Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunth Anny, pozůstalé vdovy po nebožštíku Machovi Vojtkovém

f 671a

Ta Anna má podsedek svůj od mnoha leth zaplacenej a žádnému za něj nic dlužna platiti povinna nejni, neb jest jí v dílu po manželu jejím připadl.

Leta 1598 Jiřík Křižek přijal podsedek ut s[upr]a v díle svém po Anně Křižkové mateři své z zelnou zahrádkou ve 100 R. Z toho sobě dílu svého 46 R srazil a tak zuostává dopláceti bratrům a sestře své 54 R, platiti má od letha 1598 po 6 R až do vyplnění summy. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gru[ntu], povinnosti panské i obecní Joachym Šubrt, Jakub Holbarský S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jiřík Křižek za grunt svůj do statku Anny Křižkové 6 R. Acth[um] za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jiřík Křižek za g[runt] svůj do statku Anny Křižkové 6 R.
f 671b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Jíra Křižek prodal podsedek ut s[upr]a Honzovi Kotlářovi za summu 150 R. Závdanku jemu dal 30 R, platiti má od letha 1600 po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Kašpar Bednář, Honz Šmalcíř, Jiřík Šermíř, Petr Draksler S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela ut s[upr]a položil Hons Kotlář do statku Anny Křižkové 10 R.
Z nich ujal Jíra, což na placení povýšil 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Hons Kotlář do statku n[ebožky] Anny Křižkové 6 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Hons Kotlář za grunt do statku n[ebožky] Anny Křižkové 6 R.
Z toho dáno Jírovi, že na placení povýšil 4 R.
A Johance Křižkové dáno 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Honz Kotlář za grunt 10 R.
Z toho dáno Johance Křižkové 6 R a Jírovi Křižkovi dáno, že na placení povýšil 4 R.
Zůstává se ještě Johance 2 R a Jírovi Křižkovi 66 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Honz Kotlář za g[runt] Jírovi Křižkovi 10 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Anna, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Honzovi Kotláři, prodala grunt požár ut s[upr]a Jakubovi Tešnerovi za summu 80 R. Závdanku jí dal 8 R a což více na tom gruntě neb[ožtík] manžel její zaplatil, to všecko Anna vejš psaná Jakubovi Tešnerovi pustila, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Šmalcíř a Jiřík Černikovský S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožky] Anny Křižkové, placením od letha 1609 po 2 R – 16 R.
Jírovi Křižkovi náleží 56 R, placením od letha 1609 po 2 R. A když se do s[tatku] n[ebožky] Anny Křižkové 16 R vyplní, půjdou jemu po 4 R.
f 672a
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položila Alžběta, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Jakubovi Tešnerovi, za grunt 2 R.
Ty přijal Martin Slováků z Starého města, nápad[ník] po Johance nebošky Anny Křižkové.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položila Alžběta, pozůstalá vdovapo neb[ožtíku] Jakubovi Tešnerovi, za g[runt] za letho 1610 4 R.
Ty zůstávají při ouřadu. Ty sou vydané Martinovi Slov[ákovi].
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Slavík na místě Alžběty manželky své za gr[unt] 4 R.
Ty přijal Martin Slovák, manžel Johanky svrchu psané.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Slavík na místě Alžběty manželky své za g[runt] 4 R.
Ty přijal Martin Slovák, manžel Johanky svrchu psané.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Slavík na místě Alžběty manželky své za g[runt] 4 R.
Ty přijal Martin Slovák na místě manželky.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jan Slavík položil na místě Alžběty manželky svej za gr[unt] 4 R.
Z těch přijal Martin Slováků z Starého města 2 R posledních a při ouřadu zůstávají 2 R.
Letha 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík položil za grunt peněz ročních 4 R.
Ty zůstávají za ouřadem předměstským.
Letha 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík položil za grunt peněz ročních 4 R.
Našlo se podle bedlivého vyhledání v registřích těchto, že Martin Slováků přebral mimo díl svůj peněz 4 R. Ty jest povinen zase navrátiti, když jemu poručeno bude.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Slavík položil za gr[unt] Jiříkovi Křičkovi 4 R.
Martin Slováků položil, což byl mimo díl svůj přebral 4 R.
Ty sou zanechané Jiříkovi Křižkovi při právě.

