Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunth Joachyma Šuberta

f 651a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 53 nadepsaný Joachym koupil grunth svůj od Matěje Lenocha za summu 200 R.
Na to závdanku a peněz od Lenocha na témž gruntě, totiž
13 R, jemu odvedených vyplnil 60 R a ostatek 140 R platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 10 R, totiž Jeronymovi Hoffmanovi, pořadně až do vyplnění tej summy ut s[upr]a.
Rukojmě za opravu, placení gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Daniel Zezhule, Mikuláš Tkadlců, David Labrů a Jakub Kolář S.R.S.A.N.

Letha 1594 položil Joachym Šubart peněz purgkrechtních dvojích po 10 R Jeronymovi Hoffmanvi 20 R.
Letha [15]95 položil Joachym Šubart peněz purgkrechtní[ch] za grunth Jeronymovi Hoffmanovi 10 R.
A jakož ještě tenž Joachym za grunt svůj peněz purgkrechtních dopláceti zůstává 110 R, takové peníze náleží osobám těmto:
Item Kašparovi Rollovi placený[ch] od letha [15]96 po 5 R – 50 R.
Martinovi a Matoušovi Otmarům též náleží 60 R.
f 651b
Ty jim jíti mají po 5 R.
A na posledních penězích se jim položiti má 10 R.
Letha [15]96 položil Joachym Šubart za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Kašparovi Rollovi dáno 5 R.
Matoušovi a Martinovi Otmarům též dáno 5 R.
Leta 1597 položil Joachym Šubart za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno Kašparovi Rollovi 5 R.
Matoušovi a Martinovi Otmarům též z toho dáno 5 R.
Leta 1598 položil Joachym Šubrt za grunt svůj 10 R.
Ty přijal Martin Hepnar na místě Kašpara Rolle, Matouše a Martina Ottmarů, na každého po 5 R.
Letha [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Joachym Šubart za grunt 10 R.
Z toho přijal Kašpar Rol 5 R a Matouš a Martin Otmarovi
5 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán podsedek zůstalý po n[ebožtíku] Joachymovi Šubartovi Martinovi Hepnerovi za 200 R. Závdanku je[mu] dal 50 R, ty sou vydány za dluhy, ostatek platiti má od leta 1600 po 12 R až se do Hodonína doplatí, potom platiti bude po 10 R. Tomu prodaji dala místo paní Anežka Bošovská manželka jeho. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Petr Draksler, Šebesta Bednář, Honz Kotlář, Urban Bednář R.S.N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a Martin Hepner položil za grunt 12 R
Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 5 R.
Matouš a Martin Otmarovi odtudž 5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 2 R.
f 652a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového paní Anyžka Bošovská prodala na tomto podsedku díl svůj, což jí po n[ebožtíku] Joachymovi Šubartovi muži jejím mimo to, což na to přijala a jí zůstávalo 31 R, Martinovi Hepnerovi za hotových
8 R 10 gr. A tak ona tu nic míti nebude.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Hepner za podsedek svůj 6 R.
Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 2 ½ R.
Matouš a Martin Ottmarovi odtudž 2 ½ R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Martin Hepner za grunt 12 R.
Z toho vzal Kašpar Roll do Hodonína 5 R.
Mathouš a Martin Ottmarovi odtudž 5 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta vzato 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Hepner peníze purgkrechtní 5 R.
Z toho vzal Kašpar Roll 2 ½ R a Mathouš a Martin Ottmarovi též 2 ½ R.
Na tom podsedku podle vyhledání náleží osobám těmto:
Kašparovi Rolovi do Hodonína 15 R a bráti má po 5 R.
Martinovi a Matoušovi Ottmarům též do Hodonína 25 R, bráti mají po 5 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 44 R, jíti mají po 2 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin Hepner za g[runt] 1 R.
S toho dáno Kašparovi Rolovi 5 R, Martinovi a Matoušovi Ottmarům 5 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 2 R.
f 652b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali jsou týž svrchu psaný podsedek Jírovi Nyčovi za summu 100 R, místo závdanku porazil sobě dílu Anny manželky své 5 R 18 gr, platiti má od letha 1610 po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Šermíř a Lazar Šich S.R.S.a N.
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Jíra Nyč za grunt 5 R.
Na tom gruntě náleží:
Kašparovi Rolovi do Hodonína 10 R, jdou jemu po 2 R.
Martinovi a Mathoušovi Otmarům též do Hodonína 20 R, berou je po 2 R.

