Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunth Jíry Pavlového

f 741a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starých černejch purgkrechtních v listu 181 nadepsaný Jiřík koupil jest grunth svuoj od Lukáše Pytlovaného za summu 103 R.
Kderoužto summu podle téhož zápisu nadepsaného jest zouplna a docela zaplatil.
A tak zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný jmá.

Letha 1607 za předního konšela Jana Pernikáře po smrti neb[ožtíka] Jíry Pavlového podle přátelského se srovnání a mezi sebou pozůstalosti po témž Jírovi Pavlovým nápadníkův té pozůstalosti se rozdělení ten svrchu psaný grunt Ambruž Bednář, manžel Anny, dcery vlastní téhož Jíry Pavlového, jest v summě 80 R ujal a na něm dílu manželky své, totiž 55 R porazil. A tak z něho ještě od letha ut s[upr]a Bratru Janovi Lorencovi, švagru svýmu 25 R vyplniti pozůstal, placením po
5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pernikář, Thobiáš Náhlý a Thobiáš Purgkrábek S.R.S.a N.
Letha ut s[upr]a Bratr Jan Lorenc svrchu psaný pustil dobrovolně z summy, kteráž se jemu z toho ut s[upr]a podsedku vyplniti měla, Ambružovi Bednáři 10 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Ambruž Bednář za gr[unt] 5 R.
Ty přijal Bratr Jan Lorenc a zanechal jich Ambružovi Bednáři švagru svému.
f 741b
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Ambruž Bednář za gr[unt] Bratru Janovi Lorencovi 5 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Ambruž Bednář Bratru Janovi Lorencovi 5 R.
A tak jej má zouplna a docela zaplacený.

Pustý

Letha 1634 za purgmistra Šimona Tesařového Jiřík Ambružů jinak Ratibořský dostanouc nápadem po otci svém ten grunt ut s[upr]a, prodal jej Jírovi Lýskovi tesaři za summu 100 R. Závdanku dal jemu 8 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jíra Sedlický, Mikuláš Zářecký, Janek Spěvák a Martin Vystavil A.R.S:a N.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jíra Lýsek položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Ambrože Ratibořského 2 R.
Zůstávají při právě.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jíra Lýsek položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Ambruže Ratibořského 4 R.
Ty přijal Jiřík Ratibořský jinak Klíčník.

Letha 1644 za purgkmistra Pavla Nešporka Jiřík Ambružů jinak Ratiborský prodal jest podsedek svůj, jemu nápadem po otci svém přináležející, Jiříkovi Prostějovskému za summu
100 R. Závdanku dal jemu 8 R, placení každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jergl Otto, Mikuláš Frýdecký S.R.S.a N.
f 742a
Letha 1645 a [16]46 za purgmistra Lorence Peypoldta Jiřík Prostějovský položil dvoje peníze p[anu] Jiříkovi Ratiborskému 7 R.
Pusté

Leta Páně 1656 dne 13. Martii za purgkmistra p[ana] Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho týž p[an] Jiřík Ratiborský prodal jest tento podsedek svůj po otci jemu náležející Tomášovi Skybovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, placení a povinnosti J.M. p[ana] hraběte i obecní Jan mladší Stanislavů a Jiřík Přerovský švec S.R.S.a N.

Letha Páně 1661 [dne] 3. Maii Thomáš Skyba z gruntův JHMti a z gruntu ut s[upr]a zběhl, takový grunt pan Jiřík Ratibořský, toho času purgkmistr, z vůlí a upřímností pánů radních jakožto nápadník prodal Jakubovi Adamičkovi za summu 50 zl mor[avských]. Závdanku při odevzdávce dal 3 zl mor[avské], placením ročně po 3 zlm. O[devzdán] za v[olný] a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu gruntu, placení a povinnosti panské a obecní Mates Příborský a Václav Peldřimovský SRSAN.

Letha Páně 1682 dne 23. Aprilis za purgmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Jiřík Ratibořský prodajíce podsedek svůj Tomášovi Skybovi za s[umm]u 40 zlm jsouce zaplacený, kterýžto z panských gruntův zběhl, týž podsedek od ouřadu prodán jest Jakubovi Admčíkovi za summu 50 zlm a poněvač pak na tom podsedku mimo 3 zlm zaplaceno není, vlastní syn neboštíka ut supra jménem Jan prodal jest takový podsedek Martinovi Zábřetskýmu [za] 50 zlm. Závdanku položil 7 zlm,
f 742b
placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za svobodný k užívání.
Rukojmě za zvelebení gruntu Matouš Glogar, Jakub Krejsa S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1686 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho Martin Zábřeský prodal grunt ut s[upr]a z tím vším, co na něm měl, totiž 7 zlm zaplaceného, Jiříkovi Vsetínskému za 50 zlm. Závdanku mu dal

ihned při odevzdávce 3 zlm 15 gr, platiti má ročně nápadníkům Ratiborského ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, z[bývání] p[anských] i obecních povinností S.R.S.N. Ondřej Čech a Martin Zábřeský dne a leta ut s[upra].

