Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Grunth Tomáše Krmelínského

f 921a

Letha Páně 1589 podle zápisu knih starejch sirotčích červenejch v listu 64 nadepsaný Tomáš Krmelínskej ujal podsedek svuoj po Martinovi Hrubcový[m] předku svým i s jedním vinohradem v hoře Mrhoních v 150 R.
Na to jest mimo sražení dílu Lidy manželky 56 R 20 gr do letha [15]93 peněz purgkrechtních a skoupených vyplnil 45 R
20 gr. A tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 R summy 47 R 20 gr.
Ty náleží Tomášovi, sirot[ku] po ne[božtíku] Martinovi Hrubcovýmu zůstalým.
Rukojmě Jan Hrubců, Jíra Foltýnů a Jakub Kučera kovář S.R.S.A.N.

Letha 1594 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha 1595 položil položil Tomáš za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Tomáš za grunth svůj 4 R.
Leta [15]97 položil Tomáš Krmelínský za grunt svůj 4 R.
Leta 1598 položil Tomáš Krmelínský za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Martina Hrubcových 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Tomáš Krmelínský za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Martina Hrubcových 4 R.
f 921b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Tomáš Krmelínský prodal podsedek svůj Urbanovi Kováři za summu 65 R hotových, kteréž od něho týž Tomáš za ren podsedek přijal. A jakž se ještě zůstává za ten podsedek doplatiti 23 R 20 gr, ty jest povinen Tomáš Krmelínský po rocích dopláceti na místě Urbanovým, placením při Vánocích od leta 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za doplacení vejš psané summy Urban Kovář, Janek Krmelínský S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Tomáš Krmelínský na místě Urbanovým na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Hrubcového 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tomáš Krmelínský na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Hrubce 4 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a podle rozdílu statku n[ebožtíka] Urbana Kováře Řehoř Všetečka podsedek s náčením kovářským koupil za summu 150 R, z toho sobě srazil dílu Kateřiny manželky své 59 R 15 gr a s[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře položil 4 R. A tak zůstává za něj dopláceti od letha 1602 86 R 15 gr, placením po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Jan Pohanka, Jakub Kolář S.R.S.N., podle nich přislíbili Ozvald Krejčí, Matouš Kovář.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Řehoř Všetečka za grunt 8 R.
Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Řehoř Všetečka za g[runt] 8 R.
Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 4 R.
Letha 1607 za předního konšela Pavla Macháčkového přijato z statku n[ebožtíka] Thomáše Krmelínského, což týž Thomáš za tento grunt s[irotku] n[ebožtíka] Martina Hrubcových dopláceti zůstával, totiž 11 R 20 gr.
Ty sou dány do statku téhož n[ebožtíka] Martina Hrubcových.
f 922a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Řehoř Všetečka prodal podsedek požár ut s[upr]a Janovi Faberovi za summu což za něj dopláceti zůstával (nebo což týž Řehoř na něm zaplaceného měl, to škoduje), totiž za 78 R 15 gr bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře, placením od letha 1608 po 2 R – 27 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Kováře placením od téhož letha též po 2 R – 51 R 15 gr.
A když se s[irotku] n[ebožtíka] Martina Kováře 27 R vyplní, půjdou s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Kováře po 4 R.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 1 R 15 gr.
Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 1R
15 gr.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Faber na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 1 R 7 ½ gr.
Též položil na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 1 R
7 ½ gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Faber za g[runt] 4 R.
Z toho na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře náleží 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Faber za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Faber za g[runt] svůj peněz 4 R.
toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Kováře 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Faber položil za grunth svůj peněz 4 R.
Zanechány ty peníze s[irotkům] svrchu psaným.

Pustý
f 922b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře (nedopsáno)
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového s povolením J.M. vysoce urozeného p[ána] p[ana] Františka z Magni, hraběte na Strážnici, ten grunt ut s[upr]a požár prodán jest Martinovi Ospalíkovi za summu 53 R 15 gr bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Václav Slavík, Mikuláš Rivola jinak Kovářů S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky položil za gr[unt] svůj peněz ročních Martin Ospalík 1 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Ospalík položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijal Pavel Purgkrábek ze Skalice.

Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho ten grunth ut supra požár prodán jest Jakubovi Dostálovi za summu 53 R 15 gr bez závdanku, placení každoročně po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu a vystavení grunthu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel Zhýbal a Mathes Klučka SRSaNR.

Letha 1675 dne 19. Aprilis za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho z povolením J.V.H.M. paní paní hraběnky z přinesené suplikaci k úřadu od vdovy, pozůstalé po n[ebožtíku] Jakubovi Dostálovi, nemohouc táž vdova toho gruntu pro svou chudobu držeti, takový grunt pustila Tomášovi Lublinskému bez závdanku za summu 53 zlm 15 gr, toliko se uvolil na místě vdovy 5 zlm pomály zpláceti, placení komu náležeti bude po vyjití třech let.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní S.R.S.a N. Jíra Borecký a Adam Špens.
f 923a
Letha Páně 1692 dne 16. Maii za purgkmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Tomášovi Lublinském nemohouce předepsaného gruntu držeti a povinnosti zbývati, takový Václavovi Peškovi pouští,

