Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Blažka Čápa

f 517a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 66 nadepsaný Blažek měl grunth svůj od Jana Mokrýho za summu 140 R koupenej, kterejž jest letha [15]94 zouplna a docela podle téhož zápisu ut s[upr]a zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty Blažej Čáp jinak Mlčizna prodal podsedek ut s[upr]a se dvěma roubanicemi ležícími za Starým městem Lukášovi Prokšovýmu za summu 160 R. Závdanku jemu dal 35 R, ostatek platiti má od letha 1613 po
10 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu, placení a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Václav Chládek, Jiřík Svoboda, Jan Drahotoušský a Pavel Červenka S.R.S.N.
Leta Páně 1613 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Prokšů položil za gunt Blažejovi Mlčiznovi 10 R.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Lukáš Prokšů položil za g[runt] Blažejovi Mlčiznovi 10 R.

Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Lukáš Prokšů prodal ten podsedek ze dvěma roubanicemi za Starým městem Janovi Slováčkovému za summu 170 R. Závdanku dal jemu 50 R, platiti jej má počna letha 1616 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Čermák a Jiřík Svoboda. Actum ve středu po svaté Luciji letha ut s[upr]a.
Leta 1615 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Lukáš Prokšů položil za ten grunt Blažejovi 10 R.
f 517b
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Slováčků položil za grunt peněz ročních Blažejovi Mlčiznovi
10 R. Ty přijala Eva, manželka po něm zůstalá, i na místě sirotků. Z těch dala podli odkázání manžela svého, jakž v poručenství jeho položeno:
Na kostel strážnický, kteréž přijali hospodáři kostelní Jan Frýdl a Pavel Malhotský 8 R.
Na špitál městský hospodářovi špitálnímu 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Jan Slováčků za grunt peněz ročních 10 R. Jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Slováčků položil za grunt peněz ročních 10 R. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Blažeje Čápa jinak Mlčizny.

Letha Páně 1620 za purgmistra Pavla Tučka Jan Slováčků prodal jest ten grunt napřed psaný se dvěma roubanicemi za Starým městem Danielovi Locharovi tkadlci za summu 170 R. Závdanku týž Daniel Lochar dal Janovi Slováčkovýmu peněz

hotových 50 R, ostatek summy platiti má při posudcích každoročně po 10 R až do vyplnění té summy. Odevzdán jest jemu týž grunt i s těmi dvěma roubanicemi za volný a svobodný u přítomnosti obou stra.
Rukojmě za placení, též i za povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Peců, Pavel Vodička, Thomáš Tesař, Gabriel Koblížek a Jan Ratiškovský S.R.S.A N. Actum ve středu po s[vaté]m Marku Evangelistu Páně letha ut s[upr]a.

Pustý

Letha Páně 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka po smrti Daniele Lochara Václ[av] Mochol a Jan Slováček majíc nějaký nápad na požáře ut s[upra], prodali jej i s těmi 2 roubanicemi Matějovi Petrjalovi bez závdanku za summu 80 R, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thobiáš Řemenář a Jíra Bahnú S.R.S.N.
f 518a
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Blažeje Čápa 65 R.
Janovi Slováčkovému 7 R 15 gr.
Vácslavovi Mocholovi 7 R 15 gr.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Matěj Petrjal položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa, kteréž Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal peněz ročních 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Petrjal položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa, kteréž Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal peněz ročních 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Petrjal položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažeje Čápa 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Petrjal položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Blažka Čápa, kteréž Martin Havlíčků na místě Judity manželky své přijal v summě
59 R. A tak s[irotci] n[ebožtíka] Blažeje Čápa na tom gr[untě] nic víceji nemají.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] vypisuje se také Matějovi Petrjalovi vyhořelému jako jiným sousedům polovici, co dopláceti měl, totižto 7 R 15 gr.

Letha Páně 1670 dne 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho zemrouce Matěj Petrjal po smrti zdědil ten grunt ut supra syn jeho Valenta Petrjal. Takový se jemu za volný a svobodný připisuje.
Rukojmové za všelijaké povinnosti JVHM i obecní Václav Peldřimovský, Adam Šefránek S.R.S.a Nerozd[ílnou].

f 518b
Letha Páně 1670 dne 11. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Valenta Petrjal prodal jest napřed psaný grunth Petrovi Klivickému za summu prodajnú 63 zlm. Závdanku položil ihned 3 zlm, ostatní summu při držaných posudcích každoročně po 2 zlm spláceti povinen bude. Jest jemu odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a placení i povinnosti všelijaké HVHM i obecní Jan Dvořák a Tomáš Svoboda S.R.S.a N.
L[eta] Páně 1670 [dne] 13. Januarii za purgmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho položil Petr Glivický za grunt svůj ročních peněz 2 zlm. Takové přijal Valenta Petrjal nápadník.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt svůj Valentovi Petrjalovi dvojích peněz 4 zlm. Takové peníze přijal Valenta Petrjal jakožto nápadník k rukám svým.
Letha Páně 1676 dne 1. Februarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt svůj dvojích peněz 4 zlm. Takové přijal Valenta Petrjal nápadník.
f 519a
Letha Páně 1682 dne 10. Augustii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Petr Glivický položil za grunt svůj 4 zlm. Ty přijal Valenta Petrjal nápadník.