Leta 1706 dne 23. Decembris za purgmistra pana Jana Bíteského a radních téhož leta prodajíc Jiřík Vsetínský grunt ut s[upra] v letu 1705 Janovi Karenovičovi za summu 50 zlm. Závdanku mu dal 8 zlm a co sám na něm vyplaceného měl, též mu to aediroval. Kterýžto gr[unt] nyní Janovi Karenovičovi se připisuje a odevzdává. Stalo se v přítomnosti obúch stran, ostatní summa se má platit nápadníkom Ratiborského ročně po
2 zlm. Odevzdán leta a dne ut s[upra].
f 743a
Letha Páně 1711 dne 7. Febr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jan Karenovič z gruntu ut supra obci městskej na letha spláceti 31 zlm 18 gr, z takovej summy že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou uherskú rebelii vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 10 zlm 16 gr. A k tomu hnedt ten den při držaných posudcích pokládá
1 zlm, ostatní summu, totiž 20 zlm 2 gr povinen bude platiti na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1712 dne 17. April[is] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Martin Opavský od pozůstalej vd[ovy] po neb[ožtíku] Janovi Karenovičovi za 14 zlr aniž jej připsaného nemajíc, že z poručení milostivej vrchnosti na grunt do Sudoměřic dosednúti musel, takový zas prodal Janovi Kučerovi za hotových štrnácte rýnských za vystavení toliko a také s tím všechným vyplacením, jak jej od Karenovičky koupený měl. Pročež se jemu týž grunt připisuje v tej summě, jak od starodávna byl 50 zlm,
f 743b
kterúžto summu platiti povinen bude na letha nápadníkom po
2 zlm. Odevzdává se jemu za volný svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Matěj Saltzman S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1713 dne 22. Junii za purgmistra pana Pfilipa Černého a spoluradních toho času majíce Jan Kučera grunt ut supra koupený, takový z svej a manželky svej dobrovolnej vůle prodal Vavřínovi Smutnému jinak Hanakovičovi, příchozímu z vojny, za hotových šestnácte rýnských, kteréžto peníze manželka jeho po smrti jeho do rukú přijala, jenž za vystavení se počítají. Pročež grunt týž se nadepsanému Vavřínovi odevzdává v summě jak nahoře 50 zlm, kteréžto povinen bude

platiti nápadníkom ročně po 2 zlm. Připisuje se mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinosti p[an] Pavel Rychlík a Jura Sochor S.R.S.V.a N. stalo se d[ne] a letha ut supra. Povinnosti bude platiti teprv za rok 1713.
f 744a
Letha Páně 1714 dne 12. Januarii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času ukoupíc grunt ut supra Vavřín Smutný, příchozí z vojny, takového zanechajíc do Uher do vojny zase ušel, pročež ten grunt bez hospodáře zůstal. Aby však tak bez hospodáře jsoucí dokonce k ruině nepřišel, ohlašujíce se Jiřík Čech, příchozí z Hranic, u nás v městě Strážnici a žádajíce, pokudž by za spoluměštěnína našeho přijat bejti mohl. Na žádost jeho týž nadepsaný grunt od J[ejich] Op[atrností] pánů pouštěn jest jmenovanému Jiříkovi Čechovi dle smlúvy za hotových 16 zlr, kteréžto toliko za vystavení se počítají, dům ale ten v starej ceně
50 zlm, kteréžto peníze hlavní summy povinen bude platiti ročně při posudcích po 2 zlm nápadníkom. Poněvadž však svobodný sem přišel, podobně bez poddanosti dle privi[legia] města vnově nadaného zůstávati má. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Kayser a p[an] Václav Najmon S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 744b
Letha Páně 1715 dne 15. Junii za purgmistra p[ana] Philipa Černého a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě ut supra Jiřík Čech a nemajíce mocnosti jej opravovati a povinnosti z něho zbejvati, aniž tej summy 16 zlr zaplatiti mohouce, týž nadepsaný grunt je mu vzat a Ferdinandovi Dominikovi puštěn jest za hotových osm rýnských a osm rýnských na contrib[uci] za rok 1713 a 1714 zaplatiti povinen bude. Pročež se mu týž grunt připisuje v summě hlavní jak nahoře
50 zlm, z kterejžto však summy, aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, třetí díl se upúští, totiž 16 zlm 20 gr a ostatní bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jiřík Myška S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 745a
Letha Páně 1723 dne 15. Febr[uarii] za purgmistra pana Antonína Duraye a spoluradních toho času majíce grunt ut supra Ferdinand Dominik, takový zanechajíce do služby v Kloboukách za drába jest se dal a contribuci, též i jiné povinnosti nesplácel, tak až znamenité rešta na gruntě tom zrůstly, kterých však na mnohé napomínání spláceti nechtěl a neplatil, až dne 17. Febr[uarii] 1722 roku ohněm z téhož domu vyšlým spálen jest a vyhořel. I nechtíce jmenovaný držitel gruntu ut

