Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Grunth Ondry Vápeníka

f 841a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 123 nadepsaný Ondra ujal podsedek po ne[božtíku] otci svým zůstalej v summě 34 R.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purgkrechtních za též letho [15]94 položiti má 6 R a od letha 1595 při Vánocích pokládati má po 3 R.
Ta všecka summa náleží si[rotkům] ne[božtíka] Janka Poláka vápeníka, krom Zuzanny mateře jejich, neb jest ona vinohrad v Husí hoře v dílu svém přijala.
Rukojmě za grunth vejš psaný Tomáš Dejsukně bednář a Mikuláš Huňka S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Ondra Vápeník závdanku za grunth svůj 6 R.
Sou dány do truhlice na sirotka Jana Vápeníka.
Letha [15]95 položil Ondra Vápeník za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Toto omylem napsáno, položí ty 3 R Jan Moravanský.
f 841b
Letha 1595 prodán napřed psaný grunth Janovi Moravanskýmu za summu 33 R. Závdanku položil Ondrovi Vápeníku 4 R a jeden zlatý od něho, což mu náleželo, skoupil a 3 R letha [15]95 položil, a tak má vyplaceného 8 R. A tak ještě dopláceti zůstává 25 R, ty má pokládati od letha [15]96 po 3 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Krmelínský a Tomáš Krmelínský S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jan Moravanský za grunth svůj 3 R.
Leta [15]97 položil Jan Moravanský za grunt svůj 3 R.
Leta 1598 položil Jan Moravanský za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 3 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Moravanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 3 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka
3 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Moravanský na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Moravanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 3 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Moravanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janka Poláka vápeníka 5 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 842a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby Jan Moravanský prodal podsedek svůj zaplacený Janovi Dušičkovi za hotových 20 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské Jan Moravanský.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového úřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalej po n[ebožtíku] Janovi Dušičkovi, Janovi Bojanovskýmu za summu
20 R bez závdanku, platiti ho má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] [za] stavení, placení i povinnosti J.M. Páně Tomáš Křenovský, Jíra Zámušelý S.R.S.N.

Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Bojanovský prodal podsedek svůj [ve] Vinohradní ulici Balcarovi Lyklovi za summu 25 R. Závdanku dal jemu 5 R, platiti má rok po roku po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Pospíšil a Jíra Ostravský S.R.S.N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Balcar Lykl za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Balcar Lekl položil za g[runt] obci předměstské 2 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Balcar Lekl v Vinohradské ulici prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím, co v něm hřebíkem přibito a hlínou zamazáno, totiž Janovi Klikavskému kováři za summu 60 R. Závdanku dáti jemu povinen bude 15 R, a to na dva termíny, totiž při Vánocích leta 1616 a při Velikonoci leta 1617, totiž po 7 R
15 gr, však z druhého termínu má Jan Klikavský položiti peněz verunkových 2 R a ty mají vypsané býti Balcarovi Leklovi a platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hlucký a Václav Slavík SRSN. Stalo se za fojta Valentina Krnovského, druh[éh]o Václava ut s[upr]a.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka na Stráž[nici], ten prodej a kup, kterýž Balcar Lekl tento podsedek Janovi Klikavskému prodal, poněvadž za něj žádného závdanku nepoložil a sedíce na něm 2 leta ani verunkových peněz nepoložil, v nic se obrací a žádného místa nemá.

f 842b
Téhož letha 1618 za téhož předního konšela ut s[upr]a Václav Slavík a Mikuláš Hlucký jakožto rukojmě za Jana Klikavského prodali podsedek svrchu psaný s povolením ouřadu předměstského Bartkovi Kovářovému z Fryštátu za 60 R. Závdanku při odevzdávce položil 8 R a platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a stavení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Slavík a Mikuláš Hlucký SRSaN.
Z toho závdanku přijali ouřad předměstský na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Macháčkového dluhu, což Balcar Lekl za obilí dlužen byl 6 R, a obci předměstské, což týž Balcar také povinen byl 2 R.
Letha ut s[upr]a Bartek Kovář položil za grunt obci předměstské 3 R.
Na tom gruntě náleží:
Obci předměstské předních peněz 13 R.
A Balcarovi Leklovi 36 R.

Pustý

Letha Páně 1726 dne 31. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času vystavíce grunt ut supra Jan Opálka z holého místa, takový nedadúc sobě připsati prodal Jakubovi Saňovi, pak Jakub Saňa nemajíce ho také připsaného prodal jej zase Janovi Heraltovi za 11 zlr. Pročež se nyní připisuje a odevzdává grunt ten jmenovanému Janovi Heraltovi za vlastní bez
f 843a
všelikých reštů běžících a až do 30. Junii roku 1726 zasezelých, toliko s placením verunkovej summy ut supra 60 zlm ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav Kratochvíla a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Sub Nro.39
Přípis domu Antonína Rybeckého

Leta Páně 1771 dne 20. Aprilis za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Jozef Rybecký spolu ze svým synem Antonínem a ohlásil, kterak on ten po svým neboščíkovi otci Jakubovi jemu koupený dům nyní zase svýmu synovi Antonínovi odevzdává. Nemajíce on Jozef otec tenž dům sobě právně připsaný, pročež pro pořadnost práv mněstských a zřízení Jasnosti cás[ařsko] král[ovské] se grunt nahoře psanému Antonínovi Rybeckému soplu i s tyma na tom domě do starodávna

f 843b
obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 30 zlm při posudcích ročně po 2 zlm obci splatiti povinen bude za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává, však s tou vejminkou, aby on Anton svému otci Jozefovi bydlení až do jeho smrti a matčinej popustiti aneb světničku vystavěti povinen byl. Kdyby pak ale proti všechnej mysli taková nepřízeň mezi otcem a synem se znikla, že by spolu porovnat [se] nemohli, tenkráte syn má svému otci Jozefovi neb matce 40 zlr vyplatiti, on ale otec neb matka se vystěhovati povini budú.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a mněst[ských] [povinností] p[an] Carel Habrman a p[an] Frantz Králík. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis Františka Lipy

Leta Páně 1786 dne 11. měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Antonín Rybecký grunt ut supra pořadně připsaný svůj vlastní, volný a dědičný, takový grunt, když se za
f 844a
šenkýře panského do dědiny Radějova odstěhoval, k vyplacení dluhův majících z čistej a dobrej vůle svej odprodal Františkovi Lipovi za hotovú summu peněz dvě sta dvaceti pět rýnských bez všelikej výminky. Pročež když kupec nadřečenú summu kupní na tento spůsob, totiž:
Antonín Rybeckému na hotově 44 zlr,
Janovi Nánechovi prostředkem hoferství v domě majícím až do složení 31 zlr,
Martinovi Čechovi na hotových 50 zlr,
Ondřejovi Lipovi dle reveršu přejatých 50 zlr,
pak u bratrstva s[vatéh]o Růžence složených 50 zlr
dílem zaplatil, dílem v dluhu na sebe přejal a k tomu k placení verunkových peněz 60 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení padající dobrovolně se zavázal, týž grunt se jemu Františkovi Lipovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnost[enských] i městských povinností pan Jozef Dvořák a p[an] Johann Němčický S.R.S.V.a N.