Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Grunth Jana Drahotouskýho

f 701a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih sirotčích červených v listu 46 nadepsaný Jan ujal podsedek svuoj po Kuně manželce svej v summě 155 R.
Kderoužto summu hned na díl manželky svej jest porazil.
A tak tenž podsedek svuoj zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný jmá.
Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth s půl čtvrtí roli v Sedlském poli Jírovi Sedlickému za summu 155 R. Závdanku položiti má o Vánocích příštích 10 R a platiti má ročně po 10 T. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Ondra Nevšovský, Ondra Otrokovský, Mathouš Rachovský a Pavel Hepnar S.R.S.a N.
Ty všecky peníze náleží k obci města Strážnice.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický položil za grunt a roli závdanku ut s[upr]a k obci městské
5 R.
Letha 1631 za purgmistra Jana Šlechty Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli peněz na doplnění závdanku 5 R.
Letha 1632 za purgmistra Martina Jankhy Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli peněz ročních 5 R.
Letha 1634 za purgk[mistra] Šimona Tesařového Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli k obci peněz ročních 4 R.
f 701b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli obci městské 6 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli obci městské 4 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Sedlický položil za gr[unt] a roli obci městské 3 R.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka Jíra Sedlický za gr[unt] a roli obci městské položil 3 R.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Jíra Sedlický dal vína do sklepu panského na contributi pro anticipandi
2 věd[ra] a předal tím vínem 3 zlm 1 gr 4 den. Poněvadž k obci splácí, ty se jemu vypisují tuto, totiž 3 zlm 1 gr 4 den.
Leta [1]652 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického Jiřík Sedlický dal 1 vědro 1 čt[vrt] vína do důchodův, jsouc na to obec quitovaná, sráží se mu na gr[untu] 2 R 4 gr 2 den.

Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a starších t[oho] r[oku] Jiříkovi Sedlickému jako jiným vyhořelým sousedům sráží se polovici, co zaplatiti měl, totiž 54 R 12 ½ gr a ještě má dopláceti k obci tak mnoho 54 R 12 ½ gr.

Letha Páně 1670 [dne] 22. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho prodán
f 702a
jest grunt na předměstí po nebo[žtíku] Jiříkovi Sedlickém z půl čt[vrtí] roli v Sedlském poli za summu 155 zlm Janovi Šimkovému. Závdanku dal při zápisi 3 zlm, z kteréhožto závdanku polovici jest dáno na contrib[uci] zasezelou, totižto 1 zlm 15 gr a 1 zlm 15 gr Zuzanně dceři jeho na vyživení, při Velikonoci letha nadepsaného složiti má 3 zlm, z kterýchžto peněz podobně na zasezelou contrib[uci] 1 zlm 15 gr odvésti se má, kteréhožto reštu contib[učního] se vynašlo 4 zlr 54 kr a [ze] závdanku porážeti se má. Ročně platiti jej povinen bude po 4 zlm, toho placení ročního polovici náležeti bude obci m[ěsta] Strážnice, polovici Zuzanně dceři jeho, však toliko do její smrti, z tej půl čtvrti roli cokoliv zastaveno jest, nadepsaný Jan Šimků tou moc míti bude ji sobě vyplatiti a v tom vyplacení žádný jinší přední bejti nemá, cokoliv pak na vyplacení tej roli dá, to Zuzanna na svém nápadu upustiti povinna bude. Odevzdán jest jemu a připsán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za placení a opravu gruntu, povinnosti panské p[an] Václav Svoboda, p[an] Matúš Gejda SRSN l[eta] [a] dne ut supra.
Po vyplacení Zuzanně jejich nápadu peníze všeckny náležeti budou k obci m[ěsta] Strážnice.
f 702b
Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Jan Šimkových položil za grunt svůj ut supra peněz 1 zlm.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1672 dne 23. Januarii za purgkmistra ut supra Jan Šimkůj na porážku na porážku Zuzany, jak zápis vrchní ukazuje, mající nápad na domě ut supra, co on tak na roli vyplatil, což jí Zuzaně na jejím dílu se poráží a jemu se vypisuje 8 zlm.
Item týž Zuzaně místo hotových peněz dal 1 měř[ici] rži a žita 1 měř[ici] per 1 zlm.
A poněvadž pak Andris Stloukal majíc sobě dvoje hony čtvrtní týž roli sobě v 9 zlm postoupeny, vidouc pak Jan Šimkůj, že laciněji 2 hony by ukoupiti mohl, jemu takovej roli jest zanechal i na to místo k doplnění ½ čtvrti roli gruntovní jinší dvoje honce roli jest ukoupil. Kterýchžto 9 zlm týž

