Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 secundo Grunt Martina Záhorovského

f 867a

Ten Martin Záhorovský podsedek sobě s dovolením Jeho [Mil]osti Pána sám vystavěl, na kterýmžto podsedku prodal pro potřebu svou Mikulášovi Hrdýmu 25 R za hotových 6 R, platiti má od letha 1601 po 3 R. Místo rukojemství podstavuje tento podsedek na ten spůsob, jestliže by kterého roku těch 3 R nepoložil, aby měl moc Mikuláš Hrdý ten podsedek ujíti a jej prodávati, komuž se mu líbiti a zdáti bude.
Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Záhorovský Mikulášovi Hrdýmu 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Martin Záhorovský za grunt Mikulášovi Hrdýmu 3 R.
Jakož Martin Záhorovský zůstával Mikulášovi Hrdýmu za tento podsedek po letech dopláceti 19 R, ty jest Mikuláš Hrdý dotčenému Martinovi za 6 R, kteréž od něho přijal, pustil. A tak má podsedek svůj zouplna zaplacenej.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Pařízek, náměstek neb[ožtíka] Martina Záhorovského, kterémuž po Markytě ženě jeho podsedek ut s[upr]a, jsouc jí v dílu jejím dán, přišel, prodal jej Pavlovi Jikrnatýmu za summu 20 R. Závdanku položil Pařízkovi 2 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Zámušelík a Martin Uličný S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Pavel Jikrnatý za grunt Janovi Pařízkovi 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Pavel Jikrnatý za gr[unt] Janovi Pařískovi 1 R.
Zuostává při ouřadu a odveden do statku Martina Záhorovského.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Pavel Jikrnatý za grunt na s[irotky] Martina Záhorovskýho 1 R 15 gr.
Item položil na týž sirot[ky] 15 gr.
f 867b
Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Pavel Jikrnatý prodal podsedek svůj v ulici Vinohradský Gabrielovi Koblížkovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 6 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Jiřík Černikovský a Jan Tuhý Kojetínský S.R.S:a N.
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Gabriel Koblížek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Gabriel Koblížek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského 1 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Gabriel Koblížek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského 2 R.

Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a Gabriel Koblížek prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Hodinářovýmu za summu 45 R. Závdanku jemu dal 15 R a ostatek platiti má od leta 1614 po
3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za něj Blažek Polák, Daniel Štefek slíbili rukou společní A.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Pavel Hodinář za podsedek svůj na s[irotky] ut s[upr]a 3 R.
Jakož na tomto gruntě náleželo Gabrielovi Koblížkovi vyplacených a vydělaných 21 R, takové peníze jest prodal obci předměstské za hotových 5 R 6 gr. A tak týž Gabriel Koblížek na tomto gruntě nic nemá.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Pavel Hodinářů položil za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského 3 R.

Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Pavel Hodinářů prodal podsedek svůj Urbanovi Ztargové[mu] pekaři za summu 48 R. Závdanku dal jemu 24 R, platiti má počna při posudku nejprvnějším leta 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jakub Zámečník a Honz Kotlář SRSN.
Cožkoli Pavel na tom gruntě zaplaceného měl, to jest Urbanovi všecko pustil.
f 868a
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Targovský pekař položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského peněz ro[čních] 3 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Targovský pekař položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovského peněz roční[ch] 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Urban Targovský [položil] za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Záhorovský[ho] 3 R.
Ty jsou vydané Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Záhorovského.

[Pustý]

Letha Páně 1717 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Matyse Anderl a spoluradních jeho zůstávajíc ten gr[unt] ut supra již na 98 leth pustý, takový opat[rní] páni prodali jsou Janovi Knejzlovi za summu ut sup[ra] prodajnú 48 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití polhocení po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.

