Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Grunt Urbana Skočdopole bednáře

f 751a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červenejch v listu 77 nadepsaný Urban koupil podsedek svůj od Martina Kováře za summu 90 R.
Na to jest závdanku položil jemu 12 R a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 5 R, totiž 78 R.
Ta summa všecka náleží Martinovi Kováři.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Kašpar Bednář, Dobiáš Strejčků a Jakub Kolář S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Urban vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Martinovi Kováři 5 R.
Letha 1595 položil Urban vejš psaný za grunth svůj Martinovi Kováři 5 R.
Letha [15]96 položil Urban Bednář Martinovi Kováři za grunth 5 R.
Letha [15]97 položil Urban vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních Martinovi Kováři 5 R.
Leta 1598 položil Urban Bednář za grunt svůj Martinovi Kovářovi 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
f 751b
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostické[ho] položil Urban Bednář za g[runt] svůj Martinovi Kováři 5 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Urban Bednář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Urban Bednář na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 3 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Urban Bednář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Urban Bednář za ghrunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Urban Bednář za g[runt] Martinový[m] Kovářovým s[irotkům] 5 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstští prodali sou podsedek požár svrchu psaný, zůstalej po neb[ožtku] Urbanovi Bednáři, Řehořovi Tesaři za summu 30 R bez závdanku, platiti jej má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a týž svrchu psaný Řehoř Tesař opravíc podsedek nahoře psaný prodal jej zase Martinovi Ďuličkovi za summu 60 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R, a to takto:

s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře po 2 R a Řehořovi Tesaři po 4 R, dokud se jeho summa 30 R nevyplní, potom půjdou s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kováře po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Kaláb a Jíra Zámušelík S.R.S.N.
Letha ut s[upr]a položil Martin Ďulička za grunt 3 R.
Z toho dáno do statku neb[ožtíka] Martina Kováře 1 R.
A Řehořovi Tesaři dáno vydělaných 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Ďulička za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R a Řehořovi Tesaři dáno vydělaných 4 R.
f 752a
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Ďulička za gr[unt] 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Řehořovi Tesaři vydělaných 4 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Martin Ďulička za gr[unt] 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Řehořovi Tesaři na vydělaný peníze 4 R, jsou při ouřadu.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Ďulička za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Řehořovi Tesaři na vydělaný peníze ost[atní] 4 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Ďulička za grunt svůj 2 R.
Ty jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Ďulička za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře
2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Martin Ďulička položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ďulička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ďulička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Martin Ďuličků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kováře 2 R.
Pustý

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka prodán jest ten gr[unt] požár Janovi Kelvarovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tomáš Vsetínský a Thobiáš Radmilli S.R.S.a N.

Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Kelvar položil za grunt svůj 1 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kelvar položil za gr[unt] svůj 1 R.
Ty zůstávají při právě.
f 752b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Kelvar položil za gr[unt] peněz ročních 1 R.
Ty zůstávají při právě.
NB. Z toho gruntu vydáno jest p[anu] Thobiášovi Purgkrábkovi podle zaručení na místě p[ana] Pavla Fabriciuse jemu náležitých 1 R 15 gr.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho prodal Jan Kelvar zvrchu psaný grundt Matějovi Pyskovskému za summu 60 R. Závdanku při odevzdávce dal Kelvarovi 4 R a co na tom gr[untu] zaplaceno jměl, totiž 3 R, ty jest Pyskovskému pustil, placení poročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmí za placení, opravy gr[untu] a povinnosti panské i obecní Lorenc Pyskovský a Jíra Lyska S.R.S.A N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Pyskovský [položil] za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R.
Ty zůstávají při právě, jest s těch vydáno nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Fabriciusa, který přijal p[an] Thobiáš Purgkrábek 1 R 15 gr.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Matěj Pyskovský položil do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Fabriciusa a zůstává při právě 1 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta po zemřetí Matěje Pyskovského vdova po něm pozůstalá prodala nadepsaný dům Martin[ovi] Hulínskýmu jinak Prochásko[vi] za s[ummu] 60 R bez závdanku a co na něm vyplaceného, to jemu pustila, totiž 10 R, placení po 3 R. Od[evzdán] za v[olný] a sv[obodný].
Rukojmě za opravu, placení i jiné povinnosti Jiřík Pokorný a Lorenc Pyskovský SRSaNR.
f 753a
Letha 1650 za purgmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Martin Hulínský z grunthu ut supra zešel, pan purgkmistr a páni, aby do konce k spuštění nepřišel, prodali takový grunth Janovi Skřivánkovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Šebesta Volný a Ondra Hrubý SRSaNR.

Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnici a s[polu] rad[ních] Janovi Skřivánkovi jako jiným vyhořelým sousedům také polovici na gruntě jeho se upouští, totižto
30 zlm.
Leta Páně 1666 dne 22. Novembris za purgkmistra p[ana] Daniele Ludvíka Dašického a s[polu] rad[ních] Janovi Oborových tento podsedek se od ouřadu prodává za summu 50 zlm. Závdanku pokládá 1 zlm, při s[vatém] Jiří má položiti r[oku] 1667 též
1 zlm.
Rukojmě za všelijaké povinnosti [a] opravu domu p[an] Matúš Příbořský, Jakub Zhýbal slíbili R.S.N. Ročně má pokládati při posudcích po 2 zlm.

Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho prodal nadepsaný grundt Jan Škřivánek nemohouc pro zešlost věku na něm zůstávati a povinnosti zbejvati Pavlovi Vašíčkovému za 60 zl mor[avských]. Závdanku mu dal 2 zlm, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání panských i obecních povinností Lukáš Zahradníček a Prokop Vaverka S.R.S.N.
Nápadníci:
Obec strážnická na místě Hulínské[ho] 10 zl mor[avských].
Jan Škřivánek neb přátelé 48 zlm.
f 753b
Letha Páně 1713 dne 25. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho ukúpíce Pavel Jamný od Pavla Vašíčka grunt ut supra za 6 zlr (které se za vystavení toliko počítají) a nemajíce jej až posavad sobě připsaného, aby v tom řád městský zachován byl, nyní se jemu týž grunt připisuje v summě jak prv 60 zlm. Však aby jej tím lépejíc zvelebovati mohl, s tej summy se jemu vypisuje třetí díl, id e[st] 20 zlm, ostatní summu totiž 40 zlm bude povinen platiti při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Náopadníci jsou:
Obec městská 6 zlm 20 gr.
Jan Škřivánek neb přátelé 33 zlm 10 gr.

Letha Páně 1719 d[ne] 17. Maii za purgmistra pana Pavla Hořáka majíce grunt ut supra Pavel Jamný v držení svém, takový z svej dobrovolnej vůle profrejmarčil Martinovi Slavíkovi za grunt jeho v Bednářskej ulici Nro 117
f 754a
ze vším tím, co na něm vyplaceného měl a k tomu ještě Pavel Jamný na grunt ten v Bednářskej ulici Martinovi Slavíkovi

28 zlr přidal. Pročež se nyní týž grunt ut supra připisuje a odevzdává Martinovi Slavíkovi za vlastní, placením verunkovej summy, která ještě na tom gruntě k vyplacení jest 40 zlm, ročně při posudcích po 2 zl nápadníkom, totiž obci městskej
6 zlm 20 gr alb, Janovi Škřivánkovi neb přátelům jeho 33 zlm 20 gr alb. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Contrib[uci] a jiné povinnosti zasezelé Martin Slavík z předešlého gruntu svého v Bednářskej ulici platit má.
NB. Ten kúsek, který Pavel Jamný od Matúše Vytřasila za
2 m[ěřice] rži a 1 más másla od gruntu jeho byl koupil, podobně se mu přece a tímto odevzdává, jenž od ulice ale na sahu jest ode dvoru, pak téměř ze soumezní stěnú souseda svého se schází.

Přípis domu Jana Minaříka

Leta Páně 1760 dne 27. Junii za purgmistra p[ana] Godefrida Mayera a spoluradních téhož času zdědíce Jan Minařík ze svojú manželkú Marinú
f 754b
po jejím otci Martinovi Slavíkovi grunt ut supra, takový svému synovi Janovi Minaříkovi ze svej otcovskej dobrovolnej vůle popustil a za živobytí svého právně připsat dal. Z kterého gruntu nadjmenovaný Jan Minařík po smrti svého otce svému bratrovi Martinovi Minaříkovi podle svej možnosti padesáte rýnsk[ých] zplatiti a svého otce do jeho smrti u sebe míti povinen a zavázán jest. Pročeš nadepsaný grunt se Janovi Minaříkovi z těma na něm podlužnýma 40 zl mor[avských] verunkovýma penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností p[an] Pavel Svoboda a p[an] Jozef Vychodil. Stalo se dne a roku ut supra.
Id est verunkovej summy 40 zl mor[avských].