Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

31 Grunt Kateřiny Duchkové

f 361a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 83 nadepsaná Kateřina Duchková drží grunth svůj po n[ebožtíku] Duchkovi Pastejři muži svém pozuostalej a od purgmistra a starších strážnicských koupenej za summu
120 R.
Na kterejž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnila 34 R a tak ještě od letha [15]94 při Vánocích rok po roku po 8 R dopláceti zuostává 86 R.
Ta všecka summa náleží si[rotkům] n[ebožtíka] Ondry Medlocha.
Rukojmě za placení a opravu grunthu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jíra Fryštatský provazník, Linhart Suchánek krejčí S.R.S.A.N.R.
Letha [15]94 položila Kateřina Duchková za grunth peněz purgkrechtních 8 R.
Letha [15]95 položila Kateřina Duchková peněz purgkrechtních 8 R.

Letha 1596 Kateřina Duchková grunth napřed psaný odfrejmarčila Jírovi Bartošových na takový spůsob, aby z něho a za něj doplatil jmenovitě od letha [15]96 při Vánocích po
8 R – 70 R.
Rukojmě Tobiáš Sloup, Martin Peců, Linhart Cigánek S.R.S.N.
f 361b
Letha [15]96 Jíra Bartošových položil za grunth peněz purgkrechtních 8 R.
Letha [15]97 Jíra Bartošových položil za grunth svůj 8 R.
Leta 1598 Jíra Bartošových položil za grunt svůj peněz purgk[rechtních] sir[otkům] n[ebožtíka] Medlocha 8 R. Actum za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jíra Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Medlocha 8 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položil Jíra Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Medlocha 8 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jíra Bartošů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha
4 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jíra Bartošů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha
8 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jíra Bartošů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha 8 R.

Letha 1606 za purgmistra Martina Rožumberskýho podle rozdílu statku, pozůstalého po neb[ožtíku] Jírovi Bartošovým, Kateřina manželka jeho koupila podsedek ut s[upr]a za summu
50 R. Z toho sobě srazila dílu svého 40 R, zůstává dopláceti sirotkům 10 R, placení při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán jí za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Pěkník, Mathyáš Hrnčíř, Martin Peců
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Mochol na místě Kateřiny ut s[upr]a manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha 3 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Mochol na místě manželky své na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha 4 R.
f 362a
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Mochol na místě manželky své 6 R. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Medlocha ostatní 3 R a na kostel strážnický podle poručenství n[ebožky] Kateřiny Duchkové, jakž o tom při gruntě 34 Jíry Fryštackýho zapsáno jest, prvních peněz 3 R. Ty 3 R jsou odevzdány zase s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového, neb jim náleží a toto omylně zapsáno jest.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Václav Mochol s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového za grunth 6 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Václav Mochol s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového za grunth 6 R.
Letha 1613 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Václav Mochol za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového 6 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Mochol za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Híry Bartošového 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Vácslav Mochol za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Bartošového 6 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Mochol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošo[vého] 4 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Václav Mochol položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Václav Mochol položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošo[vého] 6 R.

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Jidášek i na místě Kateřiny své manželky prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Martinovi Rachovskému za summu 110 R. Závdanku dal jemu 17 R a platiti jej má ročně po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jidášek a Jan Lazebníků S.R.S.a N.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Rachovský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Bartošového
3 R.
f 362b
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Rachovský položil za grunt svůj 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Jana Bartošového, kteréž Hans Brože sedlář přijal.

