Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunth Anny Bykovské

f 501a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 25 Anna nadepsaná koupila podsedek svůj od Šimona Sládka za summu 140 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnila 68 R 15 gr a ještě dopláceti zůstává 71 R
15 gr. Ty pokládati má po 10 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item do cechu ševcovského 39 R. Na to jest jim zadržáno
16 R a ostatek se jim vyplniti má takto:
Letha 1594 při Vánocích 10 R.
Letha 1595 při Vánocích 10 R.
A letha 1596 při témž časi 3 R.
Item Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Kuchaře, též náleží 32 R 15 gr. Ty se jí pokládati mají takto:
Letha 596 7 R.
A od letha 1597 po řadně po 10 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jana Sýkora a David Labra S.R.S.A.N.
f 501b
Letha 1595 položila Anna Bykovská za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Letha 1596 a leta 1597 Anna Bykovská položila za grunt svůj cechmistrům ševc[ovským] 14 R.

Leta 1598 Anna Bykovská prodala podsedek svrchu psaný Janovi Křižkovi za summu 140 R. Závdanku jí položil 40 R, ostatek summy od leta ut s[upr]a při Vánocích po 10 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu i povinnosti panské a obecní Jan Špaček, Jan Šrámek, Jan Uhléřů, Jíra Slezák S.R.S.N.
Letha 1598 položil Jan Křižek za grunt svůj peněz ročních cechmist[rům] ševcovským 10 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Křižek za grunt svůj 10 R.
S toho dáno do cechu ševcovského ostat[ní] 5 R. A tak již tu nic nemají.
Do statku n[ebožtíka] Václava Kuchaře 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Křižek na s[irotka] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 10 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Křižek na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 5 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jan Křižek za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 4 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Křižek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Křižek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře
10 R.
f 502a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali grunt požár svrchu psaný, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Křižkovi, i s rolí slove na Golgatách, kterou byl týž Křižek od Pavla Slovákového koupil, Janíčkovi Šilhavý[mu] za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má i za roli od letha 1609 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jindra Červenka a Jan Vnorovský S.R.S.A N.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Janíček Šilhavý prodal podsedek i s rolí slove v Golgatě Valentovi Kojetínskýmu za tu summu, jakž jej sám měl, totiž 60 R bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Knobloch, Jíra Karásek S.R.S.A N.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta Kojetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Kuchaře 4 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a prodal grunt Valenta Kojetínský Valentovi Súkeníkovi za summu 72 R. Závdanku jemu dal 12 R 15 gr a což týž Valenta Kojetínský zaplaceného měl, totiž 4 R, to jest Valentovi Súkeníkovi pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Veselský rybář a Urban Jankovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta Soukeník za g[runt] na s[irotky n[ebožtíka] Václava Kuchaře 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a jakož náleželo Anně Bykovské na tomto podsedku peněz peněz vyplacených 35 R 15 gr, i poněvadž se pak od mnoha let žádný z přátel na takovou spravedlnost nenatahoval a nehlásil, jest obrácena k obci předměstské a mají ji po letech vyzdvihovati.
Téhož letha ut s[upr]a položil Valenta Soukeník za g[runt] svůj obci předměstské prvních peněz 4 R.
f 502b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Valentha Soukeník položil za grunth obci předměstské 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valentin Soukeník položil za grunt obci předměstské 4 R.

Téhož leta za téhož konšela Valentin svrchu psaný prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím i s kusem roli v Golgatách, kterýž předešlí držitelé k tomu gruntu měli a drželi, Thobiášovi Slepičkovi Lithomyšlskému za summu tu, jakž jej sám koupený měl, totiž za 72 R. Závdanku dal Tobiáš Valentovi při odevzdávce 31 R, platiti má ročně počna leta 1617 po 4 R a což měl Valentin na tom gruntě zaplaceného, totiž 20 R, to jest všecko Tobiášovi pustil. A tak na tom gruntě Valentin nic nemá. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jiřík Zaměstknal a Jan Slavík kováři SRSN. Stalo se den s[va]té Lucije leta 1616 za fojta Valentina Krnovského.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Tobiáš Slepička Lithomyšlský položil za grunt obci předměstské 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš Slepička Lithomyšlský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Křička, protože jim náleží 4 R.

