Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Gr[unt] Janka Krejčího jinak Hlaváčkového

f 505a

Letha Páně 1567 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 61 nadepsaný Jan měl grunth svůj od Vaška Piškuly za summu 38 R koupenej, kterejž letha 1580 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1598 podli poručenství n[ebožtíka] Janka Krejčího prodán svrchu psaný podsedek Kateřině, manželce po něm pozuostalý, za summu 38 R. Z toho sobě díl svůj porazila 13 R 3 gr a od Jiříka syna svého dílu jeho, což mu tam na podsedku náleželo, skoupila, totiž 11 R 29 gr. A tak on na tom podsedku nic nemá. Učiní toho všeho, což sobě ut s[upra] Kateřina i [s] skoupenejmi penězi sráží 28 R 2 gr a tak zuostává od leta [15]99 za ten podsedek sirotkům platcením po 3 R doplátceti
12 R 28 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan Olejníků, Antonín Mayer S.R.S.a N.R.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položila Kateřina za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského položila Kateřina za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krejčího 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položila Kateřina za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jana Krejčího 3 R.
505b
A jakož náleželo Mikulášovi do Hradiště dovzíti dílu jeho z tohoto podsedku 2 R 14 gr, takové peníze týž Mikuláš mateři své z lásky synovské pustil.
Letha 1602 za purgmistra Pavla Hulínského položila Kateřina Janková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 1 R 14 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatila.

Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Kateřina Janková prodala podsedek svůj ut s[upr]a Mikulášovi Čechovi za summu 36 R. Závdanku jí dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Tesař, Petr Sojka S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Čech za grunt Kateřině Jankové 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Mikuláš Čech za grunt Kateřině Jankové 1 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Syla z Bílovic, náměstek Mikuláše Čecha, za grunth Kateřině Jankové 2 R. Dány sou do truhlice sirotčí, vydány sou Vácslavovi nápadu po mateři zemřelé.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jan Syla z Bílovic, náměstek Mikuláše Čecha, za grunth Kateřině Jankové, zůstávají při právě 2 R. Jsou vydány.

Letha 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Syla položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 2 R.
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Syla za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího svrchu psaným 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Jan Syla položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krejčího 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Syla položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Krejčího 2 R. Ty sou vydány těm sirotkům.
f 506a
Leta svrchu psaného za téhož purgkmistra Mikuláš a Václav prodali tu všecku spravedlnost, což jim na tom gruntě náleželo, totiž 20 R, Janovi Sylovi za hotové 4 R. A tak již víc nemají a Jan Syla má ten grunt zaplacený, nezávadný a za něj žádnému nic dlužen není.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Martina Jankhy s povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnicského, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Vítkovi Lebedovi za summu 36 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní S.R.S.a N. Pavel Ostravský a Pavel Hanousek.

Letha 1636 dne 21. Martii za purgkmistra Jiříka Prašťka z jistým povolením slovoutného pana Jana Jakubovského, ouředníka panství strážnického, ten grunt ut s[upr]a Vítek Lebeda prodal jest zase Adamovi Moravcovi za summu 36 R. Za opravu požáru dal jest Adam Moravec Vítkovi Lebedovi 6 R, tou pak summu platiti má každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnost všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Matěj Petrjal a Petr Sojka S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Adam Moravec položil za gr[unt] svůj obci městské 1 R. Ten přijal Jiřík Praštěk purgkmistr následující.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Adam Moravec položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R. Ten přijal purgkmistr ut s[upr]a k obci městské.
f 506b
Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta Adam Moravec prodal grundt svůj Havlovi Švehlovi ze Sliska od Opavy z dědiny Slavkova za summu 36 zlm bez závdanku a což na něm Adam vyplatil, to Havlovi pouští. Od[evzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný], placení po 2 zlm.

Rukojmě za právu placení i jiné povinnosti Šimon Malík a Melichar Pavlík S.R.S.a N. Leta a dne ut s[upra.

