Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Gr[unt] Tobiáše Bílského

f 337a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 126 nadepsaný Tobiáš drží grunth svůj, kterejž jest od purgmistra a starších města Strážnice koupil za summu 180 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]94 vyplnil 30 R a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích rok po roku po 10 R dopláceti zuostává 150 R.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item na zbor strážnicský podle poručenství n[ebožtíka] Jíry Puky předních peněz náleží jim 55 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky na posledních penězích náleží jim 95 R.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Matěj Tuček, Staněk Bednář, Jan Hlava, Jan Spálovský S.R.S.A.N.R.
Letha 1595 položil Tobiáš Bílský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních], kteréž Viktorin Straka na zbor k sobě přijal 10 R.
Letha [15]96 položil Tobiáš Bílský za grunth, kteréž na zbor přijaty sou 10 R.
f 337b
Letha [15]97 položil Tobiáš Bílský za grunt hospodářům zboru 10 R.
Leta 1598 položil Tobiáš Bílský za grunt svůj hospodářům zboru 10 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiš Bílský za grunt hospodářům zboru 10 R ost[atní].
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Tobiáš Bílský za grunt 10 R. Z toho dáno ostatních peněz na zbor 5 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky dáno 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Tobiáš Bílský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 4 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 10 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Tobiáš Bílský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 10 R.

Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského prodán podsedek ut s[upr]a Anně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Tobiášovi Bílským, za summu 180 R. S toho sobě srazila z dílu svého 19 R a tak dopláceti zůstává od letha 1605 summy 161 R, placením po 10 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Bartošů, David Ptáčník, Jíra Provazník, Daniel Dluhošů, Jiřík Výborný S.R.S.N.

Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky předních peněz 66 R, placením po 10 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Bílského 95 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Thomáš Hlučínský, manžel Anny ut s[upr]a, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Housky 5 R.
f 338a
Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Thomáš Hlučínský, manžel Anny ut sup[ra], za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Housky 10 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Tomáš Hlučínský za rok 1610 a za rok 1611 za grunt a za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky 15 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Tomáš Hlučínský za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Housky 15 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 15 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Tomáš Hlučínský položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky
15 R.
Letha 1615 položil Tomáš Hlučínský za purgkmistra Bartholoměje Šlechty za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše Bílského 15 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Housky 8 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Tomáš Hlučínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Bílského 8 R. Protož se jim připisují, že Jana Houska z gruntu přebral 9 R, o čemž při statku zapsáno.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš Hlučínský položil za grunt peněz ročních 8 R. Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Tobiáše Bílského na převzaté peníze 1 R a do téhož statku ostatek též dáno 7 R.

Letha 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového po smrti Thomáše Hlučínského týž purgkmistr spolu z svými radními prodali ten grunt Janovi Houskovi za 125 R bez závdanku, platiti má každoročně po 5 R.
Rukojmě Šimon Lelout a Václav Jelénka SRSaN.
Letha 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Houska položil za grunth ut s[upr]a peněz ročních 2 R. Ty přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Tobiáše Bílského.
f 338b
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Jan Houska položil za grunth peněz ročních 5 R. Ty přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Thobiáše Bílského.

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Houska položil za g[runt] Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského 2 R, kteréž přijala.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jan Houska položil za grunth Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského peněz ročních 2 R 15 gr.
Letha 1633 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Houska položil za grunt Kateřině neb[ožtíka] Thobiáše Bílského peněz ročních 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Houska položil za grunt svůj 1 R. Jsou vydány Kateřině nebo[žtíka] Thomáše Bílského.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska položil za grunt svůj, kteréž sou vydány Kateřině nebo[žtíka] Thobiáše Bílského 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska položil za gr[unt] svůj, kteréž sou vydány Kateřině nebo[žtíka] Thobiáše Bílského 2 R 15 gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Houska položil za gr[unt] svůj Kateřině nebo[žtíka] Thobiáše Bílského, kteréž přijala 3 R.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Houska zemřel a po sobě ten gr[unt] zanechal, kterýž jest kšaftem pořádným Janovi Houskovi jinak Hlučínskému bratru svému odporučil, aby sobě jej až do summy prodajnej področně splacoval. A tak odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Večeře a Jan Nejezchlebů S.R.S.a N.
f 339a
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Hlučínský položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R. Ty přijala Kateřina neb[ožtíka] Thobiáše Bílského.

Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Hlučínský prodal ten grunt ut s[upr]a Řehořovi Vítkovému za summu 125 R. Závdanku jemu dal 12 R 8 gr 4 den a cožkoliv na tom gruntě zaplaceného se nalezne, to jest všeckno Jan Hlučínský Řehořovi Vítkovému pustil, placení každoročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Matouš Šašků S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Řehoř Vítků položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R 15 gr. Ty přijala Kateřina neb[ožtíka] Thobiáše Bílského.
Letha 1644 za purgmistra ut sup[ra] položil Řehoř Vítků peněz verunkových za rok 1640 toliko 2 R. Ty přijal Martin, syn n[ebožtíka] Thobiáše Bílského.

Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Řehoř Vítků položil peněz ročních 2 R. Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a za rokh 1644.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta Řehoř Vítků položil peněz ročních 1 R. Ten přijal Martin, syn n[ebožky] Bílskej.
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypoldta Řehoř Vítků skoupil jest poslední peníze na gruntě, totiž 30 R, od Jiříka Svobody z Veselí, kteréž jemu nápadem po manželce jeho přináležely, za summu 4 R 8 gr 4 den.
A tak týž Jiřík Svoboda na tomž gruntě nic více k dobírání nemá.
f 339b
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Řehoř Vítků za grunt svůj Janovi Hlučínskému jinak Houskovi, kteréž on přijal 2 R 15 gr.
A tak ještě Řehoř Vítků na tom gruntě povinen bude področně Janovi Hlučínskému jinak Houskovi 47 R 21 gr 3 den dopláceti.

Leta Páně dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] Řehoř Vítkův poněvadž také vyhořel, tím spůsobem jako jiným vyhořelým upouští se polovici 23 R 25 gr 5 den.
Jakož jest měl Řehoř Vítků na gruntě ut sup[ra] 23 R 25 gr 5 den Janovi Hlučínskému področně dopláceti, takové peníze jest od něho skoupil, za kteréž jemu dal jednu krávu, v penězích 5 R. A tak již Jan Hlučínský na tom gruntě nic více nemá, nýbrž Řehoř Vítků bude míti grunth ut supra zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se dne
4. Febr[uarii] 1658.

L[eta] Páně 1670 11. Januarii za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho po smrti Řehoře Vítkových v Německé ulici Anna, pozůstalá vdova provdajíce se za Víta Zimorazického podobně zemřela. Vít Zimorazický zdědíce po smrti Anny man-
f 340a
želky svej sobě věnovaný a smlouvami svadebními zadaný díl, jemu vlastně patřící grunt, jakž napřed zápis i placení poslední toho attestiruje, zaplacený, tímto zápisem se jemu nadepsanému Vítovi Zimorazickému odvádí a připisuje za volný a savobodný. Však aby povinen byl to, cokoliv na klášter a kostel strážnický skrz testament nebo[žtíka] Řehoře Vítkovýho odkázáno jest, id est p[e]r 10 zlm, obojí summy 20 zlm, splacovati z gruntu toho povinen bude. Když takovou summu vyplatí, bude míti grunt ten zaplacený.
Rukoj[mě] za opravu i placení Jan Dvořák, Jan Nejezchleba S.R.S.a N. dne ut supra.

Protestiroval Mikuláš Šašek jakožto nebo[žky] Anny Řehořkovej krevní přítel po smrti Víra Zimorazického anebo za živobytí jeho, pokudž by dům na prodej byl, předním kupcem bejti má. Protestaci náležitě peněžitú složil a kromě něho jinému žádnému aby prodán nebyl.

Letha Páně 1678 dne 17. Septembris za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Vít Zimorazický majíce svůj grunt zouplna a docela zaplacený, takový jest z milostivým J.V.H.Mti povolením nemohouc pro
f 340b
sešlost věku svého všeliké povinnosti jak Mti cí[sařské], tak panské zapravovati, prodal Janovi Horákovi za summu 80 zlr. Závdanku ihned jemu položil 10 zlr, však s tou výminkú, aby jemu jedna světnička až do smrti jeho, tolikéž jeho manželky, z jednú komůrkú přána byla, ročně na tu summu pokládati má po 3 zlr, čtvrtý pak zl[atý] také se každoročně porážeti má za ochranu jejich, přejíc jim místa u sebe. A tak se ten grunt Janovi Horákovi odevzdává za volný a svobodný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti jak J.V.H.Mti, tak obecní i opravu gruntu Mikoláš Šašek, Jan Dvořák vlastní rukú společ[nou] a nerozd[ílnou].

Letha Páně 1688 dne 22. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho přiženíce se k pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Janovi Horákovi, aby grunt k zvelebení přišel, puštěn jest ze vším příslušenstvím Martinovi Hovoranskému za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně po
3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství S.R.S.N.P. Tomáš Svoboda a Matěj Bártků dne a leta ut supra.
f 341a
Nápadníci:
Klášter a kostel strážnický 20 zlm
S[irotci] n[ebožtíka] Jana Horáka 19 zlm.
Vít Zimorazický 41 zlm.

NB. Tento nápad proukážíc spravedlivě p[an] Mikuláš Šašek jakožto krevní přítel vdovy Zimorazické, že sobě od ní z lásky a svobodné vůle těch 61 zlm, co jí patřilo, darováno má a platíce on grunt v Zákostelní ulici k obci městské, a to
80 zlm 29 gr 1 den, jakž toho tam zápis ukazuje, pročež tento nápad 61 zlm proti těmto 80 zlm se vypisují. A tak držitel gruntu tohoto obci městské na místě p[ana] Mikuláše Šaška mimo od předka svého zaplacených 19 zlm tou summu 61 zlm. Stalo se za purgkmistra p[ana] Václ[ava] Žarůška a spoluradních jeho dne 12. Martii a[nn]o 1688.

