Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Grunth Matouše Urbanova

f 811a

Ten Matouš vejš psaný má grunth svůj zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Okáč majíce tento grunth i s jiným statkem po n[ebožtíku] Tomášovi Grausovi přijatej, prodal jej z loukami pod rybníkem kněždubským a lhotským, s kusem rolím podli Martina Ďulického u rybníka lhotskýho ležící Jindrovi Kopydlanskýmu jinak Červenkovi za summu 150 R bez závdanku, placení od letha 1613 po 7 R. A což Václav Okáč a Václav, syn n[ebožtíka] Matúše Urbanového, i z sestrou svou výšeji mimo tu summu prodejnou měli a jim na tomto grunthě náleželo, od toho upouštějí. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] [za] spravení a opravu a povinnosti J.M. Páně Jan Tenorovský, Daniel Koníček hrnčíř, Pavel Visovskej S.R.S.N.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra Valač za grunt 7 R.
Ty přijal Václav Matouše Urbanového.
Na tom podsedku náleží těmto:
Václavovi Matoušovýmu 130 R 15 gr.
Lidě sestře jeho do Hradiště 12 R 15 gr.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jindra Valač za grunt svůj 7 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jindra Kopytlantský valač položil za grunth Vácslavovi Mathouše Urbanového 7 R.
f 811b
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Matouše Urbanového
7 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Matouše Urbanového
7 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jindra Kopytlantský položil za gr[unt] Václavovi Urbanové[mu] 7 R.

Pustý

Letha Páně 1723 dne 2. Junii za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, aby obec městská se rozmnožovala, puštěn jest k vystavení Jurovi Malečíkovi v summě verunkovej 50 zlm bez závdanku, s placením tej summy ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný s polhocením do třech leth od všelijakých povinností.

Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín Duray a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 812a
Letha Páně 1725 dne 10. Novembris za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra Jura Malečík, takový zase z svej dobrovolnej vůle prodal Jurovi Knapovi, příchozímu z Radějova, za hotových 17 zlr
15 kr, kteréžto toliko za vystavení se počítají. Pročež se mu ten grunt připisuje v summě vejrunkovej jak prve 50 zlm k placení ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za vlastní, s polhocením ještě až do 2. Junii 1726.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Antonín Havlíček a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Pamět se činí, že poněvadž z dědiny jest a kdyby mil[ostivá] vrchnost jej zase na dědinu míti chtěla, město jej v tom chrániti nikterakž se nezavazuje, ani tento přípis in praejudionis v tom městu bejti nemá.

Přípis Tomáša Caspara domu

Leta Páně 1758 dne 2ho Martii za purgmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce Jura Knap sobě grunt ut supra právně připsaný a odevzdaný, kterého po něm pozůstalá vdova Susana, nyní provdaná Marčíčka,
f 812b
pro nedostatek svého zběhlýho věku držeti, takový ze svej dobrej vůle Tomášovi Casparovi za summu jedno sto rýnsk[ých] odprodala. K tomu sobě ale jednu sedničku a síň, přitom pak jednu krávu v hospodářově chlívě chovati a jedno s.v. prase na krmíku svém vystaveném chovati sobě beze všeho oplatku do smrti a svého manžela Václava Marčíka užívati vymínila. Spolu kupec se zavázal takovú sedničku ze síňkú na svoje outraty vystavit, pak její prodavačky smrti a manžela Václava Marčíka taková sednička aj ze síňkú a krmíkem beze všeho ouplatku připadnúti má. Pročeš se nadjemnovaný grunt s tou výminkú a na tom gruntě podloužnýma verunkovýma penězi 50 zl mor[avských], které na posudcích ročně po 2 zl mor[avských] k obci strážnickej k placení pozůstávají, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravení gruntu a placení král[ovských] a vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a p[an] Jann Karásek. Stalo se dne a roku u přítomnosti prodavačky i dědicův jejích Kateřiny Stanislavky, Běty Adamcovej.

f 813a
Přípis domu Pavla Svobody

Leta Páně 1760 dne 29ho Martii za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času zanechán jest grunt ut supra po neboš[ce] Kači Svobodovej, předešle provdanej Kašparovej, jejímu druhému manželovi Pavlovi Svobodovi ve sto rýnsk[ých], na kterým gruntě ten Pavel Svoboda svých vlastních peněz má 42 zlr 42 kr, ostatních 57 zlr 18 kr připadají na rozdíly, a sice těm dvúm po Kašparovi zanechaným sirodkom po 19 zlr 6 kr, obúm 38 zlr 12 kr vyplatit, jemu Pavlovi Svobodovi připadající třetí díl podobně 19 zlr 6 kr sobě zanechává. K tomu tu výminku, kterú předešlá držitelkyně téhož gruntu Susanna Marčíčka dle přestojícího zápisu učinila, se zanechává, aby do svej smrti v tom gruntě svobodné bydlení mněla, Pavel Svoboda připúští a zachovati chce. Pročeš nadjmenovaný grunt s těma na něm podlužnýma 50 zl mor[avských] verunkovýma penězi obci strážnickej po 2 zl mor[avských] ročně k placení patřícíma se Pavlovi Svobodovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravení gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Johannes Bartelsmann a p[an] Jozef Duray. Stalo se dne a roku ut supra.
f 813b
Přípis Jozefovi Matějkovi