Pustý
f 672b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného p[an] p[ana] Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Matoušovi Havlíčkovému za summu 50 R bez závdanku,

placení po vyjití tří leth každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Martin Pospíšil a Martin Dočkal S.R.S.N.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Matouš Havlíčků prodal ten grunth ut supra Janovi Svobodovi za summu 54 R. Závdanku jemu dal 4 R, placení při každých posudcích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obci Matouš Havlíčků a Pavel Chocenský SRSaNR.

Letha Páně 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho pojmouc sobě Martin Orel pozůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Svobodovi za manželku, takový nadepsaný grunt v tejž summě jako i předek jeho jest ujal, kterýžto povinen bude při každých posudcích počna letha 1658 po 3 R platiti. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Lukáš Pešty, Mikuláš Moštěnský SRSaNR.
Na tom gruntě náleží:
Lukášovi Peštymu po manželce Anně Křižkové 30 R.
f 673a
Letha Páně 1667 [dne] 13. Januarii za purgmistra p[ana] Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho pozůstalá vdova po nebo[žtíku] Martinovi Orlovi Anna nemohouce povinností svých všelikých zbejvati, dobrovolně grunt pouščí a podstupuje strýci svému Ondřejovi Železovi, tak jak jej manžel její, jakž napřed stojí, ukúpený měl za summu 54 zlm i s tím vším, jakž přední zápis daného závdanku 4 zlm od předešlého manžela svého Jana Svobody, to také z dobrej svej vůle jemu daruje a na zaplacení napřed summy tej nadepsanej místo závdanku míti bude, ostatní summu ročně splacovati při posudcích povinen bude po 3 zlm nápadníkům.
Rukoj[mě] za opravu gruntu a placení i všelijaké povinnosti p[an] Jiřík Kopřivnický, p[an] Michael Regely SRSaN l[eta] [a] dne ut supra.
V tom činí se pamět, aby do smrti svej v malej světnice zůstávati i na který jeden nebo dva kúsky hovězí pro obživení sobě chovati mohla, k tomu Ondřej Železo vůli svou dal.

[Pustý]

Letha Páně 1713 dne 1. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vystavíce Jura Korenovič grunt ut supra z holého místa, takový sobě připsaný nemajíce, prodal jej Pavlovi Hornému za hotových třináct rýnských, které toliko za

f 673b
vystavení se počítají, grunt ale se ten jemu připisuje v summě tej, jak prve 54 zlm. Však že ten grunt z holého místa vystavěl, z tej summy se jemu třetí díl upúští, totiž 18 zlm, ostatní summu, totiž 36 zlm, platiti povinen bude při posudcích nápadníkom po 3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntru a placení povinnosti p[an] Pavel Hořák a p[an] Jozef Moravec S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Polhocení se mu dává od datum zápisu na tři letha.
f 674a
Letha Páně 1739 dne 10. Febr[aurii] za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času zůstanúce po smrti Pavla Horného i manželky jeho, držitele gruntu ut supra, toliko sirotci a sice ještě nezletilí mimo Jana, který sice juž okolo 24 let starý jest, a pozůstanúce na gruntě tom rozličné contribučenské rešta i jiné dluhy, kterých zaplatiti žádnej možnosti nebylo. Pročež z dobrého uznání a povolením ouřadu purgmistrovského prodáno jest půl toho gruntu Jozefovi Šoltýskovi bednáři za hotových dvaceti pěšt rýnských, které Jan Horný starší syn přijal a z takových na contribuci 16 zlr. Pročež se nyní tenž grunt připisuje a odevzdává témuž Jozefovi Šoltýskovi toliko polovic za vlastní, placením peněz verunkových i všech na dům přicházejících daní polovičně.
Stalo se s povolením práva u přítomnosti Jana Horného, staršího sirotka.
f 674b
Leta Páně 1739 d[ne] 16. Decembris za purgmistra p[ana] Joannesa Richtra a spoluradních toho času jsouce Jan Horný držitel polovitz gruntu ut supra (poněvadž juž předešle jedna polovic Jozefovi Šoltýskovi z důležitých příčin nahoře v předním zápisu postavených od ouřadu purgmistrovského zaprodána jest), poněvadž takovú polovitz gruntu nejenom contribučenskýma a jinýma rešty zakonviroval, že takové poplatiti vícej neměl, nýbrž taky najmenovanú polovic gruntu toho nedbanlivostí svú opraviti zanedbal a tak ju pustoval. Pročež z dobrého uznání a povolení ouřadu purgmistrovského prodána jest ta polovitz nadepsaného gruntu Jakubovi Rakovi za hotových třiceti pět rýnských. Pročež se nyní ta polovic gruntu připisuje a odevzdává tomuž Jakubovi Rakovi za vlastní s placením peněz verun-
f 675a
kových i všech na dům přicházejících daní, jakož taky i hoferských polovice. stalo se s povolením práva dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu toho p[an] Eliáš Gröger a p[an] Václ[av] Košvitz S.R.S.V.a N.

