Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

94 Grunth Pavla Sovy

f 931a

Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých červených sirotčích v listu 109 nadepsaný Pavel koupil jest podsedek svůj za 55 R.
Nadto jest místo závdanku v dílu manželky své srazil 15 R a peněz purgkrechtních starším předměstský[m] i s tím, což zadržel, vyplnil do letha [15]93 11 R 5 gr. A tak ještě dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R summy 37 R.
Ta summa, která se ještě dopláceti má, náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item obci předměstskej 2 R a mimo to jest jim zadržel do letha [158]93 8 R 15 gr. Ty 2 R má jim letha [15]94 doplniti.
A sirot[ku] ne[božtíka] Stanislava Klikavského Janovi též náleží 26 R 15 gr. Na to jest témuž sirot[ku] zadržel do letha [15]93 totižto 8 R 15 gr a ostatek platiti má tomu sirotku takto: letha 1594 3 R a od leha [15]95 při Vánocích po 5 R.

Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno na obec na peníze skoupené 2 ½ R.
A na si[rotka] ne[božtíka] Stanislava Klikavskýho též náleží a zanecháno v truhle si[rotčí] 2 R 15 gr.
f 931b
Letha 1595 položil Pavel Sova za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Z toho dáno na obec peněz skoupených 4 R.
A s[irotku] n[ebožtíka] Klikavského 1 R.
Letha [15]96 položil Pavel Sova za grunth 5 R.
Z toho dáno obci 4 R a tak tu více nic nemají.
A s[irotku] n[ebožtíka] Klikavskýho zanecháno 1 R.
Leta [15]97 položil Pavel Sova za grunt 4 R.
Leta 1598 položil Pavel Sova za grunt svůj s[irotku] n[ebožtíka] Klikavského 3 R, na rok položiti má 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Pavel Sova za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Klikavksého 4 R.

Letha 1601 za předního konšela Daniele Mazánkového Pavel Sova prodal podsedek svůj ut s[upr]a Lorencovi Zámečníku za summu 55 R. Závdanku jemu dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdali sobě za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Vejvoda, Jakub Kolář, Alexandr Smolinský S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Lorenc Zámečník za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Staňka Klikavského 2 ½ R.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Lorenc Zámečník prodal podsedek svůj Dorotě Slanince za summu 60 R. Závdanku jemu dala 12 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu i povinnosti panské Lorenc Zámečník, Jan Žamberský, Honz Šmalcíř, Jakub Hrnčíř S.R.S.A N.
f 932a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby přijato od Valenty Kováře za g[runt] 5 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali podsedek ut s[upr]a pozůstalej po n[ebožtíku] Valentovi Kovářovi Janovi Klikavský[mu] za summu 25 R bez závdanku. Jakož náleželo Janovi Klikavskýmu z toho podsedku se vyplniti, ty sobě na díl svůj poráží. A tak má podsedek zaplacenej. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] za spravení a opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně Jakub Bakovský a Jan Ďulička S.R.S.N.
NB. Jakož Jan Klikavský povinen jest Jakubovi Bakovský[mu] za náčení kovářské od něho koupené zaplatiti 4 R, ty se svoluje Jan Klikavský s toho gruntu Jakubovi Bakovskýmu zaplatiti, placení od letha 1613 po 1 R.
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Klikavský za gr[unt] Jakubovi ut s[upr]a 1 R.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Klikavský Jakubovi Bakovskýmu peněz ročních 1 R.

Jan Faber s dovolením jak J.M. Pána, tak také pana Dobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, odprodal kus humna od gruntu svého Janovi Klikavskému za summu 28 R a závdanku jemu dal 6 R, ostatek pak platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdáno mu takový humno u přítomnosti obú stran letha ut s[upr]a za volný a svobodný.
Jakož náleželo Janovi Faberovi na tom humně ještě dovzíti 22 R, takový peníze jest prodal obci předměstské za hotových
4 R 12 gr. A tak tu již Jan Faber nic více nemá.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Klikavský za humno svrchu psané obci předměstské 2 R.
f 932b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Klikavský prodal podsedek ut s[upr]a Vácslavovi Slavíkovi krejčímu za summu 160 R. Závdanku dal Janovi 27 R, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení grunthu, povinnosti panské i obecní Jan Faber a Daniel Koníček SRSN.
Jan Klikavský cožkoli na tom gruntě i na humně měl, to obci předměstské prodal podle zápisu ut s[upr]a.

Téhož letha a za téhož konšela Vácslav Slavík položil za g[runt] prvních peněz 3 R.
Z toho přijal Jakub Bakovskej 1 R.
Obec předměstská 2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Václav Slavík položil za gr[unt] 5 R.
S toho vzali starší předměstští na obec 4 R.
A Jakub Bakovskej 1 R.
Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Vácslav Slavík položil Jakubovi Bakovskému 2 R.

