Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Grunth Jakuba Koláře

f 901a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 198 nadepsaný Jakub Kolářů koupil podsedek svůj od Davida Labry za summu 100 R.
Na kderýž jest závdanku do letha [15]90 a peněz purgkrechtních položil 26 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]91 74 R. Ty má pokládati při Vánocích po 6 R.
Ta summa všecka náleží obci předměstskej strážnickej.
Rukojmě Ondra Slanina, Martin Náhlý a Jíra Foltýnů S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jakub vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Ty obec předměstská na peníze skoupené přijala.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze 3 R.
Letha [15]95 položil Jakub Kolář za grunth peněz purgkrechtních obci předměstské 6 R.
Letha [15]96 položil Jakub Kolář za grunt peněz purgkrechtních obci předměstské 6 R.
Leta [15]97 položil Jakub Kolář za grunt peněz purgkrechtních obci předměstské 6 R.
Leta 1598 položil Jakuob Kolář za grunt svůj obci předměstskej 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jakub Kolář za grunt svůj obci předměstské 6 R. f 901b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jakub Kolář obci předměstské 6 R
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Kolář obci předměstské za rok 1601 zadržalých
6 R.
Téhož letha položil Jakub Koláč obci předměstské za rok 1602 zadržalých 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Kolář obci předměstské 6 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Černikovský jsouce zmocněný od Jakuba Koláře prodal podsedek ut s[upr]a Jindřichovi Fluršicovi za summu 60 R. Závdanku dal Jakubovi koláři 4 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Černikovský a Jakub Měchura S.R.S.A N.

Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali týž ut sup[ra] podsedek, kterýž byl pustý a z něhož Jiřík Fluršic ušel, Janovi Klikavskýmu za summu
61 R. Závdanku dal 5 R, přijal je Matěj Kohout za dluh svůj, placení od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Kohout, Jakub Bakovský S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží:
Obci předměstské peněz 9 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Koláře 47 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Jan Klikavský prodal podsedek svůj Janovi Ďuličkovi za summu 92 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1611 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Hellebrant, Jakub Bakovský S.R.S.N.
f 902a
Letha 1611 za předního konšela simeona Vítkového položil Jan Ďulička za g[runt] 2 R.
Přijala je obec předměstská.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Ďulička prodal podsedek ut s[upr]a Honsovi Kotlářovi za summu 92 R. Závdanku jemu vyplnil 22 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 4 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za placení a opravu i povinnosti J.M. Páně Blažej Sedlář, Jíra Kovář jináč Tesař.
Téhož letha a předního konšela ut s[upr]a položil Honz Kotlář obci předměstské za gr[unt] 4 R.
S toho dáno obci předměstské 2 R.
Janovi Klikavskýmu vydělanejch a že jest na placení povejšil 2 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Klikavskýmu peněz vydělaných, kteréž jemu rok po roku po 2 R vycházeti mají, summy 14 R, takové peníze Jan Klikavský Jakubovi Bakovský[mu] za dluh svůj za náčení kovářské od něho koupené odvedl. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Hons Kotlář za grunt 4 R.
S toho dáno obci předměstské 2 R.
A Jakubovi Bakovskýmu odkázaných za dluh 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Kotlář za g[runt] svůj peněz ročních 4 R.
Z toho dáno obci předměstské 2 R.
A Jakubovi Bakovskému 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Honz Kotlář položil za grunth svůj 4 R.
Z toho dáno obci předměstské 1 R posledních peněz.
A Jakubovi Bakovskému 2 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Koláře Jírovi, Bětě a Anně každému po 10 gr, totiž 1 R.
f 902b
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového sirotci svrchu psaní přihlásili se z společného snešení, že tu všecknu spravedlnost, což jim koli náleží, totiž 46 R, prodávají starším předměstským strážnicským, za kterouž jim na místě vší

obce dáno hotových 9 R 29 gr. A ty peníze přijavše již tu nic nemají. Stalo se při posudku za rok 1615 držaném 15. Februarii 1616.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kotlář položil za gr[unt] peněz ročních 4 R.
Z těch dáno obci předměstské 2 R.
A Jakubovi Bakovskému 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Kotlář položil za grunt peněz ročních 4 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 2 R
A Jakubovi Bakovskému dáno 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mandalena, zůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Kotláři, položila za gr[unt] 4 R.
Z toho dáno na obec předměstskou 2 R.
A Jakubovi Bakovskému dáno 2 R.

Pustý

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ána] p[ana] Františka Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Matoušovi Fraňkovi provazníku za summu 65 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický, David Drešer, Jiřík Lyska a Mikuláš Zářecký S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Mates Frankh položil za gr[unt] k obci městské 1 R.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Mates Frankh položil za gr[unt] svůj ročních peněz k obci městské, které purgkmistr ut s[upr]a přijal 1 R.
f 903a
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřítí Matouše Franka provazníka Matouš Pavlíčků pojmouc sobě pozůstalou vdovu za manželku nahoře dotčený grunth v tej summě, jakž jej neb[ožtík] Frankh měl, ujal, totiž v 65 R, placení ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Martin Jakubovský S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Matoušovi Pavlíčkovému podobně jako jiným vyhořelým sousedům se polovici upouští, totižto 32 R 15 gr.