Zuzaně na nápadu jejím se porážejí a Janovi Šimkových za vyplacený se vypisují 9 zlm.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Jan Šimků pohledávaje toho snažně při Jich Op[atrnostech] p[ánech], kterak jsouce od starodávna ½ čtvrti roli k témuž gruntu jeho, na kterém on nyní jest a jeho užívá, kterážto jsouc semotam pozastavena, aby
f 703a
ji zase doplniti mohl. Poněvadž sirotci po neboštíkovi Barveníkovi čtvery honce od týž roli v 8 zlm zastaveny měli, které Jan Ratibořský jakožto sirotkův poručník takovou roli užívá, jemu Janovi Šimkovi po sklizení obilí túž roli pouští, však s tou vejminkou, aby on, kdykoliv sirotci Barveníkovští toho pohledávati budou a jim toho zapotřebí bude, takových
8 zlm vydal. Kteréžto 8 zlm Zuzaně ut supra na nápadu jejím se vypisují a jemu Janovi Šimkovi na gruntu za vyplacené se připisují 8 zlm.

Letha Páně 1676 dne 26. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka a spoluradních jeho Alžběta, pozůstalá vdova po neboštíkovi Janovi Šimkových, provdaje se za Martina Ráčka, kterýšto zapravujíce všeliké povinnosti panské i obecní, takovej grunt jemu k področnímu placení se připisuje [a] odevzdává.
Rukojmě za zvelebení gruntu p[an] Lorenc Zajíček a p[an] Václav Ospalík SRSpAN.
Letha Páně 1676 dne 26. Januarii za purgkmistra Lorence Zajíčka Martin Ráček položil za grunt svůj k obci městské
2 zlm.
Takové peníze týž purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1694 dne 15. Decemb[ris] za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho tenž gunt ut sup[ra]
f 703b
Matěj Šimků jakožto pravý nápadník a dědic, vlastní syn neb[ožtíka] Jana Šimkových, předstoupíc před J[ejich] O[patrnost] p[ány] ouřad m[ěsta] St[rážnice] šetrnou žádost na J[ejich] Op[atrnost] p[ány] jest složil žádajíc, aby jemu svrchu psaný g[runt], jakožto po jeho neb[ožtíku] otci jemu patřící, připsán byl. A poněvadž žádného jiného dědice není, tehdy se jemu Matějovi Šimkových připisuje za summu 155 zlm a poněvadž neb[ožtík] otec jeho 30 zlm na témž g[runtu] zaplaceno měl, tehdy se jemu za vyplacení vypisuje 30 zlm, ostatní summu 125 zlm platiti má ročně k obci m[ěsta] St[rážnice] po 4 zlm. Odevzdán a připsán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti c[ísařské], p[anské] a obec[ní] Šebestian Jarolím a p[an] Mikuláš Šašek SRSVN letha ut s[upra].

Letha 1699 dne 26. Julii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického Matěj Šimků položil za gru[nt] ut supra k obci městské 7 zlr, za které jsouce toho douležitá potřeba na zaplacení dluhu p[anu] faráři stráž[nickému], co on obci stráž[nické] na výplatu roli obecní byl zapůjčil, vypisuje se jemu 12 zlm.
Ty peníze přijal svrchu psaný purgmistr do počtu svého.
f 704a
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Matěj Šimků z gruntu ut supra ještě spláceti 112 zlm, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými skrz tou nešťasnú rebelii na ruinu vyšel a z ohledu, že on nadepsaný Matěj Šimků obci strážnickej k všelikej potřebě potřebovati se skrz mnoho leth dal a sloužil, upúští se jemu 40 zlm. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm a tak za zaplacené se jemu vypisuje spolu, totiž 41 zlm, ostatní summu bude povinen platiti na spůsob jak nahoře, totiž:
obci městské 69 zlm,
Anně, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi
2 zlm.
f 704b
Leta Páně 1736 dne 24. Maii za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních jeho jsouce grunt ut supra kšaftem neboš[tíka] Matěje Šimka poručený pozůstalej po něm ceře Marině a provdajíc se táž Marina po smrti matky svej za Martina Mikulku, takový grunt ze svej dobrovolnej i manžela jejího Martina Mikulky vůle prodali jsou obaspolně Petrovi Tománkovi očímovi svému za hotových osmdesáte rýnských, kteréžto peníze taky náležitě k rukám svým přijali. Pročež se nyní připisuje a odevzdává týž grunt jmenovanému Petrovi Tománkovi za vlastní, placením verunkovej summy ještě obci městskej patřících 69 zlm po 4 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N. Stalo se s povolením psaným Martina Mikulky a manželky jeho Mariny Šimkovej.
f 705a
Přípis domu Frantzovi Báborskému