S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 42 R, jdou jim po
1 R.
Z těch 5 R vydáno Kašparovi Rolovi 2 R, Martinovi a Mathoušovi Otmarům 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jíra Nyč za g[runt] 5 R.
Z těch zůstává za ouřadem Kašparovi Rolovi 2 R.
Martinovi a Mathoušovi Otmarům 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 1 R.
Ty 4 R do Hodonína jsou vydány, kteréž za ouřadem zůstávaly, Rolovi a Ottmarům.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Nyč za grunt 5 R.
Z těch zůstává za ouřadem Kašparovi Rolovi 2 R.
Martinovi a Mathoušovi Otmarům 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta 1 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Nyč za grunt 5 R.
Z těch vydáno Kašparovi Rolovi 2 R.
Martinovi a Mathoušovi Ottmarům 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta 1 R.
Jsou vydány těm nápadníkům.
f 653a
Podli bedlivého vyhledání zuostává se z toho gruntu nápad[níkům] těmto:
Nápad[níkům] n[ebožtíka] Kašpara Rolla 2 R.
Nápad[níkům] n[ebožtíka] Otmara 12 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šubarta 40 R.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Nyč za g[runt] svůj 5 R.
Zůstávají při právě. Vydáno z nich nápadníkům Otmarový[m]
4 R a Julianě Šubartové dán 1 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Nyč položil za grunth svůj 5 R.
Vydáno z nich nápadníkům Kašpara Role do Hodo[nína] 2 R ostatních.
Nápadníkům Otmarovým též do Hodonína 2 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Joachyma Šuberta dán 1 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč položil za grunt peněz ročních 4 R.
Z toho dáno s[irotku] n[ebožtíka] Šuberta Julianě na díl její 1 R.
A na nápadníky n[ebožtíka] Otmara zanecháno při právě 3 R.
Ty vzal Lorenc Rudolf, nápadník do Hodonína.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč položil za grunt peněz ročních 5R.
Z toho dáno Julianě n[ebožtíka] Šuberta 3 R.
A nápadníkům Otmarovým do Hodonína zanecháno při právě předměstským 2 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Nyč položil za gr[unt] peněz ročních 5 R.
Z toho vydáno nápadníkům Otmarovým do Hodonína ostatní 1 R.
A Julianě n[ebožtíka] Šubarta 4 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jíra Nyč prodal jest ten grunth Pavlovi Hepnerovi za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 100 R bez závdanku, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Klikavský a Jíra Skočdopole S.R.S.a N.
A jakož jest Jíra Nyč na tom gruntě 49 R vyplatil, takové peníze všechny témuž Pavlovi Hepnerovi pouští.
f 653b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed psaný Pavel Hepner prodal jest Vítkovi Čechovi tesaři za summu 100 R. Závdanku dal jemu 5 R 4 gr 2 den a což Pavel na něm puštěných a zaplacených peněz měl, totiž 19 R, ty jest zase Vítkovi pustil a tak Pavel Hepner na tom gruntě nic víceji nemá, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Pavel Hepner a Kliment Radunský S.R.S:N.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janko ten grunt nadepsaný Vítek Čech tesař prodal jest Janovi Dobroslavskému za summu 100 R. Závdanku dal jemu 11 R, placení ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Matouš Rachovský a Vítek Čech tesař S.R.S.a N.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jan Dobroslavský položil za gr[unt] k obci 2 R.

