Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 G[runt] Martina Matuškova

f 49a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starejch sirotčích o jedné desce v listu 293 nadepsaný Martin drží grunth svůj po n[ebožtíku] Vaňkovi Opilým otci svým pozůstalej od bratřích a sester svých za summu 90 R koupenej, kterejž jest letha [15]83 podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1595 Martin nadepsaný umřel, grunth po něm zůstalý prodán s půl lánem roli, koňmi, vozy, dobytkem i jiným vším hospodářstvím, též i z loukou zaplacenou za summu 165 R.
Více prodán půl achtele vinohradu v Růžené za summu 66 R.
Ten grunth a vinohrad koupila Barbora, manželka téhož nebož[tíka] Martina Matouškova, na něj hned závdanku položila 10 R a tak ještě od letha [15]96 při Vánocích dopláceti zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše vejš psaného po 10 R – 251 R.
A mimo to obzvláštně koupila 30 mě[řic] žita po 1 R – 30 R.
Na to j[es]t díl svůj porazila 50 R a tak mimo to poražení všeho dopláceti zůstává 201 R.
f 49b
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti Jeho Mi[l]osti Páně zejména tito: Jan Vlasák, Pavel Nejezchlebů, Jíra Slováčků, Tobiáš Bílský, Daniel Slováčků S.R.S.N.
Letha [15]96 položila manželka n[ebožtíka] Matouše peněz za grunth 10 R.
Letha [15]97 položil Tobiáš Ratibor peněz purgkrechtních za grunth 10 R.
Leta 1598 položil Tobiáš Ratibor peněz purgkrechtních aza grunt svůj 10 R.
Leta [15]99 za purgkmistra Tomáše Grausa položil Tobiáš Ratibor peněz purk[rechtních] za grunt svůj 10 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Tobiáš Ratibor položil za grunt 10 R na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškového.
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Thobiáš Ratibor za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškového 5 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Thobiáš Ratibor za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškového 10 R.
Letha 1604 za purgmistra Martina Rožumberského položil Tobiáš Ratibor zasedělých i letoších peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškového 20 R.
f 50a
Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty David Ratibor i na místě jiných nápadníků jsouc od nich právně zmocněn, prodal požár svrchu psaný z půl lánem roli robotním, z vozem, pluhem, bránou, ze 2 koňmi, z jednou krávou a z jalovicí, se

dvěma dobytkem svinským i se vším osetím, z lúkami k tomu od starodávna příslušejícími a jiným hospodářstvím, pozůstalý po n[ebožtíku] Tobiášovi Ratiborovi, Janovi, synu neboštíka Martina Matuškového za summu 150 R. Z toho sobě srazil nápadu po Anně, Zuzaně a Kateřině, sestrách jeho zemřelých 49 R a Václav a Pavel bratři jeho zpouštějí jemu také z toho nápadu po dotčených sestrách svých každý po 20 R, což učiní 40 R.
A tak mimo to dopláceti ještě zuostává summy 61 R, placením každého roku při Vánocích po 8 R. Odevzdáno jemu to všeckno za volné a svobodné.
Rukojmě Nikodým Sýkora, Matyáš Hrnčíř, Jiřík Medloch, Jan Kavač, Václav Matoušků S.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matouškového 27 R.
Davidovi Ratiborovi do Bzence 34 R.
Letha 1608 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Matoušků na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškova 4 R.
Letha 1609 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškových 4 R.
Letha 1610 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškových 4 R.
Letha 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jan Matoušků za grunth na si[rotky] n[ebožtíka] Martina Matouškových 4 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jan Matoušků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškových dvojích peněz po 4 R – 8 R.
f 50b
Letha 1614 za purgkmistra ut s[upr]a Jan Matoušků prodal grunt požár s půl lánem roli robotní Janovi Kojetínskému za summu 90 R bez závdanku a což Jan zaplaceného měl, totiž 39 R, ty jest pustil Janovi Kojetínskému.
Jakož náleželo Václavovi Matouškovému 7 R 15 gr, takové peníze jest prodal Janovi Kojetínskému. A tak Jan a Pavel na tomto gruntě již nic nemají. Ostatek platiti má od letha 1614 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Balcar Chytroška, Michal Křižanovský, Ondra Bartošek a Jan Matoušků S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Pavlovi n[ebožtíka] Martina Matouškového 9 R 15 gr.
Davidovi Ratiborovi do Bzence 34 R.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty jakož jest náleželo nápadu Davidovi Ratiborovi po Řehořovi bratru jeho na tom gruntě 34 R, ty jest prodal Janovi Kojetínskému za hotových 8 R. A tak týž David na témž gruntě nic nemá, ani žádný z potomkův jeho.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Kojetínský položil obci městské na místě Pavla Martina Matouškového za grunt peněz 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jan Kojetínský položil obci městské na místě Pavla Martina Matouškového za grunt peněz 4 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Jan Kojetínský položil za grunt obci městské posledních 3 R 15 gr.
A tak má ten grunt zaplacený.