Letha Páně 1707 dne 13. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních téhož leta Martin Hovoranský zůstávaje na gr[untě] ut s[upra] od rebelantů leta 1704 spáleném, zvelebíc a vystavíc nětco zas při něm, prodal jej před 2 lety Matúšovi Svinkovi za summu prodajnú 80 zlm. Místo závdanku dal jemu ihned 20 zlr, které za jeho vystavení toliko přináleží, ostatní summu těch 80 zlm
f 341b
platiti bude povinen nápadníkom ut s[upra] každoročně po
3 zlm. Odevzdán jest Matúšovi Svinkovi za volný a svobodný.
Rukojmí za zvelebení gruntu a povinnosti všeliké Jan Moučka a Jan Čejka slíb[ili] RSAN.

Letha Páně 1708 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho majíce sirotci neb[ožtíka] Jana Horáka na gr[untě] ut s[upra] praetensi svej 19 zlm, takové prodali Jan a Zuzana, vlastní děti ne[božtíka] Jana Horáka, držiteli gr[untu] ut s[upra] za hotových 8 zlr 30 kr. A tak se Matúšovi Svinkovi za zaplacené vypisují 19 zlm a sir[otci] neb[ožtíka] Jana Horáka žádnej praetensi na tom domě míti nebudú.

Letha Páně 1711 dne 3. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka z gruntu svého ut supra obci městské strážnickej 61 zlm na letha spláceti, z takovej summy se jemu upúští, že
f 342a
tenž grunt spolu z jinými skrs tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se třetí díl, totiž 20 zlm 10 gr a na to při držaných posudcích toho dne pokládá 2 zlm. A tak se jemu za zaplacené vypisují 22 zlm 10 gr, ostatní summu, totiž 38 zlm 20 gr, platiti bude ut supra. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1711 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka z gruntu ut supra ještě obci městské strážnickej 38 zlm 20 gr na letha spláceti a majíce zase na gruntu na předměstí No. 69 nomme uxorio 24 zlm pratensi, takovú praetensi převedl jest na grunt tento ut supra na zaplacení summy tej 38 zlm 20 gr. A pročež se jemu tuto těch 24 zlm za zaplacené vypisují a jen toliko
14 zlm 20 gr k obci jemu k splacení na spůsob k placení ut supra pozůstává. Stalo se dne a letha ut supra.
f 342b
Letha Páně 1712 dne 11. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 14 zlm 20 gr, takové aby skúpiti mohl, J[ejich] Op[atrnosti] páni zvolili a jemu touž nadepsanú summu za hotových 6 zlr prodali, kteréžto on hned na hotově položil. A tak obec strážnická na tom gruntě nic více praetendirovati mocti nebude, nýbrž on

Matúš Svinka svůj grunt docela zaplacený míti bude. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Solutum.
f 343a
Letha Páně 1732 dne 8. Novembris za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času po smrti neboštíka Matúše Svinky po učiněných rozdílách mezi dědici při ouřadu hejtmanském a tam mezi něma učiněném přátelském porovnání grunt ut supra připadl na nejmladšího syna Matúše Svinku, tak jak on Matúš Svinka to spisem od ouřadu hejtmanského vyzdviženým osvěčil, že tak společných dědiců dobrovolné porovnání jest de dato na zámku strážnickém 26. Septembris 1731 a podle toho aby mu do kněh purgkrechtních připsán byl, uctivě žádal. Pročež se jemu Matúšovi Svinkovi grunt jakožto po rodičích zděděný připisuje a odevzdává za vlastní a zaplacený a žádnému ze spoludědicův v ničem nezávadný. Stalo se d[ne] a leta ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Antonín Duray a p[an] Václ[av] Košvic S.R.S.V.a N.
f 343b
Přípis Jiříka Svinky

Leta Páně 1774 dne 21. měsíce února za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních toho času jakož jest po neb[ožtíku] ab intestato zemřelém Matúšovi Svinkovi mimo jinej majetnosti taky přítomný grunt mezi své společné dědice, totiž vdovu Annu, syny Ignáce, France, Jiříka a Jozefa, pak dcery Annu a Bětu k podělení přišel. Takový dle porovnání přátelskýho společní jmenovaní dědici Jiříkovi Svinkovi na podíl jeho otcovský s tím doložením, aby on u p[ana] Carla Večeře pozůstávající dluh p[e]r 30 zlr na sebe přijal a matku, respective pozůstalú vdovu, až do smrti její u sebe v domě měl a ji živil, jsou popuštěný byl, povolení dali. Dle čehož taky grunt tento se svrchu psanému Jiříkovi Svinkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení císař[sko] král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Vencl Lánský a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N. u přítomnosti společných dědiců.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 Fr Capitall dem Kirche St. Martin gehörig, welche hier primo loco versicheret worden. Strassnitz am 13. Aug[ustii] [1]796. Prat.