na kterém aby povinnosti nehynuly jak J.Mti cís[ařské], tak panské a obecní, i taky k zvelebení lepšímu aby přišel. Pročež Václavovi Peškovi v nahoře psanej summě se připisuje, totiž za 53 zlm 15 gr bez závdanku, toliko co zaplatil zasezelého na povinnosti 1 zlr 4 kr.
Rukojmě za zbývání povinností všelikých Václav Kaštan S.R.S.N.
Letha Páně 1699 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Johanesa Dašického Václav Peška položil za g[runt] ut supra k obci městské stráž[nické] na zaplacení dluhu obecního Balášovi na Vrbovcích 2 zlm, za které jsouce toho douležitá potřeba vypisuje se jemu 3 zlm.
Ty přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého za příjem.
Letha Páně 1702 dne 31. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Dašického Václav Peška položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 2 zlm, za které se jemu vypisují 3 zlm.
f 923b
Letha Páně 1705 dne 18. Aprilis za purgmistra p[ana] Jana Bíteského a spoluradních téhož letha Václav Peška nemohouc pro nedostatek zdraví svého více těšké práce provozovati a gr[unt] ut s[upra] držeti, prodal jej vd[ově] Bětě Peškovej z Hrubej Vrbky (která jej z dovolení p[ana] purgkrabího J.H.Mti pana hraběte z Kounic (titul) koupila) za summu jak jej sám měl
53 zlm 15 gr. Závdanku jemu dala 18 zlr a to již i za těch
6 zlm, které on vyplacené měl. Odevzdává se jí za volný a svobodný, placením ročně nápadníkom po 2 zlm.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan Dašický a p[an] Pavel Hořák S.R.S.N.
NB. Václav Peška sobě vymiňuje, k čemuž nadepsaná Pešková consentiruje, aby na 2 leta u ní v hoferství byl, však v svornosti.
f 924a
Letha 1706 dne 12. Feb[ruarii] za purgmistra pana Jana Bíteského a spoluradních téhož leta vd[ova] Pešková maje ten gr[unt] od Václava Pešky koupený, takový zasej z douležitých příčin prodala Janovi Tománkovi za túž summu, jak jej sama koupený měla, totiž 53 zlm 15 gr. Závdanku jí dal 23 zlr, ostatní peníze platit má nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti p[an] Jan Hlubocký a Elis Grögr SRSVN.
NB. O tu výminku smlúvá se stará vd[ova] Pešková, Václavovi Peškovi má to hoferství vynahradit a 1 tolar položit.

Letha Páně 1711 d[ne] 7. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Tománek z gruntu ut supra obci městskej na letha spláceti 23 zlm
15 gr,

f 924b
z takovej summy se jemu že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 9 zlm 15 gr, ostatní summu od J[ejich] Opat[rností] p[ánů] T[ománek] skoupil za hotových 5 zlr. A tak obec strážnická nic víc na tomto gruntě co praetendirovati míti nebude, toliko Martin Ospalík má praetensi 2 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho majíce Jan Tománek Martinovi Ospalíkovi z gruntu ut supra spláceti 2 zlm, takové jest od nadepsaného Martina Ospalíka skúpil za 6 másů piva, které tenkráte se po 2 kr más šacovalo. A tak Martin Ospalík aniž žádný více nic na tom gruntě praetendirovati míti nebude, nýbrž tenž grunt jest docela a zouplna zaplacený. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
Solutum.
f 925a
Sub No 47
Přípis domu vdovy Tománkovej

Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstúpila vdova Cača po neb[ožtíku] Janovi Tománkovi na dům radní a nemajíce ona ani její neb[ožtík] manžel sobě připsaný tenž grunt ohlásila, kterak ona sub Nro 47 Jozefovi Pížovi za summu 160 zlr odprodala, nemajíce jak její nebošt[ík] manžel Jan Tománek, tak taky ona vdova ten grunt sobě připsaný. Pročež se jí vdově pro pořadnost práva dřívejtc za její vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak cís[ařsko] kr[álovské], vr[chnostenské] a mněstský p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefovi Pížovi sub Nro 47

Leta Páně 1771 dne 16. Maii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupila do domu radního vdova Cača Tománková a přednesla, kterak ona ten po svým neb[ožtíku] manželovi zděděný
f 925b
a sobě právně připsaný mající dům Jozefovi Pížovi za summu
130 zlr odprodala. Pročeš se jemu tento grunt s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Světkové za opravu gruntu a placení jak cís[ařsko] k[rálovských], vr[chnostenských] a mně[stských] povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] J[an] Karásek. Stalo se dne a roku ut supra.

Notandum. Povinnosti domovní za rok [1]771 on kupec platiti povinen bude, proti kterémužto placení těch povinností popúští kupcovi ona vdova Cača Tománková jeden vůs a bránu.
f 926a
Dle vrchnostenského povolení d[e] d[ato] 21. Marzii [1]789
Přípis Jana Malíka mladého

Dnes důle psaného dne a roku stal se jest dobrovolný a nezrušitedlný kup a prodej mezi Jozefem Pížou stranou jednou, pak Janem Malíkem mladým stranou druhou v příčině skrze prvního poslednímu odprodaného domu a jest následující:
Za první Jozef Píža odprodává od sebe a potomků jeho Janovi Malíkovi jeho vlastní dům na předměstí vedle vdovy Rybeckej a Jozefa Příkaského stojící za hotovou kupní summu tři sta dvanácte rejnských, id est 312 zlr, kteroužto kupní summu on Jan Malík k rukám prodavačovi takto odvésti se zavázal, a sice: dluhu p[ánů] patrů piaristů na sebe přijímá za 130 zlr, pak na hotově 182 zlm, spolu 312 zlm. Proto taky a
za druhé prodavač Jozef Píža povoluje a žádá, aby ten dům Janovi Malíkovi mladému za jeho vlastní, volný a dědičný připsaný a právně odevzdaný bejti mohl. Vše věrně a bezelstně.
Že tomu tak a nejináče jest, nejenom obě stránky svejma vlastníma rukama se podepsaly, ale taky dvouch pánů svědků, však jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádaly.
Jenž se stalo v Strážnici dne 18ho Martii [1]789.

Pavel Svoboda svědek Jozef Píža prodavač
Jann Kajda svědek Jann Malík kupec
Karel Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel