Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunth Martina Chebnara

f 641a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starých purgkrechtních červených v listu 27 nadepsaný Martin koupil podsedek svůj od Moce Šterce za summu 150 R.
Ten jest již doplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodal Martin Hepner podsedek ut s[upr]a Petrovi Drekslerovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 25 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Mazánků, Daniel Štefan, Jíra Šermíř, Jan Kotlář S.R.S.N.
Letha 1600 a za konšela předního ut s[upra] položil Petr Draksler za grunt svůj 10 R.
Ty přijal Martin Hepner.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Petr Dresler Martinovi Hepnerovi za grunt 5 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Petr Dressler za grunt Martinovi Hepnerovi 10 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil za g[runt] Martinovi Hepnerovi 10 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře nápadníci po neb[ožtíku] Martinovi Hepnerovi prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Petrovi Dresslerovi, Janovi Přerovskýmu za summu 30 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Vsetínský a Martin Malenovský S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera
2 R.
f 641b
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Jan Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera
2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Přerovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera
2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho [položil] za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera Jan Přerovský 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Přerovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 4 R.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a Jan Přerovský prodal podsedek v Veselský ulici Janovi Nyčovi za summu 35 R. Závdanku dal 20 R, platiti má po 5 R. A cožkoli Jan Přerovský zaplaceného měl, to všecko jemu pustil. A tak tu nic nemá.

Rukojmě za něj Jíra Šerméř a Šebesta Tkadlec S.R.S.A N.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Nyč za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera 5 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Nyč položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hepnera
5 R.
Našlo se při statku Martina Hebnera, že Jan Nyč položil za grunth, kteréž tuto nejsou vypsány, totiž za rok 1613 5 R.
A tak ten grunth má zouplna docela zaplacený.

Jakož jest Lorenc John grunt svrchu psaný po manželce své Kateřině, pozůstalej vdově po nebo[žtíku] Janovi Nyčovi, dostal, ten se jemu připisuje za volný a svobodný a zouplna zaplacený.

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Lorenc John prodal ten grunt ut s[upr]a Klimentovi Radunskému za summu 80 R. Závdanku dal jemu 11 R, placení každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jíra Branický, Vojtek Tesař S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kliment Radunský položil za gr[unt] Lorencovi Johnovi 3 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Kliment Radunský položil za gr[unt] Lorencovi Jonovi, kteréž přijal 3 R.
f 642a
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka Kliment Radunský prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Ondrovi Travnicskému kováři za summu 80 R. Závdanku dal Klimentovi 19 R a což Kliment zaplaceného měl na tom gr[untu], to jest Ondrovi pustil, ostatek summy platiti má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Adam Bělnicský a Bartek Fryštacský S.R.S.a N.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Ondra Travnicský položil za gr[unt] svůj peněz ročních 3 R.
Ty přijal Lorenc John.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Prašťka položila Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondry Travnicskýho, za gr[unt] svůj ročních peněz 5 R.
Ty přijal Lorenc John za rokh 1639 a 1640.

Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka a spoluradních jeho Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondry Travnickým, prodala gr[unt] ut s[upr]a Janovi Sládkovému za summu 100 R. Závdanku jí hned dal 20 R, ostatek summy zplacovati každoročně po 3 R. Odevz[dán].
Rukojmě Jíra Skočdopola a Jiřík Sedlický SRSaN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Sládek ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 3 R.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenc Peypolta položil Jan Sládek ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 6 zlm za rok 1646 a 1647.
Letha 1649 za purgkmistra Jana Sušického položil Jan Sládek ročních peněz, kteréž Lorenc John přijal 12 zlm.
Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického položil Jan Sládků za grunth svůj peněz ročních, kteréž Lorenc John přijal 3 R.
f 642b
Letha Páně 1652 Jan Sládků položil za purgkmistra Jiříka Prašťka za grunth 3 R.
Ty přijal Lorenc John za rok 1651.
Letha ut supra a za téhož purgkmistra položil Jan Sládků za grunth 3 R.
Ty přijal Lorenc John za rok 1632.
Jakož jest ještě Lorenc Johnovi na grunthu téhož Jana Sládka k področnímu dobírání 25 R přináleželo, takové jest prodal dotčenému Janovi Sládkovi za hotových 6 R 25 gr 5 den. A tak týž Lorenc John na tom gruntě ani erbové jeho žádnej praetensi více nemá a míti nebudou. Stalo se dne 29. Januarii 1653.
Letha Páně 1654 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického tak jakž jest na tomto gruntě neb[ožtíku] Ondrovi Trávníčkovi aneb nápadníkům po něm 25 R k dobírání náleželo, takové že jsou Janovi Sládkovi odprodané Lorenc John spoluradní vysvědčuje. A tak tu Ondrovi Travnickému nic nenáleží.

Letha Páně 1667 za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho po smrti Jana Sládka pozůstalá vdova Kateřina manželka provdajíce se za Bartka Jaxe tenž grunth vedle vyhledání maje z dítkami svými zaplacený, odvádí jej manželu svému nadepsanému
f 643a
v summě tej napřed psanej 100 zlm. To cokoliv jemu při smlouvách svadebních zadala, v svém dílu jemu v zápisi tomto, totiž 20 zlm, vypsati dala, ostatní summu po 3 zlm ročně sirotkům za živobytí svého spláceti povinen bude, však naproti těmto penězům vypsaným ze svého statku, tak mnoho k další praetensi Kateřině a dítkám jejím v rovnosti k pokládání povoluje. Odevzdává se jemu a připisuje za volný a svobodný.
Rukoj[mě] za opravu, placení i všeliké panské [a] obecní povinnosti Jan Kostka, Tomáš Hněvotský S.R.S.a N. l[eta] [a] dne ut supra.

