Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunth Martina Duličky

f 681a

Jakož jest letha [15]88 podle zápisu knih starejch sirotčích červených v listu 41 Jan Metelků koupil podsedek s jedním achtelem vinohradu, kterejž jest, jakž týž zápis ukazuje, platil a potomně po smrti jeho Markéta, vdova po něm zuostalá, stav svůj proměnila a Martina Duličku za manžela sobě vzala.
Na kderejžto grunth týž Martin Duličků jest dosedl a jej v summě i s tím vinohradem v Dolní hoře ve 350 R ujal a za něj letha [15]92 a letha [15]93 peněz purgkrechtních vyplnil 40 R. A tak ještě za týž grunth i vinohrad od letha [15]94 dopláceti zůstává 310 R. Tu summu pokládati má od letha [15]94 rok po roku až do vyplnění tej summy po 20 R.
Ta summa náleží osobám níže psaný[m], a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Senického, tak jakž v rejstřích nových sirotčích při statku 34 položeno jest,
185 R. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 20 R.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky též náleží po vyzdvižení summy napřed psanejm sirotkům Matěje Senického peněz předních též
f 681b
jim rok po roku po 20 R vyplniti se má summy 125 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností Jeho Mi[l]osti Pánu náležitých Daniel Zezhulů, Jan Uhléř, Eliáš Vodička, Jakub Kolář, Jíra Ječmének a Tomáš Bašták S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Martin Ďuličků za grunth svůj peněz purgkrechtních 20 R.
Sou dány do truhlice sirotčí na sirot[ky] Matěje Senického.
Letha 1595 položil Martin Ďulička za grunth peněz purgkrecht[ních] 20 R.
Letha [15]96 položil Martin Ďuličků za grunt peněz peněz purgkrechtních 20 R.
Leta 1597 položil Martin Ďuličků za gr[unt] peněz purgkrechtních 20 R.
Letha 1598 položil Martin Ďuličků za g[runt] 20 R.

Leta [15]98 za předního konšela Jana Drabíka při rozdílu statku Martina Ďuličkového Markéta manželka jeho grunt zvrchu psaný ujala v summě 200 R, jakž o tom při statku téhož Martina Ďuličkového doloženo jest. Z něhož má vyplniti s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Senickýho předních peněz summy 105 R, placením od leta [15[99 po 20 R, ostatek jak platiti má, zápisem při statku Martina Ďuličkového spraviti se můžeš. Odevzdán za volný a svobodný.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila Markyta, manželka n[ebožtíka] Martina Ďuličkové[ho] za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senickýho 20 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila Markéta, manželka n[ebožtíka] Martina Ďuličkového, na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického 20 R.
f 682a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Markyta Ďuličková na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického
10 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položila Markyta Ďuličková na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického
4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položila Markyta Ďuličková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického 20 R.
A srazila sobě nápadu po Zuzanně zemřelé dceři své, sirotku n[ebožtíka] Jana Metelky, což jí Albrecht Kavků dobrovolně polovici dílu jejího pustil 109 R 12 gr 5 den.
Zůstává ještě za ten podsedek dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Senického 11 R, placením po
20 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Metelky posledních peněz 35 R 17 gr 2 den.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položila Markyta Ďuličková za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Senického 11 R ostatních peněz.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Markyta Ďuličková prodala podsedek ut s[upr]a Danielovi Skuteckýmu za summu 80 R. Závdanku jí dal 4 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Pavlů, Ambruzek Bednář, Tomáš Vsetínský, Jan Přerovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Brichty Kavkového předních peněz
25 R 23 gr.
Nápadníkům po neb[ožce] Markytě Metelkové 50 R 7 gr.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Skutecký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavky 5 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 3 R.
Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 3 R.
Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své.

f 682b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 5 R.
Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Skutecký za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 5 R.
Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Brichty Kavkového 5 R.
Ty přijal Simeon Vítků na díl Anny manželky své.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Skutecký za g[runt] na s[irotky] Brichty Kavkového 5 R.
Ty přijal Simeon Vítků na místě manželky své.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Daniel Skutecký položil za g[runt] na sirotka, kteréhož Simeon Vítků má 5 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Skutecský položil za grunt s[irotkovi], kterého Simeon Vítků má 5 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Skutecský položil za grunt s[irotkovi], kterého Simeon Vítků má 5 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Skutecký položil za gr[unt] s[irotkovi], kterého Simeon Vítků má 5 R.
Pustý

