Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

54 Grunth Jíry Štěrby

f 531a

Letha Páně 1578 podle zápisu knih starých červenejch purgkrechtních v listu 206 nadepsaný Jíra podle vyplacení od nebožtí[ka] Jana Špaldy švagra svého, též po smrti Anny manželky jeho našlo se toho všeho do letha [15]90 z závdankem a penězi purkrechtními vyplaceného 68 R.
Kderážto spravedlnost po smrti Jana Špaldy na Annu manželku jeho připadla a ta Anna též jest prostředkem smrti s tohoto světa sešla, kderážto spravedlnost napřed psaná na vejš psaného Jíru Štěrbu bratra jejího připadla.
A ještě mimo těch 68 R ten Jíra dopláceti na kostel strážnickej od letha [15]91 zůstává 12 R. Na to položil-li jest co, má to ukázati.
I našlo se podle rejster kostelních, že jest těch 12 R takto vyplnil: letha 1591, letha 1592 při Vánocích za ty dvě líta položil 12 R.
A tak ten grunth již zouplna zaplatil.
f 531b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Štěrba prodal podsedek svůj Jakubovi Bakovskýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R a platiti má od letha 1600 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šebesta Bednář, Jan Macháčků, Mikuláš Hrbků S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jakub Bakovský Jírovi Štěrbovi 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jakub Bakovský Jírovi Štěrbovi 6 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Jakub Bakovský za gr[unt] Jírovi Štěrbovi 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jakub Bakovský za g[runt] Jírovi Štěrbovi 6 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jakub Bakovský za g[runt] Jírovi Štěrbovi 6 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jakub Bakovský prodal požár svrchu psaný Šimkovi Tesaři z Lubovic za summu 100 R, pustil jemu Jakub Bakovský, což na tom gruntě zaplaceného měl 43 R. A tak zuostává dopláceti mimo to ještě
57 R, placením od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Ondra Vojtek, Pavel Jikrnatý S.R.S.A N.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Šimek Tesař Lubovský za g[runt] za rok 1610 Jírovi Štěrbovi
2 R.
Zuostávají při právu, jsou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Tesař Lubovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby
2 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Tesař Lubovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby
2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Šimek Tesař položil s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.
f 532a
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek Tesař prodal podsedek svůj Ondrovi Glivicskému za summu 100 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 16 R, platiti má ročně po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což Šimon na tom měl zaplaceného a od Jakuba Bakovského sobě puštěného, to jest Ondrovi všecko pustil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Sýkora kolář a Valenta Soukeník SRSN.
Téhož leta za téhož ouřadu Ondra Glivický položil za ten grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Glivický položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Glivický položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.

Leta Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře Ondra Glivický prodal grunt svůj Jírovi Branickému za 100 R. Závdanku dal Jíra Ondrovi při odevzdávce 18 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což měl Ondra na tom gruntě zaplaceného, to jest všecko Jírovi Branickému pustil.
Rukojmě za placení, stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Zaměstknal kovář a Jíra Sýkora SRSN.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jet ten grunth ut s[upr]a Janovi Uhléříkovi za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti J.M. Páně i obecní Tomáš Vsetínský a Vácslav Zelenka S.R.S.a N.
Letha 1634 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Uhléřík položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěrby 2 R.
Ty přijal p[an] Martin Jankho.
Letha 1635 a 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Dočkal položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Štěrby
2 R.

f 532b
Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních jeho Jan Svrčina pojmouce sobě vdovu pozůstalú po neb[ožtíku] Dočkalovi ujal grunt nadepsaný v tej summě ut s[upra], totiž za 100 R. Místo závdanku porazilo se jemu, co 1646 za purgkmistra Jana Slováčkova contribuci pro anticipando
2 věd[ra] vína dal a tím vínem předal 3 R 4 gr 2 den, kteréž se jemu na gruntě poráží, totiž 3 R 4 gr 2 den, placení po
2 R. Od[evzdán] za v[olné] a svo[bodné].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti Jíra Sedlický, Blažej Hradecký SRSaN. Ac[tum] 13. Januarii letha ut s[upra].
Pusté