Leta Páně 1740 dne 4. Novembris za purgmistra p[ana] Heinrich Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce v držení polovic gruntu ut supra Jozef Šoltýsek, takovú nechtíce delej držeti z svej dobrovolnej vůle jest odprodal Jurovi Kralickému za summu šedesát rýns[kých] peněz hotových. Pročež nyní ta polovic gruntu ut supra se jemu Janovi Kralickému za vlastní připisuje a odevzdává s placením peněz verunkových a všech jiných povinností, jakož taky i hoferských (jak v předním zápisi zapsáno) spolovice. Stalo se u přítomnosti obúch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Eliáš Gröger a p[an] Joseph Wainer S.R.S.V.a N.
f 675b
Přípis Jozefa Kralického

Leta Páně [1]771 dne 17. Januarii za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Joseph Kralický a uctivě žádal, aby ta na něj erbovně připadající polovica domu vedle Jozefa Píže ležící v summě 50 zlr právně připsaná byla. Na kteroušto slušnou žádost se jemu Jozefovi Kralickému jakošto toho domu hospodářovi za polovica na ten spůsob připisuje, aby on víc jmenovaný Joseph Kralický jak sousedské, tak hoferské povinnosti, tak taky napřed poznamenaných verunkových peněz polovicu vyplácel.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení císař[sko] královské, vrch[nostenské] a mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner a p[an] Venzel
f 676a
Lánský. Stalo se v mněstě Strážnici dne a roku ut supra.

Přípis druhej polovitce domu Františkovi Rakovi

Leta Páně 1771 d[ne] 17. Januarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Frantz Rak a proukázal od svého milého otce zde přiloženú cedulu, dle kterej nemohouce on otec Jakub Rak pro velkú starost a na důležitost sám přijíti, povoluje z lásky otcovskej, aby se jemu synovi Františkovi ta od otce posidirovaná polovitce domu ležící vedle Jozefa Očka právně připsala a zanechává sobě summu tej polovitce na dálejší dispositci. Pročež se jemu Františkovi Rakovi i s těma na tej polovici napřed zaznamenanýma verunkovýma penězi, pak k splacení jak sousedských, tak hoferských povinností připisuje a odevzdává.
f 676b
Svědkové toho za opravování kruntu a placení povinností cís[ařsko] kr[álovských], vrch[nostenských]a mněstských pan Jozef Horný a p[an] Frantz Králík. Stalo se dne a roku ut supra.

Přípis domu Pavlovi Šejdovi sub Nro.9ro

Leta Páně 1772 dne 21. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil před počestnost radu na dům radní Jozef Kralický a ohlásil, kterak on půl domu ležícího na předměstí vedle Frantze Raka právně sobě připsaného Pavlovi Šejdovi za summu šedesát dva rýnské odprodal. Pročež na slušnú jeho žádost Pavlovi Šejdovi tenž grundt, toho půl domu od Jozefa Kralického odkúpeného jemu Pavlovi Šejdovi v tejž summě 62 zlm za jeho vlastní, volný a dědičný spolu i s těma na něm podlužnýma obci mněstskej verunkovýma penězi p[e]r 18 zlm
f 677a
ročně při posudcích po 1 zlr 36 gr bílých připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] i mněstských p[an] Vencl Lánský a p[an] Carl Habrman. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.
Notandum. Prodavač a sentionis ještě dva roky v tej polovitzi toho domu své svobodné bydlení, pokud by se neoženil, míti má a poněvadž na tu summu těch 62 zlr všechno nevyplatil, pročež jeho prodavača co nejspíš spokojiti povinen bude.
Na obúch polovicách verunkovej summy se vynachází 36 zlm po 2 zlm k splacení.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 20 fr stadtischen Waisengelder primo loco versicheret.
De sessione 19te April [1]799. Prat.
Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret worden.
De sessione 24te Decembris [1]799. Prat.
Laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 26 einverleibten Quittung sind diese 100 fr baar bezahlt, folglich hier gelöschet worden.
De sessione 9e Decembris 1800. Prat.