonale spokojeni byli, nyní grunt ut supra ze vším od starodávna majícím právem, i s těma na tomž gruntě visícíma verunkovýma penězi p[e]r 171 zl mor[avských] 1 ½ den alb po 3 zl mor[avských] k splacení, se jemu Philipovi Vajčner[ovi] za jeho vlastní, volný a dědičný purgkrechtně tímto připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Stanislav a p[an] Jan Němčický S.R.S.V.a N.