s[upr]a ani na grunt zase se navrátiti, ani jej velebiti, tím meněj rešta spláceti a obávajíce se opatr[ní] páni, aby tím větší neporůstly a grunt tím věcej zruinirován nebyl, prodali jej Jozefovi Hůlkovi tak pustý a vyhořený za hotových šest rýnských, kteréžto se na zaplacení restův contribučenských, kterých se (částka chybí) až do datum zápise vynalezlo, po sražení kterých 6 zlr ostatní resta jak císařské, panské i obecní Ferdinand Dominik zaplatiti povinen jest. Poněvadž bez všelikých reštů kupcovi Jozefovi Hůlkovi prodán jest, kterýžto se jemu taky připisuje a odevzdává v summě tej, jak prve byl 50 zlm, placením ročním k obci městskej po 2 zlm.
f 745b
A poněvadž jej z gruntu stavěti musí, polhocení od daní, contrib[uce] a obecních povinností se mu uděluje na tři letha na spůsob jako vyhořeným, totiž až do ultima Decembris 1725. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Joannes Daschitský a Eliáš Grögr S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Leta Páně 1739 dne 10. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra p[an] Jozef Hůlka předstoupil před ouřad purgmistrovský s Frantzem Machálkem přednášejíce, kterak on p[an] Jozef Hůlka z svej dobrovolnej vůle prodal grunt ten ut supra Frantzovi Machálkovi za hotových devadesáte rýnských a k tomu ještě jeden rok svobodné obydlí bez všeho ouplatku v tom domě sobě vymínil a podle toho že povolení dává, aby jemu ten grunt za vlastní připsán a oddvzdán byl, však placením summy verunkovej od kupce. Když tehdy tenž kupec Frantz Machálek
f 746a
to taky tak vše přiznal a na tej summě svolil, připisuje se jemuž Frantzovi Machálkovi tenž grunt za vlastní a dědičný, s placením verunkovej summy, která na tom gruntě vězí 50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1748 dne 11. března za purmistra pana Ignatze Filipa a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Frantz Machálek předstúpil před ouřad purmistrovský z Matějem Slováčkem přednášejíce, kterak on Frantz Machálek z svej dobrovolnej vůle ten svůj grunt prohandloval Matějovi Slováčkovi a menovaný Matěj Slováček jedny honce roli v Padělkoch za Veselskou bránú vedle Martina Mikulky z jedný a z druhé strany Jakub Rybecký ležící a 36 zlr hotových peněz přidal z příčiny tej, poněvadž ten grunt pustý jest a takové role k tomu domu patří. A podle toho že povolení dává, aby

jemu ten grunt za vlastní připsán a odevzdán byl, však placení summy verunkovej
f 746b
50 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obojích stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Grögr a pan Matěj Paška anno et die ut supra.

Přípis Václava Slováčka

Leta Páně 1780 dne 24. měsíce dubna za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní Matěj Slováček, držitel gruntu ut supra, a tu šetrně přednesl, kterak on jsouce již v letech zešlý, přicházejíce jemu jíž obtížno jak týž grunt opravovati, tak taky povinnosti vybývati, z čistej vůle svej a z obvzláštní lásky onen grunt synovi svému Václavovi tím spůsobem docela a dokonale za jeho vlastní zadává a postupuje, aby on syn Václav jemu otcovi svému Matějovi, kdyby zapotřebí bylo, jedno sto rýnských na hotově vyplatil aneb kdyby je on otec nepotřeboval, tam kam by vůle jeho otce byla, buď za živobyxtí otce neb po smrti jeho vyplatil, k tomu taky peníze verunkové, jichžto jest 50 zl mor[avských], k splacení po 2 zl mor[avských] ročně k obci
f 747a
mněstskej spláceti povinen byl. Mimo toho vymiňuje sobě Matěj Slováček do smrti svej a manželky jeho, pokadž by vdovú byla, na domě tom svobodné bydlení a plac pro všeliké k hospodářství přináležející případnosti, pokudž by ale se vystěhovati jinam jemu líbilo, tehdy syn Václav žádnej náhrady činiti nemá, nýbrž grunt ovšem k jeho řízení a ta výminka k jeho lepšímu padnúti má. S tím tehdy grunt ten ze vším právem příslušejícím s jemu Václavovi Slováčkovi za vlastní, volný a dědičný tímto putrgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých vrchnostenských i mněstských povinností, pak královských daní p[an] Jozef Svoboda a pan Philip Dvořák S.R.S.V.a N.

Dle tej pod datum 17ho Novembris [1]799 roku vyhotovenej a v knize Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 24 vtělenej Quittanci zaplatil Václav Slováček jeho otci Matějovi Slováčkovi těch v zápisu obmezených 100 fr, které se zde jako scela zaplacené vymazujou.
De sessione 5te Decembris 1800. Prat.