Pustý

Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty prodán jest ten požár ut s[upr]a Mikulášovi Ozefovi za 70 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Bystřický a Jan Dobroslavský S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Ozefů položil za gr[unt] svůj Šimonovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Křižka, kteréž přijal 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mikuláš Ozefů položil za gr[unt] Šimonovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Křižka, kteréž přijal 1 R.
Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráza Mikuláš Ozefů položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Křižka, kteréž přijal 1 R.
f 503a
Leta Páně 1655 dne 12. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních toho roku jest tento podsedek prodán Martinovi Jermekovi, poněvadž spuštěn jest, za summu
40 R bez závdanku, placení [od] roku 1656 při posudkách po
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Nejmon a Matěj Jirášek S.R.S.a N.

Letha Páně 1683 dne 22. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt skrze nedbandlivost mnohých hospodářův na největší ruinu a spoustku jest přišel a skrze takovou spoustku všeliké povinnosti jak J.H.Mti panské i obecní hynuly, aby pak zase grunt k zvelebení přijíti mohl, J[eho] Op[atrnost] pan
purgkmistr a páni prodali týž grunt Francovi Kučovi za summu

40 zlm bez závdanku, placením při posudcích po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní pan Mikuláš Šašek, p[an] Jakub Žáků S.R.Sp.a N.
f 503b
Letha Páně 1696 dne 16. Januarii za purg[mistra] p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních téhož letha přednášejíc Jan Šiňava před právem, že sobě vdo[vu] Marinu Karkuličku za manželku pojal a tenž grunt ut supra zdědil, však poněvadž ho sobě předešle odevzdaného neměla, aby připsán byl. A pročež aby se tudy obec města Stráž[nice] množila, připsán jest tenž grunt ut supra témuž Janovi Šiňavovi v summě 40 zlm, poněvadž všechen zrujinirovaný jest bez závdanku, placením ročně po
2 zlm k obci městské. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě za zbývání povinnosti a opravu gruntu p[an] Mikuláš Šašek a Jan Surý SRSVN.
Letha Páně 1702 dne 26. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Jan Šiňava položil za gr[unt] svůj ut sup[ra] k obci měské stráž[nické] 1 zlm, za který jsouce toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm 15 gr.
f 504a
Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Šiňava z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti 38 zlm 15 gr, z tej summy se jemu, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu vyšel, upúští jako jiným třetí díl, totiž 11 zlm 25 gr. A k tomu hnedt ten den pokládá při držaných posudcích 15 gr, za kteréž jsouce toho náležitě pilná potřeba stavení rathúzu poráží se jemu 1 zlm, ostatní bude povinen platiti obci městskej na spůsob jak nahoře, totižto 28 zlm 20 gr. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka zemrúce Marina Gargulička i Jan Šiňava, ten grunt ut supra připadl jest dědičným právem Janovi Gagulíkovi i s tím vším, co na něm vyplaceného měl. Pročež se jemu týž grunt připisuje a odevzdává s placením ostatní verunkovej summy 25 zlm 20 gr ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní a volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N.
f 504b
Sub Nro. 435
Přípis domu Jana Chovantza

Leta Páně 1771 dne 27. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila Kača, po neb[ožtíku] Janovi Gargulíkovi pozůstalá vdova, do domu radního spolu ze svým vnukem Janem Chovancem a přednesla,

kterak její neb[ožtík] manžel Jan Gargulík dle poslední vůle aneb kšaftu nahoře psanému Janovi Chovancovi na ten a takový spůsob odporučil, aby po něm pozůstalá vdova a respective manželka Cateřina v tom domě až do smrti svobodné bydlení měla. Pročež se jemu Janovi Chovancovi ten grunt spolu i s tyma obci městskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r
25 zlm 20 gr při podsetcích ročně p[e]r 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu, placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Jozef Stanislav a p[an] Venzl Lánský. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.
f 505a
Přípis domu Jakuba Šavary

Leta Páně 1774 dne 18ho Augusti za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce po neb[ožtíku] Janovi Gargulíkovi vnuk jeho Jan Chovanec po dceře pocházející dle testamentu sobě odporučený a pořadně připsaný, takový po smrti jeho Jana Chovanca dle mezi nimi právního pořádku na sestru Kateřinu, která jej ihned zase manželi svému Jacubovi Šavarovi per actum inter vivos dobrovolně odevzdala s tím břemenem titulo haereditatis jest připadl, aby ona druhej sestře svej Anně dojdúce dospělých let svých dvacet rýnských 20 kr na hotově vyplatila. Kteréžto břemeno, když dům ten manželi Jacubovi Šavarovi oddává, taky on Jacub Šavara na sebe přijímá a ju švagrovú svú vyplatiti povinen bude. Tím spůsobem tehdy opáčený grunt i s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 25 zlm 20 gr alb k splacení při posudcích po
2 zlm se jemu Jacubovi Šavarovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu toho, jakož taky placení všelikých povinností pan Frantz Gatty a pan Joseph Svoboda S.R.S.V.a N.
Nota. Vdova po neb[ožtíku] Janovi Kargulíkovi v domě tom své svobodné obydlí až do smrti míti má.
f 505b
Přípis Pavla Hrachovského