Leta 1919 ten Jan Kojetínský ušel z toho gruntu preč a p[an] purgmistr a rada města Strážnice s dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka panství strážnického, prodali jej s půl lánem roli robotní v Sedlském poli Janovi Polákovi Rachovskému za summu 90 R bez závdanku, platiti má počna leta 1620 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení [a] opravu Marcelík Chytroška, Prokop Hyra a Vojtek Načislavský SRSN.
f 51a
Z toho gruntu mají tito dluhové zaplaceni býti:
Do důchodů JM Páně za obilí, totiž za 3 m[ěřice] ječmene
2 R.
Davidovi Židu strejci Holomkovému za ječmen dluhu 9 R.
A po zaplacení dluhův což zůstane, totiž (neuvedeno), to všecko jest na obec městskou obráceno.
Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko Jan Polák Rachovský položil za grunt peněz ročních 2 R. Ty jsou odvedené do důchodův Jeho Mi[l]osti Páně za 3 mě[řice] ječmene ut s[upr]a.

Letha Páně 1629 za purg[mistra] Šimona Tesařového Jan Polák Rachovský s povolením p[ana] ouředníka strážnického prodal ten grunth s půl lánem roli robotní v Sedlském poli, se 2 koňma, ozimního obilí 6 hony poloulánné a jarního 4 hony poloulánné Kašparovi Pukačovi za summu 90 R bez závdanku, placení při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské a obecní Jan Rachovský a Václav Šlechta S.R.S.a N.

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spolurandích jeho jest ten grundt kromě roli po odcházení Kašpara Pukače z gruntův JHMti a aby do konce k spuštění nepřišel, prodán Jírovi Žeranovskému za summu 70 R bez závdanku, placením ročně při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení za placení, opravení gruntu, povinnosti JM Páně [a] obecní Václav Vařeja a Kašpar Vodislavský
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží ty peníze k obci městské.

f 51b
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka položil Jíra Žeranovský za gr[unt] svůj k obci městské peněz roční[ch] 1 R. Ten přijal purgkmistr následující Martin Mráz.

Letha Páně 1646 za purgkmistra Lorence Peypoltha a spoluradních jeho Jíra Žeranovský svrchu psaný grunt prodal jest Thobiášovi Ryzkému, tak jakž jej sám koupený měl, totiž za summu 70 R. Závdanku Jírovi Žeranovskému Thobiáš při odevzdávce dal 1 R 8 gr 4 den a což na něm Jíra zaplaceného měl, totiž 1 R, ten Thobiášovi pustil, platiti se má ten grunt každoročně při posudcích k obci městské strážnické po 2 R. Odevzdán jest Thobiášovi za volný, svobodný a nezávadný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Adam Reufflinger a Jíra Žeranovský S.R.S.a N.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho ten grunt ut supra požár s povolením urozeného a statečného rytíře pana Wolfganga Ludvíka Hetcera, ten čas administrátora panství strážnického, prodán jest Bartoňovi Hubkovi jinak Jalubskému za summu 40 R bez závdanku, platiti se má ten grunth při posudcích počna letha 1659 k obci městské po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jiřík Podivínský a Pavel Radnický SRSaNR.
f 52a
Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Dorota, pozůstalá vdova po neboštíkovi Bartoňovi Jalubským, nemohouce pro zešlost věku svého povinnosti panské i obecní zapravovati, aby pak nadepsaný grunt k další ruině nepřišel, vlastní matka Jana Jalubskýho takový grunt jemu jest postoupila v summě 40 zlm, placením při každých posudcích k obci městské po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Stavinoška, p[an] Mikoláš Šašek
S.R.S.V.a N.
[Leta] 1688 dne 11. Martii položil za grunt svůj Jan Jalubský 15 gr, za které pro důležitost stavení rathauze vypisuje se 1 zlm. Které přijal toho času purgkmistr V[áclav] Žarůšek do počtu svého.