Leta Páně 1770 d[ne] 7. Novembris za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spouradních toho času předstoupil na dům radní Pavel Svoboda a ohlásil, kterak on svůj sobě právně mající dům nahoře psanému Jozefovi Matějkovi za summu jedno sto rýnských odprodal, po kterémžto učiněném prodaji on kupec Jozef Matějek uctivě žádal, aby jemu ten odkoupený dům právně připsán byl. Na kterúžto slušnou žádost se jemu víc jmenovanému Jozefovi Matějkovi s tím od starodávna majícím právem a obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi per 50 zlm při posudcích po
2 zlm ročně k placení připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněstských povinností p[an] Jozef Horný a p[an] Karel Habrman. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.

Přípis Františka Matějka

Dnes dole doloženýho dne a roku předstoupila Johana, pozůstalá vdova po zemřelým Jozefovi Matějkovi,

f 814a
před ouřad gruntovní města Strážnice a tu přednesla, kterak ona dle nařízení manžela jejího Jozefa Matějka ten manželský dům na předměstí v ulici Vinohradskej octnirovaný synovi jeho Františkovi ve vyšacovanej ceně třech stách osumdesáti rejnských, id est 380 zlr, které on takto, však ale až po smrti matky jeho Johany, vyplatiti má, odstoupila, a sice:
sám sobě na svůj podíl zadrží 70 zlr,
sestře Kateřině 70 zlr,
Theresii 70 zlr,
Rosalii 70 zlr
a bratru Jiřímu 100 zlr, facit 380 zlr.
Co se pak bratra Jiřího dotejče, ten má v tech jemu odporučených 100 zlr toho domu polovic užívati, opláceti a opravovati, dokavade by se jemu jinde místo nepřihodilo, s tím dalším doložením, že bratr jeho František jej svývolně splatiti práva míti nebude. Přitom má vdova Johana v tom domě svobodné bydlení míti a sobě co se jí líbiti bude chovati a hospodářství provozovati.
Ostatně přijímá na sebe budoucí gruntu držitel František Matějek ty na tom
f 814b
domě vězící a obci města Strážnice přináležející verunkové peníze p[e]r 50 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení.
S tím tehdy se jemu Františkovi Matějkovi ten dům za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo v Strážnici dne 15ho Martii 1794.

Jozef Horný, gruntovní
f 815a
Přípis domu Tomáše Sklenovského

Leta Páně 1762 dne 5. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Tomáš Píža dům na Miserově právně sobě nepřipsaný, takový Tomášovi Sklenovskému odstúpil a z ním handloval na ten spůsob, že jemu Tomáš Sklenovský svůj dům odstúpil, Tomáš Píža ale Sklenovskému svůj dům a 60 zlr dal. Pročež se takový dům Tomášovi Sklenovskému za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, přitom ale se repressum reserviruje, že kdyby se vynašlo, že na tom domě nejaký verunkové penězy byly, takové při posudcích zaplaceny bejti [by] musely.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností tak císař[sko] král[ovských], tak vrchnost[enských] i městských p[an] Johan Karásek a pan Jozef Stanislav. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.
Notandum. Poněvadž Tomáš Píža nadjmenovaný dům na polovic má a jemu jenom polovic patří, pročež taky takový grunt Tomášovi Sklenovskému na polovic odstúpí a odstúpiti mohl.

f 815b
Přípis půlgruntu Jozefa Zajíčka

Leta Páně 1764 dne 28. Junii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Jan Píža půl domu zděděný a právně sobě nepřipsaný, takový Jozefovi Zajíčkovi prohandloval a za jeho dům praemutiroval i jemu 50 zlr přidal. Pročež se takový půlgrunt Jozefovi Zajíčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti na polovic tak cís[ařsko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Jozef Vychodil a p[an] Ignác Košvic. Stalo se u přítomnosti oboje stran dne a roku ut supra.

Další držitel tejto polovice má přípis sobě folio 799 versa pagina Václav Žiška. Nato ale Václav Žiška vytáhl a zůstává grunt tento Tomášovi Sklenovskému samotně.