Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Gr[unt] Jana Hlavy ševce

f 325a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starejch purkrechtních v listu 72 nadepsaný Jan Palovský drží grunth svůj, kterejž od Jana Marka Taliánovýho syna koupil za summu 100 R.
Na to jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 54 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 46 R.
Ta všecka summa náleží obci městské strážnicské.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Šrámek, Mikuláš Hrdý S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jan Hlava za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Jan Hlava za grunth obci městské peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]97 položil Jan Hlava za grunth obci městské peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1598 položil Jan Hlava za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Hlava za grunt svůj obci městské 6 R.
f 325b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského podle rozdílu statku Lida, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Hlavovi, ujala grunt ut s[upr]a z vinohradem a jinými svršky v summě 258 R 12 gr. Z toho sobě porazila dílu svého, což na ni přišlo 60 R 18 gr a tak zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti 197 R 24 gr, placením od letha 1600 po 6 R a od letha 1602 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Dluhošů, Tobiáš Bílský, Tobiáš Jurků, Mikuláš Jurků S.R.S.a N.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položila Lida vdova závdanku 12 R. Z toho dáno k obci peněz koupených 6 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy dáno 6 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Pavla Hulínského položila Lida Hlavka za g[erunt] obci městské 2 R.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Lida Hlavka prodala podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Novákovi za summu
158 R. Závdanku jí dal 30 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Kozel, Jan Tomášků S.R.S.A N., též David Labrů.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Nováků za grunt obci městské ostatních 8 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Mikuláš Nováků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 8 R.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty (nedopsáno).

f 326a
Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho prodán podsedek požár napřed psanej, pozůstalej po neb[ožtíku] Mikulášovi Novákovým Jiříkovi Vejbornému za summu 100 R bez závdanku a po 5 R platiti má při každých Vánocích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Mochol, Jan Tomášků, Jan Dluhoš a Matěj Starinský S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Vejborný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 7 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Vejborný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jiřík Výborný položil za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce
5 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Výborný položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce
5 R.

Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Marta, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Jiříkovi Výborném, prodala podsedek ten, kterýž se jí v dílu po manželu jejím dostal, Janovi Ratiškovskému za summu 160 R. Závdanku jí položil při odevzdávce 35 R, platiti jej má takto: hned leta svrchu psaného při posudku položiti má 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný na ten spůsob, aby jej ročně platil počna leta Páně 1614 při posudku po 8 R.
Rukojmě Jan Drahotoušský, Adam Bělínský, Jíra Medloch a Tobiáš Komňanský SRSN.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce předních peněz
48 R.
Lidě Hlavce 30 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Výborného 22 R.
Martě, manželce Jiříka Výborného vydělaných 25 R.
f 326b
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Ratiškovský za ten grunt neb podsedek 5 R.
Letha 1614 za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Ratiškovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce
8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Matyášovi Hrnčíři, co Marta na tom gruntě vydělala 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Ratiškovský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Mathyášovi Hrnčíři vydáno 3 R.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Ratiškovský položil za grunt 8 R. Dáno z nich na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Mathyášovi Hrnčíři vydáno
3 R.

Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Ratiškovský prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím za 160 R Janovi Pišťákovi bez závdanku, platiti má pp 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Drahotoušský a Tomáš Hlučínský SRSN.
A jakož jest Jan Ratiškovský na tom gruntě měl zaplaceného 64 R, ty jest všecky Janovi Pišťákovi pustil.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Pišťák položil za grunt peněz ročních 8 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce 5 R a Matyášovi Hrnčířovi dáno 3 R.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Pišťák prodal podsedek svůj Jiříkovi Sklenovskému za summu
160 R, závdanku jemu dal 50 R, platiti má ročně po 8 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Lukáš Příborský a Tomáš Hlučínský SRSaN.
NB. A jakož jest měl Jan Pišťák na tom podsedku zaplaceného 22 R, ty jest pustil Jírovi Sklenovskýmu.
Téhož letha Jiřík Sklenovský položil za gr[unt] 8 R. Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hlavy dáno 5 R a Matyášovi Hrnčířovi dáno 3 R, ty přijal.
f 327a
Letha Páně 1622 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jiřík Sklenovský prodal grunt svůj napřed psaný v Německé ulici Vácslavovi Šlechtovi ševci za summu 160 R. Závdanku týž Vácslav Šlechta dal Jírovi Sklenovskýmu peněz hotových 20 R a ještě téhož závdanku doložiti jemu má při Vánocích letha 1623, totiž 13 R, ostatek summy dopláceti má počnouc od téhož 1623 letha každoročně po 8 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení téhož gruntu i za povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Doubek, Michal Fic bednář
S.R.S.A N.
Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Šlechta doložil ostatek závdanku, totiž 13 R. Ten závdanek přijala Zuzana, manželka nebožtíka Jíry Sklenovského.