Letha Páně 1714 dne 11. Novembris za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních toho času držíce grunt ut sup[ra] Jiřík Kneyzl v užívání aniž sobě jej připsaný majíce, vystavíc jej po tej rebelantskej vojně, takový prodal z svej i manželky svej dobrovolnej vůle Jozefovi Najmonovi za summu, která toliko za vystavení se počítá, třiceti šest rýnských. Pročež poněvadž peníze ty náležitě na rathouzi složil, týž grunt se připisuje Jozefovi Najmonovi za volný a svobodný, placením hlavní summy, v kterej předtím připsaný byl, 63 zlm, nápadníkom při posudcích po 2 zlm, jmenovitě potomkom Petrjalovským předních peněz 46 zlm, potomkom po Petrovi Glivickém 17 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jozef Hůlka S.R.SD.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.
Notandum. Contrib[uci] za rok 1713 a 1714 Jiřík Kneyzl
1 zlr 30 kr se nápomocen bejti uvolil, taky hnedt dal.
f 519b
Letha Páně 1719 dne 3. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut sup[ra] Jozef Najmon svůj vlastní, takový z svej dobrovolnej vůle prodal p[anu] Antonínovi Havlíčkovi za hotových třicet rýnských, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež poněvadž Jozef Najmon takové peníze k rukám svým přijal, týž

grunt se připisuje a odevzdává témuž p[anu] Antonínovi Havlíčkovi za volný podle práva purgkrechtního, placením verunkovej summy nápadníkom při posudcích po 2 zlm, jmenovitě potomkom Valenty Petrjala 46 zlm, Petra Glivického 17 zlm. Odevzdán jemu jemu u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl Jarolím a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.
Contrib[uci] a všeliké jiné povinnosti teprv od datum zápisu kupec zapravovati povinen bude.

Letha Páně 1719 d[ne] 22. Septembris za purgmistra pana Pavla Hořáka a spoluradních toho času předstoupil před ouřad purgmistrovský Frantz Gregorius Novák, příchozí z Ořechového, přednášejíce, že jest smluvil a kú-
f 520a
pil grunt ut sup[ra] od p[ana] Antonína Havlíčka za padesát rýnských a přitom šetrnou uctivostí žádal, pokudž by mohl zde za spoluměštěnína přijat a týž grunt podle obyčeje a práva purgkrechtního jemu připsán a odevzdán bejti mohl. Jehožto žádost opatr[ní] páni vyslyšavše, též proukážíc on Frantz Gregorius Novák na rathauzi což povinen byl, ano i vysvědčení to p[an] Antonín Havlíček, že týž grunt svůj dokonale a dobrovolně prodal. Pročež týž grunt se nyní připisuje a odevzdává častěj opáčenému kupci Francovi Novákovi za těch
50 zlr (kteréžto toliko za vystavení se počítají) za volný v summě verunkovej, jakž předtím byl, totiž 63 zlm, kteréžto peníze bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm nápadníkom, totiž potomkom Valenty Petrjala 46 zlm, potomkom Petra Glivického 17 zlm, Odevzdán jest jemu podle práva purgrechtního u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut sup[ra].
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Antonín Havlíček S.R.S.V.a N.

Přípis domu France Dvořáka

Leta Páně 1764 dne 17. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstúpil Martin Stanislav
f 520b
a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle Frantzovi Dvořákovi svůj dům ut supra odstoupil, a sice tím spůsobem, že jemu Frantz Dvořák proti tomu dům na Oujezdě ležící odstúpil a dvě sta rýnských dodával. Pročež se nadjmenovaný dům Francovi Dvořákovi s těma na něm od starodávna visícíma verunkovýma penězi p[e]r 63 zlm za vlastní a dědičný připisuje a právně odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Karásek a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Johanesa Němčického

Leta Páně 1774 dne 11. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstúpil Frantz Dvořák, pravý držitel gruntu ut supra, a přednesl, kterak on z dobrej a čistej vůle svej tenž dům svůj Johanesovi Němčickému za summu tři sta osumnáct rýnských k splacení na termíny, mezi sebú vzlášť učiněné, dokonale jest odprodal. To taky přisvědčíce tenž Johanes Němčický uctivě požádal, aby jemu dle řádu purgrechtního za vlastní
f 521a
odevzdán byl. I vidúce v tom strany obojí dobrovolné uznešení, grunt ten v mezách svých, ze vším na něm od starodávna majícím právem a břemenem, jakož taky i s těma při něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi k splacení po 2 zlm ročně se jemu Johanesovi Němčickému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan Petr Gruner a pan Jozef Svoboda S.R.S.A.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.