Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Grunth Tomáše Bednáře

f 831a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 222 nadepsaný Tomáš drží podsedek svuoj, kterejž Vaněk Sukně, otec manželky jeho, v summě 50 R pustil.
A na něm vyplacených svých 10 R daroval, toliko aby za něj od letha [15]78 až do letha [15]91 vyplnil 26 R. A ostatek totiž 14 R dopláceti má od letha [15]92 při Vánocích po 3 R sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Raka.
Rukojmě Staněk Bednář a Jan Vypraštický S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj na summu svrchu psanou 5 R.
Letha 1595 položil Tomáš za grunt peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 položil Tomáš za grunth peněz purgkrechtních
2 R.
Letha [15]97 položil Václav Palata za podsedek na místě Tomáše Bednáře 2 R.
f 831b
Leta 1598 Václav Palata prodal podsedek napřed psaný Martinovi Nyčovi za summu 60 R. Závdanku položil Martin Nyčů Palatovi 10 R a ostatek platiti má při Vánocích od leta 1598 po 2 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Ondra Nyčů, Martin Hepnar S.R.S.A N.R.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Nyčů za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Raka 2 R.

Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického Martin Nytč prodal podsedek svůj Václavovi Nytčovi strejci svýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení a opravu gruntu, též povinnosti J.M. Páně Ondra Nytč, Martin Hebner, Martin Nytč S.R.S.N.
Leta a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Nytč za grunt svůj 4 R.
Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský za dluh za dluh n[ebožtíka] Tomáše Bednáře a k tomuž Václav Palata svejch doložil 2 R. A tak dluh zaplacený.
Jakož náleželo Václavovi Palatovi na tom gruntě 44 R, takové peníze prodal Václavovi Nytčovi za hotových 10 R
22 ½ gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav Nyšt prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Hluckýmu za summu 40 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Hokyňka, Daniel Nedolevek, Václav Kaláb S.R.S.A N.

f 832a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Hlucký za grunt Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Mikuláš Hlucký za grunt Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Hlucský za gr[unt] Václavovi Nyštovi 1 R 15 gr.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Mikuláš Hlucský za gr[unt] Václavovi Nyštovi 3 R.
Ty přijal Jíra Nyšt na místě Vácslava bratra svýho.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Mikuláš Hlucký za gr[unt] Václavovi Nyštovi 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Hlucký za g[runt] Václavovi Nyštovi 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Mikuláš Hlučínský(!) za g[runt] Václavovi Nyčovi 3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Mikuláš Hlučínský položil za grunth Vácslavovi Nyčovi 3 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Nyčovi 3 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Hlučínský položil za gr[unt] Václavovi Nyčovi 3 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Mikuláš Hlučínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Nyče 3 R.
Pustý

Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni nadepsaný [grunt] Staňkovi Snopkovému za summu 40 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké Jíra Sedlický a Václav Bystřický SRSaN.

Pusté
f 832b
Letha Páně 1717 dne 21. April[is] za purgmistra pana Matyse Anderl a spoluradních jeho zůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a toliko holé místo, takový aby k zvelebení přišel, prodali p[an] purgmistr a rada Janovi Kaštanovi za summu prodajnú jak předtím 40 zlm bez závdanku, placením ročně po vyjití lhůty obci městskej po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a Jiřík Kaštan S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis domu Janovi Čajkovi

Leta Páně 1763 dne 21. Maii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Jan Čajka a žádal, aby jemu se dům od otce poroučený právně připsal. Poněvadž ale otec Jan Čajka takový dům synovi na ten spůsob poroučil, aby on předně bratrovi svému Martinovi Čajkovi dvacet rýnsk[ých] zplácel, item aby matka jeho a respective vdova po neb[ožtíku] Čajkovi do prodaju svobodné bydlení měla, k tomu ale povinnosti z toho domu polovic platila, více aby syn Jan
f 833a
z toho domu Káčerkovi 3 zlr dluhu zaplatil. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Čajkovi in conformitate otcovského kšaftu z spolu z verunkovýma penězi ročně při posudcích po
2 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti císař[sko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Ignác Košvitz a p[an] Joseph Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jozefa Fijaly sub Nro.38 polovitzu

Leta Páně [1]772 dne 30. Septembris za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil na dům radní Jan Čajka a oznámil, že on skrz svoju nemožnost tenž celý grunt držeti nemůže a tak podle domluvy Jozefovi Fijalovi polovitzu tohož domu sobě právně připsaného k užívání svobodnému na věčnost za summu 29 zlr 30 kr odprodal s tú výminkú, aby on Jozef Fijala v tejž novej setnici od Antoša Rybeckého vystavenej přebýval,
f 833b
půl humna a mlatevňu k svej potřebě užíval, co se týče chraň Pán Bůh ohňa, každý svoju polovitzu na svoje outraty postaviti povinen jest. K tomu se taky zavázali, že polovitz všeckých jak cí[sařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] i mě[stských] povinností každý polovitz platiti povinen bude, vojáka taky každý poloviční službu vykonávati, kdyby se přitrefilo skrz pohoršení v domě mezi něma, zanechává se počestnost radě na uznání. Zavazujú se u přítomnosti světkův An[tonína] Bohunského a Mart[ina] Kukala, aby jak kupec viděl v tom přebýval a ničím žádná stránka nehýbala. Kdyby se přitrefilo, že by jedna aneb druhá stránka svoju polovitz prodati chtěla, tak každý z nich co by druhý dával, přednost míti má. Pročeš se Jozefovi ta polovitz domu s tím na něm od starodávna majícím právem
f 834a
a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi obci městskej p[e]r 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.

Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cí[sařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] a mě[stských] p[an] Jozef Stanislav a p[an] Jozef Horný. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a roku ut supra.

Přípis Jana Mlýnka

Leta Páně 1778 dne 9. měsíce února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Jana Čajky grunt ut supra bez hospodáře pozůstal, netroufajíce sobě po něm pozůstalá vdova Anna jej opravovati, takový i ze strany společníka Jozefa Fialy v jednej summě za jedno sto dvacet rýnských právně se prošacoval. Pak z ohledu aby časem v skázu na škodu sirotkům nepřišel, Janovi Mlýnkovi v ceně tej 120 zlr prodajně puštěn byl a on Jan Mlýnek dobrovolně k tomu se uvolil pozůstalú vdovu Annu Čajkovú, pokavadž ve vdovském stavě pozůstávat chtíti bude, až do její smrti i s dítkama jejíma nedospělýma společně ze sebú v svobodném bydlení bez ouplatku podržeti, jakož taky předešlého společníka Jozefa Fialu, pokudž by se mezi sebú pokojně vznášeti mohli, naproti těm na gruntě tom majícím šedesáti rýnským v hoferství míti. A kdyby jinam časem vytáhl aneb on držitel gruntu Jan Mlýnek jeho v hoferství delej držeti nechtěl, jemu 60 zlr vyplatiti,
f 834b
ostatně ale za všechny král[ovské] a jiné povinnosti sám státi a grunt celý opravovati. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verun[kovými] penězi p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení se jemu Janovi Mlýnkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení královských, vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Joseph Svoboda S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 40 fr Stadt Strassnitzer Comungelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 3te Decembris [1]803. Prat.