Letha 1635 dne 26. Junii za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Rachovský majíc gr[runt] ut s[upr]a ukoupený, takový pustil jest frejmarkem se vším k němu příslušenstvím i placením ročním, i za summu nahoře podotknutou Lukášovi Prokšovému, tolikéž což Martin Rachovský na gr[untě] ut s[upr]a področně vyplatil, i to Lukášovi Prokšovému pustil. Naprotiv tomu Lukáš Prokšů Martinovi Rachovskému gr[unt] svůj v takových vejminkách nahoře oznámených postoupil, kdežto podle smlouvy dobrovolné, mezi stranami stalé. Odevzdán ten gr[unt] Lukášovi Prokšovému za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Jidášek a Martin Rachovský S.R.S.a N.
Letha a za purkmistra ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil za gr[unt] peněz ročních obci městské 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil za gr[unt] peněz ročních obci městské 4 R.
NB. Tyto peníze proto se k obci připisují, že jest nebo[žtík] Václav Mochol všelijakých contribucí a zbírek k obci povinen zůstal summový[ho] 39 R 12 gr 3 den.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Lukáš Prokšů položil za gr[unt] peněz zadržalých k obci 3 R. Ty přijal Martin Mráz následující purgkmistr.
Letha 1648 za purgkmistra Lorence Peypoldta položil Jan Prokšů za grunt 1 R. Ten přijal purgkmistr ut supra.
f 363a
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po smrti Lukáše Prokšového pan purgkmistr a páni prodali ten grunth Janovi Prokšovému, synu jeho vlastnímu, za summu 110 R. Z tej summy se jemu sráží, co tak otec jeho področně vyplatil a Martin Rachovský jemu pustil, totiž v jednej summě 34 R, ostatek summy povinen bude každoročně při Vánocích po 6 R platiti. Odevzán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Adam Moravec a Jan Dvořák S.R.S.a N.R.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jan Prokšů také vyhořel, upouští se mu z summy, co dopláceti měl, polovici 38 R.

Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho budúce spravedlivý nápadník vlastní syn Jan Jana Prokšového tohoto gruntu, zaujal se ho mající nápad po otci svém, zaplaceného 70 zl mor[avských] 17 gr 4 den. Jsouce pak ještě bratr nápadník a jeden zemřel, s povolením jeho maje on sám grunt, aby grunt ten zvelebil a povinnosti všeliké zbývati mohl, pouští se s tím nápadem, co na jeho podíl přichází 23 zl mor[avských]
16 gr 3 den za prodejnú summu 110 zl mor[avských], placením ročně k obci m[ěstské] strážnic[ké] po 3 zl mor[avské]. A tak svrchu psanému Janovi Prokšovému odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a dobré hospodářství i c[ísařské], p[anské] i obecní povinnosti Pavel Gajda a Matěj Blahúnek S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží:
Václavovi Prokšovi 23 zlm 16 gr 3 den.
Item na jich bratra zemřelého sirotků 23 zlm 16 gr 3 den.
K obci m[ěsta[ Strážnice 39 R 12 gr 3 den.
f 363b
V den dato tak jakž Jan Prokš před ouplný magistrát města Strážnice předstoupil a proukázal, že neb[ožtík] vlastní bratr jeho díl, který na tom gruntě měl, otci svým[u] hodnověrného svědka Matěje Glogovského že jemu z dobré vůle daroval, kterýžto jemu za zaplacené se vypisují, totižto 23 zlm 16 gr
3 den. A tak toliko samej obci zpláceti bude míti. Stalo se za purgkmistra a radních jeho ut supra.

Letha 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Jan Prokeš položil za grunt svůj ut sup[ra] k obci měst[ské] stráž[nické] 1 zlm, za který souce toho douležitá potřeba na dluh vrbovčanský Balášovský vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr. Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.