Letha 1661 dne 29. Januarii za purgkmistra Jiříka Kopřivnickéhoa spoluradních jeho prodala jest grunth ut supra Mathysovi Klučkovi za summu 60 R bez závdanku, platiti jej má každoročně při posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Jakub Zhýbal a Jan Studenský SRSaNR.
f 533a
Letha Páně 1692 dne 26. Julii za purgkmistra Mikuláše Šaška a spoluradních jeho prodán jest grunth ut supra Jiříkovi Prostějovskému za summu 60 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný. Poněvadž ale pustej jest ujal, tehdy se jemu za vystavení takovejho uráží 40 zlm a toliko 20 zlm jemu jak svrchu k vyplacení budou.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakejch povinností Mikuláš Rychlík a Matěj Saltzmann, oba radní S.R.S.V.a N. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1715o dne 31o Julii za purgkmistrovství pana Pfilipa Černýho a spoluradních téhož času Jiřík Prostějovský majíce grunt ut supra, poněvadž takový délejíc držeti nemohl, prodal jest ho Václavovi Kratochvílovi příchodčímu za hotovejch totiž 12 zlr, které se jemu za vystavení počítají, ostatní
f 533b
summu, totiž těch 40 zlm povinen bude platiti na letha při každých posudcích po 2 zlm, těch pak 20 zlm hnedky vskládá. Poněvadž pak on naddotčený Václav Kratochvíla vodjinud příchodší jest a předtím vší poddanosti prázen byl, dle od naší m[ilos]tivej vrchnosti nejmilostivěji nadaného privilegium de a[nno] 1709 zase vždy ten dům dosadí na své místo jiného hospodáře, opustiti a jinam se vodstěhovati ze vším svým mocti bude. Připovídá pak a na sebe bere Jiřík Prostějovský všechny jak staré, tak nové povinnosti, contributi za rok 1713 a 1714 náležitě vyplatiti. Připisuje a odevzdává se jemu za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakejch povinností jest postavil, totiž pana Johannesa Bíteského, ten čas městskýho rychtáře, a p[ana] Jiříka Hrachovského spoluradního. Stalo se dne a letha ut supra.

Letha Páně 1719 d[ne] 4. Martii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních toho času majíce grunt ut supra p[an] Václ[av] Kratochvíla ukúpený
f 534a
od Jiříka Prostějovského, takový z svej dobrovolnej vůle profrejmarčil p[anu] Fridrichovi z Reingruben za grunt jeho v okršku městském Nro. 20 a k tomu ještě p[an] Václ[av] Kratochvíla panu Reingrubrovi přidal 15 zlr. Pročež poněvadž na tom frejmarku obě strany dobrovolně přestaly, týž grunt se připisuje p[anu] Fridrichovi Reingruberovi za vlastní, splacením verunkovej summy, která na tomto gruntě jest 40 zlm, ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václav Korotin a p[an] Andris Weiner S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1719 d[ne] 17. Julii za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času dostanouce grunt ut supra p[an] Fridrich z Reingrueben frejmarkem, jak zápis nahoře ukazuje, prodal jej [z] svej dobrovolnej vůle Lorentzovi Benatskému, příchozímu z Litovle cihláři, za hotových 25 zlr. Kteréžto toliko za vystavení se počítají, grunt ale se připisuje v summě hlavní verunkovej 40 zlm, kterúžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdává se týž grunt jmenovanému Lorentzovi Benatskému za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Andris Weiner a p[an] Jiřík Horný S.R.S.V.a N.
Na contrib[uci] za rok 1719 zanechal p[an] Reingruber za ním 1 zlr a na služeb[níky] za 1718 21 kr a za 1719 21 kr, ostatek vše Lorentz Benatský platiti má i s tím, co za sebú zanechané má.
f 534b
Letha Páně 1726 dne 28. Julii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce gruntu ut supra Lorentz Benatský delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal zase Janovi Šavarovi za hotových třiceti dva rýnské. které za to vystavení se počítají. Pročež poněvadž Lorentz Benatský takové peníze dokonale k rukám svým přijal, tenž grunt se připisuje a odevzdává jmenovanému Janovi Šavarovi za vlastní, placením verunkovej summy jak předtím 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm, ostatně bez všelikých reštů až do
30. Junii 1726, poněvadž až potudt Lorentz Benatský všechno zaplatil.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Johannes Kořínek a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.

