Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

53 Grunth Kašpara Vracovského

f 521a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 64 nadepsaný Kašpar koupil podsedek svůj od Pavla Žofky za summu 60 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha 1593 zaplatil 12 R a ostatek 48 R dopláceti zůstává osobám níže psaným toto:
Item si[rotkům] n[ebožtíka] Jana Valače předních peněz
29 R.
A starším předměstským 19 R.
Kderoužto summu platiti má od letha 1594 při Vánocích po
5 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské Mikuláš Krmelínskej, Jíra Štěrba a Petr Skarbině R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha 1595 položil Kašpar Vracovský za gunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 položil položil Kašpar Vracovský za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
f 521b
Leta 1597 položil Kašpar Vracovský za grunt peněz purgkrechtních 5 R.
Leta 1598 položil Kašpar Vracovský za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sokola valače 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Václav Kubík na místě Kašpara Vracovského za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sokola valače 5 R.
Z těch obec předměstská přijala 2 R.
Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Kašparovi Vracovským, zráží sobě dílu svého na tomto podsedku summy 33 R 22 ½ gr. Zůstává ještě dopláceti od leta 1600 po 5 R – 21 R
7 ½ gr.
Z toho náleží obci předměstské 18 R.
Janovi racovskýmu a Jírovi bratru jeho též posledních peněz 3 R 7 ½ gr.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Zuzana Miškéřka i na místě Václava Kubíka muže svého prodala podsedek svůj Janovi Oldřichovskýmu za summu 60 R. Závdanku a peněz ročních položil 11 R, z toho vzala Zuzana Miškéřka 8 R a k obci předměstské koupených peněz 3 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pohanka, Jan Moravanský S.R.S.A N.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Oldřichovský za gr[unt] obci předm[ěstské] 5 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Oldřichovský prodal podsedek ut s[upr]a Danielovi Štefkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 16 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků, Petr Draksler a Šimon Suchánek S.R.S.N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Daniel Štefek za g[runt] obci předměstské 5 R.
f 522a
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Danielovi Štefkovi, aby tento podsedek toliko po 4 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Štefek za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Štefek za grunt obci předměstské 4 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a Daniel Štefek prodal podsedek svuoj Jiříkovi Hlučínskýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 13 R, ostatek platiti má od letha 1610 po
4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Tomáš Vsetínský, Jan Přerovský S.R.S.A N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře jakož náleželo Danielovi Štefkovi na tomto podsedku posledních peněz vyplacených a vydělaných 24 R, takové peníze prodal Jiříkovi Hlučínskýmu za hotové 3 R 6 gr. A tak Daniel tu nic nemá.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hlučínský za gr[unt] 3 R.
Dáno obci předměstské z toho 2 R.
A Vácslav Kubík přijal, nápadník neb[ožtíka] Kašpara Vracovskýho, prvních peněz 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jiřík Hlučínský za g[runt] 4 R.
Z toho dáno obci předměstské 3 R.
A Vácslav Kubík, nápadník n[ebožtíka] Kašpara Vracovského, peněz 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jiřík Hlučínský za gr[unt] 4 R.
Ty přijal Václav Kubík, nápad[ník] n[ebožtíka] Kašpara Vracovského.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hlučínský za g[runt] 4 R.
Ty přijal Václav Kubík, nápad[ník] n[ebožtíka] Kašpara Vracovskýho.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Hlučínský za g[runt] Václavovi Kubíkovi nápadníku 4 R.

f 522b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Hlučínský položil za gr[unt] Vácslavovi Kubíkovi 4 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Kubíkovi 4 R.

Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hlučínský prodal grunt svůj Janovi Šubartovi za 96 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 40 R, platiti má při posudcích po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Lukáš Mečíř a Beneš Vlach S.R.S.N.
Leta svrchu psaného Jan Šubart položil za grunt Václa[vovi] Kubíkovi 4 R.
Ty Václav Kubík přijal. Z toho zase povinen navrátiti, což převzal více nežli je[mu] náleželo 7 ½ gr.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Šubart položil za grunt Jiříkovi Hlučínskýmu 4 R.

Pustý

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy a spoluradních jeho Martin Mráz svrchu psaného gruntu požáru se jest ujal, a to tímto spůsobem:
Jakož byl jemu ten grunt ut s[upr]a po nebo[žce] Marianě, zůstalej vdově po nebo[žtíku] Jiříkovi Hlučínském, ten čas manželce jeho, nápadem se dostal a aby dáleji pustý nezůstával, z jistého poručení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici etc., jmenovaný Martin Mráz toho požáru se ujmouc jej z gruntu vystavil. Kterýž se jemu odevzdává za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Malenovský, Daniel Teyber, Pavel Nešporek a Václav Purgkrábek S.R.S.a N.
f 523a
Rozina, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Mrázovi, majíc svrchu psaný grunth zouplna a docela zaplacený, žádnému v ničemž nezávadný, takový jest u přítomnosti pana Lorence Peypoldta, pana Matěje Žaluda, pana Jana Lazebníkového, pana Lorence Johna a pana Jiříka Pokorného spoluradních prodala i s jednou stodolou při témž gruntě vnově vystavenou panu Janovi Sušickému, ten čas purgkmistru města Strážnice, za summu
150 R. Závdanku dal jí hned při odevzdávce na svrchu psanou summu 12 R, placením při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu téhož grunthu i jiné povinnosti J.M. Páně a obecní pan Lorenc Peypoldt, pan Matěj Žalud a pan Lorenc John S.R.S.a N.R. Actum tu sobotu po Třech králích letha 1650.

