Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

95 Grunth Dobiáše Ryšavých

f 941a

Ten nadepsaný Dobiáš Ryšavý maje podsedek svuoj zaplacenej, kderejž se jemu po otci jeho dostal.
Potomně letha 1589 obci předměstskej prodal 70 R, na to vyplnil tejž obci předměstskej peněz purgkrechtních 20 R a tak ještě dopláceti zůstává 50 R.
Na to jest obci předměstskej do letha [15]94 zadržel peněz 30 R. Mimo těch zadrželých 30 R zůstává dopláceti obci předměstské od letha [15]95 při Vánocích po 10 R jmenovitě
20 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž grunthu náležitých Jan Drahotouskej a Daniel Ryšavý S.R.S.N.

Letha 1594 položil Tobiáš Ryšavej za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
A zadrželejch položil 20 R.
Těch všech 30 R přijali obec předměstská.
Letha [15]95 položil Tobiáš Ryšavý za grunth peněz purgkrechtních obci předměstské 10 R.
Letha 1596 položeno z statkuo Dobiáše Ryšavého za grunt ostatních peněz obci předměstské 10 R.
A tak ten podsedek zaplacen.
f 941b
Letha 1596 Alžběta, mateř pozůstalá v domu po ne[božtíku] Tobiášovi Ryšavým, ujala podsedek ut s[upr]a s půl čtvrtí roli a roubanicí, ze dvěma vinohrady, jeden ve Fryzáku a druhej v Mrhoni, šaty ložný, náčiní cínový, dobytek všelijaký a jiné svršky v summě 383 R. Z toho sobě Alžběta ut s[upr]a na díl svůj sráží 67 R 14 gr 4 den, a tak ona mimo poražení dílu svého zuostává doplátceti sirotkuom 315 R 15 gr 3 den, platcením takto: za podsedek od leta 1596 po 14 R a za vinohrady od téhož leta po 6 R. A když se vinohrad Tiburcovský doplatí, nebude povinna platiti než po 14 R.
Téhož leta 1596 položila Alžběta svrchu psaná za grunt svůj 18 R.
Ty sou vydány ny dluhy.
Leta 1597 položila Alžběta za grunt a statek svůj 20 R.
Leta 1598 položila Alžběta za grunt a statek svůj 20 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položila Alžběta za grunt a statek svůj 20 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položila alžbě za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše Ryšavého 16 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Alžběta za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tbiáše Ryšavého
10 R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položila Alžběta Ryšavá za grunt na s[irotky[ n[ebožtíka] Thobiáše Ryšavého i za lonský rok 15 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Matěj Migulec zámečník na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Ryšavých
15 R.
f 942a
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položila Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný 11 R 3 gr.
Ty přijal Jakub Křenecký na díl Alžběty manželky své.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položila Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Dobiáše Ryšavýho 8 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položila Alžběta Ryšavá za statek svrchu psanej s[irotkům] n[ebožtíka] Dobiáše Ryšavýho 9 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položila Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný 8 R 15 gr.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položila Alžběta Ryšavá za statek svrchu psaný na sirotky n[ebožtíka] Dobiáše Ryšavého 10 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Alžběta Ryšavá položila za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Dobiáše Ryšavého 10 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta Ryšavá položila za rok 1616 za grunt peněz ročních 10 R.
Více položila za rok 1617 za týž grunt 8 R.
Z takových peněz navráceno obci, co sou vynaložili posílajíce pro Jana z koňmi a s kočím na Nový Dvory, totiž
16 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Alžběta Ryšavá položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Dobiáše Ryšavé[ho] 10 R.
Ty sou vydané Janovi Malenovskému na díl manželky jeho.
Více dáno jemu 2 R, kteréž za ouřadem zůstávaly.

[Pustý]

Letha Páně 1660 dne 16. Januarii za purgkmistra Václava Mračny a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra dokonce ruinirovaný a spuštěný Tomášovi mladšímu Očkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti je má po vyjití 3 leth při každých posudcích po 3 R. O[devzdán] z[a] v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Mathouš Pavlíčků a Václav Cigánek S.R.S.a N.R.

f 942b
Letha Páně 1671 dne 27. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Tomáš Očko položil za grunt svůj ut supra peněz 15 gr alb.
Takové peníze přijal svrchu psaný purgkmistr a je sobě do počtu za příjem položil.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho ačkoliv na tom gruntě ten Tomáš Očko seděl a Jiřík Miller na svém, stal se frejmarkh mezi nimi, aby jeden každý, co na svém doplaceného má, sobě postoupili, k čemuž taky ten Miller nade všecko 1 meř[ici] rži naddal. Po smrti pak Millera provdajíc se vlastní manželka Dorota za Jiříka Lipu, aby ten grunt k věčí ruině nepřišel, zaujal se ho tenž Jiřík Lipa v tej summě 50 zlm bez závdanku, placení ročně po 3 zlm k obci m[ěsta] Stráž[nice]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za dobré hospodářství a povinnosti všeliké S.R.S.N. Jan Kaščický a Ondřej Čech dne a leta ut s[upra].
f 943a
Přípis Matěje Lipy