Letha Páně 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho Jan Dobroslavský prodal podsedek svůj Janovi Klikavskému za summu ut s[upr]a bez závdanku, placení ročně po 4 zlm a což na něm týž Dobroslavský zaplatil, to Janovi Klikavskému pustil, co pak ostatek summy dopláceti jest, to zaň Klikavský tomu, komuž náležeti bude, má pokládati. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gruntu i placení a povinnosti všelijaké Jíra Sedlický a Jan Knot SRSaN.
f 654a
Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž tento podsedek k spuštění přišel, prodán jest Mikulášovi Františkovému za summu 70 zlm, placením bez závdanku po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jiřík Macura a Tomáš Machů S.R.S.a N.

Letha Páně 1666 dne 22. Julii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních poněvadž tento podsedek k spuštění přišel, prodán jest Janovi Vávrovýmu za summu
60 zlm, placením bez závdanku po 2 zlm po vyjití roku při držaných posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Šejda a Pavel Hořák S.R.S.a N.

Letha 1670 dne 24. Septembris za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Vávrů prodal grunt svůj ut supra Janovi Oborovi za summu 60 zlm položíc závdanku 6 zlm 30 kr, placením ročně po 2 zlm při držaných posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Lukáš Pešty, Mikuláš Šašek S.R.S.a N.
Letha Páně 1671 [dne] 24. Januarii Jan Obora za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického položil za grunt svůj ut supra peněz
1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého náležitě sobě za příjem položil.
f 654b
Letha Páně 1688 dne 30. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jsouce grunt ut s[upr]a od rebelantského pádu pustý, aby vystaven a zveleben býti mohl, tu taky skrz to aby zbejváním c[ísařských], p[anských] i obecních povinností růstly, puštěn jest od J[ejich] O[patrností] p[ánů] Janovi Dvořáčkovi za prodajnou summu z upuštěním za dobré stavení 10 zlm – 50 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu, c[ísařské], p[anské] i obec[ní] povinnosti S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Kmínek dne a leta ut s[upra].
K obci m[ěsta] Stráž[nice] 43 zlm.
Oborovým sirotkům 7 zlm.

Letha Páně 1702 dne 1. Maii za purgmistra p[ana] Jana Dašického a spoluradních téhož letha Jura Vincúrek zůstavaje na tom gruntě ut s[upra] kolik let a nemaje sobě jej připsaného, prodal jej Jiříkovi Řepovi za summu taxirovanú
50 zlm. Místo závdanku dal jemu 2 zlr 30 kr, které peníze
f 655a
toliko za stavení se pokládají, hlavní pak summu platit má nápadníkom ut supra] ročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] a povinnosti placení p[an] Jan Bíteský a Matěj Saltzman SRSVN.
Pamět se činí při tomto zápisu, že Jiříkovi Řepovi poněvadž ten g[runt] všechen spustovaný a zruinirovaný přijal, takže všechny stěny téměř znovu stavěti musí, z uvážení práva

purgmistrovského k žádosti svrchu psaného Řepy se jemu 26 zlm na vystavení na summu hlavní sráží a za zaplacené vypisuje.
Actu[m] na rathause m[ěsta] S[trážnice] dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1711 dne 11. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Jiříkovi Řepovi nemohúc
f 655b
z gruntu ut supra dálejíc povinnosti zbývati, takový pustila jest Martinovi Spěvákovi za 4 zlr, které toliko za vystavení se počítají, z ostatní summy že tenž grunt spolu z jinými zkrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu totiž
z 50 zlm třetí díl, totiž 16 zlm 20 gr. A k tomu hnedt ten den při držených posudcích pokládá 1 zlm obci městskej. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jozef Hůlka a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N.
Ostatní summu totiž 33 zlm platiti bude nápadníkom ročně po 1 zlm, totiž:
Obci městskej 10 zlm 10 gr.
Oborovým sirotkom 4 zlm 20 gr.
Vd[ově] pozůstalej po Jiříkovi Řepovi 17 zlm 10 gr.
f 656a
Letha Páně 1722 d[ne] 4. Januarii za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času majíce pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Spěvákovi Anna grunt ut supra podle rozdílů mezi ní a sirotky jejíma právně učiněných jí připadlý vlastní, takový prodala Janovi Kozinovi za hotových 15 zlr, které toliko za vystavení se počítají. Pročež se ten grunt připisuje a odevzdává jmenovanému Janovi Kozinovi za vlastní v summě verunkovej ještě 32 zlm 10 gr alb, placením ročně při posudcích po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Martin Tománek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis Jana Koziny

