Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Gr[unt] Jíry Lazebníkova

f 92a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 135 nadepsaný Jíra svůj od purgkmistra a starších po n[ebožtíku] Janovi Heřeňovi bratru svým zuostalej za summu 80 R koupenej.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [156]94 vyplnil 36 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 6 R dopláceti zuostává 44 R. Ta všecka summa náleží sirotkuo[m] n[ebožtíka] Jana Heře.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností k témuž grunthu náležitých Matyáš Smetana hrnčíř, Mikuláš Dlouhoš, Tobiáš Jurků S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Jíra Lazebník za grunth půl peněz, neb pohořelý jest 3 R. Ostatní 3 R má položiti o svatým Václavě letha [15]96.
Letha [15]96 Jíra Lazebníků položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Letha 1597 položil Jíra Lazebníků za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Leta 1598 položil Jíra Lazebníků za grunt svůj peněz purgkrechtních 7 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 položil Jíra Lazebníků za grunt svůj peněz purk[rechtních] za purgkmistra Tomáše Grausa 7 R.
f 92b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra Lazebníkův za grunt sirotkům Jana Heře 7 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra Lazebníků za grunt sirotkům Jana Heřeně 3 R. Zůstává doložiti
3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho položil Jíra Lazebníků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Heřeně ostatní 3 R.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacenej.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Jírovi Lazebníkovým Kateřina manželka jeho ujala podsedek ut s[upr]a v summě 20 R. Z toho sobě dílu svého srazila 13 R 5 gr, zůstává dopláceti sirotkům 6 R 25 gr, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Častkovský na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka
3 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Vácslav Častkovský na místě Kateřiny manželky své za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka 3 R.

Leta Páně 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Častkovský na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka za podsedek ostatních 25 gr.
A tak má podsedek zaplacený.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Vácslav Častkovský prodal grunt svůj s dovolením pana ouředníka Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Lazebníka, pastorku svému za 120 R. Závdanku dal jemu Jan 30 R, platiti má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu, povinnosti panské i obecní Bartoš Janových, Václav Vrchníček, Petr Sojka a Martin Mikulec i Václav Častkovský.
A když Jan pastorek Václavů bude chtít ten podsedek stavěti, uvolil se Václav pastorku svému na pomoc z lásky darovati 10 R.
f 98a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jiřík Lazebník položil Václavovi Častkovskému za grunt 6 R.
Jan svrchu psaný skoupil od Václava Častkovského otčíma svého peněz na tom gruntě 60 R za hotových 10 R. A jakož týž Václav připověděl Janovi darovati na pomoc stavení 10 R, ty jemu na témž gruntě odpustil, čehož učiní všeho 70 R. Zůstává ještě Jan otčímovi svému doplatiti 14 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Křehák majíce sobě ten grunth od Jana Jíry Lazebníkova prodaný, pustil jej zase Janovi Pišťákovi za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 100 R. Závdanku při odevzdávce Jan Pišťák položil 10 R a ostatek platiti má rok po roce po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Vrabl a Pavel Hemríšek S.R.S.a N.
NB. Tato odevzdávka v nepřítomnosti Jana Křeháka na správu Jana Lazebníkového Janovi Pišťákovi omylně byla zapsána a ke škodě Janovi Křehákovi se odvedla, a to v tom: Jan Křehák dříve nežli tento grunt Janovi Pišťákovi prodal, měl jest jej (ačkoliv jemu v těchto registrech nebyl odevzdán) v týž dotčené summě 100 R od Jana Lazebníkova, jakž toho svrchu při odevzdávce dotknuto, koupený i také (poněvadž těch 14 R od Václava Častkovského, otčíma téhož Jana Lazebníkového, skoupil) zouplna zaplacený, čehož při vejš psané odezdávce doloženo nebylo. Pročež se to nyní napravuje a což Jan Pišťák za tento grunt po veruncích, jmenovitě 90 R, ještě dopláceti má, takové peníze všecky Janovi Křehákovi náležeti budou.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Pišťák položil za tento grunt Janovi Křehákovi peněz verunkových 3 R.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka ten grunth ut s[upr]a po smrti Jana Pišťáka odevzdán jest zase Janovi Křehákovi, poněvadž prve jeho zaplacený byl, za volný, svobodný a zaplacený.
R[ukojmě] za povinnosti panské i obecní Václav Večeře a Jan Peprný S.R.S.a N.
f 98b
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka po smrti Jana Křeháka pozůstalá vdova s toho gr[untu] ušla a jeho spustla, aby pak do konce takový k spuštění nepřišel, tehdy z istej poručení JHM (titul) vrchnosti naší milostivé jest točený (= dotčený) grunt zase prodán Blažejovi Jeřábkovi za summu 80 R, placení rok po roku po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Matouš Rachovský, Adam Moravec SRSaN. Platiti jeho má počínati rokhu 1642 a těch 20 R se proto z summy prodejný odpustilo, jsouce ten gr[unt] spuštěn, aby se k [z]lepšení přišel.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Blažej Jeřábek položil peněz ročních 1 R.
Ten přijal purgkmistra jest obrácen na contr[ibuci], totiž 5 R 58 ½ kr, co tak na gruntě zasezené jest a tak Jeřábkovi na posledních penězích se porážeti moci bude.

