Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

58 Grunth Jíry Šterce

f 571a

Letha 1592 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 66 Jíra vejš psaný koupil jest podsedek svůj od Petra Burky z Kerbině za summu 35 R.
Závdanku témuž Petrovi položil 7 R a peněz purgkrechtních letha [15]92 a [15]93 položil 6 R. A tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává 22 R.
Ty náleží opsobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 15 R 15 gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Váínocích pořadně po 2 R. Na to jest za letho [15]94 zadržáno 2 R.
Item Petrovi Bartákovu též náleží na tom gruntě mimo první vybrání 6 R 15 gr. Na to jemu letha [15]94 zadržel 1 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k tomuž gruntu náležitých Mikuláš Krmelínskej, Jáchym Šubrt S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno Petrovi Bartákovi 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha zanecháno 2 R.
f 571b
Letha [15]95 položil Jíra Šterc za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno Petrovi Bartákovi 1 R.
A sirotkům n[ebožtíka] Kašpara Koželuha zanecháno 2 R.
Téhož letha [15]95 položil Jíra Šterc za grunt svůj peněz purgkrechtních 17 R 23 gr.
Těch 17 R 23 gr, které jest Jíra Šterc položil, mají se jemu zase z gruntu Petra Drechslera vyplniti.
Letha [15]96 přijato od Jíry Šterce za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Leta 1597 přijato od Jíry Šterce za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho vydáno Petrovi Bartákovi 2 R.
A na sirotky n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 1 R.
Leta 1598 položil Jíra Šterc za grunt svůj peněz ročních
3 R sirotkům neboštíka Kašpara Koželuha.
Z toho dáno Petrovi Skarvině 1 R.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického prodal Jiřík Šterc podsedek ut s[upr]a Danielovi Štefkovi za summu
40 R. Závdanku jemu dal 7 ½ R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Petr Drechsler, Mikuláš Hrbků, Šimon Suchánek, Kašpar Švrček S.R.S.N.

Téhož leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Štefek za grunt 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Petra z Karvině 1 R.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 3 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra z Karvině 15 gr.
Jiříkovi Štercovi posledních peněz 25 R 15 gr.
f 572a
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého jakož náleželo na tomto gruntě na posledních penězích 25 ½ R, takové peníze prodal Danielovi Štefkovi za summu peněz hotových 5 R
7 ½ gr. A tak on na to[m] gruntě nic nemá.
Letha 1600 za téhož konšela ut s[upr]a položil Daniel Štefek na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 2 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Štefek na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha posledních peněz 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Koželuha 1 ½ R a Petr z Karvině vzal 15 gr.
A tak grunt svůj zouplna zaplacený má.

Letha 1604 za fojta Pavla Macháčkového Daniel Štefek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Oldřichovskýmu za summu 30 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od letha 1604 po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pohanka, Jíra Foltýnů R.S.N. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za g[runt] Danielovi Štefkovi Jan Oldřichovský 2 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Daniel Štefek prodal požár ut s[upr]a, kterýž od pádu pustej zůstával, Pavlovi Mumaňovi na ten spůsob, cožkoliv na něm Daniel Štefek zaplatil, to jest Pavlovi vejš psanému pustil. Tolikýž Kače, manželka Pavla Jikrnatýho, předstoupíc před fojta a starší oznámila, že co jí taky na tom požáru po n[ebožtíku] Janovi Oldřichovským, prvnějším manželu jejím, náleželo, Pavlovi Maňovi pouští, a tak ten požár má docela zaplacenej. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Ondra Vojtek, Jan Přerovskej S.R.S.N.
Zaplacený.
Pustý

f 572b
Přípis Pavla Hrachovského

Letha Páně 1755 dne 23. Maii za purkmistra p[ana] Christopfa Mihatscha a spoluradních téhož času jsouce pustý grunt od nepamatlivých časů vedle Jozefa Pavlíka až k Veselskej bráně šířú předu osum a půl sahy, pak zdýlú až po štachety valů zrovna jidúce jeden a dvacet sahů, odkudž k předku jidúce nezůstává při štachetách žádná šířka, ale toliko špica, kterážto šikem podle postavených štachetů na vale k předu jide a jiš na tej straně od brány nedělá zdýlky až po štachety toliko osum sahů. Pročeš takový pustý grunt ve svej šíře a zdýlky nahoře obmezený a popsaný počestná městská rada Pavlovi Hrachovskému k vystavení popříla a vyměřiti dala s tím doložením, aby hned při vystavení sednice jednu dobrú maštal pro vojenského koňa vystavil, kdežto einquartirování vojákův od prvního Janua[rii] 1758 roku snášeti, pak contribucii od 1ho Novemb[ris] téhož 1758 roku platiti, činse městského a panské povinnosti ale od prvního Janua[rii] 1759 spláceti povinen bude. Pročeš nadepsaný grunt se Pavlovi Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný
f 573a
připisuje a odevzdává.
Stalo se na rathouzi města Strážnice dne a roku ut supra.

