Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunth Matěje Lenocha

f 541a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch červených purgkrechtních v listu 84 nadepsaný Matěj Lenoch koupil jest podsedek po nebožt[íku] Petrovi Masaři zůstalým za summu 60 R.
Závdanku položil Žofce po nebožt[íku] Petrovi Masaři zůstalej, totiž manželce 6 R a ostatek 54 R dopláceti má nadepsané Žofce letha 1594 při Vánocích po 5 R až do vyplnění tej summy.
Rukojmě za grunth Jíra Ječmének kovář a Jakub Kolář S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Matěj nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Žovce napřed psaný 5 R.
Letha [15]95 položil Matěj Lenoch za grunth svůj peněz purgkrechtních Žofce nadepsané 5 R.
Letha [15]96 položil Matěj Lenoch za grunth Žovce nadepsané 5 R.
Leta [15]97 položil Matěj Lenoch za grunt Žovce nadepsané
5 R.
Leta 1598 položil Matěj Lenoch za grunt svůj nadepsané Žovce 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Matěj Lenoch za grunt svůj nadepsané Žovce 5 R.
f 541b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Matěj Lenoch Žofce Masařce za grunt 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Matěj Lenoch Žofce Masařce 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Matěj Lenoch za g[runt] Žofce 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Tobiáše Strejčkového položil Matěj Lenoch zasedělých peněz za grunt Žofce 9 R.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Matěj Lenoch prodal podsedek ut s[upr]a Benešovi Vlachovi za summu 80 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Kolář, Antonín Vlach S.R.S.N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Beneš Vlach Žofce 5 R.
Jakož jest týž Beneš Vlach za tenž podsedek svůj dopláceti zůstával summy 65 R, ty jest od nápadníků nebošky Anežky, pozůstalé vdovy po neb[ožtíku] Matějovi Lenochovi (jakž na to vysvědčení od rychtáře přísežnýho městečka Kunovic pod pečetí téhož městečka ukázal) za hotových 8 R skoupil. A tak tenž Beneš Vlach grunt svůj zouplna a docela zaplacený má. Act[um] při posudku letha 1608.
Pustý

Letha 1622 za předního konšela Simeona Vítkového Beneš Vlach prodal ten podsedek Jiříkovi Branickému za summu 100 R. Závdanku dal jemu 10 R, ostatek summy platiti má po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Pavel Hepnar a Jan Uhléřík S.R.S.a N.
f 542a
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jiřík Branický prodal ten podsedek Pavlovi Hepnarovi za summu 103 R. Závdanku dal jemu 13 R, ostatek summy platiti má ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jíra Branický a Jíra Sedlinský S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra ut s[upr]a Pavel Hepnar položil za grunth svůj Benešovi Vlachovi peněz ročních 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Pavel Hepnar položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi peněz ročních 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Pavel Hepnar položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 3 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hepnar položil za grunt Benešovi Vlachovi 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Pavel Hepnar položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Pavel Hepnar položil za gr[unt] Benešovi Vlachovi 2 R, kteréž i přijal.
A tak ještě témuž Vlachovi nebo Janovi Poláškovi, kterýžto pozůstalú vdovu po něm za manželku pojal, náležeti bude 77 R.

L[eta] 1667 [dne] 7. Augusti Danihel Hoffman z předměstí strážnického pojmouce sobě manželku po Pavlovi Hepnarovi, po smrti její zdědil jest podsedek po ní blíž brány Veselskej i s tím, cokoliv Pavel Hepnar na něm zaplaceného měl. Takový nemohouce contrib[uci] i jinších povinností pro nemožnost svou zbývati, prodal jej Ondřejovi Železo hrnčíři na ten spousob, jak Pavel Hepnar koupený měl za summu 103 zlm. Závdanku dal
1 zlm, kteréžto jsou poražené na contrib[uci], povinnej Daňkovi Hepnarovi, platiti jej povinen bude při posudcích ročních po 2 zlm. Takové peníze cokoliv zaplaceného má na rešt dáňku contrib[uční] jeho porážeti se budú, placení k obci města Strážnice.
Rukoj[mě] p[an] Michael Regenti, p[an] Jan Dvořák.
f 542b
Letha Páně 1677 dne 4. Junii za purgkmistra Václav Kneyzle a spoluradních jeho zůstávajíce na gruntě ut supra Jura Čečatka, ačkoliv jej sobě připsaného neměl, nemohouce jak cont[tribuci] J.Mti cís[ařské], taky všeliké povinnosti panské pro nemožnost a sešlost věku svého zapravovati, takový jest dobrovolně pustil vejš jmenovaný grunt Matějovi Hanákovi za summu 103 zlm bez závdanku, placením ročně při každých posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jan Havlíček, Matúš Jojka S.R.S.a neroz[dílnou].