Leta Páně 1653 dne 1. Sept[embris] za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] Jan Sušický prodal jest podsedek svůj Jiříkovi Prostějovskému za summu 150 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 8 R a při vyjití roku má jemu dáti ještě 4 R, ostatek má platiti počnouc roku 1655 po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a všelijaké povinnosti Jan Sušický a Václav Měšťánek S.R.S.a N.
f 523b
Přípis Jana Ratibořského

Leta Páně 1761 za purgmistra p[ana] Johannese Bartlsmana a spoluradních toho času předstoupil Jan Ratibořský před počestnú radu přednášeje, že grunt ut supra zdědil po svém nebo[žtíku] otcovi Pavlovi Ratibořském a že takový nyní zase umínil prodat, poněvadž ale od počestnej rady jemu přednešeno jest, že jej prodat spěšej nemůže, dokavat sobě takový podle řádu purgrechtního připsat nedá. Podle toho aby v tom řád purgrechtní zachován byl, připisuje se mu ten grunt jakožto po otci zděděný za vlastní a dědičný, a sice podle toho, že on svej Bětě, po Mikulášovi Koledovi pozůstalej vdově, vyplatil díl, který jí neb[ožtík] bratr jejich Martin Ratibořský na tom domě byl poručil, ostatek jestli ona anebo kdo jiný na tom domě co pohledávati měl, do roka a do dne kupec se za to státi uvolil. Prodle toho připsán a odevzdán jest jemu tento grunt za vlastní a k prodeji svobodný, totiž Janovi Ratibořskému, u přítom-
f 524a
nosti p[ana] purgmistra a deputirovaných radních p[ana] Christopha Mihatscha a p[ana] Jozefa Křižana. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Václavovi Tománkovi od Jana Ratibořského

Leta Páně 1761 dne 15. Decmbris za purgmistra p[ana] Johannesa Bartlsmanna a spoluradních toho času majíce Jan Ratibořský grunt ut supra podle předcházejícího zápisu sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle prodal Václavovi Tománkovi za hotovú summu 94 zlr. K tomu ale sobě prodavač Jan Ratibořský vymínil své volné a bez úplatku svobodné obydlí pro sebe i svú manželku v tom domě anebo gruntě až do smrti, a sice v tej svědnice, která nad sklepem vystavená jest, a k tomu také vymínil sobě, aby mohl pro dvě krávy maštálku na dvě sahy zdéli a šíři v tom gruntě vystavěti a takové dvě krávy chovati právo měl. Kterýžto však chlév jako i taky to obydlí, kde bývati bude, na svůj vlastní náklad vystavěti a opravovati povinen býti má a se zavazuje, naprotiv tomu jestli by ještě jaký nápadník anebo sestra jeho na tom domě co praetendirovati chtěla aneb měla, za to

f 524b
kupec Václav Tománek státi se zavázal, a sice do dne a do roku podle práva. Ostatně domluvily se strany kupec a prodavač, že když by se společně při tom výminku znášeti nemohli, aby prodavačovi kupec 20 zlr za tu výminku zložiti povinen byl, však ne ledajak, jak by se kupec zdomníval, ale aby byly takové příčiny, které by právo za dostateční uznalo, že by taková vejminka cassirovaná býti mohla. V těch punctách odevzdává se ten grunt Václavovi Tománkovi za vlastní, volný a dědičný, povinnosti, které na tom gruntě zaseděné jsou, až do novýho roku 1762 zavazuje se prodavač zaplatit.
U přítomnosti obúch stran a svědkův p[ana] Christopha Alo[ise] Mihatsch a p[ana] Jozef Křižan. Stalo se dne a roku ut supra.
f 525a
Přípis Jury Stanislava

Leta Páně 1779 d[ne] 31ho měsíce Julii za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož neb[ožtík] Václav Tománek z poslední vůle svej nařídil, aby dům neb grunt tento prodán a z peněz zaň utržených předně dluh u pana Jozefa Křižana p[e]r 50 zlr zaplacen, ostatek pak coby vybejvalo pro 4ro dítek svých zanecháno bylo. Podle toho taky grunt tenž na prodej puštěn i taky skutečně Jurovi Stanislavovi za summu jedno sto čtyricet rýnských odprodán byl, kdežto on Jura Stanislav ihned 24 zlr závdanku na hotově položil, ostatních pak 116 zlr nanejdýl do svatého Václava běžícího [1]779 roku zaopatřiti se zavázal. Aby ale vdova dokavad by živa byla s dítkama po hoferství se tahati nemusela, tehdy vymiňuje sobě společně s dítkama v tej nad sklepem vystavenej světnice, kterú s hospodářem na polovičné outraty opravovati povina bude, svobodné bydlení až do smrti svej. Kdyby ale s hospodářem se snášeti nemohli a ona vdova jinam odtáhnúti by přinucena byla, držitel gruntu jí 20 zlr splatiti povinen býti má, k tomu bude mocti sobě 2 krávy a 2 ušípané držeti. Ostatně kupec na sebe přejímá tou od dávních časů dle zápisův předcházejících od roku 1655 na tomto gruntě ještě vězící verunkovú summu p[e]r 138 zlatých moravských k splacení po
6 zl mor[avských] ročně. A tak připisuje se jemu Jurovi Stanislavovi grunt tento za jeho vlastní, volný a dědičný.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Johann Ježík S.R.S.V.a N.