Letha Páně 1666 dne 16. Februarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matúš Pavlíčků majíce grunt na předměstí, takový prodal Tomášovi Kaštanovi a majíc na tomž gruntě 32 R 15 gr vyhořením na summě prodajné sražené, tehdy jemu těch 32 R 15 gr svrchu obmezených jemu odpouští, kteréž ostatní peníze Tomáš Kaštan bude povinen spláceti tomu, komuž v rejstřích se vynaleznouc patřiti bude, za kteréžto peníze 2 zl mor[avských] Tomáš Kaštan závdanku položil, kteréž peníze Matúš Pavlíčků k rukám svým přijal. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti všelijaké Michal Regali, Matúš Pavlíčků S.R.S.a N. anno [et] die ut s[upra].
Platiti k obci po 2 zlm.

Letha Páně 1674 dne 14. Martii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Tomáš Kaštan s povolením JVHMti maje grunt ut supra sobě odevzdaný, týž grunt zase
f 903b
jest prodal Jiříkovi Boreckýmu v summě, tak jak sám jest jeho ujal, totiž 65 zlm, závdanku položil při odevzdávce 2 zlm. Kterýžto grunt témuž Jiříkovi Boreckýmu za svobodný k užívání se odevzdává, placením ročně při držaných posudcích k obci městské po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu, všelijaké povinnosti panské i obecní Franc Čejka a Martin Pšovský S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1710 d[ne] 29. Novembris za purgmistra pana Karla Kayzera a spoluradních tohož času Dorotha Pidliška majíce grunt hnedt z fundamentu (který jen pusté místo zůstávalo) vystavený v summě 63 zlm, který až posavad sobě připsaného neměla, poněvadž jejího muže Jana Pidlicha v tejto nešťastnej rebelantskej vojně rebelanti zabili, takový prodala Matějovi Najmonovi za summu prodajnú 63 zlm. Závdanku položil 11 zlr, kteréžto jen za vystavení se počítají, ostatní summu při každých posudcích
f 904a
ročně k obci města Strážnice po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a k užívání svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i obecní pan Jozef Hůlka a pan Pfilip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a leha ut supra.

Letha Páně 1745 dne 10. Martii za purgkmistra opatrného pana Eliáše Grögra a jinších spoluradních toho času Johanes Haubtfogl před purgkmistrovským právem kšaft nebo[žtíka] svého zedě Matěje Neujmona jest produciroval, že nebo[žtík] Matěj Najman jeho dceři Dorotě a manželce Johanesa Haubtfogla dům ut supra před jinšíma syny jest odporučil. V tom taky kšaftu stojí, že manželce své Alžbětě z toho domu nebo kdyby u nich

zůstati a bydleti nemohla až do smrti a mezi lidi se obživiti jíti musela, aby jí 10 zlr za ten vejminek dal anebo aby takový 10 zlr na pohřeb zůstaly,
f 904b
ona ale Alžběta takovej slavnej pohřeb chtíti nechce, než jenom 5 zlr na pohřeb sobě zanechává. Johanes Haubtfogl ale jesli by do nemoci padnouti měla a u něho pozůstávala, že jí takovejch 5 zlr složiti a druhejch 5 zlr na pohřeb zanechati chce anebo kdyby u něho dokonce zůstati nechtěla anebo nemohla, taky celejch 10 zlr složiti připovídá. S tou domluvou žádal pana purgkmistra a spoluradních, aby takový grund jemu se připsal. Na jeho žádost a s tou vejminkou takový grunt se jemu připisuje a za dědičný i jeho manželce Dorotě se odevzdává i s těma verunkovýma penězi ut supra.
Za rukojmě spravování gruntu toho a všechny jak královský, tak taky panský i obecní dánky vyplacení pana Jozefa Heisika a pana Jozefa Fojta spouradních dožádal. Stalo se anno et die ut supra.
f 805a
Přípis Jiřího Hauptfogla

Leta Páně 1777 dne 17ho měsíce února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času majíce Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Haubtfogl, grunt ut supra po neb[ožtku] otci svém Matějovi Najmonovi společně s manželem svým dědičně připsaný, takový nyní jsouce jí jakožto vdově obtížno jej opravovati a z něho všeliké onera zbývati, synovi svému Jiříkovi Haubtfogl v summě jedno sto a třicet rýnských na tento následující spůsob odevzdává, aby on Jiří Haubtfogl předně ty na pohřeb neb[ožtíka] otce svého vynaložené pohřební outraty p[e]r 10 zlr, pak namísto vinohradu, poněvadž v díly po otcovi žádného nedostal, 30 zlr, spolu ale 40 zlr sobě porazil, s ostatních ale pozůstávajících 90 zlr matce Dorotě respective vdově 30 zlr, bratrovi svému Antonínovi 30 zlr, spolu 60 zlr vyplatil a pro sebe podobný díl p[e]r 30 zlr zanechal, ostatně ale ji matku v domě tom až do smrti v zadní světnice v svobodném bydlení držeti. Podle toho připisuje se jmenovanému Jiříkovi Haubtfoglovi týž grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verung[ovými] penězi p[e]r
52 zlm k splacení po 2 zlm ročně k obci městskej za jeho vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Frantz Králík a pan Jozef Horný S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti matky Doroty i bratra jeho Antonína.