Letha Páně 1688 za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a jeho radních přiženíce se Lukáš Zahradníček k vlastní dceři Dorotě po neb[ožtíku] Janu Sládkovi a mateři Kateřině, majíce dům aneb grunt ten zcela zaplacený, na kterém bratr Doroty Jan poloviční praetensi, aby k zpuštění nepřijal, zaujal se ho tenž Lukáš a jemu za volný a svobodný připisuje a odvádí.

Rukojmě za povinnosti všeliké S.R.S.N. Pavel Hrdlička a Ondřej Čech dne 28. Januarii ut s[upra].
NB. Pokudž by tenž Jan dále na ten grunt však po drahně letech se natahovati chtěl, bude povinen předně ihned jeho díl, a to jakžto sestře 50 zl mor[avských] složiti.
f 643b
Letha Páně 1707 dne 19. Aug[usti] za purg[mistra] p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho Dorota, pozůst[alá] vd[ova] po neb[ožtíku] Lukášovi Zahradníčkovi nemohúc na tom gr[untu] ut s[upra] od rebel[antů] spáleném a zruinirovaném délejíc zůstávati, prodala jej spolu s bratrem svým Janem Pavlovi Rumíškovi za 12 zlr. Kterejžto se jemu v tej summě odevzdává a připisuje, jak jej neb[ožtík] Lukáš připsaný měl, totiž v 100 zlm, závdanku dal hoto[vých] 7 zlr, ostatních
5 zlr má položit v roce pořad zběhlém. A tak se mu odevzdává za volný a svobodný. Stalo se u přítom[nosti] obúch stran.
Rukojmě za zvelebení g[runtu] a povinnosti všeliké p[an] Pavel Hořák a p[an] Matys Navrátil S.F.S.V.a N.
Dne a leta ut s[upra] Pavel Rumíšek položil těch svrchu psaných 5 zlr, které Dorota a Jan Sládků spolu přijali. A tak má grunt svůj zcela a zouplna zaplacený.
Solutum.
f 644a
Leta Páně 1736 dne 22. Decembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních jeho po smrti držitele gruntu ut supra Pavla Rumíška připadl jest grunt tento na vdovu pozůstalú po něm Annu spolu s dítětem z něho splozeným Štěpánem. Když ale i ta po něm pozůstalá vdova smrtedlnú nemocí obklíčená byla, jsouce již zase provdaná za Jana Kašpara, mocí kšaftu od ní učiněného poručila jest jej synovi svému Štěpánovi, však také čtvrtý díl z něho manželi svému a očímovi jmenovanému Janovi Kašparovi. Poněvadž ale sirotek ten ještě nedospělý a k řízený domu nedostatečný jest, z tej příčiny aby dům na ruinu nevyšel, z dobrého uznání a povolení práva poručník jemu právně představený Jiřík Můčka prodal jest tento grunt Václavovi Urbánkovi za hotových sedmdesáte rýnských, z kterýchžto peněz čtvrtý díl Janovi Kašparovi náležeti bude, totiž 17 zlr 30 kr a ostatní na dobré sirotka se dotirovati a obrátiti mají. Grunt ale tento se připisuje a odevzdává Václavovi Urbánkovi za vlastní, dědičný a zaplacený spolu s jedním škřichem starým, který nepohodlně se z domu vzíti
f 644b
mohl. U přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Gottfrid Mayer a p[an] Jozef Wainer S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Čapalovskýho jináče Ladsky

Letha Páně 1755 dne 4ho Junii za purgmistra p[ana] Christopha Mihatše a spoluradních téhož času zdědíce Kateřina vdova po svém nebošt[íku] manželi Václavovi Urbánkovi ze svýma děti grunt ut supra, takový ze svej dobrej vůle a povolení svých dětí jest prodala Martinovi Čapalovskýmu jináče Ladskovi za summu jedno sto patnáste rýnsk[ých], které peníze vdova Urbánková na rovné díly ze svýma děti k rozdělení k svým rukám přijala. K vyplacení pak teho gruntu Pavel Šejda vypučil Martinovi Čapalovskému aneb Ladskovi šedesáte rýnsk[ých], který v interessu v tom gruntě své svobodné bydlení tak dlúho míti má, dokavad jemu
f 645a
takových 60 zlr se nesloží, naprotiv tomu oba společně grunt opravovati i povinnosti všechny a roboty spláceti. Pročeš se nadjmenovaný grunt Martinovi Čapalovskému jináče Ladskýmu za jeho vlastní, volný a dědičný se připisuje a odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a placení contrib[učních], městských a panských povinnostech p[an] Jozef Duray a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti koupca a prodavačky vdovy Urbánkovej i jejích dětí dne a roku ut supra.
Notandum. Přitom Martin Čapalovský aneb Ladský z Pavlem Šejdú jsou domluvu učinili, že kdyby ten grunt skrz neštěstí ohně (co Bůh zachovej) na skázu přišel, že ty nyní jmenovaní oba polovičně škodu trpěti mají. Naprotiv tomu kdyby ten grunt opravený na věčí cenu přišel, podobně z nadvyškem tej zaň danej ceny se spolu děliti povini budú.