Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

77 Grunth Jana Krmelínského

f 761a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 201 nadepsaný Jan Krmelínskej koupil podsedek svuoj od purgkmistra a starších předměstských pozůstalej po nebožt[íku] Pavlovi Zmučeném za summu 40 R.
Ten jest podle téhož zápisu zouplna a docela zaplatil a tak zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Jan Krmelínský ležíc na smrtedlné posteli poručil jest tento podsedek Jakubovi bratru svému v té summě 40 R, jakž jej sám koupenej i zaplacenej měl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Krmelínský bratr jeho.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Anyžka, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Zámečníkovi, prodala požár svrchu psanej Tomášovi Křenovskýmu za summu 20 R. Závdanku jí vyplnil při s[vaté]m Mikuláši 2 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] [za] spravení a opravení grunthu a povinnosti J.M. Páně Valenta Krepel, Blažek Strejčků S.R.S.N.

Letha Páně 1614 za předního konšela Jana Pernikáře Thomáš Křenecký prodal podsedek svůj Ondrovi Frankovi Brněnskému za summu 50 R. Závdanku jemu dal 14 R, ostatek platiti má od letha 1614 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za něj Melichar Bohuslavský a Jan Ďuličků SRSN.
f 761b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Ondřej Frank Brněnský položil za grunth Jakuba Zámečníka ženě 2 R.
Ondřej Frank svrchu psaný skoupil na tom gruntě peněz področních od Tomáše Křenovského, co on na tom gruntě vydělal, totiž 18 R za hotové 2 R. A tak tu Thomáš nic nemá.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej Frank položil za gr[unt] Jakuba Zámečníka 2 R.
Ty přijal Pavel Vizovský na místě Anešky.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej Frank položil za grunt Pavlovi Vizovskému po Anežce 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondřej Frank položil za gr[unt] Pavlovi Vizovskému po Anežce 2 R.

Pustý

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky z jistého povolení J.M. vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici (titul), ten grunt nadepsaný požár prodán jest Matoušovi Špaňhelovi za summu 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Houska a Mikuláš Kovářů S.R.S.a N. Act[um] dne 13. Januarii a[nno] 1638.

Pusté

Letha Páně 1716 dne 27. Maii za purgmistra pana Mathyse Anderle a spoluradních toho času pozůstávajíce grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, o takový aby jej vystavěti mohl s šetrnú žádostí se ohlásil Pavel Letoch, příchozí z Ostravy. Kterémužto aby obec strážnická se rozmnožovala a douchody jak obecní, tak panské růstly, puštěn jest týž grunt v summě jak nahoře 40 zlm, kteréžto bude povinen platiti při posudcích ročně po 2 zlm.
f 762a
Odevzdává se nadepsanému Pavlovi Letochovi za volný a svobodný, s polhocením od císařských contributzi na tři letha.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Ten zápis náleží pod Nro.78, tu bývá nyní Marčík Jan.

Leta Páně 1740 dne 28. Martii za purgmistra p[ana] Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Jan Marčík nemajíce tenž grunt připsaný zemřel, a tak ten grund padl na po něm pozůstalé sirotky, totiž Václava, Matúše, Anču a Verunu, kterýžto sirotci též nemajíce tenž dům připsaný, prodali ho Janovi Brožovičovi za hotových šedesáte jeden rý[nský]. A protož nyní tenž grunt jemu Janovi Brožovičovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává. Stalo se die et a[nn]o ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.
Verunkovej summy na gruntě tom se vynachází ut supra
40 zlm, k splacení po 2 zlm ročně.
f 762b
Letha Páně 1746 dne 13. Martii za purgmistra p[ana] Eliáše Gröger a spoluradních toho času nechtíce držitel toho gruntu ut supra Jan Brožovič držeti, takový z své dobrovolné vůle prodal urozenému panu Františkovi Paravičinovi za 60 zlr hotových peněz. Pročež se tenž grunt dle řádu purgkrechtního tomuž kupujícímu za vlastní připisuje a odevzdává pod plat a placení všech jak císař[ských], tak městských povinností anno et die ut supra. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
Rukojmí za opravu gruntu a zbývání povinností p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef Fojt S.R.S.V.a N.

Přípis domu panu s Parabicinu

Leta Páně 1774 dne 5. měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních toho času zvrchu psaný urozený pan František z Parabicinu synovi svému jedinému panu Pavlovi s Parabicinu po smrti svej grunt tento testamentaliter nápadně odporučil. Proto taky dle řádu purgrechtního se jemu panu Pavlovi s Parabicinu za jeho vlastní, volný a dědičný v ničem nezávadný tímto připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení jak císař[ských], tak vrchnostenských a městských povinností pan Jozef Dvořák a pan Franc Gatty S.R.S.V.a N.
f 763a
Přípis Jana Klimka

Leta Páně 1774 dne 5ho měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času majíce pan Pavel z Parabičinu grunt ut supra po svém neb[ožtíku] panu otci testamentaliter odporučený a dle řádu purgrechtního za vlastní odevzdaný, takový z čistej vůle svej Janovi Klimkovi za summu hotových peněz jedno sto čtyricet osum rýnských k zaplacení dluhu u Jana Těšínského neb Mužíka v Bobalově podlužného jest odprodal. Podle toho grunt tento se jemu Janovi Klimkovi s tím právem, jak jej předkové jeho užívali, za vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení jak císařsko královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a pan Vencl Lánský. Stalo se u přítomnosti obojí strany d[ne] a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Vavříka

Leta Páně 1779 dne 19ho měsíce aprila za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních toho času když vejš dotčený držitel gruntu Jan Mlýnek(!) se pominul a po něm nedospělí sirotci pozůstali, počestnost rada městská z ohledu, aby grunt ten sirotkům na škodu obvzláštně z ohledu neštěstí ohně nepřišel v skázu, resolvirovati sobě oblíbila jej plus offerenti et melius solventi odprodati a dluhy i tak pozůstávající poplatiti, odkudž dne 19. aprilu [1]779 licitaci veřejná
f 763b
na rathúzi města Strážnice konaná byla. Při kterejžto Jozef Vavřík týž grunt za summu jedno sto sedumdesáta dva rýnské jakožto nejvíc dávající podosáhl, však s tou výminkú, aby pozůstalú vdovu po Janovi Mlýnkovi Dorotu, pokudž by se neprovdala, ale tak v stavu svým vdovským dítky a respective siroty při sobě měla, budt společně v svej sednici aneb v chalúpce na dvoře vystavenej bez všeho ouplatku a náhrady

v hoferství držel, jakož taky místo pro jednu krávu a kúsek vepřového dobytka popříl. S tím tehdy grunt ten i s těma dle předešlých zápisů od roku 1637 ještě pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně k obci městskej se jemu Jozefovi Vavříkovi ze vším od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvitz a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.