Letha Páně a za purgkmistra ut s[upr]a Blažej Jeřábek prodal grunt svůj ze vším příslušenstvím Pavlovi Blahúnkovi za s[um]u 100 R. Závdanku dal 8 R, placením každoročně po 3 R. Pokudž by se po ten čas zašlé vynalezly, má a povinen bude Pavlovi grunt opustiti.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM i obecní Martin Straka a Thobiáš starý Grešel, za Jeřábka, že nikam z gruntu JHM hejbati nechce
f 99a
a jiné zakoupení sobě učiniti Thobiáš Grešel a Jan Načislavský S.R.S.a N. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.

Letha 1652 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Pavel Blahounek prodal jest napřed psaný grunt požár Řehořovi Kakojovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má, když se jinší požárové platiti počnou, při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Štěpán Kutějka a Pavel Blahounek RSaNR.

Leta [1]655 a dne 11. Martii při posudcích za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] tak jak jiným sousedům vyhořelým poráží se, co dopláceti měl, Řehořovi Kakojovi polovici 40 zlm.

Leta Páně 1656 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních zemrouce Řehoř Kakoj pan purgkmistr a páni prodali sou tento požár Antonínovi Jurae Vlachu za summu
40 zlm a mimo to dal za stavení, co neb[ožtík] přikryl 2 zlr, ostatek summy platiti má po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a povinnosti Daniel Komenis a Lazar Gatty S.R.S.a N.

Leta 1699 dne 20. Junii za purgmistra p[ana] Johanesa Dašického Frantz Jure zůstavaje na témž gr[untě] ut supra po otci svém, položil za něj k obci městské na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na výplatu roli obecní zapůjčil, jeden zlm, za který vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 99b
Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho toho času zdědíce Frantz Jure grunt ut supra po svém neboštíku otci, jak vrchní zápis ukazuje, aniž sobě připsaného nemajíce, připisuje se jemu tímto zápisem za volný a svobodný v summě 40 zlm a to, co
1 zlm 15 gr byl vyplatil spolu i s třetím dílem (další text nečitelný pro vybledlý inkoust), ostatní totiž třiceti zl moravských zlatých se jemu upúští a za zaplacené vypisuje, totiž 16 zlm, bude povinen obci městskej strážnickej, totiž
22 zlm, zpláceti ročně při každých posudcích po dvouch moravských. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu Pavel Zajíček, Matúš Svinka S.R.S.V.a N.
D[ne] a letha ut supra na túž summu při drža-
f 100a
ných posudcích pokládá 1 zlm. A tak k doplacení jemu zůstává obci strážnickej 21 zlm.

Letha Páně 1712 dne 12. Feb[ruaris] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času Frantz Jure pokládá obci městské peněz verunkových 1 zlr, za kterýž se jemu vypisuje 1 zlm. Ty přijal pan purgmistr za příjem.