Leta Páně 1757 dne 5ho Decemb[ris] za purkmistra p[ana] Christopha Mihatsche a spoluradních téhož času zdědíce Jozef Tománek po svým otci Petrovi Tománkovi grunt ut supra, takový testamentaliter svému synovi Jozefovi Tománkovi odporoučil. Jsouce pak to dítě teprú na třetí rok stáří svej, že aš do zrostu jeho takový grunt by na ruinu přijíti mohl, s tím aby ten sirotek žádnú škodu netrpěl, pročeš počestná rada města Strážnice jest naznala takový grunt právně per licitationem plus offerenti odprodat. Kde při takovej licitaci qua[m] plus offerens Frantz Báborský, otčím téhož sirodka Jozefa Tománka,

v summě dvě sta dvaceti rýnsk[ých] obdržel. Pročeš se nadjmenovaný grunt ze vším od starodávna majícím právem Frantzovi Báborskému i s těma na něm podlužnýma 69 zl mor[avských] verunkovýma
f 705b
penězi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení jak císařsk[ých], vrchnostenských i městských povinností p[an] Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jana Malaty

Leta Páně 1759 dne 10ho Januarii za purkmistra p[ana] Christopha Aloi[se] Mihatsche a spoluradních toho času majíce Frantz Báborský grunt ut supra sobě právně připsaný a odevzdaný, takový ze svej dobrej vůle Janovi Malatovi za summu dvě sta a štyricet rýnsk[ých] odprodal. Pročeš se nadjmenovaný grunt i s těma na něm podlužnýma 69 zl mor[avských] verunkovýma penězi obci městskej k placení pozůstalýma Janovi Malatovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení povinností
f 706a
jak císařských, vrchnostenských a městských p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Haisig. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Jana Malata

Leta Páně 1761 dne 22. Septemb[ris] za purgmistra pana Johannesa Bartelsmana a spoluradních toho času poněvadž pozůstal dům po Janovi Malatovi, kterýž dědici zůstali manželka Anča, dva syni Jan a Jozef Malata, a takový dům po smrti manžela a respective otca zhořel, tak takový grunt synovi Janovi právně za 180 zlr odprodán jest a sice takový peníze na tři díly rozvržené jsouce, na jeden každý poděl
60 zlr připadá. Poněvač ale matka v domě chce zůstati, tak takových 60 zlr na ňu připadajících u syna Jana zůstanou bez interese za tenž u syna Jana mající quartier dotad, dokad by se znášeti nemohli, takových 60 zlr matce splatiti a ona inde sobě quartier hledat povinna bude. Co se bratra Jozefa dotýče, na něho připadajících 60 zlr s toho domu, od dne přípisu z takových peněz Jan jemu interess dávati povinen je a bude až do zrostu jeho. Pročež nadjmenovaný grund Janovi Malatovi za jeho vlastní a dědičný [se] připisuje a odevzdává s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi
f 706b
69 zl mor[avských] ročně při posudcích obci městské po 2 zl mor[avských] zpláceti povinen bude.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císař[ských], tak pansk[ých] i obec[ních] pan Christoph Mihatsch a pan Jan Weiner.

Nota. Roku 1772 dne 29ho měsíce dubna za času purgmistrovství pana Carla Večeře předstúpila na dům radní pozůstalá vdova po Janovi Malatovi jakožto matka Janova a Jozefova a přednesla, kterak ona od syna a držitele domu ut supra Jana Malaty z quartiru k synovi druhému Jozefovi ve vší dobrotě se odstěhovala, kdežto syn Jan Malata jí dle znění přípisu domu ut supra šedesát rýnských na hotově položiti povinen by byl. Nicméně však poněvadž ona matka takových peněz potřebná není, mnohem více ale a co nejvíc k dětem svým k pomoci nakloněná jest, pročež z púhej mateřskej lásky ještě za živobytí těch 60 zlr per donationem inter vivos tímto spůsobem rozděluje, aby on syn Jan Malata sobě třicet rýnských zanechal a třicet rýnských v roce tisícím sedmistým sedumdesátým čtvrtým po vinobraní Jozefovi vyplatil, mezitím ale a dotud bez interessu zanechat.

Přípis domu Jozefovi Zahnaš

Leta Páně 1774 dne 4ho měsíce máje za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních toho času jakož jest po smrti držitele gruntu tohoto zapotřebí bylo, aby se dluhy spravedlivě vynalezené zaplatily, a to za jedno, za druhé ale aby grunt ten, kterýžto vdova přijati nechtěla, časem nespustl anebo skrze neštěstí
f 707a
ohně (od kterého Bůh ochrániti rač) skrácení sirotkům v skázu nepřišel, takový pro nedospělost sirotkův odprodati a tak dluhy zaplatiti. Podle toho taky vynalezl se kupec Jozef Zahnaš, jemužto grunt ten, poněvadž kdo by vícej dáti chtěl na předcházející častokrátní prohlášení, se žádný více nenalezl, dle nejmožnějšího spůsobu za summu jedno sto sedumdesáte pět rýnských právně odprodán a peníze pod správu dle inventáře přijaté jsú. Pročež grunt tento ut supra se Jozefovi Zahnašovi i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej p[e]r 69 zl mor[avských], pak Anně, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi p[e]r – solventum patřícíma k splacení po 2 zlm ročně za jeho vlastní, volný i dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu a placení všelikých povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav
S.R.S.V.a N.