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Václav Šlechta prodal ten grunth svůj napřed psaný Janovi Hákovi za summu
160 R. Závdanku týž Jan Hák Václavovi Šlechtovi dal 15 R a což na něm týž Václav (mimo vzetí závdanku) zaplaceného měl, to jest všecko Janovi přidal, ostatek summy platiti má každoročně po 8 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Kneyzl, Jan Houska, Jakub Řehořů a Tomáš Zubřický S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Hák položil za grunth ut s[upr]a so s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce
6 R.
f 327b
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Hák prodal gr[unt] svůj Vítkovi Janulovi za 160 R. Závdanku dal jemu 19 R 18 gr a což na něm více zaplaceného měl, to Vítkovi přidal, platiti jej má ročně po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Uhlečík a Jan Peška S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Vítek Janule položil za grunth do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce peněz ročních 5 R.
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Vítek Janule položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce peněz ročních 3 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Vítek Janule položil za gtr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce peněz ročních 4 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Vítek Janule položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce peněz ročních 4 R.
NB. Ty 4 R jsou omylem připsané do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Hlavy ševce, náleží k obci podle obdarování odoumrtního po nebo[žce] Lidě Hlavce.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Vítek Janule z jistého povolení slovoutného pana Jana Jakubovského, toho času ouředníka panství strážnického, ten grunt nadepsaný ze vším příslušenstvím prodal jest Martinovi Glogovskému za summu 160 R. Závdanku jemu dal 48 R a cožkoliv Vítek Janule na tom gruntě zaplaceného měl, to jest naprotiv tomu Martinovi Glogovskému pustil, placení každoročně po 8 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Daniel Teyber a Jan Piláč S.R.S.a N.
f 328a
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Martin Glogovský položil ročních peněz za grunt svůj 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a na obec městskou.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Martin Glogovský zemřel, vdova pozůstalá nemohouc pro nemožnost a zešlost věku svého grunthu ut supra držeti, takový jest pustila Šimonovi Strakovi zeti svému v tej summě, jakž jej neb[ožtík] byl ujal, totiž v 160 R bez závdanku a cožkoliv neb[ožtík] manžel její na tom gruntě

vyplatil, totiž 50 R, to jest témuž Šimonovi z lásky mateřské pustila, placení každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jiřík Zigala a Jakub Planický S.R.S.a N.

Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] poněvadž Šimon Straka také vyhořel, jemu také na poručení vrchnosti tuto se polovici sráží, co dopláceti měl, totižto 55 zlm a má tak mnoho dopláceti.

Letha 1660 dne 11. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho po smrti neb[ožtíka] Šimona Straky Thomáš Scholc pojmouc sobě Zuzannu pozůstalou vdovu za manželku, grunth nadepsaný v tej summě, tak jakž jej neb[ožtík] předek jeho ujal, totiž v 160 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Kudlík a Valenta Petrjal SRSaNR.
f 328b
Letha Páně 1672 dne 14. Maii za purgkmistra p[ana] Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho po smrti neboštíka Tomáše Šolce i Zuzany manželky jeho sirotci pozůstalí po neboštíkovi Šimonovi Strakovi nemohouce jak J.M.Cís[ařské] contributi, tak všelijaké povinnosti panské i obecní zapravovati, týž grunt jest prodán Bartolomějovi Pecnovi za summu 160 zlm. Závdanku ihned při odevzdávce sirotku Martinovi Strakovi dal 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Martin Bazar a Václav Stárek S.R.Sp.a N.

Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho budúce nadepsaný grunt velmi zruinyrovaný a spuštěný, aby k zvelebení svému a vystavení přišel, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] pánů týž grunt Jiříkovi Zinochovi v tej summě, jak jej Pecen měl, souc velmi spuštěn za 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a vystavení gruntu, všeliké povinnosti c[ísařské], panské i obecní Martin Zábřeský a Petr Janíčků S.R.S.N. dne a leta ut supra.
f 329a
Letha Páně 1690 dne 30. Maii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho nemohouc vdova pozůstalá po neboščíkovi Jiříkovi Zinochovi pro nemožnost svou ten grundt délej držeti, takový jest Šimonovi Jalubskému pustila, který se mu připisuje v tej summě, jak měl neb[ožtík] její manžel, totiž za 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením po 2 zl

mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebování gruntu, všeliké povinnosti cís[sařské], panské i obecní Jiřík Bohunský, Václav Jurášek S.R.S.N. dne a letha ut supra.

Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho maje sobě k držení připsaný Šimon Jalubský jináč Hubka nahoře položený grunt, takový bratrovi svému Janovi Hubkovi pouští, který se jemu taky v tej summě připisuje, totiž za 60 zl mor[avských] bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu, všelijaké cís[ařské], panské i obecní povinnosti p[an] Jiřík Peldřimovský a p[an] Matúš Glogar S.R.S. dne a letha ut supra.
f 329b
Letha Páně 1700 dne 1. Aprilii za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předstoupíc Jan Jalubský na rathauz města Stráž[nice] přednesl, že jest gr[unt] ut supra Mikolášovi Hornému profrejmarčil za grunt v počtu 15, na který jemu ještě 9 zlm přidal. Kterýžto se Mikulášovi Hornému v tej summě, jak jej Jan Jalubský připsán měl, připisuje, totiž
v 60 zlm, těch pak 9 zlm zlatých, co Janovi Jalubskému dal, jemu se zde vypisují, ostatek platiti bude povinen ročně po
2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a zvelebení gr[untu] a povinnosti Matěj Mikulka a Pavel Ježek SRSVaN.
Nápadníci po neb[ožtíku] Mart[inovi] Glogovském.
f 330a
Dne 13. Decemb[ris] 1708 za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Matěj Glogovský majíc na gruntě ut s[upr]a 51 zlm praetensi svý jemu patřící, takovú prodal nadepsanému Mikulášovi Hornému za hotových 15 zlr, za které se jemu za zaplacené vypisuje těch 51 zlm. A tak bude míti svůj grunt zouplna zaplacený.
Solutum.

Letha Páně 1725 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana[ Antonína Havlíčka a spoluradních roho času přijdouce držitel gruntu ut supra Mikuláš Horný do chudoby a do tak velkých dluhů, že již dostatečný není takové zaplatiti, tím meněj ten grunt držeti, pročež pro ten nedostatek svůj prodal jej z svej dobrovolnej vůle Frantzovi Heinrichovi, příchozímu z Budiškova, za hotových čtyriceti pět rýnských. Kterýžto grunt se jemu Frantzovi Heinrichovi připisuje za vlastní a docela zaplacený, bez všelikých reštů až do datum zápise.
Rukojmě za opravu gruntu a
f 330b
placení povinností p[an] Frantz Čermák a p[an] Gottfrid Mayer S.R.S.V.a N.

Na contributzi za rok 1725 kupec za sebú zanechal 3 zlr
20 kr až do datum zápise.