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Vácslavovi Štalmachovi ze Slizska bez závdanku za summu 70 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Bystřicský a Thomáš Vsetínský S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Václav Štelmach položil za gr[unt] Simeonovi Vítkovému, kteréž přijal 1 R.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Manda Štelmaška, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Václavu Štelmachovi, prodala grunt ut s[upr]a Janovi Bartkovi za summu 70 R.
f 683a
Závdanku jí dal 6 R a 1 R, kterého n[ebožtík] zaplatil, toho jest mu pustila, ostatek summy má področně po 3 R při každých posudcích zplacovati. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] i povinnosti všelijaké JHM i obecní Václav Navrátil a Blažek Hradecký SRSaN.
Letha ut s[upr]a a za téhož purgkmistra položil Jan Bartků ročních peněz 3 R.
Ty přijala Johanka, manželka Matěje Čejky.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jan Bartků položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijala Johanka, manželka Matěje Čejky.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Skřivánek pojmouc sobě Zuzannu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Bartkovém, zemřel, Václav Jež z dědiny Radějova přiženíc se k jmenovanej Zuzanně, prodal jest ten grunth Matějovi Juráškovi za summu 70 R. Závdanku má položiti při Vánocích roku 1651 5 R a 11 R, kteréž Jan Bartek vyplatil, ty jest Matějovi pustil, ostatek summy platiti má počna letha 1652 při Vánocích každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti J.M. Páně i obecní Jiřík Praštěk a Jan Dvořák S.R.S.a N. a Jan Šimonů.
Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Matěj Jurášek položil závdanku 5 R
Ten přijal purgkmistr ut supra na všelijaké zasedělé contributii od Zuzany Skřivánkovej.
f 683b
Letha 1662 dne 16. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho položil Matěj Jurášek a skoupil od Zuzany Čejkové peněz za gr[unt] svůj 6 zlm.
Item dal toho dne hotových, kteréž Zuzana Čejková přijala
1 R.
L[eta] 1669 [dne] 15. Decembris za purgmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po Matějovi Juráškovi, platí za grunt svůj a dala na summu prodejnú peněz 1 zlm.
Takový zlatý jest dán od p[ana] purgmistra Jiříkovi Svobodovi k outratě holomúckej a sobě za příjem k počtu položil. Dopláceti ještě má 57 zlm komu koliv se vynalezne.

Letha 1670 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po Matějovi Juráškovi, nemohouce pro nemožnost a sešlost věku svého povinnosti jak panský, tak i obecní zapravovati, týž grunt ut supra postupuje Martinovi Šimkových zeti svému za summu
70 zlm, tak jak týž grunt Matěj Jurášek byl ukoupil. Nápadníci na posledních penězích, které Matěj Jurášek vyplatil,
f 684a
patřiti budou: dětem jeho 13 zlm, Anně dceři, Marině a Alžbětě v rovným dílu, přednější nápadníci pak dílu svého pohledávati věděti budou.
Rukojmové za opravení gruntu, povinnosti panské i obecní Tomáš Paška a Jan Šimků SRSaN.

Letha Páně 1681 dne 11. Julii za purgkmistra Václava Kneyzle a spoluradních jeho Martin Šimků dajíce se do Petrova do Rybář, aby grunty panské nehynuly, pan purgkmistr a páni prodali takový grunt Jiříkovi Slušickýmu za summu 70 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všeliké povinnosti panské i obecní Jiřík Peldřimovský a pan Jiřík Hořák SRSpaN.
Přední peníze k [obci] m[ěsta Stráž[nice] 46 zlm.
Sirot[kům] Juráškovým 24 zlm.

Letha Páně 1711 dne 27. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Matúš Svinka na gruntě ut supra nomine uxoris (která sirotek Juráškovský jest) 24 zlm praetendirovat, namísto těch 24 zlm převedl jest ze svého gruntu v Německej ulici
f 684b
No 29 jiných 24 zlm, které měl obci města Strážnice na letha spláceti, jak toho tam zápis ukazuje, a tak na tomto gruntě nic více co praetendirovati nemá a míti nebude, nýbrž ta celá summa k obci městské připadá, totiž 70 zlm, platiti se budú na letha jak nahoře. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1712 dne 27. Novembris za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních toho času majíce a zdědíce grunt ut supra Jan Paděla ze svú manželkú Annú po neb[ožtíku] Jiříkovi Slušickém, aniž sobě jej připsaného nemajíce, takový nemohouce jej pro vzešlost věku a pro nemožnost svou zvelebovati, pustil jej Jiříkovi Vávrovi za summu 6 zlr 51 kr, a to sice na vyplacení kúsek štěpničky Pavlovi Jamnému, kterú byl na pohřeb svej ženy, matky Johanny Slušickej v 6 zl rýnských podstavil a je vynaložil 6 zlr, a co ona
f 685a
Johanna Slušická na služebníky za rok 1703 21 kr a za rok 1704 30 kr v reště zůstalo, spolu 51 kr, kteréžto však peníze jemu Jiříkovi Vávrovi na summě hlavní se nevypisují, nýbrž se jemu ten grunt púští v tej summě, jak prv byl, totiž 70 zlm. Však ale poněvadž ten grunt velmi zruinirovaný jest, aby jej tím lépejíc opravovati mohl, s tej summy se jemu upúští třetí díl, totiž 23 zlm 10 gr a ostatních, totiž 46 zlm 20 gr, bude povinen platiti obci městskej při posudcích po 2 zlm, jakož taky všechny povinnosti od datum zápisu, kterékoliv budú a kterékoliv přijdú dle repartiti budoucí, on Jiřík Vávra platiti se zavazuje. Odevzdává se jemu týž grunt za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Stavinoška a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