Přípis Ondřeje Šavary

Letha Páně 1747 dne 19. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánů spoluradních zdědil Ondřej Šavara po svým neb[ožtíku] otcovi Janu Šavarovi
f 535a
předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem ex testamento a vyplatil z něho svej sestře třicet rejnsk[ých]. Pročež se jemu takový dům za vlastní a dědičný tuto připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku, jak vejš stojí.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Gröger a p[an] Jozef Heissig.

Přípis domu Doroty ovdovělej Šavarky

Leta Páně 1774 dne 13ho Augusti za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Ondřeje Šavary pro nedospělost sirotků majetnost pořadně inventirovaná a mezi pozůstalé sirotky právně rozvržená jest, dle takového rozvržení dům pozůstalá vdova po něm neb[ožtíku] Ondřejovi Šavarovi Dorota v summě 150 zlr na sebe potáhla mimo jiných 100 zlr 56 kr vynášejících věcí. Na kteroužto summu těch dvouch post 250 zlr 56 kr vynášející, poněvadž tejž vdovy podíl nejvíc toliko 89 zlr 44 2/7 kr obsahuje, ostatní zvyšku summy p[e]r 161 zlr 5/7 kr nápadníkům dle inventáře d[e] d[ato] 2ho Martii [1]773 vyplatiti povinna bude. Podle čehož dům ten v opáčenej summě se jí vdově Dorotě Šavarce i s těma na něm
f 535b
vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm, které při posudcích po 2 zlm spláceti se mají, za její vlastní, volný a dědičný tímto se připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení všelikých povinností pan Petr Gruner a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.

Přípis domu Jacuba Šavary

Leta Páně 1774 dne 17. Aug[usti] za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních toho času majíce Dorota, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Ondřejovi Šavarovi, grunt ut supra v summě 150 zlr dílem titulo haereditatis a dílem reluitionis sobě právně připsaný a odevzdaný, takový nemohouce delej držeti a opravovati z svej čistej vůle pustila jej synovi svému nejstaršímu Jacubovi Šavarovi s tímto následujícím spůsobem v summě těch 150 zlr, jak ona jej přijala. Však ale on Jacub Šavara povinen býti má a dobrovolně se uvolil předně pro vdovu Dorotu, matku svú, nyní za Pavla Hrachovského provdalú, v tom domě svobodné bydlení i s dítkama

jejíma bez odporu kdykoliv zapotřebí by bylo vykázati, za kteréžto místo neb svobodný quartier ona vdova a respective matka jeho Dorota jemu z tej summy 150 zlr dvacet rýnských upúští, byť by ona túž výminku potřebovala neb ne. A podle toho on Jacub Šavara toliko ze 130 zlr práv býti má a bude, kteréžto vyplatí tymto nasledujícím, totiž:
Janovi bratrovi svému 30 zlr 12 kr,
Ondřejovi 38 zlr 44 kr,
Jozefovi 42 zlr 44 kr,
Kači 14 zlr 44 kr
a vdově matce svej Dorotě ostatních 3 zlr 36 kr
spolu ut supra 130 zlr.
f 536a
Matka ale ostatní dle inventáře vystavené dluhy sama vybývati a upokojiti musí. Podle toho grunt ten se jemu Jacubovi Šavarovi za jeho vlastní, volný i dědičný s břemenem verunkovej summy 40 zl mor[avských] splacení po 2 zl mor[avských] ročně tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, pak placení všelikých povinností pan Petr Gruner a p[an] Vencl Lánský S.R.S.V.a N.

An diesem dem Schuldner grundbucherlich zugeschriebenen Hauss hat die Stadt Strassnitzer Gemeind-Casse 331 fr primo loco versicheret.
Strassnitz dem 10ten Januer [1]795.