Letha Páně 1692 dne 7. Februarii za purgkmistrovství p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho majíce předepsaný grunt Jan Jalubský v držení, takový Janovi Palečkovi pouští a jinší sobě ujímá, který se jemu v tej summě taky připisuje, totiž
40 zlm. Na kteroušto summu položil za vystavení i za to, co měl za zaplaceného, totiž 2 zlm. Pročež za volný, svobodný a v ničem nezávadný se připisuje a odevzdává.

Rukojemníci za zbývání cí[sařských], panských [a] obecních povinností Matěj Karkulík, Matěj Vysocký S.R.N. Dne a letha ut s[upr]a. Ostatek platit k obci města Strážnice povinen.
f 52b
Letha 1697 dne 12. Aprilis za purgmistra pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha tak jakož ten gr[unt] ut sup[ra] koupíce Jan Palečekh a sobě odevzdaný majíce, takový všechen do gruntu spustoval. I ohlásíce se Matěj Najmon při J[ejich] O[patrnostech] p[ánech] a toho šetrně pohledávaje, aby ten výš předepsaný grunt jemu puštěn byl. Pročež aby užitky panské i obecní nehynuly, nýbrž se rozmnožovaly a obec zaujmúc se téhož g[runtu], J[ejich] O[patrnosti] p[áni] pustili jej tomu Matějovi Najmonovi v tejž summě 40 zlm bez závdanku, placením ročně k obci po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení Jan Najmon otec jeho a Michl (nečitelné) S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1702 dne 22. Ap[rilis] za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních jeho zůstávaje na domě ut s[upra] Jan Knejzlů, kterého nemaje sobě připsaného, prodal jej
f 53a
Jiříkovi Hrachovských za 40 zlr. Místo závdanku dal, což se sice jednom za vystavení počítá 16 zlr a ze summy hlavní, poněvadž velice spustovaný je, pro lepší zvelebení na vystavení ještě se mu sráží a za zaplacené vypisuje 5 zlr, ostatních 35 zlr bude platiti k obci města ročně po 2 zlr. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení a povinnosti p[an] Pavel Hrachovský a Jan Knejzl SRSVN.

Letha Páně 1711 za purgmistrovství pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jakub Hrachovský grunt ut sup[ra] od svého bratra Jiříka Hrachovského a takového sobě až posavad připsaného nemajíce, tenž profrejmarčil Jiříkovi Poláškovi za grunt No.43 a k tomu přídanku dostal od Jiříka Poláška 6 zlr a loket soukna za 1 zlr 24 kr. A co který na svém gruntě vyplaceného má, to sobě jeden druhému
f 53b
bez všelikej výminky popustili. Pročež týž grunt se připisuje Jiříkovi Poláškovi za volný a svobodný v summě tej, jak jej Jakub Hrachovský měl, totiž 40 zlm. A poněvadž 5 zlm již vyplaceno jest, toliko 35 zlm povinen bude platiti obci ročně po 2 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1712 dne 12. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Jiřík Polášek z gruntu ut sup[ra] ještě obci městskej 35 zlm na letha spláceti, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz

tu uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu za vystavení třetí díl, totiž 11 zlm 20 gr alb a ostatních 23 zlm 10 gr alb bude platiti na spůsob jak nahoře.
Na kterúžto summu hnedt ten den při posudcích pokládá
1 zlm. Ty přijal p[an] purgm[istr] za příjem.

Letha Páně 1715 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času pohledávajíce Jiřík Polášek na rathouzi města Strážnice polhocení z gruntu ut supra z příčiny, že přední stavení z místa a gruntu vystavěl,
f 54a
aby totižto od contrib[uce] na některý čas osvobozen býti mohl. Nemohouce však J[ejich] O[patrnosti] páni polhocení takového jemu uděliti pro příčinu, že contribuční quantum již rozhozené a upartirované bylo a kdyby jemu defalcatzi udělena byla, juž v summě tej by díra a rešt zůstal. Pročež raději z ohledu, že nahoře jsouc grunt zvelebil, na penězích verunkových obci k splacení přijíti majících polovic, totiž
11 zlm 5 gr alb, jsou upustili a za zaplacené vypsati poručili. Kteréžto se jemu nyní za zaplacené vypisují, totiž 11 zlm 5 gr, ostatních 11 zlm 5 gr bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.