Leta Páně [1]767 dne 24. Januarii za purgmistra pana Christophora Mihatsche a spoluradních toho času zdědil hned psaný Matěj Lipa po svém neboščíkovi ocovi Jiříkovi Lipovi dům na předměstí vedle Jakuba Mlýnka a Mikuláše Glaudy stojící a uctivě žádal, aby jemu takový dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Matějovi Lipovi s těma na tom domě obci městské stráž[nické] podlužnýma verunky p[e]r 50 zl mor[avských] každoročně při posudcích [po] 3 zlm patřící za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravení gruntu a placení král[ovské] císař[ské], vrchnostenské a městské povinnosti p[an] Joseph Dvořák a p[an] Filip Dvořák. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Anně provdané za Matějem Lipou

Leta Páně [1]769 dne 6. Octobris za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času nemohouce její manžel pro starost věku předstoupiti, dožádal na svém místě p[ana] Josefa Svobody a p[ana] Frantze Králíka, kteříšto na místě Matěje Lipy přednesli, že on svojí milej manželce
f 943b
Anně za svého živobytí dům na předměstí ležící právně připsati žádá. Pročeš se jí s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma verunky p[e]r 50 zlm každoročně při posudcích [po] 3 zlm za její vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravování gruntu a placení král[ovské] císař[ské], vrchnostenské a mněstské povinnosti p[an] Joseph Svoboda a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Václava Solaříka

Leta Páně [1]771 dne 3. Aprilis za purgmistra pana Karla Večeřa a spoluradních toho času předstoupila do domu radního Anna, po neb[ožtíku] Matějovi Lipovi pozůstalá vdova, nyní ale provdaná za Václava Solaříka, a přednesla, kterak ona ten od neb[ožtíka] prvního manžela Matěje Lipy sobě odevzdaný a právně připsaný dům svému nynějšímu manželovi Václavovi Solaříkovi
f 944a
odevzdává a za právní přípis slušně žádá. Na kteroušto slušnou žádost se jemu Václavovi Solaříkovi ten dům spolu i s těma obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 50 zlm při posudcích po 3 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Ventzl Lánský a p[an] Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.

Hypothec. Ob deisem Hause haftet 100 fr Matheas Rossmarinikschen Geldern, welche hier primo loco versicheret worden.
Sig[num] in vallen Rath der Stadt Strassnitz den
22ten Januer [1]796. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 dolio 45 p.v. einverleibten Quittung sind diese 100 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
Se sessione 25te Maii 1802. Prat.

(Dodatky) f 960a
Přípis Antonínovi Bohunskému

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Anton Bohunský a ohlásil, kterak on po svým neb[ožtíku] otci Antonínovi Bohunském grundt na Mizerově neb předměstí vedle Jozefa Hubky ležící zdědil a aby jemu ten grundt právně připsán byl, slušně žádal. Pročeš se jemu za za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] král[ovské], vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Jozef Stanislav a p[an] Vencel Lánský. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis Janovi Hlupíkovi

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jann Hlupík a ohlásil, kterak on od Antonína Bohunského půl domu, a to sice tu polovic od huličky, za summu 40 zlr koupil,
f 960b
přitom slušně žádal, aby jemu za polovice domu jakošto hospodářovi právně připsána byla. Na kteroušto žádost se jemu za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, však všechny povinnosti rovno každý polovicu platiti povini budou.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrchnos[tenské] i mněst[ské] povinnosti p[an] Frantz Králík a p[an] Karel Habrmann. Stalo se dne a roku ut supra.
f 961a
Grunt No 80 2hé
Continuatio přípisu tohož gruntu fol. 797

Přípis Antoša Svobody

Leta Páně 1773 dne 13. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho majíce pozůstalá vdova po Martinovi Profotovi grunt ut supra ze sirotkama svojíma v držení, takový aby z vypůjčených peněz u p[ana] Johanesa Bartelsmana interesse platiti nemusela, k lepšímu sirotkům Antošovi Svobodovi za summu hotových peněz padesát rýnských
30 kr z dobrej svej vůle jest odprodala a jeho p[ana] Johanesa Bartelsmana upokojila. Podle toho se ten grunt ut supra jemu Antošovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení povinnosti král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Karel Večeřa a p[an] Franc Gatty S.R.S.V.a N. Stalo se přítomnosti obojí tsrany.

f 967a
Z gruntu N. 81
Přípis Antoša Kúkole A.