Letha 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož po časích rebelantských v roku 1683 všechen grunt ut s[upra] zruinirovaný a spálený [se] stal, tak aby povinnosti c[ísařské], p[anské] i obecní nehynuly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] p[ánů], aby grunt zveleben býti mohl, Martinovi Kmínkovi z upuštěním na vystavení 13 zlm [za] 90 zlm bez závdanku, placením ročně po
2 zlm k obci m[ěsta] Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti c[ísařské], p[anské] i obecní zbejvání S.R.S.N. Jiřík Pelhřimovský a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra].
f 543a
Letha Páně 1711 dne 7. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času připadnúce ten grunt ut supra od Martina Kmínka pastorkovi jeho Matějovi Sochorovi, který sobě jej připsaného neměl, a od jmenovaného Matěja Sochora pozůstalej vdovy Anny dostal jej Jiřík Vsetínský, který podobně sobě připsaného neměl, až po smrti nadepsaného Jiříka Vsetínského pozůstalý po něm syn Václav Vsetínský jej zdědil. Aby v tom řád městský zachován byl, k tomu přidržen jest, aby jej sobě připsat dal, pročež se jemu nyní připisuje v tej summě, jak jej Martin Kmínek měl, totiž 90 zlm. Však nic meněj že tenž grunt spolu z jinými skrz tu nešťasnú rebelii na ruinu vyšel, s tej summy se jemu třetí díl upúští, totižto 30 zlm. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá obci městskej 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti obci
f 543b
městskej na letha, totiž 59 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností p[an] Jan Hlubocký a Martin Šimků S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis Frantze Antoše

Leta Páně [1]771 dne 19. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času ohlásil nahoře psaný Frantz Antoš, kterak on ten ze svou manželkou zděděný půl domu Martinovi Solaříkovi za summu 60 zlr odprodal. Poněvadž ale toho půl domu právně připsaného neměl, pročeš se jemu tuto i s tyma obci mněské podlužnýma verunky p[e]r 59 zlr při posudcích ročně [po] 2 zlm za jeho vlastní připisuje a odevzdává.
Svědkové toho p[an] Franc Gatty a p[an] Ignác Košvic. Stalo se dne a roku ut supra.

f 544a
Přípis Martina Solaříka

Leta Páně [1]771 dne 19. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času ohlásil nahoře psaný Martin Solařík, kterak on půl domu od Frantze Antoša za summu 60 zlr odkoupil a uctivě žádal, aby jemu toho půl domu právně připsáno bylo. Na kteroušto uctivou žádost se jemu Martinovi Solaříkovi spolu s tyma na tom domě mněské obci podlužnýma verunky p[e]r 59 zlr při posudcích ročně po 2 zlm za jeho vlastní připisuje a odevzdává.
Svědkové toho p[an] Joseph Svoboda a p[an] Petr Gruner. stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Antonína Duraye

Leta Páně 1786 dne 12. April[is] za purgmistra pana Františka Gattyho a spoluradních toho času předstoupil na dům radní držitel gruntu ut supra Martin Solařík a tu přednesl, kterak ten grunt svůj Antonínovi Durayovi z dobrej a čistej vůle svej za summu tři sta osumnácte rýnských jest odprodal
f 544b
a túž summu k rukám svým dokonale přijal, pročež taky by jemu pořadně odevzdán byl, uctivě žádal. Podle toho grunt tento se jemu Antonínovi Durayovi i s těma na tom domě k obci městskej podlužnýma verunky p[e]r padesáte devět rýnských moravských ročně po 2 zlm k splacení za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního tímto připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
Svědkové strany opravy gruntu, placení císařsko královských i jiných povinností pan Ignatz Košvitz a pan Johann Tyml S.R.S.V.a N.

No Imo
Copia
Zum Beschied der innliegende Kauf Brief, wird von Amtsweegen in die Stadtische Bücher einzuverleiben verwilliget.
Beschlossen Schloss Strassnitz den 27. Feb[ruarii] [1]788.
Franz Ant. Beinhl.

Přípis domu Jozefa Svobody

Dnes níže psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezrušitedlný contract a prodej mezi Antonínem Durayem jakožto prodavačem stranou jednou, pak Jozefem Svobodou jakožto kupujícím stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu prodaného domu, a to takto:
Předně prodává Antoní Duray od sebe a

f 545a
dědiců a potomkův svých jeden na předměstí od Veselskej brány po Nrem 439 et 440 dům, z jednej strany podle Tomáša Píže, pak Jacuba Šavary stojící, ze vším tím, co buď v zemi upevněné aneb hřebíkem přiražené se vynachází, i s tou k témuž domu patřící zelničkou vedle Jiříka Klaudy a Václ[ava] Krejčího ležící, Jozefovi Svobodovi za summu tři sta rejnskejch, kterou kupní summu on kupec prodavačovi hned po přípisu k rukám odevzdat přislibuje.
Za druhé zanechává sobě prodavač Antonín Duray na 3 roky v přední světnici vejminku, pakli by ale v tej vejmince 3 roky zouplna nevybyl, on kupec Jozef Svoboda prodavačovi, třebas by s těch 3ech roků jenom půl roku chybovalo, pět rejnskejch k rukám připočítati se zavázal.
Posledně a za třetí obě strany odříkajou se všech právních vejminek, jak by koliv jmenované býti mohly. Vše věrně a bezelstně.
Povolujíce se od stránky prodavača, aby ten kup do knih městských, tu kde náleží, vepsaný býti mohl.
S tím tehdy když kup a prodej tento u přítomnosti Pavla Machálka a Jiříka Klaudy jakožto dožá-
f 545b
daných svědků dokonalý a za slušný, z čistej dobrej vůle Jozefa Svobody a Antonína Duraya pochází, grunt tento se jemu Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává.
V městě Strážnici dne 23ho Februarii [1]788.

Peněz verunkových ku městu Strážnici patřících po 2 zlr ročně k splacení 59 zlr moravských se vynachází.
Dvořák gruntovní.