Leta Páně 1740 dne 14. Martii za purgmistra pana Joannesa Richtra a spoluradních toho času jsouce držitel gruntu ut supra Jiřík Polášek, takový grunt nemohouce již skrz neduživé zdraví své více opravovati, zaprodal z svej dobrovolnej vůle Tomášovi Šumpolcovi za hotových sto a třicet zlr
f 54b
rýnských z vejminkú, aby on prodavač v tom gruntě obydlí skrz tři leta pořad zběhlé měl a v něm bývati mohl, čemuž i kupec svolil. Plat contribučenský a jiné povinnosti až do roku běžícího exclusive prodavač Jiří Polášek vyplatiti povinen, na následující ale leta přicházející povinnosti kupec spláceti má, jakož i verunkové peníze, kterých je 11 zlm 5 gro[šů] spůsobem nahoře psaným. Pročež nyní ten nahoře psaný grunt se Tomášovi Šumpolcovi připisuje a za vlastní a dědičný odevzdává u přítomnosti obúch stran. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho p[an] Eliáš Grögr a p[an] Václav Košvitz S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jozepha Horného

Leta Páně 1747 dne 10ho Februa[rii] za purgkmistra pna] Christopha Mihatscha a spoluradních toho času majíce Martin Šumpolec grunt ut supra od svej matky nebošky Susanny, posledně ovdověnej Kašpárkovej, ex testamentum sobě odporoučený, z kterého však svému bratrovi Pavlovi Smaženkovi 100 zlr, Kateřině

f 55a
provdanej Zajíčkovej 20 zlr, Anně Šumpolcovej 20 zlr, Rozáře Šumpolcovej 20 zlr, Bětě Kašpárkovej 10 zlr vyplatiti povinnen jest. Tak nadjmenovaný Martin Šumpolec ze svej dobrej vůle i svých bratrův a sester vědomí a povolení takový grunt Josephovi Hornému za summu dvě sta padesáte rýnsk[ých] odevzdal. Pročeš se nadepsaný grunt ze svým od starodávna majícím právem Josephovi Hornému za jeho vlastní, volný a dědičný i s těma na tom gruntě podlužnýma verunkovýma 11 zlr
5 gr zapisuje a odevzdává, které verunkové peníze při posudkách po 2 zlr zpláceti povinnen bude.
Rukojmí za opravu gruntu i placení cís[ařských] povinností, jakož taky vrchnostenských i městských p[an] Joseph Duray a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku u přítomnosti obojí[ch] stran.

Přípis domu Pavla Smaženky

Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovaného purgkmistra p[ana] Christofa Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jozef Horný grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Pavlovi Smaženkovi
f 55b
za sumu dvě sta třiceti pět rýnských odprodal. Pročeš se nadepsaný grunt s těma na něm obci podlužnýma 11 zlr 5 gr (které při posu[d]cích po 2 zlr každoročně spláceti povinen jest) Pavlovi Smaženkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Johannes Bartelsman a p[an] Johannes Weiner. Stalo u přítomnosti obojí[ch] stran dne a roku ut supra.
NB. V tej summě 235 zlr za ukúpený předstojící dům složených Anna Smaženková, jakošto manželka Pavla Smaženky, za svůj [dům] na předměstí, po svým neboš[tíku] manželovi zdě[dě]ný a nyní za 165 zlr Jurovi Baňařovi prodaný, tu
165 zlr vložila, kterých 165 zlr k svej dobrovolnej dispozici reserviruje.

f 56a
Přípis Šebestiana Lonera

Leta Páně [1]769 dne 30ho Septembris za burgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila Anna po neb[ožtíku] Pavlovi pozůstalá vdova Smaženková, nyní ale provdaná Lonercká, a přednesla, kterak ona dle svadebních smluv písebních svému nynějšímu manželovi Šebestianovi Lonerovi ten po svým prvním manželu na ni nápadní dům v Německé ulici ležící odevzdala. Pročeš se jemu Šebestianovi Lonerovi s tyma na něm podlužnýma městské obci 11 zlr 5 gr bílých, které při posudcích po 2 zlr každoročně spláceti povinen jest, připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Johann Karásek a p[an] Joseph Stanislav. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.