Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunth Jana Člunka

f 621a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých purgkrechtních červených v listu 180 nadepsaný Jan koupil podsedek svůj od Kašpara Člunka bratra svého za summu 100 R
Ten jest již doplatil a tak jej doplacený a žádnému v ničemž nezávadnej má.

Letha [15]96 Jan Člunek nahoře psaný ten jest umřel, grunth po něm zůstalý prodán Janovi Vlčkovi v té summě, jakž vejš doloženo jest, za 100 R.
Závdanku položil hned při odevzdávce 5 R a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích pořadně po 5 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Ondra Nyc, Martin Hybner S.R.S.N.
A na to sobě díl manželky své na tom gruntě, což jí tu ještě náleželo, srazil 2 R 10 gr.
A tak ještě samejm s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Člunka v listu 273 v knihách sirotčích dopláceti má 92 R 20 gr.
Leta [15]97 položil Jan Vlčků peněz purgk[rechtních] 5 R.
Leta 1598 položil Jan Vlček za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člun[ka] 5 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Vlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Vlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 5 R.
f 621b
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Martin Hepnar prodal podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Vlčkovi Jakubovi Tešnerovi hrnčíři za summu 100 R. Závdanku položil Jakub Martinovi Hepnarovi 9 R, ostatek platiti má od letha 1602 při každých Vánocích po 6 R. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Honz Kotlář, Antonín Mayer, Petr Kašparů S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jakub Tešner hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Tešner za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 6 R.
Z toho vzato na ty sirotky Jana Člunka 5 R a na nápadníky Jana Vlčka podle poručenství jeho 1 R.
Zůstává se ještě těm nápadníkům na tom g[runtě] 17 R 10 gr, placením od letha 1604 po 1 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnickýho prodali podsedek svrchu psaný (kterýž do gruntu spálený jsouc dráže se prodati nemohl) Thomášovi Vsetínskýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Jan Vnorovský a Daniel Skutecký S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thomáš Vsetínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomáš Vsetínský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Thomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomáš Vsetínský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš Vsetínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a peněz 2 R.
f 622a
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášova Tomáš Vsetínský položil za grunt těm sirotkům 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vsetínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 1 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vsetínský položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Tomáš Vsetínský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Člunka 2 R.
[Pustý]

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Thomáš Vsetínský prodal ten grunt ut s[upr]a požár Martinovi Vsetínskému bratru svému za summu 30 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R a což Thomáš Vsetínský na tom gr[untu] zaplatil, to jest Martinovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Kliment Radunský a Martin Dočkal S.R.S.a N.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho po zemřití Martina Vsetínského ujal takový gr[unt] Mikuláš Vsetínský jakožto syn jeho vlastní nápadem. Kterýžto gr[unt] jemu odevzdán za volný a svobodný a docela zouplna zaplaceného, žádnému v ničemž nezávadný.

Rukojmí za opravu gruntu i povinnosti JHM i obecní Jiřík Skočdopole a Pavel Černý S.R.S.A.N.

[Pustý]

Letha Páně 1719 d[ne] 3. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času vystavíc Jiřík Prostějovský grunt ut supra z holého místa v roku 1718 a nedadúc jej sobě připsati zemřel, pročež pozůstalá
f 622b
po něm vdova nemohouce pro nemožnost svú delej držeti, prodala jej Lukášovi Parískovi, příchozímu obdankovanému vojákovi, rozenému z Čech z Husince, za hotových čtvrnácte rýnských, kteréžto se toliko za vystavení počítají. Pročež grunt ten se jemu nyní připisuje a odevzdává za volný v summě hlavní, jak prve 30 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti obci městské při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Ventzl Kratochvíla S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1726 dne 3. Septembris za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra Lukáš Paris delej držeti, takový prodal z svej dobrovolnej vůle Jakubovi Studnickému za 16 zlr 15 kr. Pročež se nyní grunt ten připisuje a odevzdává jmenovanému Jakubovi Studnickému za vlastní, placením verunkovej summy 30 zlm ročně při posudcích obci městské po 2 zlm, poněvadž ty 16 zlr 15 kr toliko za vystavení se počítají, contributzi a jiné povinnosti od l5. Aug[usti] přítomného roku kupec
f 623a
platiti začne. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a letha ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Matys Anderl a p[an] Václ[av] Kratochvíla S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1731 dne 28. Novembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času nechtíce Jakub Studnický gruntu ut supra delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Řehořovi Teleckému za hotových dvaceti pět rýnských. Které poněvadž Řehoř Telecký na hotově složil a Jakub Studnický k rukám svým přijal, takový grunt se připisuje Řehořovi Teleckému za vlastní, s placením verunkovej summy
30 zlm obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu podle práva purgkrechtního bez všelikých daní a reštů běžících až do 30. Septembris zrostlých.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václ[av] Košvic a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