Letha Páně 1719 d[ne] 10. Martii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času držíce grunt ut supra Catheřina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Františkovi Jure, jakožto sobě po manželi svém připadlý, takový po tom nešťastném pod datum 16. Aug[ustii] 1718 stalém vyhoření nemajíce jej možnosti stavěti, z svej dobrovolnej vůle prodala Jiříkovi Solaříkovi za hotových dvaceti pět rýnských a s tím vším, co na něm vyplaceného má. Pročež se mu nyní připisuje a odevzdává týž grunt za volný a vlastní, splacením ostatní

verunkovej summy, totiž 20 zlm, ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Dedel a Pavel Zajíček S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran. Contrib[uci] a jiné povinnosti teprv za rok 1719 Jiřík Solařík platiti začne.
f 100b
Letha Páně 1741 dne 8. Februarii za purgmistra pana Carla Dedela a spoluradních toho času majíce v držení grundt ut supra Jiřík Solařík, takový z svej dobrovolnej vůle i s vědomím a povolením manželky svej popustil synovi svému Jakubovi Solaříkovi za vlastní a dědičný s tou výminkou, předně aby otec Jiřík Solařík spolu i s manželkú svú v tom gruntě až do smrti obúch obydlí bez všeho ouplatku měli a v něm bydleli. Za druhé aby syn Jakub oci svému zaň složil čtyricet rýnských, naprotiv čemuž otec jemu slíbil a téměř zadal, nicméně aš po smrti svej i manželky jeho, jedny honce roli za Boží mukú od bobalovskej cesty, ležící vedle Petra Tománka a vedle vdovy Bartoškovej. Item jeden kus roubanice za Starým městem začínaje od strany Jury Studenského až po cestu, podobně po smrti jich obúch, tak aby po smrti jich žádný z bratrů a sester jeho a respective dědičů Jiříka Solaříka (poněvadž jiš téměř vydělení jsou) k nadřečeným honcům roli a temu kusu roubanice, tím meněj ke
f 101a
gruntu ut supra sáhnouti neb co nejmenšího praetendirovati nemohl. Na kterémžto obojích stran dobrovolným pořízení a výminkách poněvadž obě strany přestaly, pročež nyní ten grunt se jemu za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, splacením dlužnej summy verunkovej, totiž 20 zlm, obci městskej ročně při držených posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností jak panských, císařských, tak obecních p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Ignatz Pfilip R.S.V.a N. Stalo se dne a leta ut supra.
NB. Při nahoře psaným obydlí vyrozumívá se i ohřívání obúch až do smrti, na čem taky syn jeho Jakub přestal a to činit se uvolil.

Přípis Martina Šejdy

Leta Páně 1781 dne 24. Septem[bris] za purgmistra pana Jana Ježíka a spoluradních jeho toho času vzdělajíce předcházející držitel gruntu Jakub Solařík písební mezi manželkú a dítkama svýma pořízení, kteréžto po smrti jeho, jsouce pořadně piblicirováno, v svú sílu a moc vzrostlo a podle toho to co zřízeno, vykonáno býti má. Odkudž, když on Jakub Solařík grunt tento zeťovi svému Martinovi Šejdovi, jenž dceru jeho Rozáru za manželku pojal, dle téhož pořízení neb poslední vůle odporučil, a sice tím spůsobem, aby on zeť jmenovaný svým spolunápadníkům, totiž Jozefovi Solaříkovi 50 zlr, Václ[avovi]

f 101b
Solaříkovi 50 zlr, dceře Anně za Jana Fialu provdatej 50 zlr, pak manželce a respective vdově Viktoře 10 zlr, spolu tehdy s přiražením svého dílu p[e]r 50 zlr v summě jedno sto šedesát a respective dvě sta a deset rýnských vyplatil, i on Martin Šejda tomu se podrobil a dálejc taky summu verunkových peněz p[e]r 20 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k placení na sebe přijal. Týž grunt se vším příslušejícím právem se jemu Martinovi Šejdovi za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává. Však mezi tím on Martin Šejda povinen býti má vdovu Viktoru u sebe míti a jí svobodné bydlení až do smrti popříti a když by u něho zemřela, za to těch vejš dotčených jí povinných 10 zlr sobě zadržeti, kdyby ale spolu srovnati se nemohli, aneb ona vdova od něho vytahnút chtěla, má jí těch 10 zlr vydati.
S tím tehdy gruntu toho za opravu a placení císařských, vrchnostenských i městských povinností rukojmě pan František Gatty a pan Jozef Horný S.R.S.V.a neomylnú.

Haftet ob diesem Hause 300 Fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden. De sess[ion] 2te Maii [1]807. Prat.