Letha Páně 1729 dne 22. Sempembris za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních toho času přijdouce grunt ut supra skrz nešťasný de dato 18. Octobris 1726 v Německej ulici vyšlý oheň na ruinu a padnouce držitel jeho Frantz Heinrich do chudoby a dluhův, že jej netoliko zase vystaviti, ale také ani dluhův, které v tom Kampschillinku 45 zlr k placení na sebe vzal a k tomu zas jiné jak na contributzi, tak všeliké městské povinnosti zaseděl, poplatiti nedostatečný a nemožný zůstal. Proč[ež] z velikej potřeby, aby v tom město nehynúlo a rešty poplaceny býti mohly, právně na prodej plus offerenti prohlášen jest byl a podle toho nejvyžší a nejlepší kupec Jozef Najman se jest ohlásil a 30 zlr za něj tak pustý dáti se offeriroval. Pročež poněvadž se žádného lepšího kupce nenacházelo, grunt ten od ouřadu města Strážnice jmenovanému Jozefovi
f 331a
Najmanovi puštěn a za těch 30 zlr hotových peněz prodán jest, kteréžto peníze 30 zlr on k rukám ouřadu na rathauzi složil. A podle toho připisuje se ten grunt Jozefovi Najmanovi za vlastní, dědičný a docela zaplacený bez všelikých reštů buďto císařských, panských neb obecních až do 31. Decembris běžícího 1729 roku, jakož také od těch dluhů, které by Frantz Heinrich komu postranně dlužen byl, kupec svobodný bejti má, toliko contributzi a jiné běžité daně teprv za rok 1730 platiti začne.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a pan Václav Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.

Ty 30 zlr z rathauze vydané jsou následovně:
Na contributzi z tohoto domu zasedělú na rešt až do roku 1726 inclusive zasedělý 14 zlr 43 kr.
Na contrib[uci] p[er] annis [1]727, [17]28 a [17]29 po sraření defatiati za oheň 2 zlr 23 kr.
Na služeb[né] za [1]727, [17]28 a ¾ roku 1729 1 zlr
55 ½ kr.
Na alnis [1]728 31 ½ kr a [1]729 15 kr, spolu 46 ½ kr.
Vánoční dáňky p[er] 1728 19 ½ kr a [1]729 13 ½ kr ¾ rok
33 kr.
Činsu z domu toho p[anu] rychtářovi [1]729 1 zlr 6 kr.
Na služeb[né] za 1729 z domu v Nové ulici 35 kr.
P[anu] Cašpar[ovi] Weinerovi dluhu, co za Mikuláše Horného Heinrich na sebe vzal 2 zlr 19 ¼ kr.
Benjaminovi Židovi podobně takového dluhu 5 zlr 38 ¾ kr.
S[uma] 30 zlr.
(Poznámka po straně) Tyto 7 zlr 58 kr nesložil Jozef Najman na rathauzi, než má jich on a pasive vypsané.

f 331b
Přípis domu Václava Krejčího

Leta Páně 1759 dne 17ho Janua[rii] za purgkmistra pana Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času zůstalý grunt ut supra po neboš[tíku] Václavovi Prokšovi, který sobě připsaný neměl, jest vdova po něm ze svej dobrej vůle Václavovi Krejčímu za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodala a do svej smrti svobodné bydlení v tom domě sobě vymínila. Pročeš se nadjmenovaný grunt Václavovi Krejčímu za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti splnomocního Jozefa Prokša na místě vd[ovy] Prokšovej a koupce Václ[ava] Krejčího dne a roku ut supra.

Přípis Martina Šrámka

Leta Páně 1760 dne 25. Aprilis za purgkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spolu-
f 332a
radních tohož času majíce Václav Krejčí grunt ut supra právně sobě připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Martinovi Šrámkovi za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] prodal, čistý bez výminky předešlej hospodyni Kateřiny Prokšovej, kdešto prodavač téhož gruntu Václ[av] Krejčí všechny povinnosti do dnešního dne zaplatiti se zavázal. Pročeš se nadjmenovaný grunt Martinovi Šrámkovi ze vším na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní, čistý a v ničemž nezávadný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností jak královsk[ých], vrchnostensk[ých] i městských p[an] Jozef Stanislav a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obojí[ch] stran dne a roku ut supra.