Letha Páně 1710 dne 17. Decembris za purgmistra pana Karla Kaysera a spoluradních jeho Anna, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Janovi Prokšovi, provdalá za Jiříka Krša majíce grunt ut supra po svém ne[božtíku] muži Janovi Prokšovi, takový
f 364a
popustila svému synovi Janovi Prokšovi v tej summě, jak jej jeho neb[ožtík] otec měl i z tím nápadem, co na jeho podíl přichází, za prodajnú summu 110 zlm. Však že tenž grunt spolu z jinými skrz tu nešťasnú uherskú rebelii na ruinu přišel, z tej nadepsanej summy třetí díl se jemu upúští, totiž 36 zlm 20 gr 3 den alb. A tak 73 zlm 11 gr 2 den jemu na letha

nápadníkom ut supra po 3 zlm při každých posudcích na letha platiti povinen bude, totiž:
Předních peněz obci strážnickej 25 zlm 8 gr 2 den.
A po sražení svého nápadu sestře svej starší Maryně 12 zlm 5 ¼ den.
Mladší sestře Barboře 12 zlm 5 ¼ den.
Za díl pak matky své s povolením a žádostí její a jeho má on Jan Prokeš ji matku svú i z mladším děvčetem při sobě v malej světničce držeti, bez všeho vystrkování tolikéš i půl humna zadního od strany p[ana] Pavla Hořáka bez všelikých poplatků svobodně jí spřívati má, a to až do její smrti, připisuje se jemu za volný
f 364b
a v užívání svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností cís[ařských], panský[ch] i obecních pan Pfilip Černý a pan Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti všech stran d[ne] a letha ut sup[ra].
Letha a dne ut supra za purgmistra téhož a radních těch Jan
Prokeš pokládá za grunt ut supra při držaných posudcích obci strážnickej verunkových peněz 1 zlm. Ty přijal pan purgm[istr] do počtu svého za příjem. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Letha Páně 1712 d[ne] 12. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Jan Prokeš pokládá obci městskej peněz verunkových 1 zlm. Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.

Letha Páně 1713 dne 17. Februarii za purgmistra pana Pavla Rychlíka majíce Jan Prokeš, držitel ut sup[ra], z gruntu
f 365a
ut sup[ra] sestře svej Maryně a na místě jejím p[anu] Michalovi Merkátorovi manželi jejímu dílu jejího 12 zlm
5 ¼ den na letha spláceti, strany takových se spolu přátelským spůsobem porovnali takto: Jsouce smlouvama svadebníma jmenovanému p[anu] Michalovi Merkátorovi odkázána jedna štěpnice, však nemohouce to vysvětliti, která by jemu odkázána ze dvouch byla, poněvadž ponejprve rúbanicu Glogovská se jmenující, vedle klášterskej a vedle Václava Prokša ležící, nyní ale mocí jmenovaných smluv jmenovanú Pražáckú rúbanicu vedle Jakuba Sasína a a vedle Majdaleny Ondruškovej, nyní Vajnerky ležící praetendiroval a mocí těch smluv svadebních to u práva hájenského pohledával, kteréžto právo dle jich jemu tou roubanici k užívání za jeho vlastní připsalo, na čemž však Jan Prokeš švagr jeho pozůstati nechtěl, nýbrž to na právě purgmistrovském pohledával. Kteréžto právo, dřívej nežli to k vyšetření vzalo, jich na přátelské porovnání poddalo, kteří se přátelským porovnáním smluvili a on Jan Prokeš roubanicu jménem Pražákovskú popustil a on pan

f 365b
Michal Mercátor jemu praetensi svú nomine uxorio na gruntě ut supra 12 zlm 5 ¼ den alb majíce odpustil a za zaplacené vypsati poručil. Pročež se jemu Janovi Prokšovi týž 12 zlm
5 ¼ den alb na gruntě naprotiv tej rúbanici za zaplacené vypisují a on p[an] Mercátor ani manželka jeho na tom gruntě nic co k praetendirování míti nebude. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut sup[ra].