Pusté

Letha Páně 1702 dne 8. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického zůstávaje to místo zde opuště[né] od mnoha leth, takový puštěn jest Carlovi Bartoňových za summu 36 zlm bez závdanku, placením ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti Jan Sukop a Jan Hlubocký SRSVAN.

Letha Páně 1711 dne 2. Januarii za purgmistra Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jiřík Polášek
f 507a
grunt ut supra profrejmarčený za svůj v Bednářské ulici sub No.91 od Carla Bartoňového aniž takového až posavad připsaného nemajíce, který v 36 zlm šacován byl. Však že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, z tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 12 zlm, ostatní summu 24 zlm bude povinen platiti obci městské strážnickej, jestli jiných nápadníků nebude, ročně po 1 zlm. Připisuje se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] Štefan Marťan a Matúš Svinka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1714 d[ne] 11. Julii za purgmistra pana Pavla Rychlíka majíce Jiřík Polášek grunt ut sup[ra], takový profrejmarčil Jakubovi Hrachovskému za grunt No.5 i s tím, co na něm vyplaceného měl, k tomu ještě Jakubovi přidal 6 zlr a
1 loket soukna za 1 zlr 24 kr. Pročež se jemu Jakubovi Hrachovskému připisuje týž grunt za
f 507b
volný a svobodný zplacením ostatní summy, totiž 24 zlm, obci městskej. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra] u přítomnosti obúch stran.

Letha Páně 1715 dne 30. Martii za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] Jakub Hrachovský a ukúpíce sobě jiný, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Martinovi Soukupovi za hotových 10 ½ zlr i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 12 zlm, ostatní summy placením ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný d[ne] a letha ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Václ[av] Nejman a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1721 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Martin Sukup ukúpený, takový manželka jeho Mariana, odejdouce jí manžel její jmenovaný Martin Sukup, délejíc držeti nemožná jsouce, prodala jej Janovi Zelenkovi za hotových 10 zlr spolu i s tím, co na něm vyplaceného jest, totiž 12 zlm, ostatní summy placením
f 508a
ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1743 dne 7. Novembris za purgmistra pana Jozefa Duraye a spoluradních toho času Anna, po nebo[žtíku] Philipovi Trumlerovi pozůstalá vdova (nemajíce její manžel takový grunt sobě připsaný), před právem stojící se vyznala a přihlásila, že takový grunt zeti svému Johanesovi Lysákovi v 70 rýnských na tento spůsob jemu pouští: 20 zlr za dobrovolný byt až do své smrti, 50 zlr jak ho Pán Bůh nadělí aby jí vdově skládal, vejrunkové peníze těch 24 zl mor[avských] ročně po 2 zlm držitel gruntu na sebe bere. Pročež se jemu za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Za vyplacení všelijakých daní a opravení gruntu toho dožádal sobě pana Johanesa Wainera a p[ana] Pavla Surý radních za rukojmě.
f 208b
Leta Páně 1772 d[ne] 13. Julii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spolu pánů radních toho času majíce Jan Lysák grunt ut supra sobě pořadně odevzdaný, takový po smrti ab intestato na manželku a dítky jeho vlastní dědičným právem připadl. I jsouce na touž malú pozůstalost inventář právní učiněný a k tomu podíly vyhozené, uznajíce že by dům dítkám dílem ještě nedospělým žádného užitku, anobrž skázu přinášel, takový vdova Justina Jozefovi Vávrovi za summu jedno sto a deset rýnských jest odprodala. Avšak namísto toho domu po zrášce cassirorum jinú gruntovní majetnost pro dítky své zbudovala. Podle toho tehdy se řečený grunt ut supra jemu Jozefovi Vávrovi i s těma na něm visícíma verunkovýma penězi p[e]r 24 zl mor[avských] k placení po 2 zl mor[avských] při posudcích zanechává a za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové strany opravy gruntu, pak placení jak císařsko královských, tak vrchnostenských i obecních povinností p[an] Carel Habrman a p[an] Frantz Králík S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.