Přípis Tomáša Kaštana

Leta Páně 1774 dne 18ho Aug[usti] za purgmistra pana Antonína Košvic a spouradních jeho toho času majíce Pavel Hrachovský grunt tento ut supra sobě dle řádu purgrechtního připsaný a odevzdaný, takový z dobrej vůle svej pustil a prodal Tomášovi Kaštanovi za summu osumdesáte dva rýnské hotových peněz. Kterýžto grunt podle toho se jemu Tomášovi Kaštan v mezách svých již prve vyměřených za vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený se tímto přípisem pořadně odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, pak placení císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Vencl Lánský a pan Johann Tyml. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Rozálie Kaštanky

Leta Páně 1788 dne 3ho měsíce ledna majíce Tomáš Kaštan grunt ut supra pořadně ukoupený a připsaný, takový dle testamentu svého dato 28. Novemb[ris] et publ. 4ho Decemb[ris] odporučil manželce svej Rosalii jakožto ovdovělej Kaštance

f 573b
s tím doložením, aby ona z téhož gruntu zavázaná byla synovi Františkovi Kaštanovi devadesáte rýnských splatiti. Když pak žádný proti takovému testamentu nic na odpor nevložil, následovně řečený testament v svou sílu a moc vzrůstl. Podle toho připisuje [se] jí vdově Rozálii Kaštanovej týž grunt za její vlastní, volný a dědičný.
Svědkové strany placení královských a vrchnostenských povinností Jan Šmída a Jozef Sochor.

Přípis Jana Černého

Dnes níže psaného dne a roku stala se dokonalá smlúva mezi Rozáliú, pozůstalú vdovú po neb[ožtíku] Tomášovi Kaštanovi stranú jednú, pak Janem Černým ze Strážnice stranú druhú v příčině předstojícího gruntu neb domu, a to na tento spůsob:
Za první odevzdává Rozália, pozůstalá vdova po neboštíkovi Tomášovi Kaštan dům svůj vlastně připsaný po nebošt[íku] manželi svém Tomášovi Kaštan dle testamentu, jakž přípis její ukazuje,
f 574a
zděděný Janovi Černému manželi svému nastávajícímu jakožto dar za živobytí svého, a tím však doložením, aby
za druhé on nastávající manžel její Jan Černý devadesáte rýnských, které ona Rozália, předtím ovdovělá Kaštanka, svému synovi Františkovi Kaštanovi z tohož domu splatiti povina byla, na sebe přejal a takové když by zapotřebí bylo, jemu Františkovi pastorkovi svému bez odtahu vyplatil. Ostatně ale všechny povinnosti jak císařské, tak vrchnostenské od tohoto dne a roku vyplácel, následovně s domem tímto sobě odevzdaným vedle libosti svej vládl a jej vlastně užíval povolujíce, by jemu podle toho taky jménem daru mezi živýma za vlastní, volný a dědičný připsán a právně odevzdán byl. Což zápisem tímto se vykonává a jmenovaný Jan Černý do pravého držení gruntu toho uvádí.
U přítomnosti svědkův Jana Šmídy a Jozefa Sochora.
Sig[num] na zámku Strážnici dne 8ho měsíce ledna roku 1788.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 300 fr 30 kr Stadt Strassnitzer Gemeindgelder, welche hier primo loco wersicheret worden.
Strassnitz den 10ten Januer [1]795.
Rest 300 fr 30 kr.
Hierauf haften 120 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier 2do loco versicheret werden.
Strassnitz den 17. Feb[ruarii] [1]797. Svoboda.

f 574b
Laut Quittung d[e] d[ato] 19ten Februarii [1]797 sind die den Comuncasse schuldige 300 fr 30 kr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 27. Junii [1]804.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 70 p.v. einverleibten Quittung sind diese 120 fr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sessione 6ten Julii [1]805. Prat.
Laut Quittung im Buche de a[nn]o [1]795 einverleibten sind diese 300 fr 30 kr bezahlt, folglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 18ten Feb[ruarii] [1]809. Prat.