Leta Páně 1774 dne 17. Augusti za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času majíce Jacub Šavara grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního za vlastní odevzdaný, z kteréhožto sestře manželky svej Anně 20 zlr 20 kr splatiti povinen byl, mimo toho vdovu po neb[ožtíku] Janovi Kargulíkovi v domě tom u sebe míti a jí svobodné bydlení až do smrti popříti se zavázal, takový nyní Pavlovi Hrachovskému očímovi svému za summu jedno sto patnáct rýnských dobrovolně jest odprodal a břemeno to vejš jemnované na grunt Nr. 54 folio 535 versa pagina sobě připsaný mající přenesl a grunt tento očistil. Podle toho vejš psanému Pavlovi Hrachovskému za

vlastní, volný a dědičný odevzdán s placením ostatní verunkovej summy 25 zlm 20 gr alb ročně po 2 zlm.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých povinností pan Petr Gruner a pan Ventzl Lánský S.R.S.V.a N.

Přípis Matúše Hlupíka

Leta Páně 1775 dne 29. měsíce ledna za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho majíce Pavel Hrachovský grunt ut supra sobě pořadně připsaný, takový odprodal jest Matúšovi Hlupíkovi ze vším na něm od starodávna majícím právem za summu jedno sto dvacet jeden rýnský a 30 kr bez všelikej výminky. A poněvadž na gruntě tom verunkovej summy 25 zlm
20 gr alb se vynacházejí k splacení po 2 zlm ročně. Pročež grunt ten se jemu Matúšovi Hlupík spolu i s těma opáčenýma verunkovýma penězi k splacení za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých jak král[ovských], tak vrchnostenských i jiných povinností p[an] Philip Dvořák a p[an] Johann Ježík S.R.S.V.a N.
f 506a
Přípis Šebastiana Hrbáča

Leta Páně 1786 dne 10ho měsíce listopadu za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času dle po smrti neb[ožtíka] Matúše Hlupíka právně vzdělaného inventáře datto 10. listopadu [1]786 mezi jinú majetností týž dům ut supra právně prošacován byl u přítomnosti Jozefa Hubky, Jana Hlupíka a Martina Kukala za summu trhovú dvě sta a deset rýnských. Aby ale sirotci, kdyby týž dům v skázu přišel, nijakej škody netrpěli, mezi tím ale s matkú svú po hoferství tahati se nemuseli, puštěn jest vejš jmenovanému Šebastianovi Hrbáčovi v tej summě za 210 zlr a on Šebastian Hrbáč, jenž sobě těch sirotků matku za manželku pojal, jakožto očím povinen bude z domu toho, to co matka dle inventáře svým dítkám po Matúšovi Hlupíkovi pozůstalým splatiti měla časem svým, když by dospělosti došly neb se provdaly a oženili, na hotovosti odvésti, totiž:
synovi svej manželky Janovi Hlupíkovi 20 zlr 50 kr
1 3/5 hal,
dtto Václavovi 31 zlr 50 kr 1 3/5 den,
dceře Barboře 61 zlr 50 kr 1 3/5 hal,
dtto Anně 16 zlr 50 kr 1 3/5 hal,
spolu všem 137 zlr 21 kr 2 2/5 hal, ostatních 112 zlr 38 kr
1 3/5 hal manželka jeho Šebastiana Hrbáča Rosalia, matka jmenovaných sirotků, na tom domě k pohledávání míti bude. Když tehdy přitom on Šebastian Hrbáč hlavní verunkovú summu p[e]r
25 zl mor[avských] 20 gr alb k splacení po 2 zl mor[avských] ročně na sebe přijal,

f 506b
grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu Šebastianovi Hrbáč za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Dvořák a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

Hypothek herauf haften 60 Fr 3 1/4 Kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 1mo loco versicheret werden.
Strassnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda.
Ittem haftet ob diesem Hause 39 fr Anton Koschwitzen Kapitalii, welcher hier 2do loco vorgemecket werden.
De sessione 18ten Aug[usti] [1]797. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[n]o [1]795 folio 43 einverleibten Quittung sind diese 39 fr baar bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sessione 31te Dezembris 1801. Prat.
Imgleichen hat derselben die schuldige 60 fr 3 ¼ ut Quittung folio 70 p.v. in die Comuncassa bezahlt, welche hier gelöschet werden.
De sess[ione] 4te Maii [1]803. Prat.