Leta Páně 1735 dne 16. Novembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času předstoupila na dům radní Barbora, sestra Jana Prokše, nyní ovdovělá po Martinovi Šimkovi, přiznávajíce, že jí naddotčený bratr její Jan Prokeš, držitel gruntu ut supra, ty jisté 12 zlm 5 ¼ den, které jí podle přípisu jemu gruntu tohoto dle rozdílu tam postaveného povinen byl, náležitě zaplatil. Pročež podle toho se jemu takové 12 zlm 5 ¼ den alb za zaplacené vypisují a ona Barbora na gruntě tomto nic více praetendirovati nemá. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut sup[ra].
f 366a
(Poznámka: při novějším převázání této knihy se fol. 366 a 367 dostaly dopředu mezi fol. 149 a 150.)

Přípis Jozepha Prokša

Letha Páně 1755 dne 3ho Junii za purgkmistra p[ana] Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce Jan Prokeš nemocný jest k sobě Pavla Surého a Augustina Večeře povolati dal a tou před něma vypověděl, kterak svůj mající dům aneb grunt ut supra svému synovi Jezofovi Prokšovi za živobytí popúští v ceně jedno sto padesáte rýnsk[ých] následovním spůsobem, aby on Jozef Prokeš oci svému Janovi Prokšovi padesáte rýnsk[ých] pomály, jak kdy co mnoho potřebovati a žádati bude skládal, druhých padesáte rýnsk[ých] svým dvúm sestrám, Anně ovdověnej Mlýnkovej a Maryně provdanej Čapalovskej, aš po smrti otce ve dvúch roků na dvakráte vyplatil, třetích padesáte rýnsk[ých] sobě Jan Prokeš reserviruje, kdyby ze svým synem Jozefem Prokšem z bytí se zrovnati nemohl, takže by od něho z domu vytáhnúti musel, tak těch padesáte rýnsk[ých] Jozef Prokeš svému otci složiti povinen bude, naprotiv ale Maryna Čapalovská co nejspíšej z domu vytáhnúti má. Kterú tu učiněnú domluvu Pavel Surý a Augustin Večeřa u přítomnosti obúch, Jana Prokšového cer a respective Jozefa Prokša sester vypověděli a ouplné svědectví vydali.
f 366b
Pročeš napřed psaný grunt z těma všema clausulama i na něm podlužnýma penězi verunkovýma 23 zl mor[avských] 8 gr 2 den obci městskej patřícíma, kdyby takové verunky svým časem požádány byly, spláceti se zavázal, za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává

Rukojmí za opravu gruntu a placení contributi, městských a panských povinností p[an] Jozef Haysik a p[an] Pavel Svoboda. Jenž se stalo u přítomnosti svědkův a obúch Jana Prokša cer dne a roku ut supra.
NB. Při prodaju svého gruntu ut folii 498 Jozef Prokeš z těch podlužných na svém gruntě verunkových peněz 80 zl mor[avských] z dobrovolnej vůle svej přijal na zaplacení 30 zl mor[avských] obci města Strážnice při posudcích 2 zl mor[avské] každoročně zplácet a takové na tento grunt přenesl.

Přípis Jozefa Vajčnera

Leta Páně [1]764 dne 5. Novembris za purgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstúpil Jozef Prokeš před počestnou radu a přednesl, že svůj dům popúščá svému
f 367a
zeťovi Jozefovi Vajčnerovi v summě 50 zlr, kterúšto summu těch 50 zlr při jeho další strasti pomály povinen platiti bude. Však ale sobě vymiňuje prodavač svobodné bydlení i ze svou manželkou až do smrti v hrubé svjetnici, pokud by své řemeslo provozovati mohl. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším na něm od starodávna majícím právem i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 53 zl mor[avských] 8 gr 2 den obci městské patřící při posudcích [po] 2 zl mor[avských] splácet povinen bude.
Světkové za opravu gruntu a placení povinností cís[ařských], vrchnost[enských] a městských p[an] Petr Gruner a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.