Pustý

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho zaprodal Václav Slavík zvrchu psaný gr[unt] Bartoňovi Němců za summu 160 R. Závdanku dal při odevzdávce Slavíkovi
2 R a co na něm zaplacené měl, Němcovi polovice, totiž 18 R
15 gr, pustil, placením při každých posudcích po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za placení, opravu gr[untu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Kabátů a Jíra Slavíkův, Havel Mořický a Jakub Kmenta SRSaN.
[Pustý]
f 933a
Letha Páně 1695 dne 25. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho aby obec města Stráž[nice] se neztenčovala a užitky jak panské, tak obecní nehynuly, nýbrž rozmáhaly a množily, puštěn a prodán jest ten grunt Tomášovi Kročkovi za summu 50 zlm. Poněvadž toliko požár a místo holé jest, bez závdanku, k placení ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za zvelebení gr[untu] a zbývání povinností rozličných z něho p[an] Mikuláš Hrdlička a p[an] Jan Dašický SRSVNR. Stalo se letha a dne ut supra.

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Tomáš Kroček z gruntu ut supra ještě obci městskej na letha spláceti
50 zlm,
f 933b
z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskou rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 16 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, ostatní summu, totiž 32 zlm 10 gr, bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času ukúpíce držitel gruntu ut supra Tomáš Kroček po tom nešťasném v roku 1718 stalém vyhoření sobě jiný grunt, ten ut supra z svej dobrovolnej vůle

prodal Jakubovi Mlýnkovi za hotových 12 zlr i s tím, co na něm Tomáš Kroček vystaveného měl. Pročež se nyní týž grunt připisuje Jakubovi Mlýnkovi za vlastní, s placením ostatní verunkovej summy, totiž 32 zlm 10 gr, při posudcích ročně po
2 zlm. Odevzdává se jemu volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Myška a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 934a
Letha Páně 1748 dne 23. Martii za purgkmistra toho času opatrného pana Eliáše Grögra a jinších toho času spoluradních Jakub starší Mlýnek majíce sobě připsanej ut supra grund, takový prodal ze svého bratra synovi, taky toho jména Jakubovi Mlýnkovi, za summu 30 zlr prodal. A poněvadž na tom gruntu ještě 32 zlm a 10 gr verunkový peníze pozůstávají, takový kupec Jakub mlatší Mlejnek na sebe k placení přijímá. Vymiňuje sobě strejc Jakub starší Mlejnek, aby jemu mladší Jakub Mlýnek na své outraty světnici vystavěl, přitom aby dvě krávy a jedno ušípané chovati mohl. Takový vejminek pak Jakub starší Mlýnek kdy[by] on se pominul, taky jeho žena až do smrti (kromě kdyby jeho žena vdáti se měla) užívati mají beze vší překážky a stávek a svou částku svého obilí v tom domě taky vymlátiti moc a právo míti má. Co se roboty dotejče, poněvadž strejc Jakub starší Mlýnek taky vola chovati bude, strany hostecký roboty při roz[š]avnosti tehdejšího p[ana] rychtáře neb fojta pozůstávati bude. Pročež takový grunt Jakubovi mlatšímu Mlýnkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Za rukojmě, že jak královské, vrchnostnické i obecní dánky spravováním domu vypláceti chce, dožádal sobě pana Jozefa Heisiga a p[ana] Pavla Surý radních. Stalo se u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
f 934b
Přípis Jozefa Příkaského

Leta Páně 1778 dne 28. února za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času držitel gruntu ut supra Jacub Mlýnek předstoupil s zetěm svým, který sobě dceru jeho Annu za manželku pojal, Jozefem Příkaským před Jich Opatrnost pány a tu přednesl, kterak on z lásky ocovskej a čistej vůle svej grunt tento jemu zeťovi svému Jozefovi Příkaskému, poněvadž on jsouce již v letech zešlý, na opravu gruntu toho náklad vésti a všeliké onera vybejvati vstavě není, v summě jedno sto padesát rýnských popúští a sobě v gruntě tom pro sebe i manželku svú svobodné bydlení i příležitost pro všeliký dobytek i potravu zanechává, jakož taky strany kupní summy dle libosti aby časem svým kšaftovati mohl, sobě vymiňuje. Tejkajíce se dálejc těch na tomž gruntě podlužných 32 zl mor[avských] 20 gr alb, takové on nastávající držitel gruntu na sebe přijímá a každoročně po 2 zlm spláceti podroben jest.

S tím tehdy grunt přítomný se jemu Jozefovi Příkaskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu a práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. u přítomnosti obojí strany.
f 935a
Leta Páně 1791 dne 11ho Februarii předstoupil Jakob Mlejnek starý před ouřad gruntovní města Strážnice a tu přednesl, kterak on na touž dle domovního zápisu ut supra jemu náležející kupní summu p[e]r 150 zlr od svého zeťa Jozefa Příkaského hotových peněz padesáte rejnských podosáhl, z ostatních ale ještě se vynacházejících 100 zlr v otcovském dílu dceři Anně padesáte rýnských odevzdává, pak tu druhou polovicu p[e]r padesáte rejnských dcera jeho Alžběta na témž domě k pohledávání míti bude. Naprotiv čemuž gruntu držitel Jozef Příkaský uvoluje se švagrovou svou Alžbětu, dokavade by ona její stav svobodný neproměnila, v témž domě svobodně bez všelijakého poplatku přechovávati.
Jenž se stalo u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.
Nota. Podobně táž Alžběta Mlejnková pro jednu krávu a jedno ušípané, pak pro obilí a seno v témž domě místo míti má.

Caspar Bartelsmann Jakob Mlejnek otec
gruntov[ní] Jozef Příkaský zeť

Haftet ob diesem Hause 250 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 17te Novembris [1]804. Prat.