Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

73 Grunth Šebestiana Bednáře

f 721a

Letha Páně 1572 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 127 nadepsaný Šebestian Bednář koupil podsedek svůj od Jiříka Hleděného za summu 100 R.
Kderoužto summu podle vyhledání téhož zápisu jest vyplnil a týž podsedek svůj zouplna docela zaplatil.
A tak majíce týž grunth zaplacený, prodal jest zase nadepsaný Šebestian Bednář letha [15]87 fojtu a starším k obci předměstskej 75 R za summu hotovou 32 R.
Kderoužto summu měl obci předměstskej počnouce od letha [15]88 při Vánocích po 6 R pokládati.
Na to jest vyplnil od letha [15]88 až do letha [15]90 18 R a zadrželých peněz až do letha [15]93 zuostává za ním 18 R.
A tak ještě mimo ty zadrželé peníze obci předměstskej od letha [15]93 dopláceti zůstává 39 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Dobiáš Strejčků, Jan Moškovský S.R.S.N.
f 721b
Letha [15]94 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 6 R.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze obci 4 R.
Letha 1595 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 8 R.
Letha [15]96 položil Šebesta Bednář za grunth svůj peněz purgkrechtních obci 6 R.
Leta [15]97 položil Šebesta Bednář obci předměstské peněz purg[rechtních] 6 R.
Leta 1598 položil Šebesta Bednář obci předměstskej peněz skoupených 6 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Šebesta Bednář obci předměstské peněz skoupených 6 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Šebesta Bednář obci předměstské 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Šebesta Bednář obci předměstské 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Šebesta Bednář za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Šebesta Bednář za grunt obci předměstské ostatních
3 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Kateřina, po nadepsaném Šebestianovi Bednáři zůstalá vdova, po kterémž i ten grunt (poněvadž žádných sirotků nezůstalo) připadl, umřela a takový grunt Jírovi Skočdopole jakožto nejbližšímu krevnímu příteli a strejci jejímu nápadem přišel. Kterémuž jest za volný a svobodný, zaplacený a v ničemž nezávadný odveden.

Rukojmě Pavel Hepner a Matouš Žamberský SRSaN.
f 722a
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po smrti Jíry Skočdopole pozůstalý syn Martin grunthu ut supra ujal. Kterémuž jest za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný odveden.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti J.H.Mti i obecní Jakub Zhýbal a Jan Svrčina S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1683 dne 23. Februarii za purkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho tak jakož grunt ut s[upr]a Martin Skočdopola sobě zcela a zouplna zaplacený měl, potom pak z něho zběhnouce a ačkoliv byl své právo všecko stratil, nicméně té milosti od představenej vrchnosti došel, že na všecko in integrum restituirován byl. Nemohouce pak pro sešlost věku svého všeliké povinnosti zbývati, tenž grunt synu svému Janovi Skočdopolovi pustil a jakožto zcela zaplacený odvedl za summu 100 zlm.
Rukojmě za zbývání povinností J.Mti panských i obecních František Čejka a Jiřík Peldřimovský S.R.S.a N.

[Pustý]

Letha Páně 1711 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vystavíce grunt ut supra Jan Dokúpil z holého místa v roku 1711 a takový až posavad připsaný nemajíc, aby v tom řád městský zachován byl, se jemu připisuje v summě ut supra 100 zlm. Však aby jej tím lépejíc opravovati
f 722b
mohl, s tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 33 zlm
10 gr, ostatní summu, totiž 66 zlm 20 gr, bude povinen platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Gajda a p[an] Pavel Rychlík S.R.S.V.a N.
Polhocení míti ještě bude od datum zápisu na 3 letha.

Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannes Richtra a spoluradních toho času jsouce držitelkyň gruntu ut supra Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Dokúpilovi, spolu i z dvúma po něm pozůstalými syny, totiž Matějem a Janem, takový grunt (splatíce předně synovi svému Matějovi díl, který na něm měl) s povolením těch obouch synů zaprodala Martinovi Landiburkovi za hotových šedesáte zlr s tou výminkú,
f 723a
aby ona Dorota spolu i ze synem svým Janem (poněvadž jak nahoře opsáno Matěj již vydělen byl) až do smrti v tomž gruntě

bydleti mohla. A kdyby se přitrefilo, že by se spolu dobře snášeti nemohli, aby on kupec Martin Landiburg jí světničku ozvláště vystavil, neb vystaviti dal, což taky on kupec učiniti se pozvolil. A tak na ten spůsob nyní tenž grunt se jemu za vlastní a dědičně zaplacený připisuje a odevzdává s placením verunkovej summy, totiž 66 zlm 20 gr, které platiti povinen bude nápadníkom ročně po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.

Přípis Martinovi Landiburgovi

Leta Páně 1762 dne 19. Junii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupili společní dědici po neb[ožtíku] Martinovi Landiburgovi před právo purgmistrovství města Strážnice
f 723b
a žádali, aby se ta po otcovi svého pocházející pozůstalost mezi něma rovným dílem rozdělila. Následovně všechny v tej pozůstalosti se vynacházející věci právně vyšacované a mezi něma dědicami, a sice plus offerenti se prodali a poněvadž Martin Landiburg za ten v tej pozůstalosti se vynacházející otcovský dům ne[j]více, totiž 130 zlr, právně offeriroval a společní Landiburský dědici s tím spokojeni byli. Pročež se takový dům Martinovi Landiburgovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává z placením verunkovej summy
66 zlm 20 gr při posudcích po 2 zlm.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské] vrchnostenský i městský p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Franc Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.