f 685b
Leta Páně 1733 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] Jiříka Vávry grunt ut supra připadl na vdovu po něm Alžbětu rozenú Kučovú spolu s malýma sirotkama, kterážto provdajíce se za Jiříka Richtra mnohé rešta na contributzi zrůsti dala, takže nemohouce ji platiti aniž domu zvelebovati, takový grunt z svej dobrovolnej vůle prodala Frantzovi Žákovi koláři za summu 34 zlr 18 kr, kteréžto všechny peníze na zasezelé rešta contribučenské se obrátily. Podle čehož připisuje se a odevzdává nyní grunt ten Frantzovi Žákovi placením ještě nevyplacenej verunkovej summy 46 zlm 20 gr obci městskej při posudcích po 2 zlm a ostatek, co zaplacené juž, jest jemu za zaplacené kupem připadají, contributzi a daně všeliké od datum zápise na kupce připadají. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti
f 686a
p[an] Andris Weiner a p[an] Matúš Červenka S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1738 dne 4. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce Frantz Žák grunt ut supra dle zápisu horního ukoupený, takový (majíce jiný v Hradskej ulici grunt) z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Mlčkovi řezníku za 40 zlr 30 kr, kteréžto peníze také i dokonale přijal, jenž za vystavení se počítají, z uvolením placení verunkovej ostatní summy 46 zlm 20 gr že kupec takové při posudcích ročně po 2 zlm obci městskej spláceti povinen býti má. Podle čehož nyní se připisuje a odevzdává tenž grunt jmenovanému Janovi Mlčkovi za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Eliáš Grögr a p[an] Václ[av] Košvitz S.R.S.V.a N.
Contributzi za rok 1738 celoroční kupec splacení na sebe vzal. Stalo se d[ne] a leta ut supra u přítomnosti obouch stran.
f 686b
Přípis domu Johanesa Černýho

Leta Páně 1760 dne 16. Februarii za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních toho času předstoupil Johanes Černý před počestný ouřad a tou jest oznámil, kterak majíce polovic gruntu ut supra od Jana Mlčka zakoupený, takže druhú polovic nyní domluvil a tak celý dům za summu jedno sto padesáte rýnsk[ých] domluvil a zaplatil. Pročeš se nadjmenovaný grunt Johanesovi Černýmu z těma na něm podlužnýma verunkovýma 46 zlm 20 gr penězi, které při posudcích po 2 zl mor[avských] spláceti povinen bude, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jann Karásek a p[an] Jozev Stanislav. Stalo se dne a roku ut supra.

f 687a
Přípis Jozefa Vávry

Leta Páně 1780 dne 18. mněsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po neboštíkovi Johanesovi Černým grunt ut supra na manželku po něm pozůstalú, pak dítky jeho připadl, kterýžto taky skrze ňu až do její smrti vedle možnosti opravován byl. Když však po časi i ona Anna Černá provdajíce se za Jozefa Cvikra zemřela i taky v brzkém časi tenž manžel její druhý za ní se pominul, Jich Opatrnost páni z ohledu nedospělosti dítek pozůstalých dílem a dílem z příčiny všelikých dluhův týž grunt na rathúzi mněsta Strážnice po veřejném předcházejícím prohlášení licitando plus offerenti et melius solventi k prodaju vystavili. A poněvadž při tej držanej licitaci vejš jmenovaný Jozef Vávra jakožto nejvíc dávající grunt ten za summu dvě sta čtyricet osum rýnských obdržel a k tomu taky summu verunkovú p[e]r 46 zlm 20 gr splacení po 2 zl moravských ročně na sebe přijal, podle toho připisuje se jemu Jozefovi Vávrovi za jeho vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských i mněstských povinností pan Jozef Svoboda a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

Zu folge Beschied von 8. Aug[usti] [1]818 werde hier den Dominik Sokol auf dem Hause 250 fr vorgemerckt
Grundamt Strassnitz am 8. Aug[usti] [1]818. Prat.
Eingetragen im Urkundenbuche de a[nn]o [1]815 folio 164.