Letha Páně 1745 dne 15. Novembris za purgmistra p[ana] Eliáše Gröger a spoluradních toho času nechtíce Jan Petráš gruntu ut supra delej držeti, který od Řehoře Teleckého někdy v roku 1735 za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času za dvadceti
f 623b
pět rejnských byl koupil, takový však sobě připsati nedal, svému synovi Jozefovi Petrášovi dobrovolně na ten spůsob popustil, aby jemu na zadku světničku vystavěti a až do jeho smrti v ní obydlí dáti povinen byl, což taky užívatel gruntu toho zdržeti připověděl. Pročež se jemu Jozefovi Petrášovi tenž grunt připisuje za vlastní, s placením verunkovej summy 30 zlm obci městské při posudcích ročně po 2 zlm odevzdává jemu podle práva purgkrechtního bez všelikých daní a reštů běžících až do 30. Septembris vzrostlých.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef Haisik S.R.S.V.a N. Stalo se die et anno ut supra.

Přípis domu Jiříka Zajíčka

Leta Páně 1757 dne 12ho Maii za purkmistra p[ana] Christopha Mihatscha a spoluradních téhož času zemříce Joseph Petráš, držitel toho domu, a zanechajíce po sobě dluhy, tak jeho ovdověná manželka na zaplacení takových dluhův nadepsaný grunt ut supra Jiříkovi Zajíčkovi za summu padesáte rýnsk[ých] odprodala. Pročeš se takový grunt ze vším od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma 30 zl mor[avských], které při posudcích po 2 zl mor[avských] obci strážnickej [se] zpláceti mají, Jiříkovi Zajíčkovi za jeho
f 624a
vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení císař[ských], vrchnostenských i mněstských povinostech p[an] Godtfrid Mayer a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Andrisa Žáka

Leta Páně 1780 dne 27. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Jiří Zajíček grunt ut supra od vdovy Kateřiny Petrášovny ukoupený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej u ohledu všelikej nevyhnutedlnej potřeby zase odprodal zeťovi svému Ondřejovi Žákovi za summu jedno sto rýnských tím spůsobem, aby on prodavačovi padesát rýnských na hotově vyplatil, ostatních padesát rýnských ale tak dlúho, jak dlúho prodavač živ bude bez všeho interessu za sebou zadržel a naproti tomu prodavač aby v tom prodávajícím gruntě své svobodné bydlení buď

s kupcem Ondřejem Žákem anebo vzlášť v sednice na dvoře (kterou kupec postaviti na své outraty neb náklad povinen bude) až do smrti svej i manželky, jestli by v tom domě pozůstala, bez všelikého odporu a nesnáze míti mohla a mněl. Kdežto napotom když by se jak prodavač Jura Zajíček, tak manželka jeho Kateřina pominuli, on Ondřej Žák z těch za sebou zanechaných 50 zlr sobě 16 zlr 40 kr, Marině dceře 16 zlr
40 kr a Anně provdatej za Juru Štěpaníka 16 zlr 40 kr splatiti povinen bude a se zavazuje. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 30 zl moravských po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení se jemu Ondřejovi Žákovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně a purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan Ignác Košvitz a pan Pfilip Dvořák S.R.S.V.a N.

Hypothec. An diesem Hauss haftet 104 fr 30 kr Gemeindgelder, welche hier primo loco angemercket werden.
Strassniz den 10ten Janner [1]795.