Přípis Jozefa Čapalovského jinak Lacka

Leta Páně 1785 dne 10. měsíce Septembra za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času pozůstanouce po smrti neb[ožtíka] Jozefa Vajčnera, po kterém v brzkém časi taky i manželka Anna zemřela, grunt ut supra bez hospodáře a ab intestato mezi zanechalé nedospělé sirotky k podělení, takový grunt z ohledu, že jej pro sirotky
f 367b
zanechat chtíti, k žádnému užitku, nýbrž tím více ke škodě by se vstahovalo, Jich Opratrnosti páni zavřeli, aby na předcházejíci obyčejně prohlášení týž grunt na prodej puštěn byl. Když pak při držanej veřejnej licitaci Jozef Čapalovský jinak Lacek nazvaný za týž sirotčí grunt jakožto nejvíc dávající čtyri sta a pět rýnských obětoval a žádný věcej dáti nechtěl, přitom ty na gruntě vězící verunkové peníze obci městskej podlužné p[e]r 53 zl mor[avské] 8 gr 2 den alb k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal,

následovně jemu dle aprobace počestnost rady po srášce 2 zl mor[avských] právních v 403 zlm přivlastněn byl. Připisuje se dle práva purgkrechtního jemu Jozefovi Čapalovskému za vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchbnist[enských] i městských povinností p[an] Antonín Ferdini a p[an] Ignác Souček S.R.S.V.a N.
NB. Kupní summu buď na hotově neb reversem poručníkovi sirotků Pfilipovi Vajčner odevzdati poukázán byl.
f 370a
Zápis na dům v Novej ulici vdovy Kršové

Letha Páně 1721 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času vystavíce sobě Anna, pozůstalá vdova Prokšová a potom Kršová, dům v Novej ulici vzadu za domem Jana Prokše z holého a pustého místa, takový nemohouc jej délejíc držeti, prodala jej Maryně, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Pavlovi Bartoškovi, za hotových 15 zlr. Pročež se jí nyní týž dům připisuje a odevzdává za vlastní a docela zaplacený. Toliko to mezi sebú smluvili, aby některý čas, dokud by se snášeti mohly, ona vdova Kršova tam hoferství bez platu jmíti mohla.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a Matúš Svinka S.R.S.B.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran, též Jana Prokša, syna Anny Kršovej.

Leta Páně 1737 dne 1. Junii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nemohouce na gruntě ut supra Maryna, pozůstalá vdova Bartošková a z posledního manželstva Vlčková, délej hospodařiti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Pavlovi Ježkovi za ho-
f 370b
tových třiceti pět rýnských a k tomu sobě prodavačka vymínila, aby mohla v domě tom ve světničce zadní, na kterú teprv zdi stojí a ostatek oba společně vystaviti mají, až do smrti volné obydlení míti, však [v] tom ve všem svornost a pokoj zachovávajíce. Kdyby pak ale přece pro všeliké nesvornosti spolu až do její smrti nemohli, tehdy jestli by takové obydlí nakrátce trvalo, aby jí kupec 15 zlr ještě vyplatiti povinen byl. Kdyby ale to obydlí délej a přes pět let se stahovalo a potom rozepře mezi něma povstala, tak že by právo uznalo, že se rozděliti musí, tehdy ještě 10 zlr aby doplatil a ona prodavačka z domu vystúpiti že povinna bude. Na čem obě strany pozůstaly, ano kupec přivolil, aby sobě prodavačka jednu krávu nebo pár prasat chovati mohla, jedno z těch dvúch. Podle čehož se připisuje a odevzdává ten grunt Pavlovi Ježkovi za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.

f 371a
Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Pavel Ježek dle společně dobrovolnej smlúvy prohandloval grunt tento Janovi Zajíčkovi za grunt v druhém dílu předměstí neb v Bednářskej ulici Nro.78 a k tomu ještě přídanek dvaceti pět rýnských, který jemu Jan Zajíček náležitě odpočítal a vyplatil a Pavel Ježek k rukám svým přijal. Pročež se nyní podle obojí strany dobrovolnej smlúvy připisuje se ten grunt a odevzdává Janovi Zajíčkovi za vlastní a dědičný. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Vencl Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N.