Leta Páně 1758 dne 27ho Novemb[ris] za purkmistra pana Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času majíce pozůstalá vd[ova] po nebošt[íku] Janovi Valáškovi grunt ut supra vlastní, jest takového polovic svému synovi Janovi Kozinovi z púhé mateřské
f 656b
[lásky] postoupila a za druhú polovic šedesáte pět rýnsk[ých] jí složiti musel, kterých 65 zlr Jan Kozina k vyplacení svej matky od Jozefa Zahnaše sobě vypučil, který v interessu v tom gruntu své svobodné bydlení tak dlúho míti má, dokavat Jan Kozina těch 65 zlr Jozefovi Zahnašovi neoplatí, naprotiv tomu

oba spolu grunt opravovat, povinnosti všechny a roboty splácet se zavázali. Pročeš nadjmenovaný grunt se Janovi Kozinovi i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 32 zl mor[avských] 10 gr alb ročně při podsudcích po 2 zl mor[avských] k placení pozůstalýma za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení všech povinností p[an] Jozef Duray a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti obojích stran dne a roku ut supra.
f 657a
Přípis domu Jozefa Zahnaša

Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana Johanesa Bartelsmana a spoluradních majíce Jan Kozina grunt ut supra právně sobě připsaný, takový ze svej dobrej vůle Jozefovi Zahnašovi za summu 119 zlr 30 kr odprodal s tím na něm od starodávna majícím právem i s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi 32 zl mor[avských] 10 gr ročně při posudcích po 2 zl mor[avských] placení pozůstalýma za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařských], tak pansk[ých] i obec[ních] pan Ignác Košvitz a pan Jozef Svoboda.

Přípis Martina Minaříka

Leta Páně 1775 dne 17ho měsíce února za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho jakož jest Jozef Zahnaš grunt ut supra pořadně koupený a připsaný měl, takový z svej dobrej vůle odprodal jest vejš jmenovanému Martinovi Minaříkovi za summu jedno sto třiceti čtyri rýnské, závdanku přijal padesát rýnských,
f 657b
ostatních osumdesát rýnských jak nejdříve mocti bude zaplatiti se mají. Pročež grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 32 zl mor[avských] 10 gr alb k splacení po 2 zlm ročně se jemu Martinovi Minaříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých jak císařsko královských, tak vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan Jozef Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany.

Přípis Jana Zahnaša

Leta Páně 1779 dne 25. měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Minařík grunt ut supra sobě připsaný a pořadně odevzdaný, takový z čistej vůle svej odprodal Janovi Zahnaš za summu jedno sto devadesát rýnských hotových peněz, kdežto taky kupec

i ty na gruntě tom vězící verunkové peníze p[e]r 32 zl mor[avských] 10 gr alb po 2 zl mor[avských] ročně obci městskej k splacení docela na sebe přijímá. K tomu ale sobě vymiňuje v gruntě tom svobodné bydlení a co přitom se strany držení dobytka a jiných k hospodářství patřících věcí dotýče, skrovné místečko na pět let požívat mocti. S tím tehdy grunt tento se jemu Janovi Zahnaš za jeho vlastní, volný a dědičný ze vším k tomuž gruntu patřícím právem připisuje a purgrechtně odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnost[enských] i městs[kých] povinností pan Joh[anes] Ježík a pan Pavel Paravičiny S.R.S.V.a N.
f 658a
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 192 fr 23 kr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 13te Junii 1800. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 30 einverleibten Quittung sind diese 192 fr 25 kr baar bezahlt, folglich hierarts gelöschet worden.
De sessione 8e Aprilis 1801. Prat.
Ob diesem Hause haftet 800 fr Kapitali, dem Georg Biehalek gehörig, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 31e Maii [1]805. Prat.