Rukojmí za zvelebení a stavení gruntu p[an] Jiřík Myška a Karel Kayser S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1729 dne 10. Decembris za poručeného purgmistra p[ana] Eliáše Grögra a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě ut supra Jan Knejzl, takový pro nemožnost povinnosti z něho zbývati ze svej i manželky jeho dobrovolnej vůle prodal Jiříkovi Hrabcovi za hotových čtyriceti dva rýnské, z nichž ihned při odevzdávce na contribuci až do roku 1729 inclusive
f 868b
skrz Jana Knejzla zasezelú 24 zlr 5 kr a na městské rešta tolikéž do 1729 inclusive zasedělé 1 zlr 15 kr položené a zaplacené jsou a ostatních 16 zlr 40 kr na hotově Jan Knejzl k rukám svým přijal, kteréžto 42 zlr toliko za vystavení se počítají. A proto grunt ten se připisuje a odevzdává jmenovanému Jiříkovi Hrabcovi za vlastní a dědičný, s placením ostatní verunkovej summy, totiž 48 zlm ročně při posudcích po 2 zlm obci městskej.
Rukojmě gruntu za opravování a placení povinnosti p[an] Jakub Hrdlička a pan Václav Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Leta Páně 1745 dne 12. Augusti za purgmistra pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Jiřík Hrabec nemíníce gruntu toho delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle popustil a zaprodal Petrovi Baňařovi, tehdejšímu u J.V.H.
f 869a
Milosti z Magni hajdukovi, za summu hotovú osumdesáte osum rýnských, kteréž toliko za vystavení se počítají. A protož ten grund (poněvadž Petr Baňař náležitě zaplatil) se jemu Petrovi Baňařovi za vlastní a dědičný, s placením ostatních verunkových peněz, totiž 48 zlm, ročně při držaných posudcích po 2 zlm obci městskej připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger p[an] Jozef Haissik S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis Pavla Tománka

Leta Páně 1747 dne 19ho Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Pavel Tománek od Petra Baňařa před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz devadesáte pět rejnských] a vyjímá sobě on prodavač tu bonifikaci,
f 869b
která z příčiny vyhoření tohož domu za 1746 a 1747 rok, pak z příčiny i druhého vyhoření v roku 1747 roce přichází. A poněvadž ty obě bonifikaci na tříletní polhocení vycházejí, tak on prodavač jemu kupcovi zanechává tuto svoji bonifikaci

užívati, totiž třetolhotní pd tej první bonifikaci, která vypadá v 1748 roce, pak dvojeletní ostatní polhocení ze strany
druhého ohně, jenž vypadá v 1749 roce a tak on kupec trojí bonifikaci užívati to právo má. Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný cum praefata clausula tuto připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku jak vejš stojí.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Greger a p[an] Jozef Heissig.
f 870a
Vejrunky pak v předcházejícím přípisu stojejí a splácení při posudcích přichází prodavač též zároveň s kupcem.

Přípis domu Jura Baňařa

Leta Páně 1761 dne 21ho Februa[rii] za substituirovaného purkmistra p[ana] Christopha Miháče a spoluradních téhož času majíce Anna provdaná Smaženková po svým předešlém manželovi Pavlovi Tománkovi grunt ut supra zděděný, takový ze svej dobrej vůle Jurovi Baňařovi za summu jedno sto šedesáte pět rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se nadepsaný grunt Jurovi Baňařovi z těma na něm obci podlužnýma 48 zl mor[avských] verunkovýma penězi (které při posudcích po 2 zl mor[avských] zpláceti povienn bude) za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a
f 870b
odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], vrchnostenských a městských povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis Ondřeja Lipy

Leta Páně 1779 dne 23. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní předtím psaný držitel gruntu Jura Baňař a tu přednesl, kterak on jsouce již v letech zešlý a podle toho všelikým neduhám těla podrobený, nemohouce prací rukú svých týž grunt opravovati, jej nastávajícímu zeťovi svému Ondřejovi Lipovi v summě jedno sto rýnských z lásky jakožto věrný a upřímný tchán postoupil, vymiňujíce sobě i manželce svej společné svobodné bydlení až do smrti. Ostatně on Ondřej Lipa povinen bude z těch jedno sto rýnských vnučce Anně rozenej Urbánkovej třiceti tři rýnské 20 kr, Marině, dceře Jury Baňařa třiceti tři rýnské 20 kr vyplatiti, kdežto jemu Ondřejovi Lipovi tolikéž 33 zlr 20 kr titulo zotis pozůstati mají, však ta výplata ne dřívej lež až po smrti Jury Baňaře respective tchána opáčeného Ondřeje Lipy státi se má. S tím tehdy grunt

tento i s těma na něm vězícíma 48 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k placení podlužnýma se jemu
Ondrovi Lipovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a pan Johann Ježík S.R.S.V.a N.
Nota. Předstoupil František Lipa před ouřad městský a tu přednesl, že Ondřej Lipa ty dle zápisu domovního jeho manželce Marině patřící 33 zlr 20 kr jí náležitě odpočítal a tím samým vícej nic za ním k pohledávání nemá.
Sig[num] v Strážnici 28. Februarii [1]789. Karel Svoboda.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Rosmarinkschen Waisengelder, welche hier primo loco versichert werden.
De sess[ione] 28e Febr[uarii] [1]807. Prat.