Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Grunt Kateřiny Brázdový

f 821a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 50 nadepsaná Kateřina koupila podsedek svůj za summu 80 R.
Z tej summy sobě srazila na díl svůj 45 R 20 gr a ještě za něj Mikulášovi synu svému, sirotku po nebožt[íku] Janovi Brázdovýmu zuostalý, dopláceti má 34 R 1 gr. Ty má pokládati rok po roku od letha [15]94 při Vánocích témuž sirotku Brázdový[mu] po 4 R.

Letha 1595 ten nadepsaný grunth jest zase prodán z poručení pana Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka toho času na Strážnici, Janovi Vyprachtickýmu za summu 60 R, a to tím jest laciněji prodán nežli prve o 20 R, že matka budouce na tom gruntě z sirotkem jej sputila a na něm nic neopravovala, protož se sirot[ku] i mateři z jejich summy náležité sníti má.
Na to jest závdanku položil 4 R a od letha [15]95 dopláceti ostatek má 56 R pořadně po 4 R s[irotku] n[ebožtíka] Jana Brázdy.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Jan Cihlář, Pavel Holejch, Pavel Kutějků, Jan Morškovský R.S.N.
f 821b
A jakož jest Kateřina Brázdová budouc na tom gruntě z sirotkem svém peněz obecních a platů panskejch 4 R zadržala, ty jest Jan Vyprachtický položil a zaplatil. A tak nebude povinen za grunth platiti až teprva od letha [15]96.
Letha [15]96 položil Jan Vyprachtický za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]97 položil Jan Vyprachtický za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Leta 1598 položil Jan Vyprašticský za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Vypraštický za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Vypraštický na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Vyprachtický na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Vyprachtický za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Vyprachtický za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 4 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Vyprachtický za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy
4 R.

Letha 1608 za předního konšela Pavla Macháčkového podle poručenství neb[ožtíka] Jana Vyprachticského tento podsedek požár jest dán Kateřině Grubatce manželce jeho, kterouž sobě Jan Peřina za manželku pojal i s tím se vším, což na něm zaplaceného jest, toliko aby za něj doplatil 8 R 10 gr, a to těmto:
s[irotku] n[ebožtíka] Jana Brázdy 5 R 10 gr,
obci předměstské dluhu 3 R,
placením to všeckno od letha 1610 při každých Vánocích po 2 R.
f 822a
Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jakub Bakovský a Pavel Jikrnatý S.R.S.A N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Peřina, náměstek neb[ožtíka] Jana Vyprachtickýho, za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Brázdy 2 R.
Letha a za konšela předního ut sup[ra] položil Jan Peřina vejš psaný na dluh obci předměstské za g[runt] 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Peřina na dluh obci předměstské za gr[unt] 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Peřina na dluh obci předměstské za grunt ostatních peněz 1 R 20 gr.
A tak ten grunt má zouplna a docela zaplacený.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Peřina v Vinohradské ulici prodal ten podsedek svůj zaplacený se vším příslušenstvím, což na něm hřebíkem přibito a hlínou zamazáno, Jiříkovi Nosálovi krejčímu za summu 80 R. Zavdal Janovi Peřinovi na tu summu prodajnou 15 R, platiti má počna při posudku leta Páně 1617 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a stavení gruntu i za placení jeho za povinnosti panské i obecní Martin Ďulička a Zachariáš Brněnský SRSN. Act[um] za fojta Valen[tina] Krnov[ského].
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Nosál položil za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peřiny 4 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Nosál položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peřiny 4 R.

Pustý

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z jistým povolením uro[zeného] a sta[tečného] rytíře pana Jana Kluga, ouředníka panství strážnického, jest gr[unt] ut s[upra, který od mnoha leth pustý byl, aby pak zase k vystavení přišel, prodán Ondřejovi Koronovi za summu 50 R bez závdanku, placením každoročně po
2 R. Odev[zdán] za volný a svobodný.
Rukojmí za postavení, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké Jiřík Skočdopole a Staněk Musil S.R.S.a N.

Pusté
f 822b
Přípis Jana Slováčka

Leta Páně [1]765 dne 23. Novembris za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jan Slováček jménem své manželky a u přítomnosti její a uctivě žádal, aby jemu ten právně mimo verunkovej summy 50 zl mor[avských] za summu 100 zlr šacovaný a po neboš[ce] Alžbětě Gajdové na jeho manželku nápadný dům na Miserově vedle Jana Gučky právně připsán byl, na kteroušto žádost stalo se u přítomnosti Martina Myška jakošto strýca sirodkův po Václavovi Janotíkovi. Pročeš se tento grunt z tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho p[an] Anton Svoboda a p[an] Filip Dvořák za opravování gruntu a platzení c[ísařsko] k[rálovské], vrchnostenské i městské povinnosti. Stalo se die et anno ut supra.
f 823a
Leta Páně 1769 dne 23ho Janua[rii] za času purgmistrovství p[ana] Christopha Aloi[se] Miháč a jeho spoluradních majíce Jan Slovák při svojím gruntě nejakej díl pustého, ten Tomášovi Mlýnkovi za devatenácte rýnských na ten spůsob odprodal, aby on Tomáš Mlýnek na tomž koupeným pustém místě sobě obydlí vystavěl a v tom bez činzu přebýval, povinnosti však jak císařské, tak vrchnostenské, které na tenž grunt připadají, odpravoval, nicméně hofer mu zůstává a dáňku hoferskou odpravovati povinen jest. Kdyby ale dnes neb zejtra taková vystavěná světnička odprodána býti měla, v takovém kupu Jan Slovák neb jeho nástupníci a držiteli domu toho předek míti mají. Odkudž se taková dobrovolná smlúva tuto při zápisi domu Jana Slováka pro vědomost na další časy znamená a zapisuje.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany před svědky p[anem] Johannesem Karáskem a p[anem] Jozefem Dvořákem dne a roku ut supra.

Přípis domu Martinovi Kukalovi sub Nro.37

Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Martin Kukal a ohlásil,
f 823b
kterak on od vdovy po neb[ožtíku] Janovi Slovákovi grunt za summu 50 zlr odkúpil. Pročeš se jemu s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává s tou clauzulú v předešlém zápisu.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařských] a král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] p[an] Jan Karásek a p[an] Jozef Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.
Nota. Na gruntě tomto jest summy verunkovej 50 zlm po 2 zlm ročně k splacení.