Leta Páně 1773 dne 26. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho toho času předstúpil na dům radní Petr Vajčner, držitel gruntu ut supra, a tu oznámil, kterak on ze svej čistej vůle tenž sobě pořadně odevzdaný grunt na ten spůsob a z tú na společníka svého se vztahující vejminkú a dorozuměním, jakžto již opsáno se vynachází, Antonínovi Kúkolovi za šedesát čtyri rýnské hotových peněz jest odprodal. I když k tomu všemu on Antoš Kúkola přivolil, podle toho se řečený grunt jemu Ant[onínovi] Kúkolovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení král[ovských] i jiných jakýchkoliv povinností p[an] Petr Gruner a p[an] Pavel Parabičini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.
Nota. Antoš Kúkola společníka svého Matúše Hlupíka p[e]r
58 zlr 30 kr splatil a grunt tento sám drží.

Pamět. Tyto po sobě z gruntu a někdy bejvalého dvoru Pavla Lilienplota sub N.81 učiněné domy lit. A.B.C.D. patří ad
N. 81.
f 975a
Z gruntu Nro.81
před časy bývalého dvoru Pavla Liljenplota, na kterémžto místě nyní 4 domy se vystaviti nechaly.
(žádný další zápis)
f 982a
Z gruntu N.81
před časy bejvalého dvoru Pavla Lilienplota, kdežto nyní tento dům postavený jest.
(žádný další zápis)
f 990a
Z gruntu N.81
podobně někdy bejvalého dvoru Pavla Lilienplota, který obec strážnická napotom měla, nyní ale na tom místě odzadu sub lit. přípisu A.B.C. a tento dům D. po uličku 4 domy vystavené jsou.

Přípis Tomáše Hubky

Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá a nezměnitedlná smlúva mezi Jozefem Hubkú stranú jednú, pak synem jeho Tomášem Hubkú stranú druhú v příčině skrze prvního druhému postupujícího a za vlastní odevzdávajícího gruntu neb domu, totiž:
Za první Jozef Hubka, ze Strážnice soused, majíce svůj grunt ut supra folio 808 versa pagina jménem kupu sobě připsaný a odevzdaný na místě, kdežto před časy obecní dvůr

býval vystavený, takový z čistej vůle svej odprodává synovi svému Tomášovi Hubkovi za vlastní a dědičný na díl dědictví dnes neb zejtra jemu připadnút mohoucího. Nicméně ale
za druhé sobě odevzdavatel gruntu Jozef Hubka zastavuje a vymiňuje, aby on a manželka jeho Alžběta, jak dlúho jich Bůh všemohoucí při živobytí zachovati ráčí, v tom gruntě neb domě
f 990b
svobodné bydlení míti mohli, přitom taky sobě odevzdavatel gruntu obmezuje, aby on bez překážky v tom domě k hospodářství svému potřebný dobytek chovati a pro takový místo, jakož i pro všeliké outišky schránu mět. Na protiv čemuž
za třetí zavazuje se Jozef Hubka odevzdavatel gruntu jak dlúho on živ bude, synovi svému a respective budoucímu držiteli gruntu tohoto jak na zaplacení contribuci, tak jiné domu toho se tejkající poplatky a povinnosti polovic všeho nápomocen býti, i taky v čas domu vyhoření, od jehož Bůh uchovej, poloviční náklad k vystavění vésti, což však kdyby jeho Jozefa Hubku Pán Bůh dřívej nežli manželku jeho Alžbětu na věčnost povolal, na matku neb pozůstalú vdovu nikoliv vstahovati se nemá, neb jí toliko svobodné přebývání v domě tom bez ouplatku patřiti má. Dálejc
za čtvrté nastávající držitel gruntu povinen bude každoročně do douchodu obecního jeden rýnský a třicet krejcarů jménem stálého činzu odváděti, na které podobně jemu odevzdavatel gruntu polovicu nápomocen bude. K čemuž všemu
za páté Tomáš Hubka rozvažitedlně
f 991a
přistupuje a všechny nadjmenované výminky vděčně přijímá. Konečně pak a
za šesté odevzdavatel gruntu Jozef Hubka povolení dává, by grunt tento při těch ustanovených výminkách synovi jeho Tomášovi za vlastní, volný a dědičný připsán a odevzdán byl.
Což taky tímto zápisem se vykonává a zmíněný grunt jemu Tomášovi Hubkovi za jeho vlastní, volný a dědičný přivlastňuje a do pravého držení uvádí u přítomnosti svědkův Jana Šmídy a Jozefa Sochora.
Na zámku Strážnici dne 3ho měsíce ledna roku 1788ho.

______________________________________________________________

Purkrechtní kniha města Strážnice, Předměstí I, 2. díl, Státní okresní archiv v Hodoníně, fond AM-St, inv. č. 53.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2009.