Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunth Jíry Zámušelova

f 851a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch červených sirotčích v listu 52 nadepsaný Jíra koupil podsedek svůj od ouřadu předměstského za summu 35 R.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 16 R a do letha 1593 zadržel 6 R. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích po 3 R dopláceti zůstává 19 R.
Ta summa po Tomášovi, synu ne[božtíka] Martina Hanáka, jakožto po zběhlém na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
Rukojmě za placení gruntu a povinností panských k témuž gruntu náležitých Jíra Pavlů a Jan Zelinka S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Též položil na zadržalé peníze 1 R.
Letha [15]96 položil Jíra Zámušil za grunt 3 R.
Leta [15]97 položil Jíra Zámušel za grunt 2 R.
Leta 1598 položil Jíra Zámušil za grunt svůj 2 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 851b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jíra Zámušil za gr[unt] 2 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jíra Zámušil za grunt po sirotku zběhlém 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jíra Zámušil za gr[unt] ostatní 1 R.
Ten jest vzat k ruce panské po sirotku zběhlém.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

[Pustý]

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka [Prašťka] a spoluradních jeho jest gr[unt] ut s[upr]a, kterého obec vystavila, zase prodán Staňkovi Musilovi za s[umm]u 50 R bez závdanku, placením každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za opravu, placení gr[untu] a povinnosti JHM i obecní Jiřík Skočdopole a Ondra Vrána SRSaN.

Pusté

Leta Páně 1740 dne 10. Novembris za purgmistra pana Hendrich Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce grunt ut s[upr]a Martin Machálek prohandlovaný z Jiříkem Pustějovským, jak zápis Nro ukazuje, takový odemřel zanechajíce po sobě vd[ovu] a respective manželku svou Kateřinu Psotkovú a s prvního manželstva sirotky Martina Machálka Cateřinu, nyní provdanú za Jiříka Trnku.

f 852a
Poněvadž ale nadřečená manželka jeho Cateřina Psotková majíce v držení po smrti manžela svého Martina Machálka grundt ten polovic pustý též odemřela, tehdy pozůstalá její cera z prvního manželstva jménem Susanna, nyní provdaná za Jana Dulu, takový vystavila jakož taky i po vystalým v roku 1718 ohni též jak náleží spolu z manželem svým k stavu svému přivedla, též již skrz 22 roků bez vší od pozůstalých Martina Machálka dědiců, totiž Martina a Cateřiny, překážky a odporu jest bydlela. Pročež nyní ten grundt se jí a jejímu manželovi Janovi Dulovi společně v summě verunkovej 50 zlm po 2 zlm ročně placení za vlastní a volný připisuje a odevzdává. Stalo se dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Václav Košvic a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jana Sochora

Leta Páně 1760 dne 16. Februa[rii] za purkmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních tohož času zůstanúce grunt ut supra
f 852b
po nebošce vd[ově] Dulce, který Jozef Čejka zaujal a zpustoval, s tím takový nemohouce vystavět odprodal Janovi Sochorovi za summu šedesáte pět rýnsk[ých]. Pročeš se takový grunt Janovi Sochorovi s těma na něm vězícíma verunkama 50 zlm za jeho vlastní, v ničem nezávadný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Johannes Weiner. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti svědka Martina Jamného.

Přípis Martina Pergla

Leta Páně 1769 dne 17ho Martii za času purgmistrovství p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních pozůstanouce dům ut supra po nebošt[íku] Janovi Sochorovi, takovej na dva po něm pozůstalé sirotky Martina a Jana připadl. Poněvadž ale ti dva malí sirotci takovej dům držeti a opravovati nemohli, poručníci těch sirotkův,
f 853a
totiž Karel Solařík a Tomáš Solařík, ten jmenovaný dům Martinovi Perglovi s povolením opatrnej rady jakožto vrchního poručníka za summu sedumdesáte rýnských a čtyri hotových peněz odprodali. Pročež se jemu Martinovi ten substionirovaný dům i s verunkami za jeho vlastní a dědičný právně připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo u přítomnosti obojí stran před svědky a za opravu domu rukojmí p[anem] Ignácem Košvitz a p[anem] Petrem Gruner dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis domu Pavlovi Mlýnkovi

Leta Páně 1774 dne 4. měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních toho času předstúpila vdova Marina, pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Perglovi, v dům radní a tu přednesla, kterak ona grunt ut supra po její[m] nebošt[íku] manželi řečeném Martinovi Perglovi, jenž jí z 5ro dítkama na díly by připadnút měl, delej opravovati vstavě není. Pročež že jej k lepšímu sirotkův, jakož taky na zaplacení dluhu, Pavlovi Mlýnkovi za summu šedesát pět rýnských jest odprodala s tím doložením, aby ještě rok a den při tomž Pavlovi Mlýnkovi i s dítkama svýma svobodné bydlení mněla. K tomu přivolíce kupec ještě jí vdově Perglovej z humna v tomto [1]774 roce utěžejících trnek polovicu přislíbil, za kteréžto ona vdova taky v tomto roce poloviční panskú robotu na sebe k vybývání přijímá. S tím tehdy grunt ut supra i s verunkami se jemu Pavlovi Mlýnkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností p[an] Jozef Svoboda a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.
f 853b
Přípis Jozefa Urbana

Leta Páně 1778 dne 11. měsíce června za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Pavel Mlýnek grunt ut supra od Martina Pergla ukúpený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej odprodal Jozefovi Urbanovi za summu jedno sto sedum rýnských, na kteroužto kupní summu kupec prodavačovi ihned čtyricet sedum rýnských na hotově odvedl, ostatních čtyricet sedum a třináct, spolu šedesát rýnských, povinen bude Antonínovi Bohunskému hoferovi svému oplatiti. Mimo toho taky vymínil sobě prodavač Pavel Mlýnek, aby sobě nákladem svým v gruntě tom jednu světničku vystaviti a v ní až do svej i manželky smrti přebývati mohl, protož on Pavel Mlýnek dvaceti pět rýnských mimo kupní summu sobě u kupce Jozefa Urbana zanechává, aby tak kdyby spolem vznášeti se nemohli, on Jozef Urban jemu je vyplatiti a on Pavel Mlýnek kam by se jemu líbilo vytáhnuti musel. Přitom ještě kupec postúpil Pavlovi Mlýnkovi půl humna k užívání, však naproti tomu kdyby často psaný Pavel Mlýnek, jakož i manželka jeho, v brzským neb delším času zemřeli, cokoliv by oni vystavěli a opravili, to vše hospodářovi pozůstati má a nemá hospodář to nejmenšího při opravě jeho výminky nápomocen býti. S tím tehdy grunt tento Jozefovi Urbanovi za vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Philip Dvořák a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N.

Verunkovej summy jest na gruntě tomto 50 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně.
f 854a
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 44 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 4te Maii [1]798. Prat.
Ingleichen haftet in die obige Waisenkasse 13 fr, welche hier secundo loco versicheret werden.
De sessione 30e Januarii 1801. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 103 einverleibten Quittung sind diese beide Posten p[e]r 57 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 1e Feb[ruarii] [1]811. Prat.